EN in English

​5. ceturksnis (01.01.2021.–31.03.2021.)

Pēcdoktorantūras pētījuma 1. posma 5. ceturksnī turpināta jaunākās teorētiskās literatūras, literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze, sagatavoti priekšlasījumi un zinātniskās publikācijas. Turpināta uzsāktā arhīvu materiālu apzināšana un izpēte (Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva, LNB Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas un Rakstniecības un mūzikas muzeja materiāli).

Papildināts latviešu literatūras vēstures vortāls www.literatura.lv (šķirkļi par Kārli Sausnīti, Andri Jakubānu, Miervaldi Birzi).

Īstenota zināšanu pārnese – kopā ar LU LFMI kolēģiem izstrādāta 13. Starptautiskās Baltijas literatūrzinātnieku konferences “Shifting Literary Culture since Stagnation in the Brezhnev Era: The Baltic Paradigm” (“Literārās kultūras maiņa kopš stagnācijas Brežņeva laikmetā: Baltijas paradigma”) zinātniskā koncepcija, pēcdoktorants ir konferences konferences akadēmiskās organizatoriskās komitejas sastāvā.

Liepājas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”, Vol. 26 (1) (Liepāja: LiePA, 2021) publicēts zinātniskais raksts “Ārzemju ceļojumu iespaidi latviešu rakstnieku darbos t. s. “Brežņeva laikmetā”: liecības par atļauto un liegto = Impressions of Travel Abroad in the Works of Latvian Writers in the Brezhnev Era: Testimonies of the Permitted and Impermissible”.

08.01.2021. uzraudzības padomes sēdē pēcdoktorants Jānis Oga iepazīstināja ar pētījuma gaitu LU LFMI direktori Daci Bulu, pētniecības pieteikuma atbildīgo personu, vadošo pētnieci Evu Eglāju-Kristsoni un zinātnisko sekretāri Ievu Gardu-Rozenbergu.

29.01.2021. nolasīts referāts “Autobiogrāfiskuma elementi Ēvalda Vilka pēdējā stāstā “Kur aprakts suns?”” Daugavpils Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē “XXXI zinātniskie lasījumi” attālinātā vidē.

10.03.2021. nolasīts referāts “Ārzemju ceļojumu iespaidu atspoguļojums Zigmunda Skujiņa romānā “Gulta ar zelta kāju”” Liepājas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” attālinātā vidē.

LU LFMI mājas lapā un sociālo tīklu Facebook un Twitter kontos publicētas ziņas par pētījuma gaitu, apraksti par rakstniekiem Kārli Sausnīti, Andri Jakubānu un Miervaldi Birzi, saites uz rakstnieku profiliem literatūras vēstures portālā literatura.lv, ziņas par pēcdoktoranta dalību konferencēs un pieejamajiem priekšlasījumu ierakstiem.

5. ceturksnī apmeklētie zinātniskie pasākumi:

13.01.2021. praktiskais seminārs par valodas resursu reģistrēšanu CLARIN repozitorijā; Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts; attālinātā vidē;

13.01.2021. konference “X stunda. Barikādēm 30”; LR Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrību; Latvijas Nacionālā bibliotēka; attālinātā vidē;

28.–29.01.2021. starptautiskā zinātniskā konference “XXXI zinātniskie lasījumi”; Daugavpils Universitāte; attālinātā vidē;

30.01.2021. lekcija “Atmoda un čeka”, Indulis Zālīte; biedrība “Latvija Pasaulē”; attālinātā vidē.

06.02.2021. lekcija “От литературы народов СССР к постсоветскому постколониальному письму. Размывание канона и строительство альтернативных моделей”, Madina Tlostanova (Мадина Тлостанова); Школа литературных практик; attālinātā vidē;

10.02.2021. seminārs “Automatizēta atsauču savaldīšana”, Liene Spruženiece, Una Kojalo, Jānis Daugavietis; Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Latvijas Antropologu biedrība; attālinātā vidē;

17.02.2021. lekcija “Decolonising the Non-Colonisers?” lekciju ciklā “Decolonising Europe”, Zoltán Ginelli (neatkarīgais pētnieks, Ungārija), James Mark (University of Exeter); Amsterdam Centre for European Studies – ACES, University of Amsterdam; attālinātā vidē;

23.02.2021. diskusija “Discussion on the reflection of the legacy of the colonial past in the Baltics”, Inga Lāce, Bart Pushaw, Quinsy Gario, Karolis Kaupinis, Dace Dzenovska, Linda Kaljundi; Latvian Centre for Contemporary Art – LCCA; attālinātā vidē;

24.02.2021. teorētiskās literatūras seminārs “Baltijas postkoloniālisms I”, Toms Ķencis; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts; attālinātā vidē;

24.02.2021. teorētiskais seminārs “Padomju reliģiskā politika 1960.–80. gados...”, projekts ““Padomju garīgums” Latvijā: attīstība, iezīmes un ietekmes modeļi”, Nadežda Beļakova; LU Latvijas Universitāte, Filozofijas un socioloģijas institūts; attālinātā vidē;

26.02.2021. konferences sekcija “Indivīds un vara Baltijas kultūrtelpā”, 79. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference; LU Latvijas vēstures institūts; attālinātā vidē;

04.–06.03.2021. konference “Escaping Kakania: Eastern European Travels in Colonial Southeast Asia”; Department of Southeast Asian Studies, National University of Singapore; attālinātā vidē;

10.–11.03.2021. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”; Liepājas Universitāte; attālinātā vidē;

12.03.2021. konferences sekcija “Vera Vāvere – personība, pētījumi, recepcija”, 79. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference; LU Humanitāro zinātņu fakultāte; attālinātā vidē;

20.03.2021. lekcija “Latvijas VDK aģentūra – mīti un realitāte”, Indulis Zālīte; biedrība “Latvija pasaulē”; attālinātā vidē;

26.03.2021. konference “Literary Classics and Intellectual Autonomy in the Soviet World from 1920s to 1980s”; organizatori: Emily Finer (University of St Andrews), Petr Budrin (University of Oxford); attālinātā vidē.

Pēdējo reizi labots: 15.07.2021 07:15:02