EN in English

Par žurnālu "Letonica"

"Letonica" ir starpdisciplinārs zinātnisks žurnāls, kas iznāk kopš 1998. gada. Žurnālā tiek publicēti raksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs. Visi žurnālā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti. Žurnāls ir indeksēts Scopus, ERIH PLUS un EBSCO datubāzēs.

SCImago Journal & Country Rank

Galvenais redaktors: Dr. philol. Jānis Oga

Redakcijas asistents: Ivars Šteinbergs

Tālr. 67229017

E-pasts: letonica [at] lulfmi.lv

Redakcijas kolēģija: Epa Annusa (Epp Annus, Igaunija / Estonia), Una Bergmane, Dace Bula, Dace Dzenovska (Lielbritānija / The United Kingdom), Māra Grudule, Zanda Gūtmane, Jērgs Hakmanis (Jörg Hackmann, Vācija / Germany), Benedikts Kalnačs, Metjū Kots (Matthew Kott, Zviedrija / Sweden), Toms Ķencis, Stella Pelše, Sanita Reinsone, Guntis Šmidchens (ASV / The USA), Pāvels Štolls (Pavel Štoll, Čehija / The Czech Republic), Edīte Tišheizere, Gitana Vanagaite (Gitana Vanagaitė, Lietuva / Lithuania), Kārlis Vērdiņš.

Žurnālu izdod LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāds. Apgāda vadītāja: Dace Krecere-Vule. E-pasts: dace.krecere [at] lulfmi.lv. Apgāda adrese: Mūkusalas ielā 3, Rīga, LV-1423, Latvija.

Žurnāls elektroniski pieejams: šeit

Jaunākos žurnāla "Letonica" numurus var iegādāties lielākajās Latvijas grāmatnīcās, LNB Draugu telpā, kā arī LU LFMI izdevniecībā – Rīgā, Mūkusalas ielā 3. Iepriekš sazinoties pa tālr. 67229017 vai e-pastu info [at] lulfmi.lv

Publicēšanās ētika

Žurnāla redaktoram, autoriem un recenzentiem ir pienākums vadīties pēc standartiem, kas nodrošina publicēšanās ētikas ievērošanu. Žurnāla redakcijas atbildība ir novērst publicēšanās ētikas pārkāpumus. Vadlīnijas žurnāla redaktoram, autoriem un recenzentiem ir balstītas COPE Code of Conduct for Journal Editors.

Redaktora pienākumi

Redaktors pieņem lēmumu par raksta publicēšanu, balstoties recenzentu atzinumā. Redaktors nodrošina, ka raksti tiek recenzēti anonīmi un ka rakstu publicēšanā tiek ievērota objektivitāte un lēmums par raksta publicēšanu tiek pieņemts, balstoties vienīgi raksta saturā. Redaktora pienākums ir nodrošināt rakstu recenzēšanas konfidencialitāti.

Recenzenta pienākumi

Recenzents ievēro konfidencialitāti raksta recenzēšanas procesā un saglabā objektivitāti raksta novērtēšanā. Recenzentam jāpārbauda, vai rakstā ir sniegtas atsauces uz visiem izmantotajiem avotiem. Ja recenzents nav pārliecināts par savu kompetenci raksta recenzēšanā vai ja recenzentam veidojas interešu konflikts, viņš par to ziņo redaktoram, lai tiktu nozīmēts cits recenzents.

Autoru pienākumi

Autori ievēro rakstu noformēšanas vadlīnijas, kas pieejamas žurnāla mājas lapā. Autori iesniedz darbu, kas ir pilnīgi oriģināls, un neiesniedz rakstus, kas ir pilnībā vai daļēji iesniegti / publicēti citur. Autoru pienākums ir sniegt atsauces uz visiem rakstā izmantotajiem avotiem. Manuskripta autorība ietver tikai tos autorus, kas ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu raksta izveidē.


Prasības rakstu iesniegšanai

Vārds, uzvārds (blakus tam e-pasta adrese).

Raksta virsraksts.

Atslēgvārdi (raksta valodā): 5–6, neatkārtojot raksta nosaukumā minētos.

Raksts, pētījumu rezultātu izklāsts (no 5000 līdz 9000 vārdiem). Visam tekstam ir jābūt latīņu alfabētā. Citās rakstu sistēmās esošais teksts (arī atsauces un bibliogrāfija) transliterējams latīņu alfabētā, izmantojot tiešsaistē pieejamo transliterācijas rīku Translit (pieejams: http://translit.cc/).

