EN in English

Projekta nosaukums: Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture
Pētniecības pieteikuma numurs: 1.1.1.2./VIAA/3/19/430
Projekta īstenotāja: Zita Kārkla
Projekta īstenošanas vieta: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Pētniecības kategorija: fundamentālie pētījumi
Projekta veids: ar saimniecisko darbību nesaistīts
Zinātnes nozare (OECD): 6.2. Humanitārās zinātnes – Valodas un literatūra
Projekta īstenošanas ilgums: 1.01.2020.– 31.12.2022.
Projekta izmaksas: 133 805,88 EUR, no tām 113,734.98 EUR – ERAF finansējums
Atslēgvārdi: literatūrzinātne, sieviešu rakstniecības vēsture, feminisma un dzimtes teorijas, sieviešu studijas, rakstnieces, sievietes ķermenis, digitālās humanitārās zinātnes.

Projekta mērķi:
(1) pilnveidot pēcdoktorantes zinātniskās kompetences starpdisciplināru pētījumu veikšanai literatūrzinātnes, feminisma un dzimtes teoriju izpētes jomā; apgūt un izmantot digitālo humanitāro zinātņu metodes un pieejas literāru tekstu analīzē;
(2) izveidot reprezentatīvu digitālu rakstnieču prozas tekstu korpusu, kas būtu izmantojams tālākajā pētniecībā;
(3) izstrādāt digitālus rakstnieču personu šķirkļus, kas būtu izmantojami tālākai pētniecībai;
(4) radīt jaunas akadēmiskas zināšanas par latviešu sieviešu rakstniecību no 19. gadsimta beigām līdz 21. gadsimta sākumam, bagātinot literatūras un kultūras pētniecību.

Projekta rezultāti:
(1) Paplašinātas zināšanas feminisma un dzimtes teorijās, iegūtas zināšanas digitālo humanitāro zinātņu rīku un metožu izmantošanā literāru tekstu pētniecībai, intensificēta starptautiskā sadarbība.
(2) Izveidots un tālākai izmantošanai sagatavots rakstnieču tekstu korpuss; izveidoti digitāli rakstnieču biogrāfiju šķirkļi; izveidotas rakstnieču biogrāfiju un literāro darbu kartes.
(3) Izstrādāti un publicēšanai iesniegti raksti (trīs zinātniski raksti; trīs populārzinātniski raksti), projekta rezultāti prezentētikonferencēs (sešas starptautiskas konferences).
Projektu līdzfinansē: Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts".

Pārskats par projekta īstenošanu

Projekta blogs