EN in English

Zinātniskajam žurnālam “Letonica” panākumi citējamības datu bāzes “Scopus” reitingā

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) izdotais zinātniskais žurnāls “Letonica” ierindots starptautiskās citējamības datu bāzes “Scopus” jaunākā reitinga augstākajās kvartilēs (Q1 un Q2), apliecinot, ka žurnālā publicēto oriģinālo zinātnisko rakstu citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa.

Datubāzē “Scopus” žurnāls indeksēts piecās jomās – literatūra un literatūras teorija (Q1); vizuālā māksla un skatuves māksla (Q1); vēsture (Q2); mūzika (Q2) un kultūras studijas (Q2) –, tādējādi ļaujot aptvert plašāko tēmu loku Latvijas akadēmisko žurnālu vidū.

LU LFMI direktore Eva Eglāja-Kristsone norāda: “Ziņa par žurnāla “Letonica” lielisko sniegumu sabalsojas ar pagājušogad svinēto žurnāla 25. gadskārtu un 50. numura iznākšanu, kad, retrospektīvi atskatoties, kristalizējās galvenā panākumu atslēga – plašs autoru loks ārpus LU LFMI, starpdisciplinaritāte un pakāpeniski pieaugoša ārvalstu autoru piesaiste. Liels nopelns bijušajiem redaktoriem un jo īpaši pašreizējam galvenajam redaktoram Jānim Ogam, kurš rūpīgi sekojis līdzi ne tikai žurnāla augstvērtīgai zinātniskajai kvalitātei, bet arī citējamības rādītāju paaugstināšanas iespējām un žurnāla izplatībai plašā starptautiskā akadēmiskajā kopienā. Publicēšanās žurnālā “Letonica” un citos starptautiskās citējamības datubāzēs iekļautajos žurnālos humanitāro zinātņu pētniekiem ļauj sasniegt plašu zinātnisku auditoriju, gan iepazīstinot ar nacionālas nozīmes pētījumu rezultātiem ārvalstu kolēģus, gan iesaistoties koppublikāciju tapšanā, ievietojot savas pētījumu intereses plašākos kontekstos.”

Latvijas Universitātes zinātņu prorektors asoc. prof. Guntars Kitenbergs uzsver, ka “humanitārajām zinātnēm Latvijas Universitātē ir īpaša loma un īpaša atbildība nacionālā kontekstā. Vienlaikus mūsdienu zinātne ir starptautiska, tāpēc svarīgi spēt arī nacionālus jautājumus izstāstīt pētniecības aktualitātēm atbilstošā un starptautiski pamanāmā formā. LU LFMI un žurnāla “Letonica” komandai tas izdodas, dodot lielisku piemēru, no kā mācīties un kam sekot.”

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta RIS3 vienības vadītājs Edvards Francis Kuks raksta: “Izglītības un zinātnes ministrija priecājas par zinātniskā žurnāla “Letonica” panākumiem. Vieta 1. un 2. kvartilē apliecina gan žurnālā pārstāvēto pētnieku darba kvalitāti, gan žurnāla redzamību literatūrzinātnē un tai radniecīgās jomās. “Letonica” izaugsme un saistošie tematiskie izdevumi atgādina, ka zinātne kļūst arvien starpdisciplinārāka un pieprasa ciešu sadarbību starp nozarēm. LU LFMI mērķtiecīgais darbs, attīstot sadarbību ar Baltijas un Eiropas pētniekiem, var kalpot par piemēru arī citiem Latvijas zinātniskajiem žurnāliem. Savukārt Latvijas pētniekiem tā ir iespēja publicēties augstvērtīgā žurnālā, tādējādi veicinot arī Latvijas zinātnes starptautisko redzamību.”

“Letonica” ir starpdisciplinārs zinātnisks žurnāls, kas iznāk kopš 1998. gada. Žurnālā tiek publicēti raksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs. Visi žurnālā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti. Žurnāls ir indeksēts “Scopus”, ERIH PLUS un EBSCO datubāzēs.

2023. gadā klajā tika laisti seši žurnāla numuri, to vidū – četri tematiskie numuri un trīs numuri angļu valodā. Rakstu autoru vidū ir Latvijas un ārvalstu zinātnisko institūciju pētnieki, kā arī doktoranti, apliecinot savstarpēju ieinteresētību un sadarbību gan individuālā, gan institucionālā ziņā pētījumu un zinātnisku projektu jomā. 2024. gadā iznācis tematiskais numurs “Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums” un plānota vēl divu numuru iznākšana. Izdošanu atbalsta Latvijas Universitāte, Valsts kultūrkapitāla fonds un Latvijas Zinātnes padome.

Žurnāla “Letonica” numurus var iegādāties lielākajās Latvijas grāmatnīcās, LNB Draugu telpā un LU LFMI apgādā Rīgā, Mūkusalas ielā 3.

Žurnāls lasāms arī elektroniski brīvpieejā: https://lulfmi.lv/zurnals-letonica-numuri

Pēdējo reizi labots: 07.06.2024 12:57:06