EN in English

Latviešu folkloristika starpkaru periodā (2014)

latviesu-folkloristika-starpkaru-periodaLatviešu folkloristika starpkaru periodā. Sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. Rīga: Zinātne, 2014. (Sērija "Folkloristikas bibliotēka")

Šajā "Folkloristikas bibliotēkas" kārtējā grāmatā apkopots monogrāfisks pētījums par nozares gaitām starpkaru Latvijā, kurā lūkots pavērt iespējami plašu ainu. Tajā ietilpst, pirmkārt, starptautiskā konteksta raksturojums – procesi, kādi norisinās Eiropas folkloras pētniecībā ar šim laikposmam tik izteikto virzību uz internacionalizāciju, kam ir gan intelektuāli, gan politiski un ideoloģiski pamudinājumi un šķēršļi. Latviešu folkloristu iekļaušanās šajos procesos līdz šim bijusi vien apjausta, ne patiesi apzināta. Otrkārt, daļa monogrāfijas veltīta nozares institucionalizācijas un profesionalizācijas jautājumiem. Tas nozīmē pievēršanos arī valsts kultūrpolitikai ar tās centieniem tiesiski regulēt nacionāli nozīmīgo „latviešu garīgās kultūras pieminekļu“ aizsardzību un apzināšanu. Bet vislielākā uzmanība veltīta divām galvenajām institūcijām: Latviešu folkloras krātuvei un Latvijas Universitātei, kuru paspārnē centrējas pētnieciskās un izglītības aktivitātes folkloras jomā. Treškārt, grāmatā ietverts arī galveno pētniecisko ieviržu raksturojums, nelūkojot tās nošķirt pēc pētāmo objektu žanriskās piederības, bet gan pēc izmantotās pieejas vai teorētiski metodoloģiskās nostādnes. Ceturtkārt, atsevišķa monogrāfijas sadaļa veltīta arī latviešu starpkaru folkloristikas autoritāšu dzīves un pētniecisko gaitu apcerei. Atsevišķas nodaļas veltītas tikai redzamākajām personībām – Annai Bērzkalnei, Kārlim Straubergam, Pēterim Šmitam, Ludim Bērziņam, Jānim Albertam Jansonam, Arvedam Švābem, Pēterim Birkertam, Emilim Melngailim, kamēr monogrāfijas lappusēs sastopamo personu loks ir daudzkārt plašāks, un tas apgūstams ar personu rādītāja palīdzību.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 12:57:29