EN in English

Latvijas teātris un teātra zinātne Eiropā (ERAF, 2010-2012)

Latvijas teātris un teātra zinātne Eiropā: starptautiskā sadarbības projekta sagatave un iesniegšana

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts īsteno Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētu projektu

Latvijas teātris un teātra zinātne Eiropā:
starptautiska sadarbības projekta sagatave un iesniegšana

ID nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/015
Projekts tika iesniegts un atbalstīts 2.1.1.2.aktivitātē "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās".


Vispārīga informācija

Projekta vispārīgais mērķis – starptautiskas sadarbības attīstīšana un Latvijas teātra un teātra zinātnes atpazīstamības veicināšana Eiropas Savienībā un pasaulē.
Projekta specifiskais mērķis – starptautiska sadarbības projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana 7.Ietvarprogrammas aktivitātē, kas vērsta uz kopīgā un atšķirīgā apzināšanu Eiropā un iesaistīšanās kā partnerorganizācijai kādā no starptautiskajiem Eiropas fondu projektiem.Lai nodrošinātu mērķu un rezultātu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:

  1. Projekta idejas aprobācija un partneru piesaiste, kas sevī ietver trīs apakšaktivitātes, konferenču apmeklējumu, līdzdalību un organizēšanu, projekta sagatavošanai veltīta semināra koordinēšanu un vadīšanu un projekta pētnieciskajai tēmai veltītu publikāciju sagatavošana.
  2. Projekta sagatave un iesniegšana, kam paredzētas sekojošas apakšaktivitātes: ekspertu piesaiste atbilstoši projekta uzsaukuma specifikai un projekta iesnieguma, dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana.
  3. Iesaistīšanās kā partnerorganizācijai kādā no Eiropas fondu, 7.IP vai kādā no pārrobežu programmām u.c. ar mērķi sagatavot un iesniegt projektu, esot kā sadarbības partnerim.

Rezultātā palielināsies Latvijas zinātnieku pētnieciskā kapacitāte un starptautiskā konkurētspēja, kā arī izveidosies sadarbības iestrādnes. Sagatavoto un iesniegto projektu pozitīva vērtējuma gadījumā aktivitāšu īstenošana sekmēs ne tikai teātra zinātnes, bet humanitāro zinātņu kopumā attīstību un sasaisti ar Eiropas pētniecisko telpu.

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
Projekta plānotais kopējais īstenošanas ilgums: 24 mēneši.
Projekta īstenošana sākta 2010. gada septembrī.
Kontaktpersona projekta īstenošanas jautājumos:
Dr.art. Guna Zeltiņa
LU LFMI vadošā pētniece,
Teātra, mūzikas un kino mākslas daļas vadītāja
Tālr.: 67357908, 29470990
E-pasts: guna.zeltina [at] lulfmi.lv

Pēdējo reizi labots: 11.10.2021 10:52:32