EN in English

Pētījuma poētika

Semināru cikls "Pētījuma poētika" 2007. gadā aizsāka jaunu ievirzi Literatūras, folkloras un mākslas institūta darbā. Tā rīkošanas galvenais nolūks bija veidot un nostiprināt institūtu arī kā intelektuālu (ne tikai administratīvu) vienību, rosinot profesionālu dialogu, kas šķērsotu atsevišķo nozaru, institūta daļu un projektu robežas. Seminārs ar laiku šķērsojis arī institūta robežas, un nu tas kļuvis par plašāka mēroga diskusiju vietu, kur pētnieki no dažādām iestādēm un valstīm iepazīstina ar saviem individuālajiem pētījumiem, radošajiem meklējumiem, izklāsta centrā paturot pētījuma poētiku, tā teorētiskos un metodoloģiskos aspektus. Semināri notiek reizi mēnesī (no septembra līdz maijam). Nodarbību struktūra ietver priekšlasījumu (30–40 min) un diskusiju.


Semināri 2024. gadā

17. aprīlī

Aigars Lielbārdis. Debesu grāmatas: no debesīm kabatā un no Rīgas līdz Pensilvānijai

Debesu grāmatām, to glabāšanas un pārrakstīšanas tradīcijai, ir nozīmīga loma folkloras žanru saturiskajā piepildījumā, rokrakstu un literatūras procesu attīstībā, tautas un vernakulārās reliģijas kontekstā. Tās latviešu tradicionālo kultūru saista un sakņo plašākos kultūrvēsturiskos procesos Eiropā un pasaulē.

Debesu grāmatas ierasti ir neliela kabatas formāta pašdarināti iesējumi vai arī uz atsevišķām lapām ar roku rakstīti teksti, kam tiek piedēvēts pārdabisks un dievišķs spēks tās īpašnieku pasargāt no ievainojumiem, īpašumu no zagļiem; tā spēj apturēt asiņošanu un palīdz dzemdētājām. Savukārt, glabāta mājās, tā pasargā no uguns nelaimes, pērkona un zibens postījumiem, ūdens plūdiem. Debesu grāmatas saturs vēsta par tās dievišķo izcelsmi – to no debesīm nonesis eņģelis Miķelis, tā parādījusies kādā baznīcā Londonā vai Olšteinā. Debesu grāmatām izdalāmi vairāki tipi – Londonas, Miķeļa, Grāfa Filipa u. c. Līdzās Debesu grāmatas tekstam nelielajos iesējumos ir pierakstīti arī buramvārdi, kas, domājams, kalpojuši praktiskiem tautas medicīnas mērķiem – apvārdot cilvēku un mājdzīvnieku slimības.

Debesu grāmatas ir ne tikai vēsturiskas liecības par aktīviem dažādu sabiedrību un kopienu kūltūrmigrācijas procesiem Eiropā un pasaulē 17.–19. gadsimtā un garāk, bet arī izgaismo šo grāmatu lomu Latvijas ļaužu individuālajā ticībā vēl 20. gadsimtā. To dievišķo spēju dēļ – pasargāt no ievainojumiem un vardarbīgas nāves – tās ņemtas līdzi Pirmā un Otrā pasaules kara raisīto emigrāciju gaitās, kā arī pārrakstītas dotas līdzi latviešu karavīriem, piedaloties lielvaru karos.

6. martā

Dace Bula. Jūrasgovis, Regīna Ezera un kādas zudības stāsts.

2012. gada vasarā pasauli aplidoja vēsts, ka simt gadu vecumā miris pēdējais Galapagu bruņurupuču Pintas salas pasugas īpatnis – Vientuļais Džordžs. Šie bruņurupuči tika izmedīti, un to populāciju nelabvēlīgi ietekmēja savvaļas kazu ieviešana salā. Džordža izbāzenis nu aplūkojams Galapagu Nacionālajā parkā Santa Krūzas salā. Radniecīgs relikts – izmirušās Stellera jūrasgovs skelets – atrodas Sanktpēterburgas Zooloģijas muzejā. To ievadā stāstam “Dziesma par pēdējo jūras govi” min Regīna Ezera. Stāsta ierosa bijusi jūras zīdītāju neticami straujās zudības vēsts. Bet Ezeras stāsta poētiku – tas rakstnieces mantojuma klāstā izceļas ar piederību drīzāk dzejprozai – iedvesmojušas sakarības starp jūrasgovju atklāšanas vēsturi, sugas taksonomiju un Odiseja piedzīvojumiem.

Cilvēka un dabas attiecību tvērums Regīnas Ezeras darbos ir ar paliekošu nospiedumu latviešu kultūrā – līdzās kanonizētajām “Zemdegām”, kinematogrāfiskās veiksmes popularizētajai “Akai” vai feministiskās kritikas ievērotajai sievišķās subjektivitātes manifestācijai visā daiļradē. Cauri dažādajiem attiecību veidiem, kādos Ezera sasaista cilvēkus un dzīvniekus, cauri vijas ētiska līnija – no mūsdienu ekoloģiskās perspektīvas tik būtiskā starpsugu empātijas un cilvēka atbildības tēma – par sugu un dzīvības saglabāšanu, par pieradinātajām un atkarīgajām citbūtnēm.

Inguna Daukste-Silasproģe. “Nu ir tā stunda”: Latvijas neatkarības atjaunošana un trimdas literatūra.

Trešās atmodas vēsmas 20. gs. 80. gadu otrajā pusē un Latvijas neatkarības atjaunošana 1991. gadā iezīmēja kādu robežu un slēgtu telpu simbolisku nojaukšanu. Kopš došanās bēgļu gaitās 1944. gada rudenī līdz pat 1945. gada maijam bija aizritējuši vairāki nekā 40 gadi. Viss, kas tika darīts sabiedriskajā un kultūras dzīvē, par okupēto Latviju atgādinot arī dažādās politiskās akcijās, bija darīts, cerot, ka Latvija reiz atgūs tai atņemto neatkarību un brīvību.

Latvijai atgūstot valstisko neatkarību, it kā vairs nebija formāla pamata runāt par trimdu, jaunajos apstākļos un jaunajā situācijā transformējās arī pats trimdas jēdziens, var teikt, ka agrākā trimdas kopība tika dekonstruēta. Tas, ko vēsturnieks Andrejs Plakans nodēvējis par negribēto trimdu (the reluctant exiles), vairs neeksistēja, tomēr – kas gan ir tā latviešu rakstniecības daļa, kas tapa ārpus Latvijas 20. gs. 90. gados un vēlāk?

Paraudzīties uz pēctrimdas (Nachexil, Post-Exile) fenomenu iespējams jauna literatūrteorētiskā virziena ietvarā, kas ienācis vācu literatūras pētniecībā un kuru iespējams saistīt ar Baltijas telpu. Tieši identitātes (piederības) meklējumi iekļaujas jaunā koncepta ietvarā, piedāvājot aplūkot šo jautājumu no dažādiem skatupunktiem, ņemot vērā arī valodas, ģeogrāfisko un vēsturisko kontekstu. Pēctrimda gan marķē trimdas beigas, gan vienlaikus iezīmē iespējamo atgriešanos zemē, kura reiz atstāta; taču vienlaikus tas nozīmē, ka trimdas pieredze turpinās un nav iespējams runāt par trimdas beigām, jo šie trimdas stāsti un pieredze vēl joprojām arī jaunajā situācijā ir neatņemama katra trimdinieka dzīves daļa (Banach; Sarkowsky).

Priekšlasījuma centrā ir jautājumi par trimdas un Latvijas kultūrtelpu attiecībām, par trimdas rakstniecības vietu latviešu literatūras stāstā, par rakstnieku piederības meklējumiem un atsevišķiem atgriešanās vai palikšanas stāstiem, par atmiņu un atminēšanos un pētniecības perspektīvu.

1 Izmantots Teodora Zeltiņa romāna “Nu ir tā stunda” (1975) nosaukums; romānā nedaudz utopiski iztēlots brīdis, kad latvieši, Latvijai atgūstot neatkarību, aicināti ar kuģi no Ņujorkas ostas atgriezties Latvijā.

2 Priekšlasījums balstīts Bannach, Bettina; Sarkowsky, Katja (Hrsg.). Nachexil / Post-Exile. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2020.


Semināri 2023. gadā

17. maijā

Jānis Daugavietis. ‘Kultūras ražošanas’ pieeja socioloģijā un ārpus tās

Priekšlasījums veltīts ‘kultūras ražošanas’ teorētiskajai perspektīvai, kas tika formulēta pirms 50 gadiem, diezgan ātri kļuva par dominējošo pieeju kultūras, mākslas un mediju socioloģiskajāizpētē un joprojām tiek izmantota arī citu sociālo, humanitāro un mākslas zinātņu pētījumos. Tās pamata premisa ir šāda: kultūras produktus un mākslas darbus veido ne tikai to radītāji un patērētāji, bet arī pats ražošanas process, kura gaitā iesaistītas dažādas institūcijas.

‘Kultūras ražošanas pieeju’ (production of culture perspective) kā specifisku izpratni par kultūru jeb simboliskajām vērtībām un tās izpētes metodoloģiju formulēja amerikāņu sociologs Ričards Petersons (Richard Austin Peterson, 1932–2010) 20. gs. 70. gadu pirmajā pusē. Pieeja proponē fokusēšanos uz kultūras simbolisko (arī materiālo) vērtību ražošanas infrastruktūras un procesu izpēti, arī empīriskos pētījumos pierādot, ka šis ‘vidusposms’ starp kultūras vērtību radītāju un gala patērētāju būtiski ietekmē gala produktu, tāpēc bez tā izpētes nav iespējams izprast ne dažādu kultūras lauku funkcionēšanu, ne to ietvaros tapušās simboliskās vērtības. Petersons izdala sešus svarīgākos ražošanas aspektus: tehnoloģijas, likumdošanu, industrijas un organizacionālās struktūras, profesionālo karjeru un tirgu. Veicot nozīmīgus empīriskus ASV popmūzikas industrijas pētījumus (piem., Creating Country Music: Fabricating Authenticity, 1997) un ap sevi pulcinot līdzīgi domājošu pētnieku kopienu, ‘kultūras ražošanas’ pieeja drīz vien kļūst par dominējošo paradigmu kultūras un mediju socioloģijā, tomēr tā arī netiek formulēta kā koherenta teorija (DiMaggio 2000). Vēlāk jēdzienu ‘ražošanas perspektīva’ sāka attiecināt uz plašāku pētnieku (un viņu skolu) loku. Divi citi nozīmīgākie autori kultūras un mākslas izpētē, kuru devums mūsdienās tiek asociēts ar šo pieeju, ir socioloģijas klasiķi Hovards Bekers (Howard S. Becker, dz. 1928) un Pjers Burdjē (Pierre Bourdieu, 1930–2002). Ja Bekers ir zināms kā simboliskā interakcionisma pārstāvis, kas empīriskajā izpētē pamatā izmantojis kvalitatīvo pieeju, un teoriju radīšana nav viņa aicinājums (nozīmīgākā viņa grāmata kultūras socioloģijā ir Art Worlds, 1982), tad Burdjē tiek uzskatīts par vienu no socioloģijas visu laiku ietekmīgākajiem teorētiķiem. Burdjē izpētes centrā bija simboliskās vērtības un tas, kā tās nodrošina sociālo struktūru atražošanos. Kultūras ražošanas pieejas kontekstā nozīmīgākā ir viņa attīstītā ‘lauka’ (angl field, fr. champ) teorija, kuru viņš sāk pamatot jau 60. gadu beigās (Hilgers & Mangez 2014). Kultūras ražošanas pieejas kontekstā Burdjē centrālais darbs ir eseja The Field of Cultural Production (1983), kur par galveno empīriskas analīzes avotu kalpo franču literatūras lauks. Tāpat kā citos laukos (piemēram, politikas, ekonomikas), arī kultūras laukos dominējošā komunikācijas forma ir cīņa, kurā uzvar tie aģenti, kuriem lielāks šajā laukā par vērtīgākajiem uzskatīto kapitālu apjoms. Kultūras un mākslas vērtības vienlaikus ir gan šīs ‘ražošanas cīņas’ noteiktas, gan arī līdzeklis cīņai par labāku aģentu pozīciju konkrētajā laukā.

Priekšlasījumā Jānis Daugavietis ieskicēs ‘kultūras ražošanas’ pieejas ģenealoģiju, īsi raksturojot katru no trim minētajiem klasiķiem (Ričardu Petersonu, Hovardu Bekeru un Pjēru Burdjē) un parādot šīs pieejas vietu sociālajā teorijā.

Gatis Ozoliņš. Aizmirsts pierakstīt: “pilsētas folklora Latvijā”

Atsaucoties uz pētniecībā noderīgu opozīciju klasiskā un mūsdienu folklora, priekšlasījumā tuvāk tiks pētīts jēdziens un dažkārt droši izteikts apgalvojums par pilsētas folkloras esamību Latvijā. Apzīmējums ‘klasiskā folklora’ lietots, lai aptvertu visu latviešu folkloras kopumu, kas ievākts zemnieku/laucinieku vidē, dokumentējot viņu vidū pazīstamus tekstus un koptās tradīcijas. Ar apzīmējumu ‘mūsdienu folklora’ apzīmētas tās tradīcijas un teksti, kas pazīstami plašā areālā, tai skaitā iekļaujot pilsētnieku vidē cirkulējušus tekstus un tradīcijas, arī senāku tradīciju kreatīvu interpretāciju dažādās vidēs (skolas, folkloras kopas, pilsētu svētki u. tml.), un kas ir aktīvi mūsdienās. Problematizēta nostāja, kas klasisko folkloru uztvēra par visu latviešu folkloru, atzīstot latviešus gandrīz pilnībā piederīgus zemnieku videi 19. gs. 70.–80. gados, kad strauji aktivizējās folkloras vākšanas darbs, šo uzskatu saglabājot vēl gadsimtu, neraugoties uz acīmredzamām sociālajām, ekonomiskajām, politiskajām, vēsturiskajām, kultūras, reliģijas izmaiņām. Jau šajā gadījumā tika aizmirsti tie latvieši, kas mitinājās pilsētās un, varam pieņemt, pieturējās arī noteiktām tradīcijām, un zināja tekstus, kas tos atšķīra no zemnieku vides. Aizmiršanu noteica tā laika un vēl diezgan ilgi pastāvošā pētnieciskā aksioma, ka patiesas un vērtīgas tautas tradīcijas meklējamas nomaļās un mazizglītotās grupās, nepamanot to, ka, visticamāk, arī pilsētas fabriku strādnieku grupas bija nomaļas un mazizglītotas.

