EN in English

2022. gada martā Upsalā, Zviedrijā, norisinājās 6. starptautiskā konference "Digitālās humantiārās zinātnes Ziemeļu un Baltijas valstīs", kuras tēma bija "Digitālās humanitārās zinātnes darbībā". Uz referātu bāzes tapušie zinātniskie raksti apkopoti nule iznākušajā krājumā, kas pieejams elektroniski šeit: http://ceur-ws.org/Vol-3232/.

Rakstu krājumā iekļauts arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieku veikums:

Haralda Matuļa, Sanitas Reinsones un Ilzes Ļaksas-Timinskas pētījums par automātisku datumu noteikšanu dienasgrāmatu tekstu korpusā ("Automatic Detection of Dates in the Corpus of Diaries"). Savukārt Ginta Pērle-Sīle un Sanita Reinsone dalījušās ar pieredzi par iespējām izmantot transkripciju kā metodi folkloras mācībās ("Transcription as a Tool for Deep Reading and Teaching of Folklore").

Raksti sagatavoti ar projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) un starptautiska ERASMUS+ projekta "Kultūras mantojuma nākotne mūsdienu Eiropā" atbalstu.

Žurnāla "Letonica" tematiskā numura "Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā" (Nr. 47) mērķis ir sniegt ieskatu par digitālo humanitāro zinātņu šī brīža situāciju Latvijā. Digitālās humanitārās zinātnes mūsdienās ietver vairākas savstarpēji saistītas jomas, kas aptver visus datu aprites posmus – datu veidošanu, glabāšanu, analīzi, pētniecību, vizualizāciju, pētniecības rezultātu komunikāciju un praktisku izmantošanu.

Žurnāla tematiskais numurs sagatavots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projektā "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība", kas norisinājās no 2020. līdz 2022. gadam un kurā bija iesaistītas astoņas institūcijas – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Matemātikas un informātikas institūts, LU Lībiešu institūts, LU Latviešu valodas institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Tādējādi arī krājumā iekļautie raksti pārstāv vairākas humanitāro un sociālo zinātņu nozares – socioloģiju, valodniecību, folkloristiku, literatūrzinātni.

Žurnālā iekļautie raksti sniedz ieskatu Latvijas digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku tapšanas vēsturē un izstrādāšanas praksēs, raksturo atsevišķu resursu izveides principus un problēmsituācijas, kā arī analizē to saturu, ilustrējot dažādu digitālo humanitāro zinātņu metožu pielietojumu pētniecībā.

Saturs un žurnāls pieejams: http://lulfmi.lv/Letonica-Nr-47


LU LFMI apgādā šā gada 27. septembrī iznākusi Arnolda Klotiņa monogrāfija "Mūzika bēgļu gaitās: Latviešu mūzikas dzīve un jaunrade 1944–1951".

Pētījumā aplūkotas, balstoties arhīvu, preses un atmiņu materiālos, mūzikas norises pēckara latviešu sabiedrībā Vācijas bēgļu nometnēs un Zviedrijā. Tie bija ap 10% no no karu pārdzīvojušajiem latviešiem, viņu mūzikas dzīve aprakstīta konkrēti un analizēta sociālo un politisko norišu kontekstā. Tiek aplūkota plaši izvērstā bēgļu koru kustība, dziesmu svētku tradīcijas turpināšanās bēgļu nometņu t. s. dziesmu dienās, solistu darbība. Analizēta prominento komponistu Jāņa Mediņa, Jāņa Kalniņa, Volfganga Dārziņa, Jāņa Norviļa, Tālivalža Ķeniņa un vairāku desmitu citu jaunrade. Izpētīta izcilāko (no pāri par 300) vokālo un instrumentālo solistu, kā arī ansambļu darbība, daļa no kuriem uzstājās ne tikai latviešu vidē, bet kļuva arī par vietējās vācu un Eiropas mūzikas dzīves sastāvdaļu. Izcelti lielākie latviešu mūzikas centri, atsegtas bēgļu dzīves specifiskās problēmas, to vidū tālāka izceļošana pāri okeāniem un emigrantu dzīves sākums jaunajās zemēs.

Grāmatā pāri par 80 attēlu, vairāki informatīvi pielikumi.

Redaktore Ieva Jansone, mākslinieks Aldis Aleks, maketētāja Baiba Dūdiņa.


2022. gada 6.–7. oktobrī Latvijas Universitātes Dabas mājā norisinās 10. starptautiskā konference "Human Language Technologies – the Baltic Perspective".

Tās mērķis ir iepazīt jaunas idejas un sasniegumus valodas tehnoloģijās (HLT), kā arī veicināt sadarbību starp Baltijas valstu un pārējās pasaules datorzinātņu un lingvistikas pētnieku kopienām.

7. oktobrī priekšlasījumu "How Masterly Are People at Playing with Their Vocabulary?" sniegs LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone un Matīss Rikters.

