LV Latviski

Letonica Nr. 45


Contents

Articles

Reviews

  • Zane Kreicberga. Vecās mājas pret jaunajām Latvijas teātrī [The Old Home vs. The New one in Latvian Theatre] [Tišheizere, Edīte, Rodiņa, Ieva, Jonīte, Dita, Mellēna-Bartkeviča, Lauma (2020). Neatkarības laika teātris. Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā]
  • Edīte Tišheizere. Aktieris kā saistviela [The Actor as Binder] [Pērkone, Inga (2020). Ekrāna skatuve. Par aktiermākslu Latvijas kino]
  • Guntars Prānis. Latvijas mūzikas vēsture renesanses laikmetā – daudzas jaunatklātas lappuses [The History of Latvian music in the Renaissance – Many Newly Discovered Pages] [Šarkovska-Liepiņa, Ilze (2020). Latvijas mūzika renesansē: priekšvēstneši, briedums, konteksti]
  • Valdis Tēraudkalns. Citādības un patības attiecību anatomija [The Anatomy of the Relationship Between Selfhood and Otherness] [Kļaviņš, Kaspars (2020). The “Other” and the “Self”: Supplement to East-West Cross-Cultural Studies]
  • Velga Vēvere. Valoda un estētika [Language and Aesthetics] [Rubene, Māra (2020). Da Capo]

Last time modified: 14.08.2023 11:24:56