Priekšlasījumā pilsētas folklora traktēta kā visai neskaidrs fenomens, par kura senāku vai mūsdienu pastāvēšanu realitāte šaubu nav, bet tiek izvirzīta hipotēze, ka līdz šim nav pamata runāt par pilsētas folkloru Latvijā kā apzināti vāktu tekstu kolekciju un pētniecisku tradīciju (atskaitot dažas iniciatīvas). Tā vietā būtu jārunā par daudzveidīgu un atšķirīgu tekstu kopumu – mūsdienu folkloru, kurā daudzi no tekstiem ir saistīti kā ar senākiem folkloras slāņiem, kas fiksēti kopš 19. gs., tā ar mūsdienu urbāno dzīvesveidu un telpu un neveido kompaktu, precīzi nošķiramu un aprakstāmu “pilsētas folklora Latvijā” tekstu korpusu. Tāpat hipotēzes sastāvdaļa ir apgalvojums, ka pilsētas folkloras pastāvēja un pastāv, bet to aizmirsa pierakstīt. Aizmiršanas koncepts jautājumā par pilsētas folkloru Latvijā tiks aplūkots mūsdienu atmiņu pētniecības kontekstā, pievēršoties vienam no nozīmīgākajiem pēdējo 10–20 gadu virzienam, kas sevišķu uzmanību pievērš aizmiršanai kā personības, individuālās un sociālās identitātes elementam un normālai individuālās un sociālās dzīves daļai (P. Konertons, A. Asmane u. c.). Līdzās tam tiks apkopots un raksturots līdzšinējais veikums (pamatā – pilsētas teikas un apkaimju naratīvi), kas būtu piederīgs pilsētas folkloras fenomenam, starptautiskās ietekmes, vietējās iniciatīvas un rezultāti. Priekšlasījumā tiks izvirzīta doma, ka iepretim klasiskajai folklorai kā tautas memoriālam jeb Les Lieux de Mėmoire / Realms of Memory (Nora) pilsētas folklora ir bijusi neredzama un aizmirsta tautas kultūras telpa, kuras atcerēšanās un ieraudzīšana nākotnē lielā mērā būs saistāma ar klasiskās folkloras autoritātes mazināšanu un aizmiršanu.


Semināri 2022. gadā

12. decembrī

Ginta Pērle-Sīle. Frīdrihs Daniels Vārs un latviešu tautasdziesmas.

Ierasti tautasdziesmas tiek pētītas kā mutvārdos funkcionējošas, situācijas un performances atkarīgas, tomēr arī arhīvos uzkrātām, publicētām dziesmām ir konteksts. 19. gs. sākumā publicēto pirmo latviešu tautasdziesmu un ziņģu krājumu publicēšana iezīmē tautasdziesmu pāreju no latviešu kultūras telpas vāciskajā, tādējādi kļūstot par citas sociālās grupas naratīva sastāvdaļu. Lai gan visu pirmo publicēto tautasdziesmu krājuma kontekstā klātesošas ir apgaismības un romantisma idejas, gan arī koloniālo attiecību fons, tomēr to naratīvi atšķiras. Mans priekšlasījums tiks veltīts pirmā latviešu tautasdziesmu krājuma “Palcmariešu dziesmu krājums” vākšanas un publicēšanas gaitai, cenšoties rekonstruēt krājuma savācēja mācītāja Frīdriha Daniela Vāra (Wahr, 1749– 1827) uzskatus par latviešu tautasdziesmām.

19. oktobrī

Elīna Gailīte. Tautas deja un skatuviskā tautas deja Latvijā: retrospekcija

Starptautiskā folkloras festivālu un tautas mākslas organizāciju padome (CIOF) tautas dejas definē kā autentiskas dejas, kuras nav apdares vai stilizācijas, ir raksturīgas reģionam, tērpi ir autentiski vai to rekonstrukcijas. Jau 20. gs. pētnieki uzsākuši diskusijas par to, kas ir tautas dejas, jo iztēlotās autentiskās vides, kur zemnieki dejo laukos, vairs nav vai ir reti sastopama, īpaši Rietumu pasaulē. Arī dejas mainījušās, pārmantošanas process norit citādāk, nekā tas noticis kādreiz, bieži deju iedzīvināšanā lietojot arhīvos glabātos deju pierakstus. Savukārt skatuviskās tautas dejas ir radījuši horeogrāfi, to forma, stils un izpildījums pielāgots skatuves priekšnesumiem, un šobrīd tās Latvijas sabiedrībā ir atpazīstamākas nekā tautas dejas, turklāt bieži tieši tās dēvētas par tautas dejām. Igauņu dejas pētniece Sille Kapere (Sille Kapper) rakstījusi par mūsu reģiona skatuviskajām tautas dejām, atzīmējot, ka dejotāji caur tām izpauž savas patriotiskās jūtas un nacionālo identitāti, izmantojot regulāru ķermeņa praksi vai vizuālo pieredzi. Hibrīdo dejas raksturu un stila nesenās saknes praktizētāji gandrīz nemana.

Starptautiskajā dejas pētniecībā (par to rakstījuši, piemēram, Antonijs Šeis (Anthony Shay), Terēza Džila Baklenda (Theresa Jill Buckland), Andrijs Nahačevskis (Andriy Nahachewsky)) iezīmējas vairāki uzskati, kas šobrīd ir tautas deja, – tās eksistence un uztvere atšķiras atkarībā no reģiona (Austrumu kultūrās tā ir vēl eksistējoša, taču Rietumu kultūrās – atjaunota), tā skatīta attīstības pakāpēs (sākotnēji praktizēta zemnieku tautās kā daļa ikdienas kultūras, tagad – izprieca, ko apgūst, mērķtiecīgi mācoties un pielāgojot šī brīža sabiedrības vajadzībām), tāpat lietots jēdziens “atspoguļojošās dejas” (reflective dance) – tās atsaucas uz agrāku tradīciju lietojumu un ietver rekonstrukciju, revitalizāciju, atdzimšanu un rekontekstualizāciju.

Priekšlasījuma mērķis ir iezīmēt minēto dejas žanru lietojuma prakses Latvijā, to iespējamos rašanās un attīstības ceļus, lai labāk izprastu šobrīd lietotos jēdzienus un dejas praktiķu uzskatus. Tas savukārt ļauj padziļinātāk izzināt dejas mantojuma uzturēšanu un turpināšanu.

Ilze Ļaksa-Timinska. Roberta Eidemaņa stāsta “Ielenktie” imagoloģisks lasījums

1925. gadā latviešu Sarkanās armijas virsnieks un rakstnieks Roberts Eidemanis (1895–1937) Maskavā izdod garstāstu “Ielenktie”, kas ir viens no zināmākajiem un lasītākajiem prozas darbiem padomju latviešu diasporā PSRS 20. gadsimta 20. gados. Stāsta sižetiskais ietvars ir Krievijas Pilsoņu kara situācija Ukrainas teritorijas stepē, kurā darbojās dažādu tautību pārstāvji un ideoloģiju atbalstītāji.

Priekšlasījuma mērķis ir analizēt garstāstu, izmantojot imagoloģijas teorētisko ietvaru. Imagologs Daniels Anrī Pažo (Daniel Henri Pageaux) uzskata, ka, rakstot un runājot par “citiem”, mēs patiesībā atklājam “sevi”. Pažo piedāvā imagologiem uzdot sev jautājumu, kas ir konkrētā literārā darba mērķauditorija un vai tajos ieviestie tēli ir veidoti apzināti un kāda ir to funkcija. Izveidojas trīsstūrveida attiecības starp rakstnieku (referentu), attēlu (imago) un uztvērēju. Pažo uzskata, ka imagologa galvenais uzdevums ir pētīt, ko iespējams atklāt par referentu, ņemot vērā, kāds attēls tiek veidots, ar kādu nolūku un kas ir mērķauditorija. Nozīmīga ir arī valoda, jo viņaprāt tieši caur strukturāliem valodas elementiem, ir iespējams ieraudzīt referenta attieksmi un mērķi. Teorētiskais ietvars vairāk vērsts uz literārā darba ideoloģiskā slāņa analīzi, nevis mākslinieciskajām kvalitātēm, mēģinot izprast 20. gadsimta 20. gadu padomju latviešu identitāti.

14. septembrī

Benedikts Kalnačs. Ideālisms kā estētiska kategorija literārajās debatēs Latvijā 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā

Seminārā pievērsta uzmanība nozīmīgam 19. un 20. gadsimta mijas literāro debašu jautājumam, kas saistīts ar estētiskā ideālisma uztveri un tā attiecībām ar šī laikposma aktuālajiem literārajiem virzieniem – romantismu, reālismu un agrīnā modernisma aizsākumiem. Tēmas teorētiskā izpratne ir balstīta Torilas Mojas, Naomi Šoras, Joepa Lērsena, Georga Lukača, Aiena Kūpera, Stefana Matušeka un citu autoru, kā arī latviešu literatūras un mākslas zinātnieku darbos, kuri pētījuši gadsimtu mijas virzienu teorētiskos aspektus. Sākotnējais secinājums, ka ideālisms, līdzīgi daudzām citām estētiskām kategorijām, šī perioda diskusijās dažādu autoru apcerēs tiek saprasts ļoti atšķirīgi, nereti sapludinot tādus apzīmējumus kā ideālisms, idealizācija, ideāls un citi. Seminārā tiks izsekots ideālisma ideju ģenēzei latviešu literārajā kultūrā, sākot no 19. gadsimta vidus un saistot to gan ar vācu klasiskās filozofijas un it īpaši estētikas – Frīdriha Šillera un citu autoru – ideju atskaņām, gan populārās kultūras aspektu pārmantojumu romantiskā nacionālisma priekšstatos, kuri vēlākajā laikposmā, sākot no 19. gadsimta 70. gadiem, literārajā praksē tiek arī apstrīdēti. Gadsimtu mijas estētisko priekštatu daudzveidību raksturo, no vienas puses, ideālisma reabilitācija, kas ir saistīta ar laikmetīgās franču kultūras ietekmi, no otras puses, diskusijas šī laikposma dominējošo latviešu rakstniecības virzienu starpā, nereti iesaistot debatēs arī ideālisma un dažkārt paralēli lietoto morālisma jēdzienu. Viedokļu daudzveidība atklāj literāro virzienu spriego dinamiku kā svarīgu 19. un 20. gadsimta mijas latviešu kultūras attīstības avotu.

Sandis Laime. Raganu prāvu atspulgi latviešu mutvārdu tradīcijā: Veckušķa teiku cikla analīze

16.–18. gadsimtā Latvijas teritoriju no rietumiem sasniedza raganu vajāšanas vilnis un līdz ar to arī kristīgās dēmonoloģijas definētais diabolizētās raganas tēls – sākotnēji mācīts koncepts, kas pamazām iekļāvās tautas ticībā un mutvārdu tradīcijā. 16. gadsimta vidū jaunam tiesiskajam regulējumam (Constitutio Criminalis Carolina) pakārtotā tiesu prakse ieviesa paradigmātiskas izmaiņas ne tikai raganu ticējumos, bet arī ar raganošanu saistīto konfliktu risināšanā – raganu vajāšana tika institucionalizēta, prāvās tika pielietots specifiski šim “noziegumam” piemērots tiesiskais regulējums, kā arī ieviesti īpaši šīm prāvām radīti procesa elementi. Tiesu nams bija viena no vietām, kur visaktīvāk notika kristīgās dēmonoloģijas un tautas ticības jeb mācītā un populārā diskursa sadursmes un savstarpēja mijiedarbe. Šo divu diskursu sadursmes un mijiedarbe raganu teiku korpusā ir ļoti plašs un interesants pētnieciskais temats, kas cita starpā sniedz iespēju izzināt folkloras motīvu reģionālās izplatīšanās ceļus un veidus sasaistē ar gana precīzi datējamu hronoloģisko ietvaru. Šī priekšlasījuma mērķis ir analizēt salīdzinoši šauru šīs tematikas naratīvu segmentu – teikas, kurās atrodamas refleksijas par vēsturisko raganu prāvu norisi un raganu publiskajiem nāvessodiem. Šīs tematikas teikas līdzinās vēsturiskajiem raganu prāvu protokoliem, tomēr stāstītāja pozīcija jeb skatpunkts tajās ir cits – vietējā zemnieku sabiedrība. Priekšlasījumā sīkāk tiks analizēts netipiski plašais un detalizētais teiku cikls par Zlēku burvi Veckušķi un viņa sadedzināšanu sārtā, mēģinot skaidrot vēsturiskos apstākļus, kas rosināja šī naratīvu cikla rašanos.

7. septembrī

Ieva Garda-Rozenberga. Vieta un identitāte Latvijas romu dzīvesstāstos

Attiecības starp cilvēkiem, kultūru, vēsturi un vidi ir zināšanu joma, ko sekmējis vides pavērsiens humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Tas koncentrējas uz cilvēka vērtību, ideju, vēstures, domāšanas, reliģijas un komunikācijas izpēti un cilvēku attiecībām ar apkārtējo vidi, tostarp identitātes, vietas un piederības jautājumiem.

