EN in English

Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība (2020-2022)

Projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros.

Projekta Nr.: VPP-IZM-DH-2020/1-0001

Projekta īstenošana: 05.10.2020.–04.10.2022.

Projekta finansējums: 1 217 700 EUR

Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Projekta partneri: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitāte (Latvijas Universitātes Lībiešu institūts un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Kontaktinformācija: dh@lulfmi.lv

Projekta vadītāja: Dr. philol. Sanita Bērziņa-Reinsone

Projekta administratīvā vadītāja: Viktorija Piščikova (Moskina)
Projekta komunikācijas koordinatore: Elvīra Kalniņa

Projekta pētnieciskā grupa: Sandis Laime, Jānis Daugavietis, Eva Eglāja-Kristsone, Benedikts Kalnačs, Inguna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone, Signe Raudive, Dāvis Eņģelis, Ilze Ļaksa-Timinska.


Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu ar mērķi būtiski veicināt humanitāro zinātņu resursu attīstību, ilgtspēju un izmantojumu, kā arī ievērojami sekmēt kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu pilnveidi Latvijā.

Projekta uzdevumi:

(1) attīstīt fundamentālo pētniecību, izmantojot humanitāro zinātņu digitālos resursus, un pētniecību, lai uzlabotu digitālo humanitāro zinātņu resursus; (2) apzināt galalietotāju mērķa grupu (piemēram, pētnieku, pedagogu, izglītojamo, cilvēku ar īpašām vajadzībām, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju) vajadzības un pielāgot esošos rīkus vai radīt sasaistes risinājumus ar esošiem humanitāro zinātņu digitālajiem resursiem; (3) attīstīt un pielāgot humanitāro zinātņu digitālo resursu kopas, paplašinot to funkcionalitāti un integrējot tajās jau izstrādātus digitālos resursus.


Kopsavilkums

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai (1) sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu; (2) novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu; (3) nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem; (4) izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām; (5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un (6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām. Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

Sākums | Latvijas Zinātnes padome

Pēdējo reizi labots: 10.10.2022 19:53:39