EN in English

Par LU LFMI apgādu

Ieva Tihovska. Īsta čigānu mūzika. Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā. Rīga: LU LFMI, 2017. 245 lpp. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Poētika tuvplānā. Viena dzejoļa analīzes antoloģija. Sastādītāja Ieva E. Kalniņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017. 247 lpp., MV.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Māra Grudule. Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017. 415 lpp., MV. Sērija: "Latviešu literatūras vēsture".

Grāmatas elektroniskais pielikums: Senās dzejas antoloģija

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Jānis RokpelnisGriezīgo šķautņu romantiķis Jānis Rokpelnis. Zinātnisku rakstu krājums. Sastādītāja Anda Kubuliņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 131 lpp.

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Rakstu krājumā apvienoti materiāli, kas tika prezentēti dzejnieka Jāņa Rokpeļņa 70. dzimšanas dienai veltītajā konferencē 2015. gada 22. oktobrī. Krājuma sastādītāja Dr. philol. Anda Kubuliņa.

Rokpeļņa ieguldījums pēckara latviešu dzejā un literatūrā kopumā ir ļoti nozīmīgs – moderna, izkopta valoda un paplašināta stilistika, strofika lirikā, neparasta tēlainība, sarežģītas vēstījuma konstrukcijas. Jānis Rokpelnis, būdams dzejnieks, raksta arī prozu, scenārijus animācijas filmām, piemēram, kopā ar Arnoldu Burovu veidotā multiplikācijas filma par Aleksandra Čaka poēmu “Umurkumurs”, izstrādājis monogrāfiju par Knutu Skujenieku “Smagi urbjas tinte” u. c. Rokpelnim ir padziļināta interese par vēsturi un valodu, vizuālo mākslu un kultūru kopumā. Par pašu avangardiskāko Rokpeļņa darbu uzskatāms romāns “Virtuālais Fausts”: tas vispārina līdz tam latviešu literatūrā neatainoto dzīvi virtuālajā pasaulē. Jānis Rokpelnis ir viens no 20. gadsimta 70./80. gadu varas kritizētajiem autoriem.

Krājumā apkopoto rakstu autori pievēršas dažādiem Jāņa Rokpeļņa daiļrades aspektiem, lielākoties analizējot dažādos laikposmos tapušo dzeju.

Valodnieks Juris Baldunčiks rakstā “Rotaļa ar dēmoniem jeb “Virtuālā Fausta” lingvistiskā faktūra” koncentrē uzmanību uz valodas materiāla lietojumu romānā “Virtuālais Fausts”, norādot uz Rokpelnim raksturīgo vēlmi literārā tekstā izmantot dažādus valodas slāņus, – slengs, kalki, žargonismi un pat argo. Dzejas pētniece Ieva E. Kalniņa rakstā “Viena dzejoļa analīze Jāņa Rokpeļņa mīlestības dzejoļu kontekstā” izstrādājusi dzejoļa – “mana atmiņa tik īsa / katru rītu skuju nost...” – analīzi, savu pētījumu balstot Mihaila Gasparova iedibinātās dzejas analīzes tradīcijā. Andas Kubuliņas rakstā “Asais daudzskaldnis oksimorons: “Kliedz klinšaina lakstīgala” analīze” veikta viena dzejoļa analīze, sniedzot arī ieskatu dzejas pētnieku un kritiķu viedokļos par Rokpeļņa dzejas īpatnībām. Viesturs Vecgrāvis rakstā “Jānis Rokpelnis: dažas romantisma iezīmes” Rokpeļņa dzejas tēlainību un poētiskos principus sastata ar romantisma tradīciju, saskatot gan acīmredzamas paralēles un sabalsojumu, gan modernisma ietekmju radītās atšķirības. Ronalds Briedis rakstā “Rokpeļņa dzejas instrumentācija” pievēršas Rokpeļņa dzejas muzikalitātei, skaniskuma principiem, norādot, ka pretēji tradīcijai veicināt teksta labskanību Rokpeļņa dzejā instrumentācija lielākoties kalpo pretējam mērķim – akcentē valodas negludumus, neparasto tēlainību. Raimonds Briedis rakstā “Rokpelnis: atskaņu savdabība – transformācija un konfrontācija” skrupulozi pēta Rokpeļņa dzejas atskaņu sistēmu. Sigita Kušnere rakstā “Putna tēls Jāņa Rokpeļņa dzejā” analizē viena tēla caurviju motīvu Jāņa Rokpeļņa dzejā, uzmanību koncentrējot uz pirmo krājumu “Zvaigzne, putna ēna un citi” (1975), atklājot tēla daudznozīmību un daudzslāņainību, laikmetīgumu un mitoloģiskās saknes. Inta Čaklā “Dabas tēlu mainības virzieni Jāņa Rokpeļņa dzejā” pievērsusies dzejas tēlu izstrādes stratēģijai, norādot uz dažādu laikmetu dzejas tradīciju sintēzi Rokpeļņa darbos, uzmanību koncentrējot uz salīdzinoši reti izmantotajiem dabas tēliem, to īpatnībām, poētiskajām niansēm. Anda Kubuliņa rakstā “No tīmeklīša līdz kādam, kas “bez spieķa savu ceļu iet”” pievēršas Jāņa Rokpeļņa vēlīnajiem darbiem, aplūkojot biblisko tēlu iekļāvumus un dzejnieka kristieša izjūtu dokumentējumus. Marians Rižijs rakstā ““Lielā” un “mazā” laika attiecības Jāņa Rokpeļņa dzejā” analizē laika kategorijas un to atveidē izmantoto tēlu klāstu un vairākslāņu nozīmi Rokpeļņa dzejā. Literatūrzinātniece Olga Senkāne rakstā “Reminiscences uz Platonu Jāņa Rokpeļņa dzejā” un filozofe Māra Rubene rakstā “Atstatums un nākamība – Jānis Rokpelnis: dzeja” pievēršas dažādu laikmetu, sākot no Platona līdz modernismam un mūsdienu domātājiem, filozofiskās domas atspoguļojumam Rokpeļņa dzejā – gan tiešā sasaistē un atsaucēs, gan reminiscencēs un nojautu līmenī.

