EN in English

Latvju Dainas (2012)

Latvju Dainas. Latvian Folksongs. Interlinear translation. Lettishe Volkslieder. Interlinearubersetzung. Латышские народные песни. Подстрочники. Krišjānis Barons (Sast.) Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012. 493 lpp., MV.

Lejuplādēt grāmatu (PDF) šeit.

Krišjāņa Barona sakārtotās Latvju dainas (1894–1915) — līdz šim pilnīgākais latviešu tautasdziesmu izdevums — bija vainagojums nacionālromantiskajam posmam latviešu kultūrvēsturē. Tās laika gaitā izvērtušās par latviešu kultūridentitātes simbolu, bet Barona tautasdziesmu kartotēka — dainu skapis — iekļuvusi UNESCO Pasaules atmiņas reģistrā. Šī izlase ar parindeņiem angļu, vācu un krievu valodā ļauj iepazīt daļu Latvju dainu tekstu, kā arī oriģinālizdevuma struktūru.

Latvju dainas (1894–1915) edited by Krišjānis Barons — the most complete edition of Latvian folksongs to date — was the crowning achievement of the national romantic period in Latvian cultural history. Over the course of time the collection has become a symbol of Latvian cultural identity, and the filing cabinet Barons used to organize his collected materials (the dainu skapis) has been included in the UNESCO Memory of the World Register. This selection with interlinear translations in English, German and Russian makes it possible for the reader to become familiar with part of the texts of the Latvju dainas, as well as with the structure of the original publication.

Die von Krišjānis Barons gesammelten Latvju dainas (1894–1915)­ die bisher umfangreichste Ausgabe lettischer Volkslieder ­— war Krönung der nationalromantischen Epoche der Kulturgeschichte Lettlands. Im Laufe der Zeit wurden die Dainas Symbol der lettischen kulturellen Identität, wobei die Volkslieder-Kartothek von Barons — der sogenannte dainu skapis (Dainu-Schrank) heute zum UNESCO-Weltdokumentenerbe gehört. Diese Ausgabe der Interlinearübersetzungen in englischer, deutscher und russischer Sprache bietet die Möglichkeit einen Teil der Texte sowie die Struktur der Originale der Latvju dainas kennenzulernen.

Собранные Кришьянисом Бароном «Латышские дайны» (1894–1915) — самое полное до настоящего времени издание латышских народных песен, ставшее венцом национально-романтического периода в истории латышской культуры. Со временем они превратились в символ латышской культурной идентичности, а картотека народных песен Барона — «Песенный шкаф» — была включeнa в реестр Памяти мира ЮНЕСКО. Настоящая публикация избранных народных песен с подстрочным переводом на английский, немецкий и русский языки даёт представление об их содержании, а также о структуре классического издания.

Otrā, atkārtotā un papildinātā izdevuma redaktores: Dace Bula, Sanita Reinsone. Tulk. un red. angļu val.: Lauma Lapa, Anna Reinolde. Tulk. un red. vācu val.: Margita Gūtmane. Tulk. un red. krievu val.: Milēna Makarova, Aleksejs Andronovs, Nadežda Aleksejeva. Izdevums tapis ar Valsts pētījumu programmas "Letonika", "Nacionālā identitāte" un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 28.12.2023 16:18:56