Politisko režīmu maiņa 20. gadsimtā un emigrācijas viļņi pēc neatkarības atjaunošanas 1990. gados ir sekmējusi kā pārvaldītu, tā piespiedu pārvietošanos, apmešanos un iekārtošanos uz dzīvi ne tikai citā/jaunā, bet romu gadījumā – nereti arī noteiktā vietā. Priekšlasījumā, balstoties pieņēmumā, ka vietas un identitātes mijsakarības vislabāk izprotamas stāstītāja visa dzīves gājuma un stāsta par to kontekstā, tiks analizētas Latvijas romu atmiņas, ar kurām viņi dalījušies dzīvesstāstu intervijās. Vērojams, ka intervijā – sociālā mijiedarbībā starp pētnieku un stāstītāju ­– atmiņas, kas skar etnicitāti, kultūras īpatnības un attiecības ar apkārtējo vidi, atklāj ne tikai romu pielāgošanās stratēģijas un vietas ietekmi uz identitāti, bet arī kopienas paštēlu un sabiedrības (arī intervētāja) priekšstatus par grupu.

Priekšlasījums tiek īstenots ar Latvijas Zinātnes padomes finansējumu, projekts “Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide”, projekta nr. Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008.

Kārlis Vērdiņš. Starptautiskais modernisms un mazās literatūras kvīrošana

Priekšlasījumā mūsdienu salīdzinošās literatūrzinātnes jeb pasaules literatūras ideju kontekstā tiks skatīta Latvijas literatūra kā “mazās literatūras” paraugs. Mazā literatūra (small literature) nonākusi pētnieku lokā vien epizodiski, un plašākās diskusijas līdz šim saistījušās ar Kafkas kā mazākuma literatūras (minor literature) pārstāvja pārdomām par valodas nozīmi un viņa uzskatu interpretāciju Žila Delēza un Fēliksa Gvatarī darbā “Kafka: par mazākuma literatūru”. Savukārt mazo literatūru ir vērts skatīt mazo valstu studiju kontekstā, gan arī kvīru studiju kontekstā un starptautiskā modernisma kontekstā, akcentējot apzīmējumu “mazs” un “vājš” lietojumu, kā arī domājot par dzimtiskotajiem un rasiskotajiem vērtējumiem, kādus saņēmušas gan mūsu reģiona mazās nacionālās literatūras, gan arī citu reģionu mazās literatūras visā pasaulē.

15. jūnijā

Toms Ķencis. Folklora un māksla padomju Baltijā

Priekšlasījums būs veltīts folkloras motīviem un to nozīmei vēlīnā padomju perioda vizuālajā mākslā. Tā kontekstā pētnieks iezīmēs folkloristikas nozares un mākslas vēstures sinerģiju, un kādēļ ir nepieciešami tādi starpdisciplināri pētījumi.

Lekcijas ievadā tiks īsi pieteikta Baltijas postkoloniālisma teorija. Sekos saistībā ar folkloras lauku tuvāk aplūkoti trīs ievērojamu Baltijas mākslinieku darbi un dzīves gājumi: Dzidras Ezergailes (Latvija, 1926–2013), Kaljo Põllu (Igaunija, 1934­–2010) un Birutes Žilītes (Lietuva, 1930). Visu trīs mākslinieku aktīvākais jaunrades periods bija 1970.–1980. gadi. To vienlaikus raksturo vispārēja stagnācija, ilūziju sabrukums pēc Prāgas pavasara, folkloras kustības rašanās un jauns starptautiskums. Lekcijas beigās tiks iezīmēti galvenie atradumi un no tiem izrietošas jaunas pētniecības perspektīvas.

Priekšlasījums ir balstīts uz T. Ķenča pēcdoktorantūras pētījuma “ETNO-GRAFIKA: Baltijas nemateriālā kultūras mantojuma vizuālās interpretācijas” (ERAF 1.1.1.2/VIAA/4/20/628) materiāliem.

8. jūnijā

Rita Grīnvalde. Institucionālā etnogrāfija folkloristikas vēstures pētniecībā

Priekšlasījuma mērķis ir iepazīstināt ar institucionālo etnogrāfiju (institutional ethnography) un izvērtēt šīs sociālo zinātņu metodes iespējas, pētot folkloristikas – un varbūtēji citu humanitāro nozaru – vēsturi Latvijā. Historiogrāfiskās informācijas interpretācijā institucionālā etnogrāfija var būt lietderīga pieeja, veidojot izpratni par zinātnisko institūciju iekšējo dinamiku, darbinieku ikdienas attiecībām, formālo un neformālo hierarhiju, arī par to, kā valsts vara un tās ideoloģiskie principi iedzīvināti institūcijas darbībā.

Pievēršot uzmanību vēlīnā sociālisma – padomju stagnācijas perioda un Trešās atmodas norisēm latviešu folkloristikā, kā gadījuma analīzes piemērs tiks aplūkots Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Upīša Valodas un literatūras institūta iekšējais žurnāls “Vārds un Darbs” (1965–1988). Folkloras sektora (daļas) reprezentācija šai maztirāžas izdevumā atklāj daudz sakarību, ko nesniedz šī laika konvencionālie dokumenti un vēstures avoti, tādi kā institūta piecgažu plāni un pārskati, bibliogrāfiskie saraksti u. tml.

Sanita Reinsone. Metodoloģiski izaicinājumi dienasgrāmatu tekstu korpusa veidošanā

Personīgo dienasgrāmatu pētniecībā līdz šim dominējušas kvalitatīvās pieejas. Tās izmantotas arī tad, ja analizējamais materiāls ir bijis ļoti plašs un grūti pārskatāms. Digitālo humanitāro zinātņu metodes piedāvā dažādus veidus, kā atvieglot un paātrināt dienasgrāmatu pārlūkošanas procesu, kā arī sniedz jaunas perspektīvas dzīves pierakstīšanas fenomena izpētē. Kopš 2018. gada LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē top Autobiogrāfiju krājums, kas izmantots par avotu, lai veidotu dienasgrāmatu tekstu korpusu. Atzīstot katras dienasgrāmatas unikalitāti, šajā tekstu korpusā tās tiek uzlūkotas kā kopums. Sadalot korpusu dienu segmentos un kombinējot tos pēc dažādiem kritērijiem, tiek veidoti specifiski apakškorpusi, kas ļauj vienkop izgūt noteiktas vecumgrupas, dzimuma vai noteiktā laika periodā rakstīto. Šī priekšlasījuma mērķis ir iepazīstināt ar procesā esošo pētījumu, kurā piedalās vairāki LU LFMI Digitālo humanitāro zinātņu grupas dalībnieki. Priekšlasījumā tiks sniegts ieskats dienasgrāmatu tekstu korpusa veidošanas procesā, analizēti metodoloģiskie izaicinājumi un metadatu analīzes rezultāti.

11. maijā

Eva Eglāja-Kristsone. "Dienasgrāmatai priekš manis liels svars". Subjektivitāte un sieviešu autobiogrāfiskā rakstība
Sieviešu autobiogrāfijas, memuāri, vēstules un dienasgrāmatas bijis viens no stimuliem 20. gs. 70. gadu feminisma uzplaukumam, jo šī rakstīšana “par sevi” lielākoties līdz tam bija neredzams, sistemātiski ignorēts pētnieciskais lauks. Pēdējās desmitgadēs autobiogrāfiskā naratīva statuss ir krasi mainījies gan akadēmiskajā pētniecībā, gan ārpus tā. Sieviešu autobiogrāfiskajām liecībām tagad ir priviliģēta vieta, domājot par rakstniecības jautājumiem feminisma, postkoloniālisma un postmodernisma kritisko teoriju krustpunktā. Arī izdevēji ir atklājuši, ka sieviešu dzīvesstāstu atklāšana un publicēšana ir ienesīga, ko pierāda kaut vai virsrakstā izmantotā citējuma autores Mildas Palēvičas dienasgrāmatas nesenā publikācija. Viena no teorētiķēm, kuras pētījumus par autobiogrāfisko žanru un dienasgrāmatām uzskatu par iedvesmas avotu savā pētniecībā, Sidonija Smita (Sidonie Smith) reflektējusi par sieviešu pašreprezentācijas retoriku. Viņas uzmanības centrā ir sieviešu subjektivitāšu vēsture nevis kā "augstās" literatūras tradīcijas papildinājums, bet gan ietvars, kas apliecina sieviešu autobiogrāfiju kā leģitīmu analīzes un prakses lauku. Tādējādi ne tikai feminisms, bet arī literatūras un kultūras teorija ir izjutusi sieviešu autobiogrāfijas ietekmi kā iepriekš neatzītu veidu, kā padarīt redzamus agrāk neredzamus subjektus. Caur dažādiem Latvijas sieviešu autobiogrāfiskās rakstības piemēriem ieskicēšu gan tekstu korpusu, ko izmantoju savā pētniecībā, gan iesaistīšu tos diskusijā par augstākminētajām teorētiskajām atziņām.

Ivars Šteinbergs. Kultūras tulkojuma jēdziens atdzejas pētniecībā

Priekšlasījumā tiks vēstīts par kultūras tulkojuma (cultural translation) jēdziena problemātiku un dažādajām nozīmēm, ierakstot kultūras studijās lietotu terminoloģiju pētījumā par latviešu atdzejas vēsturi un teoriju. Kultūras tulkojums uzlūkojams kā daudzšķautņains apzīmējums plašiem kultūras procesiem, kas saistās, cita starpā, ar tādiem konceptiem kā apropriācija jeb piesavināšanās, hibriditāte un intertekstualitāte. Tulkotās dzejas jeb atdzejas pētniecībā, savukārt, šie nojēgumi kļūst noderīgi, lai izvaicātu ne tikai kultūras satura apmaiņas notikumus, bet arī aprakstītu tulkojumu poētiku un – vēl svarīgāk – tulkotās literatūras funkcijas plašākā kultūrvēsturiskā kontekstā. Sintezējot teorētiskus skatupunktus, priekšlasījums iezīmēs potenciālos virzienus, kādos domāt par konkrētiem padomju laikā tapušajiem latviešu atdzejojumiem, kā arī piedāvās ieskatu datos, kas apkopoti par latviešu atdzejas grāmatām 20. gadsimtā.


Semināri 2021. gadā

24. novembrī

Ieva Rodiņa. Eduarda Smiļģa režija: pētniecības mērķi, atklājumi un izaicinājumi

Eduarda Smiļģa personība un radošā darbība bijis vilinošs pētījuma objekts dažādās nozarēs, kontekstos un pieejās – sākot ar biogrāfisko aspektu, beidzot ar Dailes teātra vēstures kontekstu. Būdams talantīgs autodidakts un ap sevi savācis spēcīgu domubiedru jeb radošo konsultantu komandu, Eduards Smiļģis 1920. gadā pievēršas režijai, kļūstot par vienu no visu laiku leģendārākajām Latvijas režijas personībām un radot jaunu, unikālu teātri. I. Rodiņas 2020. gadā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē aizstāvētais promocijas darbs "Eduarda Smiļģa režija un modernisms (1920–1945)" ir kļuvis par pamatu turpmākajiem pētnieciskajiem meklējumiem un atradumiem, rekonstruējot E. Smiļģa iestudētās izrādes, analizējot režijas rokraksta kopsakarības un unikalitāti sava laika Latvijas un Eiropas teātra kontekstā, kā arī pētot, kā E. Smiļģa režija mainās un pielāgojas padomju režīmam. Priekšlasījums sniegs ieskatu jau veiktajos atklājumos, kā arī iepazīstinās ar turpmākajiem pētniecības mērķiem un izaicinājumiem.

Laine Kristberga. Liminalitātes jēdziens performatīvo mākslu un sociālo zinātņu laukā: Latvijas gadījums

Liminalitāti kā jēdzienu var piemērot dažādos studiju laukos, tomēr galvenokārt tas ir būtisks antropoloģijā, lai analizētu robežstāvokļus ar identitātes maiņu saistītos rituālos. Performatīvo mākslu kontekstā liminalitātes koncepciju var attiecināt gan uz robežstāvokļiem, kas saistīti ar tēlveidi un aktiermākslu, gan uz robežām starp medijiem un disciplīnām, realitāti un reprezentāciju. Liminālus mākslas darbus raksturo hibriditāte, transdisciplinaritāte un eksperimentāla mākslinieciskā stratēģija. Lekcijā aplūkošu liminālu mākslas darbu piemērus Latvijas kultūrvidē, pievēršoties starptautiskā festivāla "Starptelpa" realizētajiem performatīvo mākslu darbiem. Tāds, piemēram, ir Simonas Orinskas režijā tapušais darbs "Lāču vīrs" (2018), kurā liminalitāte atklājas trīs kultūru – latviešu, japāņu un sāmu – hibridiātē. Lāča tēls ir daudznozīmīgs – tas ir svēts totēmiskais dzīvnieks gan sāmu, gan baltu tautu mitoloģijā un folklorā ("Aijā žūžū, lāča bērni" motīvi izskan darba nobeigumā). Naratīvs šajā darbā ir balstīts uz iniciācijas rituālu, kurā radošo un destruktīvo spēku sadursmes rezultātā piedzimst jaunais vīrietis. Dzimšanas metaforas un simboli atklājas buto dejotāju ritmiskajās kustībās un vienotā horeogrāfijā – te imitējot dzemdību konvulsijas, te izveidojot no ķermeņiem sapītu ligzdu. Turklāt lāču mātes lomu izpilda balss improvizatore Dana Indāne-Surkiene, kura festivāla laikā ir grūtniecības pēdējā stadijā. Tā kā pētnieki nereti norāda uz neverbālu elementu klātbūtni liminālos darbos, interesants ir arī valodas jautājums darbā "Lāču vīrs". Sāmu dziedājumus gan izpilda sāmu dziedātājs Torgers Vasviks (Torgeir Vassvik), tomēr to nozīmi nevar uztvert latviešu skatītājs. Savukārt buto dejotāju nopūtas, vaidi, ekstātiski kliedzieni, smiekli un vaimanas funkcionē kā Antonēna Arto cienīgi ritma elementi, simbolizējot preverbālo cilvēka attīstības posmu.

