EN in English

Privātuma politika

Privātuma politika (PDF)

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts" (turpmāk – LU LFMI), reģ. Nr. 90002118399, adrese – Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423, e-pasts info [at] lulfmi.lv, tālr. (371) 67229017.

LU LFMI kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: e-pasts info [at] lulfmi.lv, tālr. (371) 67229017.

Par LU LFMI

LU LFMI ir zinātniska institūcija, kas īsteno pētniecību literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslas zinātnēs, digitālajās humanitārajās zinātnēs un citās kultūras izpētes nozarēs, kā arī zinātniskās pētnieciskos nolūkos un sabiedrības interesēs veido un uztur kultūras datu repozitorijus – LU LFMI Latviešu folkloras krātuvi un tās digitālo arhīvu garamantas.lv, interneta vietnes interneta vietnes: http://lv100.garamantas.lv, http://talka.garamantas.lv, http://dziedi.garamantas.lv, http://kalendars.garamantas.lv, http://jauta.garamantas.lv, http://literatura.lv, http://berni.literatura.lv, http://lasi.literatura.lv, http://autobiografijas.lv, http://lfk.lv, http://lulfmi.lv, http://folklore.lv, http://pasakas.lfk.lv/wiki/Main_Page, http://iesaisties.lv, http://iesaisties.garamantas.lv, http://womage.lv.

Personas datu apstrādes nolūks

LU LFMI institūcijas darba īstenošanas un kultūras pētniecības nolūkos iegūst un apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Personas datu veidi un glabāšanas termiņš

LU LFMI darba īstenošanai apstrādā fizisko personu – personāla un pakalpojumu sniedzēju – datus: identifikācijas datus – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums; kontaktinformāciju – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese; profesionālos datus – izglītība, amats, darba vieta; informāciju par dalību arodorganizācijās, ziņas par apgādībā esošām personām. Šo datu uzglabāšanas laiks ir terminēts atbilstoši darba tiesisko attiecību regulējumam, kā arī vispārējiem lietvedības un grāmatvedības dokumentu uzglabāšanas principiem. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos un iekšējos normatīvajos aktos.

LU LFMI zinātniskās un vēstures pētniecības nolūkos uzkrāj, apstrādā un publisko fizisko personu – pētnieku, publisku kultūras personību, tradicionālās kultūras teicēju, kultūras materiālu vācēju un iesniedzēju, sabiedrības iesaistes akciju dalībnieku u. c. – datus: identifikācijas un biogrāfijas datus – vārds, uzvārds (arī līdzšinējie uzvārdi), dzimšanas datums un vieta, dzīvesvietas, radniecības un cita veida personiskas saites ar citiem datu subjektiem, īpaši fakti biogrāfijā (dienests armijā, deportēšana, laulības utt.), piederība pie organizācijām (skolas, korporācijas, biedrības utt.); kontaktinformāciju – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese; profesionālos datus – izglītība, nodarbošanās, radošais veikums (literārie darbi, skaņdarbi utt.); personas fotoattēlus, video un audio ieskaņojumus; personiskās pieredzes vēstījumu, paradumu un viedokļu izklāstu atbilstoši pētījuma fokusam un datu ievākšanas metodei (klātienes intervija, tiešsaistes aptauja, rakstveida materiālu digitalizēšana utt.). Vienīgi mērķtiecīgi atsevišķiem pētījumiem tiek vāktas ziņas par fizisko personu – LU LFMI pētījumu respondentu – etnisko piederību, politiskajiem, reliģiskajiem vai filozofiskajiem uzskatiem. Šo datu uzglabāšana ir beztermiņa, tie ir daļēji publiski pieejami LU LFMI kultūras datu repozitorijos.

Tiesības ierobežot datu publiskošanu

LU LFMI ievēro personu – datu subjektu – noteiktos ierobežojumus viņu datu publiskošanā, kā arī atbilstoši norādēm veic precizējumus datos vai tos anonimizē. Tāpat LU LFMI bez piekrišanas nepublisko sensitīvus datus (ziņas par personas rasi, reliģisko pārliecību, veselību, materiālo stāvokli utt.) un jebkādu informāciju, kas var būt par pamatu diskriminējošai attieksmei, kaitēt personas cieņai un drošībai.

Lietotāju datu dzēšana

Lietotāji, kas reģistrējušies garamantas.lv vai literatura.lv (un ar šiem domainiem saistītajiem apakšdomainiem) var pieprasīt datu dzēšanu no minētajiem interneta resursiem. Lai informācija tiktu dzēsta, sūtiet pieprasījumu uz info [at] lulfmi.lv.

Publiskie sarīkojumi

LU LFMI publiskajos sarīkojumos – semināros, konferencēs, lekcijās u. c. – klātesošās personas var tikt fotografētas, filmētas (straumētas tiešsaistē). Sarīkojumos iegūtie vizuālie materiāli tiek arhivēti un izlases veidā var tikt publicēti tiešsaistē vai iespieddarbos, identificējot materiālos redzamās personas (minot vārdu, uzvārdu un institucionālo piederību).

Reģistrācija LU LFMI publiskajiem sarīkojumiem paredz personas vārda, uzvārda un e-pasta adreses nodošanu LU LFMI rīcībā (tiešsaistes vai klātienes anketā). Šos datus LU LFMI izmanto, apkopotā veidā plānojot vai analizējot sarīkojuma apmeklētību, kā arī interesentiem uz norādīto e-pasta adresi nosūtot ar sarīkojumu saistīto informāciju.

Sīkdatnes

LU LFMI uzturētajos interneta resursos tiek izmantotas sīkdatnes, lai analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiks, ilgums, skatītākās sadaļas). LU LFMI ar sīkdatnēm saistīto informāciju neizmanto, lai personiski identificētu lietotāju.

Autortiesību atruna

Pārpublicējot vai citējot LU LFMI krājuma vienības, tai skaitā garamantas.lv un literatura.lv atsauce ir obligāta. Liela apjoma kopēšana un materiālu izmantojums komerciāliem nolūkiem pieļaujams vienīgi ar rakstisku LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta atļauju.

Iesaistoties LU LFMI digitālā satura veidošanā, reģistrētiem lietotājiem atļauts ievietot izziņotu vai publicētu saturu, obligāti norādot izmantotā darba nosaukumu un autora vārdu. LU LFMI šo informāciju izmanto nekomerciālos nolūkos digitāla, publiska mācību satura veidošanai un pētniecības veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likuma 21. panta 1. punktu.

Pēdējo reizi labots: 07.03.2022 10:13:04