Vairāk par konferenci un programma: https://hlt2022.tilde.eu/conference


Līdz 14. oktobrim notiek pieteikšanās Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu astotajam grantu konkursam.

Latvijas Universitāte (LU) izsludina Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu astoto grantu konkursu ar mērķi nodrošināt atalgojumu Latvijas Universitātes doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem zinātniski pētnieciskā darba veikšanai Latvijas Universitātē vai sadarbības partnera organizācijā.

Atbalsts doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts ar mērķi sekmēt viņu akadēmisko darbību Latvijas Universitātē, pēc dalības projektā nodrošinot doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta akadēmiskās karjeras izaugsmi. Projekts paredz, ka granta saņēmēji pēc zinātniskā doktora grāda ieguves sešu mēnešu laikā pēc dalības projektā beigām var tikt ievēlēti akadēmiskā amatā un vismaz vienu gadu šajā amatā turpināt strādāt Latvijas Universitātē.

Lasīt vairāk...

Ar LFMI zinātniskajiem projektiem un to rezultātiem gadskārtējā Zinātnieku naktī iepazīstinās LU LFMI pētnieki Ieva Vīvere, Una Smilgaine, Zita Kārkla un Jānis Oga. Aicinām uz tikšanos piektdien, 30. septembrī 17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā Jelgavas ielā 1, 223. telpā.

Ieva Vīvere un Una Smilgaine fotostāstā vēstīs par lauka pētījumu Lucavsalā. Kopš 2021. gada LU LFMI īsteno FLPP pētniecības projektu “Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums”. Pētījumā tiek izzinātas Rīgas Pārdaugavas iedzīvotāju dzīves pieredzes, vietas sajūta un pilsētas pārmaiņu refleksijas. Lauka pētījums notiek Lucavsalā, vērojot un intervējot dārzkopjus un pastāvīgos iedzīvotājus. Aicinām apmeklēt viņu fotostāstu par pētījuma laikā novēroto un secināto. (Projekta Nr.: lzp-2020/1-0096)

Lasīt vairāk...

Zinātniskā un muzikāli literārā konference “Strēlerte un divi Johansoni” notiks 2022. gada 6. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tā veltīta trim vienas ģimenes šā gada jubilāriem – dzejniecei un tulkotājai Veronikai Strēlertei (1912–1995), esejistam, kultūrvēsturniekam, grāmatniekam, reliģiju un mitoloģijas pētniekam, dzejniekam Andrejam Johansonam (1922–1983) un dzejniekam, skolotājam un mūziķim Pāvilam Johansonam (1947).

Konferences programma: lulfmi.lv/files/2022/S2J_programma.pdf

Dalībai klātienē lūgums reģistrēties saitē: https://bit.ly/3dJPL2R

Konferences 1. daļā tiks aplūkoti dažādi Veronikas Strēlertes, Andreja Johansona un Pāvila Johansona literārās darbības un personības aspekti. Konferencē līdzās Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) pētniekiem Ritai Grīnvaldei, Ievai E. Kalniņai un Ingunai Daukstei-Silasproģei ar priekšlasījumiem uzstāsies Lilita Zaļkalne (Stokholmas Universitāte), Jānis Krēsliņš, jr. (Stokholmas Karaliskās bibliotēka), Viesturs Zanders un Mārtiņš Mintaurs (Latvijas Nacionālās bibliotēka) un Astra Skrābane (Ventspils Augstskola), ilggadējā Rakstniecības un mūzikas muzeja fondu glabātāja Anna Egliena un viens no jubilāriem – Pāvils Johansons.

Lasīt vairāk...

Tartu Universitātes Igauņu un salīdzinošās folkloristikas nodaļā (Department of Estonian and Comparative Folklore) šais dienās norisinās vairāki pasākumi, kuros piedalās arī LFMI pētnieki. 23. septembrī notiek konference “Starptautiskā folkloristika”.

Konference tiek rīkota par godu igauņu folklorista, Tartu Universitātes profesora Ulo Valka 60. jubilejai. Tās ielūgto starptautisko referentu vidū ir LFMI vadošā pētniece Dace Bula, kura nolasīs referātu par folkloras pētniecības “nozares metaforām” un nodos sveicienus jubilāram no latviešu kolēģiem.

Konferenci iepriekšējā vakarā ievadīja ikgadējā Valtera Andersona lekcija, kura šai reizē bija uzticēta somu rūnisko dziesmu pētniecei, Helsinku Universitātes profesorei Lotei Tarkai. Lekcijai sekoja Igaunijas Reliģiju izpētes biedrības (Estonian Society for the Study of Religions) rīkota pieņemšana.

Konferences programma pieejama šeit.

Noslēdzies konkurss uz akadēmisko amatu vietām LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. LU LFMI Zinātniskā padome 2022. gada 21. septembrī aizklātās vēlēšanās balsoja par amatu pretendentiem.

Apsveicam kolēģus!

26. septembrī plkst. 18.00 izstādes "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" pavadošo norišu programmas ietvaros Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē (11. stāvā) notiks starpdiscplinārs pasākums "Pieminot Loskīlu. Hernhūtiešu dziesmu vakars".