29. septembrī

Gundega Grīnuma. Tekstoloģija: no rokraksta līdz publikācijai

Kā salasīt nesalasāmu rokrakstu? Kā izveidot akadēmisku komentāru atšifrētam rokrakstam? – šie un citi jautājumi aktuāli pētniekiem, arhīviem un muzeju ekspertiem. Seminārā pētniece Dr. philol. Gundega Grīnuma stāstīs par savu pieredzi rokrakstu šifrēšanā un komentāru sagatavošanā ar piemēriem no sava darba, gatavojot publicēšanai Ivandes Kaijas dienasgrāmatu, kā arī par izaicinājumiem projektā "Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste (1894-1929)", kas tiek īstenots UNESCO programmā "Pasaules atmiņa". G. Grīnuma stāstīs gan par individualizētās pieejas nepieciešamību, gan dalīsies ar praktiskiem padomiem tekstoloģijā.

29. jūnijā

Tēma: Latviešu tautasdziesmu semantika. Meža putnu kāzas

Seminārā ar priekšlasījumu uzstāsies Beatrise Reidzāne. Ievadvārdus sacīs un jautājumu sadaļu vadīs Una Smilgaine.

Priekšlasījumā tiks analizēts “Latvju dainu” I sējumā nodaļā “Bērnu dienas” ceturtajā apakšnodaļā ar nosaukumu “Par mežu, Meža māti, putnu kāzām un dažādiem zvēriem un putniem kopā”, ievietotais dziesmu tips LD 2686, kas satur 47 pierakstus no visiem Latvijas novadiem.

Tāpat tiks analizētas divas īpašās dainu valodas vārdkopas meža putni un putnu kāzas, kurās leksēma putns ir ar īpašu papildus sēmu ‘visi nedomesticētie putni un dzīvnieki’. Tādējādi vilks, glodene, stirna ir “meža putni”, kas ņem dalību sniedzes meitas kāzās, un cielava, cīrulis, vārna, žagata ņem dalību lūša un caunes meitas kāzās.

3 pieraksti demonstrē kognitīvās sistēmas maiņu, jo tajās putnu kāzās piedalās tikai bioloģiskie putni, tiek lietotas raksturojošās vārdkopas sīki putni, visi putni, arī putni.

LD 2686 tēlotā norise un tās veicēji iekļaujas LD tekstu kopā, ko satur virsjēdziens “kāzas” vai atbilstoši Krišjāņa Barona precizējumam “putnu kāzas”, t.i., putni un dzīvnieki šajos tekstos darbojas kā cilvēku dzīvē raksturīgu procesu veicēji - pārejas rituāla dalībnieku simboliski nosaukumi dzīvnieku kodā Tas rāda sava laikmeta šāda veida tekstu izpratni – iepazīstināt bērnus ar ārējo pasauli caur labi zināmo viesību rīkošanas gaitu. Folklorists Kārlis Straubergs atzinīgi vērtējis šī cikla dziesmas kā nozīmīgu bērnu audzināšanas instrumentu.

Papildus īpatnības LD 2686 dziesmu tipa tekstu kompozīcijā – te katras strofas otro rindu ievada norādāmais vietniekvārds tas, tā, kas gan gramatiskās formas ziņā, gan semantiski saistīts ar pirmās rindas lietvārdiem, tādējādi katra dziesmas rinda ir uztverama kā salikta sakārtota teikuma daļa un katra strofa ir sintaktiski un semantiski pašpietiekama, tās saturs ir saprotams neatkarīgi no tās secīgā novietojuma pierakstā

12. maijā

Ilze Šarkovska-Liepiņa. Latviešu brāļu draudzes 18. gadsimtā: muzikālā tradīcija

Brāļu draudžu rašanās un darbība 18. gadsimtā kļūst par pirmo plašāko nacionālo reliģiski sabiedrisko kustību latviešos. Tā ietver sevī arī iespaidīgu muzikālo praksi. Hernhūtiešu skaniskās tradīcijas avoti, estētika, izpausmes latviešu mūzikas historiogrāfijā līdz šim pētītas fragmentāri vai ignorētas vispār, lai arī vērtējamas kā visai svarīgs nacionālās mūzikas kultūras veidošanās faktors. Priekšlasījumā tiks ieskicēti gan pašreizējā pētījuma rezultāti, gan turpmākā darba virzieni, skarot tādus jautājumus kā (1) hernhūtiešu ideoloģijas un mūzikas estētikas pārtvere un izpausmes latviešu vidē (Ludvigs fon Cincendorfs, Halles, Kēnigsbergas piētisti u. c.), (2) mūzikas avotu (un latviešu repertuāra lokālo izpausmju) analīze, (3) čehu-vācu-latviešu-igauņu mūzikas kultūru saskares punkti hernhūtiešu repertuārā, (4) brāļu draudžu mūzikas recepcija laikabiedru vidū, (5) brāļu personību aprises, viņu muzikālo interešu un prasmju atspoguļojums vēstures avotos (Matīss un Jānis Šteinhaueri, Miķelis Gailis u. c.).

Gatis Ozoliņš. Nostāsti par Pirmo pasaules karu: pētnieciskā problemātika

Latviešu folkloras krātuves kolekcijās iespējams atlasīt folkloras vienību kopu, kuras saturs stāsta par Pirmā pasaules kara notikumiem, kā arī par notikumiem, kas cieši ar to saistīti – latviešu karavīru gūsta (vaņģības) laiks, Latvijas Neatkarības karš/Latvijas Brīvības cīņas (1918–1920), lielinieku apvērsums Petrogradā 1917. gadā un sekojošais Krievijas Pilsoņu karš (1918–1922) un citi. Līdz šim saistījumā ar šiem vēsturiskajiem notikumiem identificēti vairāki žanri: dziesmas (t. s. strēlnieku dziesmas), karavīru aizsardzības grāmatiņas, spoku stāsti, nostāsti, biogrāfiskas piezīmes pirms vākumiem un citi. Pētnieciskās intereses un arī priekšlasījums virzītas uz nostāstu izpēti. Uzmanība tiks veltīta nostāsta kā žanra problemātikai (tai skaitā, tā “netulkojamība” jeb nacionālās vēstures saknes, nostāsts citu līdzīgu žanru (teika, memorāts, personiskās pieredzes stāsts un citi kontekstā, nostāsta ideoloģiskie zarojumi). Līdzās nostāsta žanra problemātikai priekšlasījumā aplūkošu Latviešu folkloras krātuves kolekcijās rodamo Pirmā pasaules kara nostāstu interpretācijas iespējas. Izceļot vairākus nostāstus, sevišķu uzmanību veltīšu nostāta kā jaunu zināšanu avota nozīmei un tā daudzslāņaina lasījuma iespējām: tiešais saturs, dati, kas izvērš saturu un iekļauj tekstu konkrētā vēsturisko notikumu un laikmeta kontekstā, sniedz emocionālas attieksmes par pārdzīvoto laiku un tamlīdzīgi. Līdzās tam atrašanās armijā bija sava veida tradīciju apmaiņas vieta, kad brīvajā laikā, ikdienas rutīnā notika apmaiņa ar tekstiem, tai skaita – klasiskās folkloras (tautasdziesmas, ticējumi, mīklas un tamlīdzīgi), kuri, karam noslēdzoties, tika pārnestas uz citiem novadiem. Tas izvirza priekšplānā interesi par teicēju un viņa repertuāru, pat ja tas tieši “necitē” personīgajā dzīvesstāstā balstītu pieredzi.

Natālija Burišina. Kas kopīgs latviešu Ūsiņam un senindiešu Ašviniem

Šajā priekšlasījumā iepazīstināšu klausītājus ar paveikto pētījuma posmu, kas ir daļa no topošā promocijas darba ar nosaukumu “Mitoloģiskās dievības latviešu folklorā un Rigvēdā: salīdzinošs pētījums. Sākotnējais promocijas darba uzstādījums bija izpētīt un salīdzināt galvenās mitoloģiskās dievības Rigvēdā un latviešu folkorā ar mērķi atrast kopīgo un atšķirīgo dievu panteonā un mitoloģisko dievību funkcionalitātē, fokusējoties uz celestiālajām dievībām: Ašviniem un Ūšas Rigvēdā un Dieva dēliem: Jāni, Ūsiņu, Ausekli un Mārtiņu latviešu folklorā. Pētījuma gaitā noskaidrojās, ka centrālā ass ir mitoloģēma par Saules meitas precībām, kas ir bagātīgi atspoguļota tautas dziesmās un arī Rigvēdā. Tomēr bija jāņem vērā, ka poētiskais simbolisms Rigvēdā un tautas dziesmās neatklāja pilnu mitoloģisko leģendu, nedz arī sniedza detalizētu priekšstatu par iesaistīto dievību funkcijām un iespējamām līdzībām, kas varētu būt radušās vēl proto-indoeiropiešu periodā. Tādējādi, pētījums ir no vienas puses sašaurinājies, un vienlaikus arī padziļinājies, jo par centrālo asi ir kļuvis pavasara/vasaras iestāšanās rituāli: Lielā diena/Ūsiņa diena un Viṣuvan/Caturviṃsa rituāls ar visām iesaistītajām dievībām un tām veltītajiem rituāliem. Līdz ar to pētījums aptver arī astronomisko dimensiju, kas vienlaikus pavērs arī zināmu ieskatu mitoloģisko tautas dziesmu vēsturiskajā datējumā. Tāpat arī tiks ieskicēta mitoloģisko dievību onomastika. Par pētījuma gaitā atklāto un arī problemātiku metodoloģijas izvēlē, labprāt pastāstīšu savā priekšlasījumā.

5. maijā

Ieva Tihovska. Iekļaušanās ceļi: mazākumtautības un sociālās kustības Latvijā.

Meklējot kopsaucēju saviem pēdējā laika pētījumiem, esmu nonākusi pie sociālo kustību jēdziena un teorijas piemērīšanas Latvijas mazākumtautību aktivitāšu skaidrojumam. Manis pētīto Latvijas mazākumtautību gadījumā gan nav runa par lielām, masveida sociālajām kustībām un protestiem. Latvijas romu vēsturē var izsekot etniskas kustības aizmetņiem un etniskai mobilizācijai, kas 20. gs. 30. gados koncentrējās viena aktīvista – Jāņa Leimaņa – rokās. Savukārt mūsdienu slāvu folkloras ansambļi iekļāvās latviešu folkloras kustībā tad, kad tā bija zaudējusi politiskas pretošanās nozīmi un nonākusi post-atdzimšanas (post-revival) fāzē. Abos gadījumos – gan aizsākot etnisku kustību, gan iekļaujoties mūzikas atdzimšanas kustībā – tas ir bijis solis uz veiksmīgu mazākumtautību līdzdalību Latvijas sabiedrības norisēs.

Guntis Pakalns. Dažas latviešu dzīvnieku pasakas, kas nav citu zemju pasaku katalogos.

1961. gadā publicētajā starptautiskajā pasaku tipu rādītājā (FFC 184) visai bieži ir minētas dzīvnieku pasakas, kas pierakstītas tikai Latvijā. Iemesls tam ir Almas Mednes 1940. gadā publicētais latviešu dzīvnieku pasaku tipu un motīvu rādītājs, kur aprakstīts viss LFK arhīva materiāls. Vai latviešiem ir kaut dažas t. s. tautas pasakas, kas radušās šeit un nav zināmas citur pasaulē? Kā to noskaidrot? Kā konkrēts folkloras pieraksts kļūst par tautas pasaku? Cik tālu iespējams izdibināt latviešu pasaku vēsturi? Turpinot šo pētījumu, ieskats pāris piemēros.


Semināri 2020. gadā

14. oktobrī

Ieva Tihovska. Mazākumtautību folklora valsts ietvarā

Ievas Tihovskas pēcdoktorantūras pētījuma centrā ir jautājums, kā dažādos laikos valsts kultūras institūcijās ticis strādāts ar mazākumtautībām un to folkloru. Analizēti divi gadījumi: Latviešu folkloras krātuves darbība 20. gs. 20. gadu otrajā pusē un Latvijas Nacionālā kultūras centra darbība 21. gadsimta otrajā desmitgadē. Pētījums atklāj, kā šīs iestādes meklē ceļu mazākumtautību iekļaušanai arhīva un amatiermākslas sistēmā – veidojot terminoloģiju un darba vadlīnijas, ņemot vērā attiecīgā laika politisko un ideoloģisko ietvaru un administrējot sabiedrības līdzdalību. Abām iestādēm ir raksturīga aktīva sabiedrības iesaiste, tāpēc tiek izvirzīta tēze, ka šajos gadījumos sabiedrība ir neatņemama valsts kultūrpolitikas un integrācijas politikas līdzveidotāja un augšupēja (bottom-up) politikas procesa sekmētāja.

Sandis Laime. Ieskats kartēšanas metodes izmantošanā teiku pētniecībā.

Sanda Laimes pēcdoktorantūras projekta "Latviešu tautas naratīvu izpēte: ģeotelpiskās informācijas analīzes rīka un tiešsaistes teiku motīvu un tipu rādītāja izstrāde" mērķis sinerģijā ar LFMI realizēto ERAF projektu "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā" ir LFMI digitālā arhīva garamantas.lv funkcionalitātes papildināšana ar kartēšanas un vienību kategorizēšanas rīkiem digitālā latviešu teiku kataloga izstrādes vajadzībām. Testējot minētos rīkus, projekta gaitā analizēts 2000 vienību plašs tekstu korpuss - teikas un ticējumi par raganām. Priekšlasījuma gaitā tiks sniegts ieskats kartēšanas metodes izmantojumam teiku pētniecībā, veicot viena teksta - teikas par Zlēku burvi Veckušķi - analīzi. Izmantojot šo piemēru, tiks sniegts ieskats tekstu kvantitatīvās un kvalitatīvās kartēšanas metodēs, kā arī analizēta kartēšanas metodes izmantošana ceļojošo teiku izpētē (to izplatīšanās iemesli, ceļi un hronoloģija).

Aigars Lielbārdis. Buramvārdi, robežas un migrācija.

