EN in English

Noslēguma pārskats par pēcdoktorantūras projekta īstenošanu un rezultātiem

Pēcdoktorantūras projekta “Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991)” laikā sasniegts projektā noteiktais pēcdoktoranta mācību mērķis, pēcdoktorants kļuvis par neatkarīgu pētnieku ar regulāru zinātnisku un akadēmisku darbu, ievēlēts par LU LFMI pētnieku un Zinātniskās padomes locekli, strādā institūtā kā zinātniskais sekretārs, kopš 2023. gada ir LU LFMI izdotā zinātniskā žurnāla “Letonica” galvenais redaktors. 2023. gada sākumā pēcdoktorantam apstiprināts Latvijas Zinātnes padomes eksperta statuss.

Pētījuma laikā iegūtas jaunas zināšanas un pieredze kā starptautiski atzītas kvalitātes pētījumos literatūrzinātnē, tā arī digitālo humanitāro zinātņu jomā un arhīva pētniecībā. Notikusi zināšanu pārnese aktuālām literatūrzinātnes problēmām veltītu konferenču organizēšanā, konferenču tēžu, rakstu krājumu un citu publikāciju sastādīšanā, rediģēšanā un izdošanā, zinātnisku monogrāfiju rediģēšanā un izdošanā, digitālā arhīva garamantas.lv un vortāla www.literatura.lv uzturēšanā, papildināšanā, satura uzglabāšanā un pieejamībā. Kompetenču palielināšanā būtiska ir bijusi zināšanu pārnese pētniecības sadarbībā ar pētniekiem, zinātniskām institūcijām un citiem partneriem gan Latvijā, gan ārzemēs. Kompetences palielinātas regulārās mācībās, tai skaitā mācību kursos par digitālajām humanitārajām zinātnēm, atvērto zinātni un zinātnes komunikāciju, postkoloniālajām studijām un semināros par zinātnisko publikāciju rakstīšanu un anonīmo recenzēšanu.

Datu vākšana un lauka darbs noticis Latvijas arhīvos, krātuvēs un muzejos, kā arī Vācijā, Lielbritānijā un ASV, veiktas padziļinātas intervijas ar rakstniekiem, viņu tuviniekiem, sabiedriskajiem darbiniekiem Latvijā un ārzemēs.

Pētījuma laikā sagatavots zinātniskās monogrāfijas “Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991)” manuskripts un 6 zinātniski raksti, to skaitā 3 indeksēti Scopus un 1 EBSCO datu bāzē. Publicētie raksti: “Ārzemju ceļojumu iespaidi latviešu rakstnieku darbos t. s. “Brežņeva laikmetā”: liecības par atļauto un liegto” (Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, nr. 26 (1), 2021); “Varai neērta rakstnieka piemiņa un (literārais) mantojums. Ēvalda Vilka piemērs (1976–1978)” (Letonica, nr. 45, 2022); līdzautorībā ar Madaru Eversoni – “Ceļojumu kartēšana un sociālpolitiskās tendences: Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedru braucieni 20. gadsimta 70.–80. gados” (Letonica, nr. 47, 2022). Raksts “Andrejs Dripe’s Journalism about the Federal Republic of Germany and Impact on Societal Change in the 1980s” iesniegts žurnālam Primerjalna Knjizevnost, savukārt raksts “Velta Sniķere un Starptautiskais PEN” tiks publicēts rakstu krājumā “Pieredze un redzējumi. Dzejniecei Veltai Sniķerei – 100” 2023. gadā. Sagatavots arī raksta “Latvian Prose Writers and Magic Realism under the Soviet Occupation. The Case of Zigmunds Skujiņš” manuskripts. Pētījuma rezultāti publicēti arī 3 tēžu izdevumos.

Projekta gaitā sagatavoti 11 paplašināti šķirkļi un apraksti par pētījumā aplūkotajiem rakstniekiem vortālā literatura.lv.

Projekta rezultāti prezentēti 15 zinātniskās konferencēs: Liepājas 26. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” (Liepājas Universitāte, Liepāja, 06.03.2020.); zinātniskajā un radošajā konferencē “Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100”, (LU LFMI, attālinātā vidē, 18.12.2021.); starptautiskajā zinātniskajā konferencē “XXXI zinātniskie lasījumi” (Daugavpils Universitāte, attālinātā vidē, 29.01.2021.); Liepājas 27. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” (Liepājas Universitāte; attālinātā vidē, 11.03.2021.); konferencē-seminārā “Figuring Magic Realism – International Interpretations of an Elusive Term” (City University of New York, Graduate Center, Ph.D. Program in Art History, New York, USA, attālinātā vidē, 09.04.2021.); starptautiskajā konferencē “Fifth Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies 2021” (Tartu University, Tartu, Igaunija, attālinātā vidē, arī diskusants, 07.06.2021.); starptautiskajā starpdisciplinārajā seminārā “To Be Named: Across Borders” projektā “To Be–Named” (CoLing – University of Warsaw, Leiden University, University of Groningen u.c., attālinātā vidē, 17.–18.06.2021.); starptautiskajā konferencē “Socialist Culture Recycled (Eastern Europe: from Disillusions to Nostalgia and Beyond)” (The Institute of Russian Literature of Russian Academy of Sciences (Pushkin House), Sanktpēterburga, Krievija, attālinātā vidē, 25.06.2021.); starptautiskajā zinātniskajā konferencē “14th Conference of Baltic Studies in Europe (CBSE)” (Upsalas universitāte, Upsala, Zviedrija, 03.09.2021.); 13. Starptautiskā Baltijas literatūrzinātnieku konferencē “Literārās kultūras maiņa kopš stagnācijas Brežņeva laikmetā: Baltijas paradigma” (LU LFMI, Rīga, Latvija, 24.09.2021.); starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Jaunākā literatūra Latvijā II” (Latvijas Universitāte, attālinātā vidē, 22.10.2021.); starptautiskajā zinātniskajā konferencē “The 53th Annual Convention of the ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies)” (Ņūorleana, ASV, 19.11.2021.); starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra” sēdē “Ezera padomju Latvijas un trimdas kultūrtelpā” (LU LFMI, attālinātā vidē, 04.12.2021.); Liepājas 28. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” (Liepājas Universitāte, attālinātā vidē, 25.03.2022.); Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences latvistikas plenārsēdē “Literatūras un literatūrzinātnes krustceles. Jānim Kalniņam – 100” (Memoriālo muzeju apvienība, LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīga, Latvija, 08.04.2022.).

Sagatavots viens fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta pieteikums (iesniegts divreiz, abas reizes novērtēts kā virssliekšņa, taču atbalstu nav guvis) un viens valsts pētījumu programmas projekta pieteikums (atbalstīts).

Visā projekta īstenošanas laikā notikusi pētījuma rezultātu vēstīšana sabiedrībai bloga ierakstos (http://lulfmi.lv/projekti/prozisti-padomju-okupacija), 7 populārzinātniskos semināros un publiskās lekcijās (t.sk. Zinātnieku naktī).

Pēdējo reizi labots: 17.02.2023 08:38:18