Krājuma autori ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta, LU Humanitāro zinātņu fakultātes, LU Vēstures un filozofijas fakultātes, LU Sociālo zinātņu fakultātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas un Ventspils augstskolas pētnieki un docētāji.

Grāmata sagatavota projekta "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūras, vērtības" apakšprojektā Nr. 4 "Kultūras un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse". Tā izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Annas Dagdas fonda atbalstu.

Grāmatas profils literatura.lv.


Cilvēks grib spēlētAnšlavs Eglītis. Cilvēks grib spēlēt. Viktora Hausmaņa sastādījums un apceres. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 349 lpp.

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Nematerialais-kulturas-mantojums-starptautiskajas-un-Latvijas-tiesibasAnita Vaivade. Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās. Rīga: LU LFMI, 2016. 368 lpp. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

150 epitafu jeb kapuzrakstuEdvards Treimanis-Zvārgulis. 150 epitafu jeb kapuzrakstu. Sastādītāji: Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive, Kārlis Vērdiņš. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 179 lpp.

Šobrīd grāmata ir izpārdota.

Lasīt vairāk...

Burvju aplisAnita Rožkalne. Kārļa Zariņa burvju aplis. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 512 lpp.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Viens no 20. gadsimta pirmās puses ievērojamākajiem latviešu rakstniekiem, prozas, lugu un kritikas rakstu autors Kārlis Zariņš (1889–1978) ir licis minēt mīklas ne tikai viņa dzīves, bet arī daiļrades pētniekiem. Kārļa Zariņa biogrāfija, līdzīgi daudzu latviešu dzīves stāstam, ir iekļāvusies 20. gadsimta vēsturiskajās kolīzijās, kurās rakstnieks ir bijis vairāk vai mazāk aktīvs līdzdalībnieks. Pētot arhīvu materiālus, vēsturnieku atzinumus, rakstnieka korespondenci un dienasgrāmatas, soli pa solim atšķetinot rakstnieka biogrāfijas līkločus un sastatot tos ar viņa darbos rodamajiem vēsturiskajiem faktiem, grāmatas "Kārļa Zariņa burvju aplis" autore mēģinājusi rekonstruēt gan biogrāfisko notikumu, gan literāro darbu tapšanas gaitu.

Cilvēciski sarežģīto vēsturisko apstākļu ietekme ir bijusi izšķiroša gan rakstnieka noslēgtā rakstura, gan daiļrades savdabības izveidē. Monogrāfijas nosaukums sabalsojas ar rakstnieka prozas krājuma "Burvja aplī" (1936) nosaukumu, tiecoties atrast tos vēsturiskos un psiholoģiskos aspektus Kārļa Zariņa dzīvē, kas viņu ieslēguši klusēšanas un dažkārt arī ārējas pasivitātes aplī. Vienlaikus tiek meklēts arī tas, kas viņa daiļradē, saskarsmē ar draugiem un dažkārt arī sabiedriskajā dzīvē ļāvis viņam būt aktīvam notikumu virzītājam.

Grāmatā ir vairāk nekā simts krāsainu un melnbaltu ilustrāciju.

Grāmatas profils literatura.lv.


Celojuma-pieteikumi-Annas-Dagdas-pasaule

Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē. Sastādītāja Anda Kubuliņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 135 lpp.

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Rainim-150-Un-rits-bus-japienem-lai-kads-tas-naks

Rainim 150. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks". Sastādītāji un zinātniskie redaktori: Inguna Daukste-Silasproģe, Gundega Grīnuma, Viktors Hausmanis. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015. 276 lpp.

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

No-Dainu-skapja-lidz-Latvju-DainamMāra Vīksna, Elga Melne, Beatrise Reidzāne. No Dainu skapja līdz "Latvju dainām". Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015. 363 lpp. Sērija: "LFK krājums".

Cena: EUR 5.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Sekspirs-Ar-Baltijas-akcentu

Guna Zeltiņa. Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015. 638 lpp., CV.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

G-F-Stenders-Latviesu-gramatika-1783G. F. Stenders. Latviešu gramatika (1783). Zigrīdas Frīdes tulkojums, ievads, komentāri. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015. CV.

Šobrīd apgādā nav pieejama.

Lasīt vairāk...

Folkloras-vaksanas-vesture-fotografijasFolkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. 220 lpp., CV.

Cena: EUR 10.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Latviesu-romanu-raditajsRaimonds Briedis, Anita Rožkalne. Latviešu romānu rādītājs. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. 316 lpp., MV. Sērija: "Personālijas, termini, avoti".

Šobrīd grāmata ir izpārdota.

Lasīt vairāk...