Latviešu buramvārdu krājuma apjomu un tekstu satura daudzveidību būtiski ietekmējusi migrācija. Buramvārdi ceļojuši mutvārdos un rokrakstos, pārvarot dažādu kultūru, valodu, laikmetu un zemju robežas. Pētniecībā Latvijā lielāka uzmanība līdz šim bijusi pievērsta teiku, pasaku, balāžu, ziņģu, parunu un citos folkloras žanros ietverto sižetu ceļošanai, mazāk buramvārdu migrācijai un apstākļiem, kas noteikuši tekstu apriti un izplatību. Līdz ar buramvārdu digitālā kataloga izveidi buramvārdi no krātuves rokrakstiem vai individuāliem pierakstiem kļuvuši plaši pieejami sabiedrībai, pievienojot minētajiem ceļošanas veidiem vēl kādu mūsdienu laikmetam raksturīgu robežu pārvarēšanas iespēju – digitālo. Priekšlasījumā iecerēts aplūkot buramvārdu migrācijas atsevišķus piemērus, kā arī iepazīstināt klausītājus ar latviešu buramvārdu digitālo katalogu.

10. jūnijā
Agitas Misānes priekšlasījums "Jaunradītās brīvdabas svētvietas Baltijas valstīs: tipoloģijas pieteikums"

Jaunradītu svētvietu un ar tām saistīto naratīvu izpēte ir viens no pētniecības virzieniem Baltijas pētniecības grantu programmas projektā “Atkalizstāstītās svētvietas un svētceļnieku maršruti kā iekļaujošas telpas un vietas: līdzdalītā iztēle un daudzslāņu kultūras mantojums”, kuru LU LFMI izstrādā kopā ar Tartu un Oslo Universitāti, kā arī Lietuvas Literatūras un folkloras institūtu. Pazīstamākās svētvietas Baltijas valstīs, kas izveidojušās pēc neatkarības atjaunošanas ir Pokaiņu mežs un Kristus Karaļa kalns Latvijā, Merkinė piramīda Lietuvā un Lilleoru ekociemats Igaunijā, taču šādu vietu skaits ir lielāks, tās piesaista ievērojamu ceļotāju skaitu un plašu publicitāti. Kas raksturīgs šim reliģiskajam fenomenam, kādas ir jaunradīto svētvietu kopīgās un atšķirīgās iezīmes – par to Agitas Misānes lekcijā.


26. februārī

Jānis Oga Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991)

Jāņa Ogas pēcdoktorantūras pētījuma "Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991)" zinātniskais mērķis ir pētīt vidējā un vēlīnā padomju perioda (1968–1991) populārāko un atzītāko latviešu prozistu (Zigmunds Skujiņš, Andris Kolbergs, Regīna Ezera, Visvaldis Lāms, Zenta Ērgle u.c.) – t.s. padomju inteliģences – attiecības ar okupācijas varu no “atkušņa” perioda beigām, Aukstā kara detantes jeb stagnācijas laikā (1968–1979), Otrā aukstā kara (1979–1985) periodā līdz padomju impērijas sabrukumam un Latvijas neatkarības atjaunošanai. Autors izvēlējies līdz šim ierasto fokusu no disidentiem un padomju varas vajātajiem literātiem pārbīdīt uz varas, oficiālās kritikas un lasītāju cildinātiem rakstniekiem. Pētījuma centrā būs rakstītā vārda spēks un literatūras kā komunikācijas kanāla būtiskā nozīme padomju okupācijas sistēmā.


29. janvārī
Simona Sofija Valke Digitālās vizualizācijas pieredze: franču literatūra Kurzemes hercogistē

Simona Sofija Valke runās par sava pēcdoktorantūras pētījuma Ģeotelpiskās informācijas digitāla vizualizācija un analīze: franču literatūras izplatība 18. gadsimta bibliotēkās Kurzemes hercogistē realizāciju. Tiks apskatīti divi plaši, pēc būtības atšķirīgi pētījuma segmenti: Kurzemes hercogu bibliotēkas franču grāmatu resursi un laikraksta Mitauische Zeitung franču grāmatu piedāvājums un tajā publicētās ziņas par to popularitāti. Runa būs par apzinātā materiāla dažādību un grāmatu resursu sniegto eventuālo intelektuālās produktivitātes bāzi, kas veicina zināšanu uzkrājuma pārvērtēšanu un atjaunotni. Piedāvātā digitālā grāmatu uzskaite sniegs ieskatu materiāla vizualizācijas un analīzes iespējās.


Semināri 2019. gadā

Svārstīgie, jūtīgie vīrieši

Jānis Ozoliņš, LU LFMI (2019. gada 5. jūnijā)

Turpat visos Andras Neiburgas stāstos attēloto vīriešu maskulinitāte nav monolīta, gluži pretēji – tā ir svārstīga, jūtīga, ievainojama, ķermeniska un, kā redzams no visa iepriekš uzskaitītā, visai femīna. Atsevišķu kritiķu skatījumā Neiburgai trūcis prasmes veidot vīriešu tēlus, taču kritiķu neiecietība pret trauslajiem tipāžiem drīzāk skaidrojama kā norobežošanās no neērtiem raksturiem, uz kuriem nav attiecināmas ierastie dzimumu stereotipi. Nav nepieciešamības noliegt, ka atsevišķu tēlu gadījumā Neiburga spoguļojas pati, pieņemot pretējā dzimuma identitāti. Taču rakstniecei labi pazīstamas arī hegemoniskās maskulinitātes izpausmes, kas atsevišķu tēlu gadījumā ir pat vardarbīgas. Attīstot tēlu raksturus un to iekšējo pasauli, Neiburga spējusi vīrišķās un sievišķās rakstura iezīmes sakausēt vienotā veselumā, katra atsevišķā tēla gadījumā izvēloties piemērotākās proporcijas, kuras nosaka stāsta iekšējā loģika. Viņas iedziļināšanās tēlu psihē mēdz būt tik precīza, ka tuvojas psihoanalīzei.

Priekšlasījuma teorētiskais pamats balstīts socioloģiskās ievirzes maskulinitāšu pētījumos, psihoanalīzes kritikā un naratoloģijā. Tuvāk tiks aplūkoti Neiburgas stāsti "El ninjo", "Notikums bez komentāra", "Kurš pazina Jurīti?", "Augstuma bailes" un "Tā vieta".


Trauma un literatūra (2019. gada 5. jūnijā)

Artis Ostups, LU LFMI

Ja deviņdesmito gadu latviešu prozu lielā mērā raksturoja Gunta Bereļa jautājums: "Kas ir attiecīgais teksts un vai tam vispār kāds sakars ar literatūru?", tad šodien rakstniekus, šķiet, vairāk nodarbina vēstures, atmiņas un traumas problemātika. Jautājuma formā to varētu izteikt apmēram tā: "Ko iesākt ar sāpīgo vēsturi?" Vēsturnieki un vēstures filozofi mēdz norādīt, ka sabiedrības ar nesenu traumatisku pagātni dzīvo atmiņas pārsātinājuma apstākļos un ar grūtībām nošķir tagadni no pagātnes. Savā priekšlasījumā vēlos pievērsties sērām un melanholijai kā divām iespējamajām reakcijām uz traumatisku zaudējumu, uzmanīgi aplūkojot to ētiskās implikācijas un parādot literatūras īpašo lomu traumas izzināšanā un attēlošanā. Teorētisko refleksiju papildinās piemēri no Noras Ikstenas romāna "Mātes piens".


Ceļā uz pēckara folkloristikas vēsturi (2019. gada 22. maijā)

Toms Ķencis, LU LFMI

Kāpēc pētīt folkloristikas vēsturi? Kāda ir tās specifika padomju okupācijas laikā? Kas ir padomju folklora, un ko ar to darīt? Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, Latviešu folkloras krātuves pētnieks Toms Ķencis iepazīstinās ar savu aktuālo pētījumu tematiku, pirmajiem rezultātiem un projektu "Latviešu folkloristika (1945–1985)". Brīdinājums: priekšlasījuma laikā var tikt eksponēti padomju simboli.


Kāpēc lībiešiem savs institūts? (2019. gada 10. aprīlī)

Valts Ernštreits, valodnieks, dzejnieks un LU Lībiešu institūta vadītājs

2018. gada rudenī tika izveidots LU Lībiešu institūts, kura mērķis ir vispusīga lībiešu tematikas pētniecība Latvijā. Institūta sāktais un arī nākotnē paredzamais pētniecības darbs skata lībiešus divos galvenajos aspektos – gan kā Latvijas pamattautu, kas spējusi saglabāt savu kultūras un valodas savdabību līdz mūsdienām, gan kā vienu no Baltijas jūras reģiona tautām, kas, saplūstot ar citiem Latvijas senajiem iedzīvotājiem, atstājusi pēdas mūsdienu latviešu nācijas un to veidojošo elementu tapšanā, kļūstot par vienu no Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma pirmelementiem. Taču, lai cik paradoksāli tas izklausītos, ja Latvijas zinātnes attīstībā būtu atvēlēta mazāka loma ideoloģijai, šādam institūtam vispār nebūtu jāpastāv.


Semināri 2018. gadā


Kultūras mantojuma tumšā puse (2018. gada 20. novembrī)

Digne Ūdre, LU LFMI

Kultūras mantojumu ierasts uztvert kā neapšaubāmu vērtību un asociēt to ar izcilākajiem cilvēces sasniegumiem. Gan materiālo, gan nemateriālo kultūras mantojuma izpausmju saglabāšana parasti tiek uztverta kā kopējs labums, no kā iegūst visa sabiedrība.

Tomēr iepazīstoties ar kultūras mantojuma studiju literatūru, rodami daudzskaitlīgi mēģinājumi definēt citādu mantojumu – ne vienmēr grandiozu vai krāšņu, vai pat ne tādu, ko ir vēlme saglabāt. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem notiek pievēršanās kultūras mantojuma tumšajai pusei, kam raksturīgi mēģinājumi runāt par problemātiskiem kultūras mantojuma aspektiem un neērtu vēsturi. Reizē ar kultūras mantojuma identificēšanu līdz šim neapgūtās teritorijās, mainās izpratne par tā raksturlielumiem.

Līdztekus tādam mantojumam, kas cildina pagātnes sasniegumus, pētnieki identificē disonantu, negatīvu, nevēlamu, neērtu un strīdīgu kultūras mantojumu. Seminārā tiks aplūkota šo vēsture jēdzienu tapšanas vēsture un nozīmju lauki, ko tie aptver.


Latviešu folkloristikas vēsture vēstulēs (2018. gada 20. novembrī)

Māra Vīksna, LU LFMI

Priekšlasījumā tiks aplūkota iespēja noskaidrot svarīgus faktus sarakstē ar Frici Brīvzemnieku, Krišjāni Baronu, Augustu Bīlenšteinu un iesniegto folkloras materiālu pavadvēstulēs. Pievērsīšu uzmanību Annas Bērzkalnes korespondencēm ar LFK līdzstrādniekiem. Norādīšu nepieciešamību izmantot pieejamo latviešu un ārzemju folkloristu saraksti padomju perioda folkloristikas vēstures izpētē. E-pasta izmantojums ātrai ziņu ieguvei šodien.

Priekšlasījuma izziņas avoti – LU AB Misiņa bibliotēkas Rokrakstu un retumu kr., LNB Reto grāmatu un rokrakstu kr., LVVA, LU LFMI Latviešu folkloras
krātuves fondi un Dainu skapis.


Ķermenis sieviešu prozā: teksts un kultūras konteksti (2018. gada 14. novembrī)

Zita Kārkla

Neskatoties uz to, ka latviešu literatūrzinātnē ir gan atsevišķi pētījumi, gan rakstu krājumi, kuru centrā ir rakstnieces sievietes un sieviešu rakstniecība, joprojām trūkst pārskatošu pētījumu, kas aplūkotu latviešu sieviešu rakstniecību plašāk, – uzdodot jautājumus par sieviešu reprezentāciju un pārstāvniecību literatūrā dažādos vēstures periodos, savstarpējā saistībā un pēctecībā analizējot dažādu paaudžu rakstnieču literāro devumu, – no pirmās zināmās latviešu literātes līdz pat mūsdienu autorēm, – uzrādot gan kopsakarības, gan individuālos rokrakstus un laikposmu noteiktas atšķirības. Izvēloties vienu analīzes aspektu, – (sievietes) ķermeņa atspoguļojumu literārā tekstā, – iespējams izsekot un atklāt būtiskas rakstniecības procesa un sociālās realitātes tendences, pamanīt kontekstus, kādos sievietes rakstīja un kādos viņu rakstītais ieguva nozīmi, paplašinot zināšanas par sieviešu devumu literatūrā un kultūrā. Priekšlasījums dos ieskatu pētījuma mērķī, uzdevumos, teorētiskajā ietvarā, metodoloģijā un plānotajos rezultātos.


Specifisko likumsakarību atspulgi latviešu oriģinālliteratūras izveidē. Atsevišķas starpdisciplināros pētījumos bāzētas modelēšanas iespējas (2018. gada 14. novembrī)

Zigrīda Frīde, LU LFMI

Atdodot izdošanai savu vairāku gadu garumā tapušo grāmatu “19. gadsimts latviešu rakstniecībā”, radusies apjauta, cik lielā mērā tā ir rosinājusi vēl neatbildētus jautājumus, kas ir palikuši ārpus šī pētījuma vākiem. Interesantas iespējas nākotnes meklējumiem varētu dot vairākas starpdisciplinārās izpētes jomas. Ieejot citā pētniecības laukā kā filologam, kas līdz galam nepārvalda visas šīs attiecīgās nozares teorijas, metodes un iestrādes, tomēr literatūras vēstures perspektīvā ir iespējas rast vērtīgas ierosmes, kas spēj paplašināt skatpunktu un ļauj veidot jaunas, (cerams pamatoti) padziļinātas interpretācijas. Pedagoģijas vēstures un psiholoģijas zinātņu atzinumi nes būtiskus akcentus nacionāli specifiskajā rakstniecības formēšanās gaitā: gan aplūkojot autoru daiļradi, gan izvērtējot attīstības procesu dažādo likumsakarību plusus un mīnusus, kas iezīmējas oriģinālliteratūras tematikas, satura un pielietoto tēlainās izteiksmes līdzekļu izvēlē. Priekšlasījums plānots kā mēģinājums ieskicēt literatūrvēstures faktus saistībā ar atsevišķām jau definētām vai vēl pētāmām nācijas garīgās identitātes iezīmēm.


