EN in English

Projekta nosaukums: Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991)
Pētniecības pieteikuma numurs: Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/482
Projekta īstenotājs: Jānis Oga
Projekta īstenošanas vieta: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Pētniecības kategorija: fundamentālie pētījumi
Projekta veids: ar saimniecisko darbību nesaistīts
Zinātnes nozare (OECD): 6.2. Humanitārās zinātnes – Valodas un literatūra
Projekta īstenošanas ilgums: 1.02.2020.– 31.01.2023.
Projekta izmaksas: 133 805,88 EUR, no tām 113,734.98 EUR – ERAF finansējums
Atslēgvārdi: latviešu proza; padomju koloniālisms un postkoloniālisms; kolaborācija; nevardarbīgā pretošanās un komunikācija; kultūras sakari.

Projekta mērķi:

(1) pētīt vidējā un vēlīnā padomju perioda (1968–1991) populārāko un atzītāko latviešu prozistu – t.s. padomju inteliģences – attiecības ar okupācijas varu no “atkušņa” perioda beigām, Aukstā kara detantes jeb stagnācijas laikā (1968–1979), Otrā aukstā kara (1979–1985) periodā līdz padomju impērijas sabrukumam un Latvijas neatkarības atjaunošanai, līdz šim ierasto fokusu no disidentiem un padomju varas vajātajiem literātiem pārbīdot uz varas, oficiālās kritikas un lasītāju cildinātiem rakstniekiem, pētījuma centrā liekot rakstītā vārda spēku un literatūras kā komunikācijas kanāla būtisko nozīmi padomju okupācijas sistēmā;
(2) attīstīt jaunā zinātnieka – pēcdoktoranta – prasmes un palielināt viņa zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas pētījuma iesniedzēja institūcijā;
(3) pēcdoktorantam kļūt par neatkarīgu pētnieku ar stabilu un paredzamu pienesumu latviešu zinātnē, regulāru zinātnisku un akadēmisku darbu – ekspertu padomju periodā sarakstītās latviešu prozas pētniecībā koloniālo un postkoloniālo studiju jomā un sabiedriskās domas ietekmēšanā ar daiļliteratūras, esejistikas un dokumentālās prozas starpniecību, literatūras kā komunikācijas kanāla pētniecībā, kultūras sakaru un kultūras diplomātijas kā politikas zinātnes jomas, kā arī vēstures pētniecībā;
(4) pētījuma laikā iegūt jaunas zināšanas un pieredzi gan saimnieciskās darbībās, gan ar tām nesaistītās darbībās – starptautiski atzītas kvalitātes pētījumos literatūrzinātnē, kā arī digitālo humanitāro zinātņu jomā, ieskatu arī folkloras mantojuma un arhīva pētniecībā;
(5) nodrošināt zināšanu pārnesi aktuālām literatūrzinātnes problēmām veltītu konferenču organizēšanā, konferenču tēžu, rakstu krājumu un citu publikāciju sastādīšanā, rediģēšanā un izdošanā, zinātnisku monogrāfiju rediģēšanā un izdošanā (starptautiskās vai Latvijas zinātniskās izdevniecībās, tai skaitā LFMI apgādā), digitālā arhīva garamantas.lv un vortāla www.literatura.lv uzturēšanā, papildināšanā, satura uzglabāšanā un pieejamībā.

Projekta rezultāti:
(1) sarakstīta un publicēta monogrāfija;
(2) izstrādāti un publicēti trīs zinātniski raksti, pētījuma rezultāti prezentēti konferencēs un semināros (sešas starptautiskas konferences un trīs semināri vai domnīcas), kā arī sociālajos medijos un blogā;(3) papildināts digitālais arhīvs garamantas.lv un latviešu literatūras vēstures vortāls www.literatura.lv;
(4) izveidota darba vieta.

Projektu līdzfinansē: Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts".

Pārskats par projekta īstenošanu

Projekta blogs