Tajā LU LFMI vadošā pētniece Māra Grudule sniegs priekšlasījumu "Mēs šeitan esam viesi...", kurš iepazīstinās ar Georga Heinriha Loskīla dzīves gājumu Kurzemē un citur pasaulē, kā arī ar viņa sakārtotajiem izdevumiem latviešu valodā, jo īpaši garīgajām dziesmām un to lomu latviešu dziesmu vēsturē.

Pilna pasākuma programma šeit.


No 21. līdz 24. septembrim Polijas pilsētā Bjalistokā notiek metaforpētnieku asociācijas RaAM (The Association for Researching and Applying Metaphor) 15. gadskārtējā konference. Šogad konferences tematika fokusēta uz metaforas sociālajiem aspektiem.

Konferencē piedalīsies LU LFMI zinātniskais asistents Dāvis Eņģelis ar lasījumu "Metaphors in the Soviet-Latvian and Diaspora-Latvian musical thought. A comparative analysis".

Vairāk informācijas par konferenci gūstams: https://raam15.uwb.edu.pl

22. septembrī Talsu Galvenajā bibliotēkā notiks konference "Talsos pēta, raksta un lasa", kurā ar priekšlasījumu "Aspazijas brāļa meita Virēna Rozenberga un Talsi" piedalīsies LU LFMI pētniece Gundega Grīnuma.

Pasākums būs klausāms arī Talsu Galvenās bibliotēkas Facebook lapā.

Reģionālās norises programma veidota no divām daļām. Pirmajā daļā izskanēs Latvijas Universitātes mācībspēku un pētnieku ziņojumi, kuri atspoguļo ar Talsu reģionu saistītu literātu daiļradei veltītus pētījumus, novada kultūrvēsturi vai ziņojumu autoriem ir Talsu novada izcelsme. Norises pirmās daļas moderatore būs Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Ieva Kalniņa, ziņojumu autori – Latvijas Universitātes docenti, pētnieki, lektori un studenti (Gundega Grīnuma, Zane Radzobe, Anete Ozola, Līna Oliņa).

Lasīt vairāk...

23. septembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādes “PURVĪTIS” ietvaros notiks LU LFMI pētnieka Benedikta Kalnača lekcija “Reālisma ainavas 19. gadsimta otrās puses un 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā”, iepazīstot tuvāk norises literārajā laukā Vilhelma Purvīša dzīves un darbības laikā un tematiskās sasauces starp abām kultūras jomām.

19. gadsimta otrajā pusē, līdz ar nacionālās pašapziņas pieaugumu, arvien lielāka vērība latviešu kultūrā tiek veltīta nācijas identitātes nostiprināšanai, kas izpaužas arī kā interese par apkārtējās dzīves vērojumu un tās detalizētu atspoguļojumu. Vilhelms Purvītis uzskatāms par nacionālās ainavu glezniecības izveidotāju un modernizētāju, iesaistoties ainavas žanra jaunajās pārmaiņās.

Lasīt vairāk...

Klajā laista Zitas Kārklas monogrāfija "Iemiesošanās. Sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā".

Šajā darbā aplūkoto sieviešu rakstītās literatūras vēsturi no 20. gadsimta 60. gadiem līdz mūsdienām vairāk nekā 50 gadu garumā iespējams nosacīti iedalīt trīs posmos, reizē robežas starp šiem posmiem nav stingri noteiktas, bet gan plūstošas, jo dažādos gadu desmitos tapušajiem tekstiem ir daudz līdzību. Trimdas un padomju rakstniecībā atsevišķas tēmas bieži vien parādās aizplīvurotāk, bet, sākot ar 80. un 90. gadu prozu, – daudz atklātāk, atklātības pakāpei arvien pieaugot. Kopīgie motīvi sievišķās subjektivitātes izpētē rāda, ka iespējams runāt par sieviešu rakstniecības ģenealoģiju, aktualizējot femīnās subjektivitātes klātbūtni latviešu literārajā procesā un tradīcijā kā nozīmīgu un reizē veidojot stāstu par atšķirībām un pārmaiņām sieviešu rakstniecībā.

Lasīt vairāk...

23. septembrī plkst. 13:00 Smiltenes Kultūras centra Mazajā zālē tiks atklātas divas izstādes –

Smiltenes novada muzeja veidotā izstāde “Smiltene 18. gadsimtā un Jakobs Lange” un LU Akadēmiskās bibliotēkas ceļojošā izstāde “Johana Kristofa Broces (1742 – 1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā”.

Izstādes atklāšanā ar lekciju “Viena lappuse Smiltenes draudzes vēstures grāmatā, 18. gs. rakstīta” uzstāsies arī LU LFMI pētniece Ginta Pērle-Sīle, kā arī LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere ar stāstījumu par J. K. Broces devumu Latvijas novadpētniecībā.

Vairāk info šeit.