Ģeotelpiskās informācijas digitāla vizualizācija un analīze: franču literatūras izplatība 18. gadsimta bibliotēkās Kurzemes hercogistē (2018. gada 7. novembrī)

Simona Sofija Valke

Šī pētījuma mērķis ir radīt akadēmiskas zināšanas par franču literatūras izplatību Kurzemes hercogistes bibliotēkās 18. gadsimtā, aptverot literāro dažādību un transkulturalitāti. Pētniece izklāstīs kā bibliotēku resursu izpēte sniegs literārās gaumes un ideju panorāmu, kā arī apzinās Eiropas ideju kultūrapriti un Kurzemes hercogistes kultūru kā vienu no tās balsta punktiem. Priekšlasījumā tiks apskatīta arī pētāmo resursu, kultūraprites ceļu un dinamikas vizualizācija digitālajā vidē un ģeolokalizēto vienību un to kustības analīze.


Latviešu literatūra: krustpunkti un līknes (2018. gada 24. oktobrī)

Anita Rožkalne, LU LFMI

Latviešu literatūra veidojusies vairāku nāciju klātesamības apstākļos. Literatūrzinātnieki ir publicējuši daudzus vērtīgus detalizētus pētījumus gan par atsevišķu rakstnieku daiļrades, gan literatūras virzienu un žanru saistību ar cittautu literatūru. Projekta "Kultūru migrācija Latvijā" īstenošanas gaitā, rakstot par Latvijas literatūru, ieskicējās vairākas plašāka mēroga likumsakarības, tomēr ne visu bija iespējams izteikt kolektīvajai monogrāfijai "Latvija: kultūru migrācija" paredzētajā rakstā. Daudzi secinājumi un hipotēzes palikuši ārpus. Par tiem tiks stāstīts priekšlasījumā "Latviešu literatūra: krustpunkti un līknes".


Folkloras izmantojuma saturs latviešu profesionālajā mūzikā (2018. gada 24. oktobrī)

Arnolds Klotiņš, LU LFMI

Priekšlasījumā centīšos parādīt, ka folkloras tvērums profesionālajā mūzikā nebūt nepadara atbilstošo skaņdarbu tikai tautisku vai latvisku, bet spēj raisīt visdažādāko un bieži vien komplicētu estētisko saturu – atkarībā no mūzikas vēsturiskā stila un komponista individuālā stila un ieceres. Šī satura un tā vēsturiskās attīstības analīze latviešu mūzikā būs priekšlasījuma centrā.


Collection and dissemination: digital archival strategies (2018. gada 16. oktobrī)

Audun Kjus, The Norwegian Museum of Cultural History (Norsk Folkemuseum) and Fredrik Skott, The Institute for Language and Folklore, Gothenburg, Nordic Folklore at Åbo Academy, Finland

Digital technology is opening new possibilities for tradition archives, both for disseminating old materials and for collecting new documentation. Fredrik Skott and Audun Kjus have been leading the development projects www.sprakochfolkminnen.se/sagenkartan, matkult.se and minner.no. They will share experiences and insights from these projects (both success and failure) and discuss pros and cons of different digitalisation strategies.


The Long Shadows: Global Environmental Impacts of WWII (2018. gada 10. oktobrī)

Sīmo Lākonens (Simo Laakkonen), University of Turku

What is the place of the Second World War in local, national or global environmental narrative? Up to day it seems that while this war affected nearly everything in the world, it did not affect the nature, the environment or our understanding of related issues. The presentation approaches these questions from historical and cultural point of view and argues that we need to address the Second World War and environmental issues together in order to understand both of them. The Second World War was not fought in all countries of the planet but its environmental consequences were of global scale. The presentation aims to provide an overview of the main environmental impacts of this war. Simo Laakkonen is an environmental historian and senior lecturer of landscape studies at the University of Turku, Finland. The presentation is based on his long-terms studies of the environmental history of the Baltic Sea and international publications that he has edited on militarized landscapes of World War II and the Cold War.


Ko varēja dziedāt latviski apgaismības laikmetā? Nošu raksti un dziedami teksti 18. gadsimtā ar atskatu vēsturē (2018. gada 29. augustā)

Māra Grudule, LU LFMI

Ar īsu ieskatu senākajos dziesmu un nošu publicējumos latviešu grāmatās 16. un 17. gadsimtā, galveno uzmanību veltīšu apgaismības laikmetam, kad dažādojas dziedāšanas repertuārs – latvieši pārņem no vāciešiem ziņģes, parādās solodziesmu tekstu publikācijas latviešu valodā (E. fon der Reke, K. F. Gellerts), vācu kantātes tulkojums, kā arī izskan aicinājums dziedāt fabulas savā meldijā.


Citāda pieredze: avangarda parādības Latvijas skatuves mākslās (2018. gada 6. jūnijā)

Edīte Tišheizere, LU LFMI

Mistērijas pie jūras, performance "Kristus kāzas", nakts karnevāli nepabeigtajā Rundāles pilī, izrādes – klaunādes Valmieras teātrī un Mēdeja Sīmaņa baznīcā – tā bija niecīga daļa no kontrkultūras dzīves, maz un tikai pēdējā laikā dokumentētas, bet savā laikā – 60.–70. gados gandrīz neizvērtētas vai par marginālu, pat nemāksliniecisku darbību nosauktas. Taču, aplūkojot tās Rietumu avangarda parādību gaismā, izrādās, ka daudz kas, lai arī atšķirīgos apstākļos un atšķirīgu iemeslu dēļ, norisinājies parālēli abpus "dzelzs priekškaram". Māra Ķimele, Modris Tenisons ir atslēgas vārdi teātra jomā.

Ievadvārdi priekšlasījumam: Arnolds Klotiņš.


Tradīciju arhīvu darbības digitalizācijas tiesiskie aspekti Latvijā (2018. gada 16. maijā)

Līga Ābele, Mag. iur, LKA doktorante

Digitalizējot tradīciju arhīvu resursus, it īpaši tos padarot pieejamus sabiedrībai, veidojas tiesiska rakstura attiecības starp resursa turētāju, tā veidošanas līdzdalībniekiem (piemēram, digitālajās talkās) un lietotājiem, kuras dažkārt var nebūt uzreiz pamanāmas. Turklāt personas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma aspektā šajās attiecībās parādās vēl kāds "spēlētājs" - arhīvu resursā ietverto datu subjekts. Priekšlasījumā iecerēts apskatīt minēto attiecību raksturu normatīvā regulējuma kontekstā.


Latviešu buramvārdi un tautas reliģija (2018. gada 2. maijā)

Aigars Lielbārdis, LU LFMI

Ticība pārdabiskajam, tā pielūgsme, ko praktizē(jusi) plašāka sabiedrība, tradīcijas pārmantojot paaudzēs, un kas nereti atšķiras no baznīcas kanona, ir attiecināma uz tautas reliģiju. Mainoties oficiālās reliģijas nostādnēm, iepriekšējās prakses un zināšanas, kas tautas izpildījumā vienkāršotas un daļēji izmainītas gan pēc formas, gan satura, tika ilgāk saglabātas tautas lietojumā, kādēļ arī dažādos laikos tikušas apkarotas. Tautas reliģijas piemēri caur folkloras vākumiem paglābušies galvenokārt tautasdziesmu, ticējumu un buramvārdu žanros.

Priekšlasījums ir veltīts latviešu buramvārdu žanra analīzei tautas reliģijas kontekstā, atskatoties uz pētniecības vēsturi un iepazīstinot ar mūsdienu tendencēm. Priekšlasījums ir pēcdoktorantūras projekta "Latviešu buramvārdu digitālais katalogs" (1.1.1.2/VIAA/1/16/217) aktivitāte.


Mātišķība tradicionālajā kultūrā (2018. gada 2. maijā)

Una Smilgaine, LU LFMI

Mātišķības tēma folkloras tekstos un pētījumos līdz šim visbiežāk tverta no bērna perspektīvas. Proti, sievietes lomas izpratne tajos balstīta uz maskulīnām, respektīvi, androcentriskām vērtībām un tādējādi parasti saistīta ar auglību, spēju iznēsāt un laist pasaulē bērnu, kā arī par to rūpēties, pašas sievietes pozīcijām piešķirot sekundāru nozīmi.

Seminārā, balstoties uz ticējumu, buramvārdu un tautas medicīnas materiāliem par grūtniecību, dzemdībām un bērna kopšanu, tiks aplūkoti mātišķības izpratnes dažādie aspekti tradicionālajā kultūrā.


Par perspektīvu publicēt G. F. Stendera "Pasakas un stāstus" (1789)

Zigrīda Frīde, LU LFMI (2018. gada 26. aprīlī)

Pirmais daiļliteratūras krājums latviešu valodā G. F. Stendera "Jaukas pasakas un stāsti, tiem latviešiem par gudru mācību sarakstīti" (1766) aizsāka jaunu laikmetu latviešu literatūras vēsturē. Kurzemes hercogistes galvaspilsētā Jelgavā, blakus priviliģētajai izdevumu grupai (baznīcas literatūra, kalendāri un ābeces), privāti tika izdota laicīga prozas grāmata, kuras interesantais saturs ietvēra galvenās tālaika Eiropas tautas apgaismes idejas. Grāmata ātri kļuva par retumu, tāpēc tās autors sagatavoja jaunu izdevumu (1789), kas piedzīvoja daudzus atkārtotus izdevumus. “Pasakas un stāsti” ir kļuvuši par nozīmīgu nācijas kultūras mantojuma sastāvdaļu, bet mūsdienās plašākai sabiedrībai tie lasīšanai nav pieejami. Tāpēc blakus citiem Stendera izdevumiem: ābecei (1977; 2014), populārzinātniskajai enciklopēdijai (1988), dzejai (2001) un gramatikai (2015), būtu lietderīga arī zinātniski komentēta prozas grāmatas izdošana, kas, izceļot daiļliteratūras sākotni 18. gadsimtā, bagātinātu mūsu redzesloku uz vēsturi.

Ar VKKF atbalstu Zigrīda Frīde centusies apzināt krājuma (1766; 1789) tekstu transliterācijas un literārās redakcijas praktiskās iespējas, taču sastapusies ar virkni grūtību, ar kurām dalīsies priekšlasījumā, reizē plašāk ieskicējot turpmāko darbu pie grāmatas komentāru veidošanas, kā arī par pašas Stendera grāmatas rašanās vēsturi, recepciju un satura specifiku.


Pieci Hoenšterni/as Raiņa un Aspazijas paralēlajās biogrāfijās (2018. gada 4. aprīlī)

Gundega Grīnuma, LU LFMI

Vācu cilmes personvārdam Hohenstern būtu vajadzējis parādīties jau kādā no Raiņa Kopotu rakstu akadēmiskā izdevuma sējumiem pērnā gadsimta 80. gadu otrajā pusē. Taču pagaidām to joprojām velti meklēt gan iespieddarbos par Raini un Aspaziju, gan digitālajos kultūras mantojuma resursos. Priekšlasījumā tiks izsekots ilgstošu pētniecisku meklējumu vēsturei, kura, aizsākoties ar mēģinājumu noskaidrot Raiņa Šveices gadu angļu valodas skolotājas personību, ir novedusi līdz atklājumam par abu Kastaņolas trimdinieku ilggadējiem kontaktiem ar austriešu emigrantu fon Hoenšternu ģimeni – privāta rakstura attiecībām, kuras no neparasta skatpunkta izgaismo Raiņa un Aspazijas personību cilvēciskās kvalitātes.
Ievadvārdus Gundegas priekšlasījumam teiks un jautājumu sadaļu vadīs Jānis Ozoliņš.

Latvijas PSR Rakstnieku savienība 1940.–1941. (Baigajā) gadā (2018. gada 4. aprīlī)

Madara Eversone, LU LFMI

Fakti par Latvijas Padomju rakstnieku savienības organizāciju 1940. un 1941. gadā latviešu literatūras vēsturē ir zināmi un pētīti. Tomēr ļoti reti pētījuma objekts ir pati Rakstnieku savienība. Jāatzīmē, ka vēl aizvien gan humanitāro, gan sociālo zinātņu pētnieki pievēršas t.s. Baigā gada (laika posms no 1940. gada 17. jūnija līdz 1941. gada 22. jūnijam) izpētei, starp kurām minamas arī norises Rakstnieku savienībā.

Priekšlasījumā, balstoties Rakstnieku savienības arhīva materiālā u. c. liecībās, tiks aplūkots, kā Savienības vadība izdarīja spiedienu uz rakstniekiem jaunas – sociālistiskās literatūras veidošanā un ideoloģiskajā audzināšanā pirmajā padomju okupācijas gadā. Kā piemērs aplūkots dramaturgs Mārtiņš Zīverts un pirmās padomju latviešu lugas tapšana Latvijas PSR.


Mūzikas reminiscences Veronikas Strēlertes dzejā (2018. gada 21. martā)

Ieva Kalniņa, LU LFMI

Dzejniece Veronika Strēlerte augusi muzikālā ģimenē, kur katrs ģimenes loceklis vairāk vai mazāk bijis saistīts ar mūziku. Arī dzejniece jaunībā spēlējusi klavieres un bijusi koncertu un operas apmeklētāja, par ko liecības gūstamas viņas vēstulēs tuviniekiem, kurās viņa aprakstījusi ne tikai iespaidus, bet arī vērtējusi muzikālo izpildījumu. Dzejnieces muzikālais pārdzīvojums "konvertējies" vārda mākslā. Katrā no sešiem viņas krājumiem ir pa dzejolim, ko rosinājis konkrēts skaņdarbs. Lekcijā – mēģinājums paraudzīties, kā mūzikas iespaidi pārtop dzejā un iekļaujas krājuma koncepcijā.


