EN in English


Mākslas zinātņu nodaļa

Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļa

Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļa dibināta 1968. gadā. 2022. gadā tā pārsaukta par Mākslas zinātņu nodaļu. Tajā patlaban strādā pieci zinātniskie līdzstrādnieki. Nodaļu no 1992. līdz 2014. gadam vadīja Dr. art. Guna Zeltiņa, no 2015. gada — Dr. art. Arnolds Klotiņš, no 2022. gada Dr. art Edīte Tišheizere.


Mākslas zinātņu nodaļā no 2010. līdz 2012. gadam tika īstenots pētnieciskais darbs ERAF projekta "Latvijas teātris un teātra zinātne Eiropā: starptautiska sadarbības projekta sagatave un iesniegšana" ietvaros. No 2009. līdz 2012. gadam īstenots LZP projekts "Latviešu teātris, mūzika un kino".

Kopš 2014. gada Mākslas zinātņu nodaļa piedalās Valsts pētījumu programmā "Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse" ar šādiem galvenajiem pētījumiem.

Teātra nozarē

ar diviem kolektīviem pētījumiem:

Mūzikas nozarē

2014. gadā pabeigts un izdots kolektīvs rakstu krājums "Latviešu mūzikas kods: versijas par mūziku gadsimtu mijā" (sast. un autore I. Šarkovska-Liepiņa).

2014. gadā uzsākts darbs pie ieplānotās daudzsējumu monogrāfiju sērijas "Latvijas mūzikas vēsture no pirmsākumiem līdz 20. gadsimtam", tajā tiek izstrādātas divas monogrāfijas:

Abās monogrāfijās mūzikas dzīve un jaunrade tiek aplūkota to sociāli vēsturiskajā kontekstā. Pētīti laikmeta mūzikas veidi un žanri, komponistu darbība, stils, atskaņotājmāksla, muzikālā komunikācija, mūzikas organizācijas, mūzika kultā, sadzīvē, izklaidē u. c.

Mākslas zinātņu nodaļas zinātniskie līdzstrādnieki piedalās arī Latvijas Zinātnes padomes pētnieciskās sadarbības projektā "Kultūru migrācija Latvijā – identitātes un impulsu mijiedarbes folklorā, literatūrā, mākslā un arhitektūrā skatījums" – ar tematiem:


Mākslas zinātņu nodaļas vadītāja

Vadošais pētnieks

Pētnieki

Zinātniskie asistenti

Pēdējo reizi labots: 29.12.2022 17:43:10