EN in English

Vienpadsmitā ceturkšņa pārskats (1.07.2022.–30.09.2022.)

Projekta vienpadsmitajā ceturksnī piedalījos Nova Goricas Universitātes, Sieviešu rakstnieču maršruta asociācijas, Dimitrie Cantemir Christian Universitātes, Bukarestē, Gēteborgas Universitātes un Turku Universitātes rīkotajā seminārā “Censoring Intimacy in Women's Writing and Reading in the Long Nineteenth Century” (Intimitātes cenzūra sieviešu rakstniecībā un lasīšanā ilgajā 19. gadsimtā) (Ļubļjana, Slovēnija, 22.–24.08.), kopā ar pētnieci Evu Eglāju-Kristsoni sagatavojot priekšlasījumu “Censorship and Self-censorship in Latvian Women's Writing: Reading Intimate in Anna Rūmane-Ķeniņa's Stories and Marija Eglīte's Diaries” (Cenzūra un pašcenzūra latviešu sieviešu rakstniecībā: lasot intimitāti Annas Rūmanes-Ķeniņas stāstos un Marijas Eglītes dienasgrāmatās). Pēc dalības seminārā norit darbs pie raksta par cenzūru un intimitāti latviešu sieviešu rakstniecībā 20. gadsimta sākumā, kuru plānots iesniegt zinātniskajā žurnālā “Primerjalna književnost” (Salīdzinošā literatūra).

Dalība Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra organizētā konferencē “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” (tiešsaistē, 16.09.) ar priekšlasījumu “Latviešu sieviešu ceļojumu apraksti 20. gadsimta sākumā”.

Pabeigts populārzinātnisks raksts Latviešu ceļotājas. Sieviešu ceļojumu apraksti 19. gadsimta beigās un iesniegts publicēšanai literatūras, publicistikas un vēstures žurnālā “Domuzīme”.

Dalība gadskārtējā Zinātnieku naktī (Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā, 30.09.), kur iepazīstināju ar pēcdoktorantūras pētījuma “Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture” rezultātiem, tai skaitā, ar literārās telpas kartēšanu rakstnieču prozā, kā arī tāllasījuma un tuvlasījuma pieejās iegūtajiem rezultātiem, analizējot latviešu rakstnieču īsprozas korpusu.

Darbs pie raksta “Latviešu rakstnieču īsprozas korpusa izveide un analīze”. Raksta mērķis ir iepazīstināt ar latviešu rakstnieču īsprozas tekstu korpusa izveidi un pilotpētījumu par ķermeņa vārdu izplatību korpusā, kā arī iegūto rezultātu analīzi, kombinējot tāllasījuma un tuvlasījuma metodes.

Sieviešu īsprozas korpuss pievienots Nacionālās korpusu kolekcijas platformā korpuss.lv : https://korpuss.lv/id/%C4%AAsprozaS

Pēdējo reizi labots: 24.11.2022 10:37:27