Nostalģija un cilvēkzinātnes (ar īpašu vērību pret folkloristiku) (2018. gada 14. martā)

Dace Bula, LU LFMI

Humanitārajās zinātnēs nesen aizsācies domas virziens, kas rauga mainīt attieksmi pret nostalģiju. Tā ilgstoši kritizēta kā sentimentāls, sagrozīts un konservatīvs laiktelpas tvērums, nereti izmantojot atsauces uz sākotnējo saikni ar medicīnisku diagnozi. Bet nostalģija var būt arī kritisks, radošs un produktīvs prāta stāvoklis, kam pievērsušies dažādi mūsdienu zinātnes pētnieciskie virzieni - kultūras studijas, vides zinātne, postkoloniālā kritika, psihoģeogrāfija. Folkloristika joprojām saglabā rezervētu attieksmi, iespējams, tādēļ, ka nozares pūrā ir pagātnes romantizēšanas mantojums, ko mēdz uzlūkot par būtisku epistemioloģisku kļūmi.


Ieskats Kārļa Skalbes Rakstu (1952–1955, Zviedrija) tapšanā (2018. gada 14. martā)

Inguna Daukste-Silasproģe, LU LFMI

Cik bieži gan lasītājs, paņemot rokā vienu vai otru grāmatu, aizdomājas par tās tapšanas vēsturi vai gaitu? Šajā priekšlasījumā, balstoties arī arhīva materiālos un citās dokumentālās liecībās, tiks sniegts ieskats Kārļa Skalbes Rakstu tapšanas aizkulisēs – no tulkotājas Lizetes Skalbes ieceres līdz pirmajam apjomīgajam apgāda "Daugava" vairāksējumu izdevumam trimdas situācijā Stokholmā.

Latviešu literatūra un grāmatniecībā trimdā veido būtisku latviešu trimdas kultūras daļu. Tai bija sava nozīme nacionālās identitātes uzturēšanai, dažādās mītnes zemēs dzīvojot, turklāt te nebija izšķirīgas nozīmes zemei, kurā mita latvietis, jo grāmatas ‘ceļoja’ pāri jūrām okeāniem, sasniedzot savu lasītāju. Tā tas notika arī ar Kārļa Skalbes darbiem, kuriem bija būtiska nozīme svešuma apstākļos.


Dažas noderīgas prasmes darbā ar tekstu (2018. gada 15. februārī)

Sigita Kušnere, LU LFMI

Sigita Kušnere iepazīstinās ar tekstu rediģēšanas un korektūras iespējām. Semināra dalībnieki mācīsies: apgūt MS Word piedāvātās, bet ne līdz galam apzinātās un izmantotās iespējas darbā ar tekstu; dažas noderīgas "viltības" teksta sakārtošanai – atbrīvošanās no liekām atstarpēm, dažādu apzīmējumu vienādošana tekstā, teksta daļu pārnešana un aizstāšana, track changes jeb reģistrētās izmaiņas u. tml.


Citēšanas menedžēšana (atsauču rīku lietojums) (2018. gada 7. februārī)

Jānis Daugavietis, LU LFMI

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar atsauču rīku darbības principiem un raksturoot populārākos rīkus (EndNote, Mendeley, Zotero, MS Word u. c.). 90% semināra laika tiks veltīta praktiskam darbam: rīka Zotero instalēšanai uz saviem datoriem un tā apguvei.

Semināra dalībnieki mācīsies: iegūt bibliogrāfiskos datus un veidot savu datu bāzi; veidot automātiski formatējumu atsauču sistēmu savos MS Word dokumentos.


Semināri 2017. gadā

Nacionālā dramaturģija un laikmetīgais teātris (2017. gada 6. decembrī)

Dita Jonīte, Ieva Rodiņa, LU LFMI

Nule notikušais Baltijas Drāmas forums ir starptautisks ikgadējs Baltijas valstu teātra mākslas notikums, kas veltīts rīkotājvalsts nacionālajai dramaturģijai. Šogad no 8. līdz 13. novembrim forums norisinājās Latvijā un to organizēja Latvijas Teātra darbinieku savienība sadarbībā ar LU LFMI. Pasākumu apmeklēja 35 dažādu valstu, to vidū Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Polijas un Krievijas teātra profesionāļi. Piecu dienu laikā teātra ekspertiem (teorētiķiem un praktiķiem) tika dota iespēja noskatīties kopumā 12 latviešu nacionālajā dramaturģijā balstītus iestudējumus dažādos Latvijas teātros. Šajā seminārā tiks iezīmēti foruma laikā gūtie secinājumi, radušies jautājumi un iespējamās nākotnes vīzijas.


Absurda atgriešanās (2017. gada 29. novembrī)

Edīte Tišheizere, LU LFMI

Martins Eslins savā slavenajā esejā "Absurda teātris" (1961) aprakstīja tobrīd plaukstošo teātra strāvu kā sāpīgu piegājienu, kas atsakās no viegliem risinājumiem un mierinošam ilūzijām, tomēr rada arī atbrīvošanās sajūtu, un tieši tāpēc absurda teātra skatītājs nevis raud izmisuma asaras, bet smejas atvieglojuma smieklus. Paradoksālā kārtā turpat pēc 60 gadiem (un vairāk nekā ceturtdaļgadsimta neatkarības) mēs esam nonākuši laikposmā, kad atkal jāveic revīzija šķietami vienkāršiem un pareiziem risinājumiem un ērtiem pieņēmumiem. Tāpēc tikai loģiska ir absurda teātra principu atgriešanās uz Latvijas teātru skatuves. Spilgtākie piemēri – Konstantīna Bogomolova izrādes "Stavangera" un "Mans blasters ir izlādējies" Liepājas teātrī, Indras Rogas iestudētā E. Jonesko "Plikpaurainā dziedātāja" Nacionālajā teātrī, bet īpaši – Ulda Tīrona nesenais iestudējums "Pēdējā Ļeņina eglīte" Jaunajā Rīgas teātrī.


Annas Lācis un Bernharda Raiha arhīvu uzdotie jautājumi (2017. gada 15. novembrī)

Līga Ulberte, teātra zinātniece un kritiķe, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore

Režisores Annas Lācis (1891–1979) jeb Asjas profesionālā darbība un privātā dzīve ik pa laikam tiek aktualizēta dažādos aspektos. Pēdējo reizi vēl šī gada jūnijā, kad Kaselē, prestižajā mākslas izstādē "Dokumenta 14" tika atklāta Asjai veltīta ekspozīcija, izmantojot arī vairākus Latvijas Rakstniecības un mūzikas muzeja materiālus. Toties par Asjas ilggadīgā dzīvesbiedra, teātra teorētiķa un režisora Bernharda Raiha (1894–1972) personību un profesionālo dzīvi joprojām ir zināms visai maz, kaut gan ar Raihu saistīti materiāli ļoti lielā skaitā atrodami vismaz trijos Latvijas arhīvos, kā arī Maskavā un Berlīnē. Apgūstot lielāko daļu no Latvijā pieejamajiem Asjas un Raiha arhīvu dokumentiem, radušies vairāki pētnieciski jautājumi, kas varētu būt interesanti plašākam interesentu lokam.


Melanholija un laikmetīgā literatūra (2017. gada 18. oktobrī)

Artis Ostups, LU LFMI

Artis Ostups pieteiks ideju par melanholiju kā laikmetīgu domāšanas struktūru, kas vienā mezglā cieši savij pagātni, tagadni un nākotni, piedāvājot ieskatu šādos jautājumos:
"Mēģinot iezīmēt mūsdienu kultūras atšķirību no modernisma un postmodernisma ēras, rietumu kultūrteorētiķi runā par izmaiņām laika filosofijā un politikā. Tā, piemēram, Boriss Groiss tagadni dēvē par teritoriju, kurā nemitīgi rodas arvien jauni vēsturiskie stāstījumi. Viņa redzējums sabalsojas ar Nikolā Burjo tēzi, ka šodien vienīgā teritorija, ko vēl varam atklāt, ir tieši vēsture. Laikmetīgā skatījumā uz vēsturi, šķiet, krietni mazāku lomu spēlē tradīcijas noliegums vai ironiska tās dekonstrunkcija, kas mantotos mākslinieciskos paņēmienus atbrīvo no to sākotnējā mērķa. Vietā nākusi tāda apropriācijas izpratne, ko definē rūpes par aizgūtajiem tēliem, motīviem un izpausmes veidiem, izceļot tos kā līdz galam nerealizētus, kā rēgus no kādas zaudētas nākotnes. Savukārt vēstures traģēdijas mākslā un literatūrā parādās kā izlaistais posms citu, līdzīgu notikumu virknē.Savā priekšlasījumā Artis piedāvāšu īsu ieskatu šajos jautājumos, piesakot arī ideju par melanholiju kā laikmetīgu domāšanas struktūru, kas vienā mezglā cieši savij pagātni, tagadni un nākotni."

Sarunu moderēs Jānis Ozoliņš.


Tekstizrace, korpusanalīze, tēmu modelēšana literatūras pētniecībā (2017. gada 11. oktobrī)

Anda Baklāne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas K. Ubāna mākslas lasītavas vadītāja un literatūras kritiķe

Anda Baklāne iepazīstinās ar tekstizraces (text mining), korpusanalīzes (corpus analysis) un tēmu modelēšanas (topic analysis) jēdzieniem un apraksta piemēriem, kā šīs pieejas tikušas izmantotas literatūras pētniecībā.

Kā pētnieciskie rīki tiks aplūkoti Culturomics projekts, stilometrijas pētījumi (J. Ribickis, M. Kestemonts, M. Eders) tiešsaistes teksta analīzes rīks Voyant un Stenforda universitātes Literatūras laboratorijas projekti.
Sarunu moderēs Digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītāja Sanita Reinsone.

Vijoļspēles trīs virzieni un to izpausme Latvijas mūzikas kultūrā (2017. gada 6. septembrī)

Inese Žune, Rakstniecības un Mūzikas muzeja mākslas eksperte

Vijole ir viens no pasaulē pašiem izplatītākajiem mūzikas instrumentiem, un tai, tāpat kā ikvienam mūzikas instrumentam, ir sava rašanās un attīstības vēsture, lietojuma veids un nozīme noteiktā etniskā kultūrā. Vijoles un vijoļspēles attīstība atspoguļo vēsturiski mainīgos kultūras procesus, iedzīvina konkrētas sabiedrības cilvēku pieredzi un iemaņas dažādās formās. Šajā laukā nošķirami trīs funkcionāli dažādi un kvalitatīvi atšķirīgi instrumenta lietojuma virzieni: tautiskā jeb tradicionālā spēle, amatiermuzicēšana un profesionālā vijoļspēle. Tie vienlīdz lielā mērā attiecināmi uz visām Eiropas valstīm, kur vijole izmantota muzikālajā praksē, taču atšķirība ir triju minēto virzienu hronoloģiskajā koordinācijā, koeksistencē, dzīvotspējā. Lekcija sniegs ieskatu pētījumā par to, kā šie trīs vijoļspēles funkcionālie virzieni veidojušies un attīstījušies Latvijā.

Ievadvārdus teiks un sarunu priekšlasījuma izskaņā vadīs Arnolds Klotiņš.

Kalevdēls – piezīmes par eposa jaunā atdzejojuma tapšanu (2017. gada 24. maijā)

Guntars Godiņš, dzejnieks un tulkotājs

Dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš strādā pie igauņu eposa "Kalevdēls" (Kalevipoeg) jauna tulkojuma, ievada un komentāriem. Eposs iznāks izdevniecībā "Neputns" 2018. gadā – Latvijas un Igaunijas simtgadē.

Sarunas tēmas: 1) seno igauņu tautasdziesmu (regivärs) poētika un atdzejošanas specifika; 2) igauņu mitoloģija un pseidomitoloģija; 3) eposa autors Frīdrihs Reinholds Kreicvalds kā seno tautasdziesmu poētikas un valodas pārzinātājs; 4) igauņu tautasdziesmu valodas muzikalitātes arsenāls (aliterāciju, asonanšu, epiforu un anaforu biežais lietojums) un tā atveidojums latviešu valodā; 5) eposa valodas specifika (senā leksika un jaunvārdi), to tulkojums latviešu valodā u. c.

Sarunu ar Guntaru Godiņu vadīs Kārlis Vērdiņš.


Gadskārtu rituālu sinkrētisms Latgales pierobežā (2017. gada 15. maijā)

Iveta Dukaļska, Dr. philol.

Priekšlasījumā tiks analizētas divas ziemas saulgriežu cikla tradīcijas (īšona gradzēs unидти коледовать) un divas pavasara saulgriežu cikla tradīcijas (ходить по алелуя un īt laluoti). Uzmanība tiks vērsta uz tradīciju izcelsmi, rituāliem un sociālo nozīmi, kā arī veidiem, kā tiek atklāts kopīgais un atšķirīgais tradīciju rituālajās norisēs. Pētījuma avoti ir Latviešu folkloras krātuves materiāli un lauka pētījumu intervijas, ko Iveta veikusi Ludzas un Krāslavas rajonos (šobrīd Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes un Krāslavas novadi). Analizējot minētās tradīcijas, tiek raksturotas sinkrētisma pazīmes, kas izpaužas divējādi: 1) kā kristīgās baznīcas un tautas (pagānisko) tradīciju sinkrētisms, 2) kā dažādu etnisko grupu tradīciju sinkrētisms.


Dažādu laiku sirdslietas un maizes darbi (2017. gada 15. maijā)

Jānis Daugavietis, LU LFMI

Priekšlasījumā Jānis Daugavietis atskatīsies uz savas dzīves iepriekšējiem posmiem, pamatā – pēdējiem pieciem gadiem, fokusējoties uz akadēmiskās pētniecības karjeru. Mūzikas socioloģiju viņš mēdz dēvēt par savu akadēmisko hobiju, un tai pievērsties ļāva sena apsēstība ar (pop)mūziku. Kopš jaunības Jānis bijis iesaistīts mūzikā ne vien kā klausītājs, bet arī kā patērētājs. Kā algots pētnieks viņš pētījis Dziesmu svētkus vairāku pētniecisko projektu ietvaros jau kopš 2002. gada, savukārt viņa interese par mūzikas pētniecību bijusi saistīta ar interesi par popmūzikas patēriņu, muzikālajām gaumēm, subkultūrām un mūzikas socioloģijas vēsturi.