Atsauces veidojamas pēc Hārvarda sistēmas parauga (sk. turpmāk tekstā) – pamattekstā iekļauta atsauces informācija iekavās.

Nepieciešamās piezīmes pievienojamas lappuses apakšā (footnotes).

Literatūra – rakstā izmantotās literatūras saraksts alfabētiskā secībā.

Raksta nosaukums angļu valodā (ja raksta pamatteksts latviski) un latviski (ja raksta pamatteksts citā valodā).

Atslēgas vārdi angliski un latviski (ja raksta pamatteksts citā valodā): 5–6, neatkārtojot raksta nosaukumā minētos.

Kopsavilkums angļu valodā un latviski (ja raksta pamatteksts citā valodā): 150–300 vārdi. Raksta pamatdoma, pētījuma avoti, lietotās pētnieciskās metodes, būtiskākie secinājumi u. tml.

Atsauču un bibliogrāfijas noformēšana

Viena autora grāmata

Atsauce tekstā / Example citation

(Rimmon-Kenan 2002)

Bibliogrāfija / Example reference

Rimmon-Kenan, Shlomith (2002). Narrative Fiction. 2nd ed. London: Routledge.

Divu autoru grāmata

Atsauce tekstā / Example citation

(Sproģe, Vāvere 2002: 25–28)

Bibliogrāfija / Example reference

Sproģe, Ludmila, Vāvere, Vera (2002). Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras “sudraba laikmets”. Rīga: Zinātne.

Trīs vai vairāku autoru grāmata

Atsauce tekstā / Example citation

(Kaprāns u. c. 2012)

(Torrington et al. 2014)

Bibliogrāfija / Example reference

Kaprāns, Mārtiņš, Procevska, Olga, Uzule, Laura, Saulītis, Andris (2012). Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā: atmiņu politika un publiskā telpa. Rīga: Mansards.

Torrington, Derek, Hall, Laura, Taylor, Stephen, Atkinson, Carol (2014). Human Resource Management. 9th ed. Harlow: Pearson.

Tulkoti darbi

Bibliogrāfija / Example reference

Dumézil, Georges (1986). Verhovnye bogi indoevropejcev. Perev. Tatjany Tsivjan. Moskva: Nauka.

Kristeva, Julia (1984). Revolution in Poetic Language. Transl. by Margaret Waller. New York: Columbia University Press.

Merlo-Pontī, Moriss (2018). Uztveres fenomenoloģija. Tulk. Rinalds Zembahs. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.

Raksts grāmatā

Atsauce tekstā / Example citation

(Hobson 2010: 110)

Bibliogrāfija / Example reference

Hobson, Marian (1987). History Traces. Attridge, Derek, Bennington, Geoff, Young, Robert (eds.). Post-Structuralism and the Question of History. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 101–115.

Raksts žurnālā

Atsauce tekstā / Example citation

(Ķencis 2019: 52)

(Ross 2015: 270)

Bibliogrāfija / Example reference

Ķencis, Toms (2019). Radošais pagrieziens latviešu folkloristikā. Letonica, Nr. 39, 40.–58. lpp.

Ross, Nathan (2015). On Truth Content and False Consciousness in Adorno’s Aesthetic Theory. Philosophy Today, No. 59(2), pp. 269–290.

Raksts laikrakstā

Atsauce tekstā / Example citation

(Berelis 2001: 5)

(Krūza 1918)

Bibliogrāfija / Example reference

Berelis, Guntis (2001). Heidegera kungam patīk kaķi. Literatūra un Māksla Latvijā, 29.03., 4.–6. lpp.

Krūza, Kārlis (1918). Grūtais jautājums. Jaunākās Ziņas, 13.12.

Arhīva materiāli

Atsauce tekstā / Example citation

(Eglītis [bez dat.])

Bibliogrāfija / Example reference

Eglītis, Viktors [bez dat.]. Vēstule Marijai Stalbovai. V. Egl. R3/18. RTMM inv. nr. 12345.

Internetā pieejamie materiāli

Atsauce tekstā / Example citation

(Arnava 2020)

(Harris 2015)

Bibliogrāfija / Example reference

Arnava, Zanda (2020). Attālinātais darbs ir sadarbība un uzticēšanās. Delfi. 13.04. Pieejams: https://www.delfi.lv/news/versijas/zanda-arnava-at... [sk. 13.04.2020.].

Weisman, Jonathan (2015). Deal Reached on Fast-Track Authority for Obama on Trade Accord. The New York Times, 16.04. Available: https://www.nytimes.com/2015/04/17/business/obama-... [Accessed 13.04.2020.].

Pēdējo reizi labots: 22.01.2024 16:18:09