Literāts M. Kurzemneeks: fotogrāfa Mārtiņa Buclera literārā darbība (2017. gada 10. maijā)

Māra Vīksna, LU LFMI

Māra Vīksna mēģinās noskaidrot, ko vēl bez 100 tautasdziesmām "Latvju dainās", dažiem stāstiem, romāniem, lugām latviešu kultūrai devis M. Kurzemneeks. Kādu ierosmi meklējumiem var atrast folklorists, iegriežoties blakus telpā – LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā 5. stāvā un atklājot līdz šim nepamanīto.


Heinrija Visendorfa dzimta (2017. gada 12. aprīlī)

Māris Visendorfs, mūziķis un mūzikas vēsturnieks

Latviešu kultūrvēsturē, sevišķi folkloristikā nozīmīgā "Latvju dainu" izdevēja, Krišjāņa Barona līdzstrādnieka Henrija Visendorfa (1861–1916) dzimtā vieta jau gadsimtu bija piemirsta un nezināma. Pirms dažiem gadiem Visendorfu dzimtas pārstāvis Māris Visendorfs ķērās pie skrupuloza meklēšanas darba Vidzemes baznīcas grāmatās, dvēseļu revīzijās, tautas skaitīšanas sarakstos. Māris Visendorfs institūta pētniekus iepazīstinās ar sava pētījuma gaitu un rezultātiem. Semināru vadīs mūsu Latviešu Folkloras krātuves pētniece Māra Vīksna.


Semināri 2016. gadā

Mācītājs Fridrihs Daniels Vārs un viņa devums latviešu kultūrā (2016. gada 23. novembrī)

Ginta Pērle-Sīle

Mācītājs Fridrihs Daniels Vārs ir baltvācu izcelsmes apgaismes kustības pārstāvis, kas 18.- 19. gs. mijā darbojies Palsmanes un Aumeistaru draudzēs. Viņa nozīmīgākais devums latviešu kultūrā ir pirmā savāktā un izdotā latviešu tautasdziesmu kolekcija "Palcmariešu dziesmu krājums". Līdz šim mācītāja dzīve ir pētīta margināli, ko noteikusi ierobežota piekļuve arhīviem u. tml. iemesli. Trūkst fundamentālu pētījumu par viņa darbiem, tai skaitā, detalizētas tautasdziesmu krājuma analīzes. Tādēļ priekšlasījumā plānots sniegt ieskatu pieejamajos un dokumentāli pierādāmajos faktos par F.D. Vāra dzīvi un darbību, izvirzot jautājumus un problēmas tālākai pētniecībai. Otra priekšlasījuma daļa ieskicēs paveikto un plānoto mācītāja publicēto un zināmo darbu izpētē.


Feeling Gender: A Generational and Psychosocial Approach (2016. gada 5. oktobrī)

Harieta Bjeruma Nīlsena, Oslo Universitātes Dzimtes studiju centra profesore

Harriet Bjerrum Nielsen will talk about her coming book, Feeling Gender, which will be published this fall at Palgrave Macmillan. It focuses on changing gender contracts in regard to work and care in the family and changing norms of body and sexuality during three generations of women and men in Norway. The book explores the link between generational transition and the negotiations and calibrations between women and men belonging to the same generation. By looking into how practices, meanings and feelings of gender are reconfigured over time, and how such ‘micro histories’ contribute to the larger history of the development of new gender contracts one may gain more insight into the mutual dynamics between structural, political, cultural and psychological change.


Būt brīvam: identitāte un brīvības dažādība etniskajos dzīvesstāstos Latvijā (2016. gada 7. septembrī)

Ieva Garda-Rozenberga, LU LFMI

Ziņojuma pamatā ir atziņas, kas tapušas, piedaloties mutvārdu vēstures pētījumā Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā “Etniskā un naratīvā dažādība dzīvesstāstu konstrukcijās Latvijā” (vadītāja – PhD Vieda Skultāne) laikā no 2013. līdz 2016. gadam. Projekta ietvaros, ieskatot, ka tie ir savstarpēji saistāmi un viens no otra izrietoši jēdzieni, viens no izpētes virzieniem ir identitātes un brīvības mijattiecības trīs Latvijā dzīvojošu etnisko grupu (latviešu, krievu un romu) dzīvesstāstos.

Balstoties filozofu Čārlza Teilora un Elisones Vīras atziņās, ka identitāte pētāma ciešā kopsakarā ar brīvību, savukārt brīvība analizējama kā piederības prakse, šī ziņojuma mērķis ir skaidrot, cik dažāda var būt brīvības izpratne un ko nozīmē būt brīvam savā rīcībā, izvēlē dažādās dzīves situācijās, kas pieredzētas vēsturisko pārmaiņu laikos 20. gs. Latvijā. Ziņojumā vispirms tiks analizēta Latvijā dzīvojošo krievu un romu pieredze, ļaujot iejusties, līdzpārdzīvot un saprast, ka šo etnisko grupu brīvības izjūta dažādos vēstures periodos ir bijusi atšķirīga un tās nozīme mainījusies atbilstoši indivīda pozīcijai attieksmē pret varu un pastāvošo sistēmu, savukārt noslēgumā tiks aplūkots brīvības paradokss – brīvība nebrīvē, analizējot latviešu sieviešu pieredzi.


Analītiskais domāšanas stils, hibriditāte un modernisms Rūdolfa Blaumaņa novelistikā (2016. gada 7. septembrī)

Benedikts Kalnačs, LU LFMI

Aplūkotā tēma ir saistīta ar līdzšinējo pētniecisko darbu pie kolektīvās monogrāfijas „Gadsimtu mijas kultūra” LZP projekta „Literatūra kā pārtulkotas pašidentitātes veidošanas medijs” ietvaros, kā arī monogrāfijas „Rūdolfa Blaumaņa modernisms” ieceri. Mans mērķis ir (i) īsi raksturot Blaumaņa daiļrades pašreizējo pētniecības stāvokli; (ii) kontekstuāli iezīmēt Blaumaņa domāšanas stila īpatnības gadsimtu mijas latviešu rakstniecības ietvarā; (iii) aplūkot jautājumu par kultūru hibriditātes lomu rakstnieka personības veidošanās procesā; un (iv) analizēt Blaumaņa prozas piemērus modernisma mākslinieciskās sistēmas kontekstā.

Ziņojums veidots ar turpmāk īstenojamā pētījumā precizējamu un izvēršamu mērķi, pirmkārt, atklāt Rūdolfu Blaumani kā vienu no modernisma literatūras pirmajiem spilgtākajiem pārstāvjiem Latvijā; otrkārt, iezīmēt viņa daiļrades starpkultūru potenciālu; treškārt, uzsvērt rakstnieka darbu inovatīvo nozīmi Eiropas literatūrā.


Sam-Hiors, modernās dejas pionieris Latvijā (2016. gada 29. jūnijā)

Kārlis Vērdiņš, LU LFMI

Ebreju izcelsmes latviešu modernās dejas horeogrāfs un pedagogs Sam-Hiors (1906–1955) ir spilgta, taču maz pieminēta personība Latvijas dejas un teātra vēsturē. Viņa identitātē apvienojas vairākas šķautnes, kas padara Sam-Hioru par neērtu personību Latvijas kultūras vēsturē: viņš ir kreisi noskaņots ebrejs, homoseksuālis, kā arī modernās dejas pionieris, kurš vēlāk kļuvis par sociālistiskā reālisma estētikas ruporu. Balstoties uz memuāriem, preses un arhīvu materiāliem, iespējams daļēji rekonstruēt viņa dzīves gājumu. Sam-Hiors mācījies modernās dejas pamatlicēja Rūdolfa Lābana skolā, strādājis Annas Ašmanes deju studijā un Strādnieku teātrī, sadarbojies ar latviešu literātiem un māksliniekiem. Laikmeta politiskie notikumi spēcīgi ietekmējuši arī viņa biogrāfiju – Kārļa Ulmaņa apvērsumam seko darba meklējumi citās valstīs un visbeidzot aktīva iekļaušanās padomju kultūrā, kuras socreālisma dogmu ievērošana tomēr bija sarežģīts uzdevums arī Sam-Hioram.


Anna Bērzkalne: folkloristes tapšana (2016. gada 15. jūnijā)

Rita Treija, LU LFMI

Līdz šim priekšlasījuma autore pētījusi folkloristes Annas Bērzkalnes (1891–1956) lomu latviešu folkloristikā starptautisko sakaru kontekstā – viņas sadarbību ar Igaunijas, Somijas, Vācijas un citu zemju zinātniekiem, taču maz zināms bijis folkloristes dzīves gājuma sākuma posms – līdz Latviešu folkloras krātuves izveidei (1924). Anna Bērzkalne mācījusies Vējavas pagastskolā, bet pēc tam Annas Ķeniņas privātģimnāzijā Rīgā (1903–1908). Bijusi mājskolotāja Ikšķilē un tautskolotāja Alsviķos, Ķemeru pamatskolā (1909–1911). 1911. gadā devusies uz Gushrustaļniju (Krievijā), kur strādājusi par mājskolotāju (1911–1913), savukārt Kazaņā – par skolotāju latviešu bēgļu skolās (1917–1918), izglītības statistikas pārvaldes nodaļas vadītāju (1919) un ierēdni Volgas ūdenstransporta kontrolē (1919–1920). Kazaņā Anna Bērzkalne studējusi slāvu filoloģiju Kazaņas Augstākajos sieviešu kursos (1913–1917), kur iepazinusies ar vācbaltiešu pētnieku Valteru Andersonu (Walter Anderson, 1885–1962), kas turpmākajos gados bijis viņas profesors un zinātniskā darba vadītājs Tartu Universitātē.

Annas Bērzkalnes autobiogrāfiskie dokumenti, korespondence, profesionālās biogrāfijas reģistri, kā arī Bērzkalnu dzimtas vēstures liecības ļauj rekonstruēt folkloristes intelektuālās tapšanas gaitu un pamato viņas izvēli nodoties “tautas dzejas” izpētei. Epistemoloģiski nozīmīgas ir viņas pašrefleksijas, ko atklāj jaunības dienasgrāmatas un vēstules rakstniekam Augustam Saulietim (1869–1933).

Pētījuma pamatā ir vēstures avotu analīze: iztirzāti Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Valsts arhīva un citu krātuvju materiāli. Priekšlasījumu papildinās lauka pētījumā fiksētās vizuālās liecības.


Digitālā līdzdalība (crowdsourcing) un humanitārās zinātnes? “Valodas talkas” piemērs (2016. gada 15. jūnijā)

Sanita Reinsone, LU LFMI

Digitālā līdzdalība jeb “crowdsourcing” apzīmē procesu, ko latviešu valodā diezgan precīzi izsaka jēdziens “talka” — kopīgi veikts brīvprātīgs darbs, par ko netiek saņemta atlīdzība. Līdz ar strauju tehnoloģiju un sociālo tīklu attīstību, kopš 2006. gada, kad pirmo reizi izskanēja “crowdsourcing” jēdziens, virtuālās talkas ar visdažādāko ievirzi ir kļuvušas par būtisku digitāli sociālā laikmeta iezīmi. Virtuālais pūlis pasaulē sevi ir daudzveidīgi apliecinājis kā spējīgu ideju un procesu virzītāju, iespēju devēju jauniem produktiem un iniciatīvām.

2016. gada pavasarī vairākus mēnešus norisēja LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālās līdzdalības akcija “Valodas talka” ar informatīvu UNESCO Latvijas nacionālās komisijas atbalstu. Šīs akcijas mērķis bija aicināt līdzstrādniekus atšifrēt digitalizētos LFK folkloras manuskriptus, izmantojot īpašu digitālo platformu http://talka.garamantas.lv. Digitālās līdzdalības iespējas LFK virtuālajā arhīvā http://garamantas.lv bija piedāvātas arī iepriekš, tomēr “Valodas talka” bija pirmais mērķtiecīgais digitālās līdzdalības pasākums ar mērķi piesaistīt plašu auditoriju, it sevišķi skolēnus. “Valodas talkas” skaitliskie rezultāti ļauj to saukt par lielāko virtuālo talku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā Latvijas interneta laikmetā.Analizējot “Valodas talkas” piemēru, sniedzot ieskatu tās aizkulisēs, rādot ieguvumus un izdarot kritiskus secinājumus, priekšlasījuma centrā būs jautājums — ko digitālā līdzdalība iespēj dot humanitārajām zinātnēm un - kāds ir virtuālo līdzstrādnieku guvums?


The Legacy and Presence of Comparative Literary Studies in Slovakia(2016. gada 26. maijā)

Roberts Gafriks (Róbert Gáfrik), Slovākijas Zinātņu akadēmijas Pasaules literatūras institūts

Apart from comparative trends in the Enlightenment, one can situate the beginnings of comparative literary studies in Slovakia in the 1940s, when the first generation of Slovak literary scholars created with their positivist research the conditions for the study of Slovak literature in relation to other literatures. In the second half of the 20th century Slovak comparative literary studies were dominated by Dionýz Ďurišin (1929-1997) who developed a Marxist-structuralist theory of “comparatistics” and later his own theory of interliterariness. His theoretical approach found a strong resonance in Slovakia as well as abroad. Thanks to him Slovak comparative literary studies have acquired reputation especially in the Central and Eastern European region and in the not so recent past they were even considered a distinct school in some historical and methodological accounts of comparative literary studies. The talk will sketch the development of Slovak literary studies in the 20th century and delineate the place of Ďurišinʼs theoretical work in it in order to provide an overview of the development and

Pēdējo reizi labots: 11.04.2024 10:08:38