EN in English

Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte (2018-2022)

03.10.2018. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts uzsāk ERAF projekta "Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte" īstenošanu (Nr. 1.1.1.5/18/I/016).

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitāte.

Projekta galvenais mērķis ir veiksmīgi iekļauties Eiropas pētniecības telpā.

Galvenās plānotās darbības projektā ir augsta līmeņa projektu pieteikumu sagatavošana programmās "Apvārsnis 2020" un 9. Ietvara programmas, un citās starptautiskajās programmās, starptautisku konferenču organizēšana Latvijā, dalība starptautiskās konferencēs. Plānots realizēt trīs nacionālās partnerības plānus: dalībai vienotā Valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūras konsorcijā (CLARIN-ERIC), dalībai Eiropas Sociālo pētījumu infrastruktūras konsorcijā (ESS-ERIC), dalībai Mikrobioloģisko resursu pētniecības infrastruktūras platformas konsorcijā (MIRRI) un īstenot rīcības plānu sadarbības nodrošināšanai kvantu skaitļošanas jomā.

Kā galvenais LU LFMI projekta rezultāts ir plānoti 2 ar virs sliekšņa vērtību novērtēti augsta līmeņa projektu pieteikumi programmās "Apvārsnis 2020" un 9. Ietvara programmas, un citās starptautiskajās programmās (projektā kopumā plānots sagatavot 150 virs sliekšņa projekta pieteikumus).

Projekta rezultātā, mērķtiecīgi koncentrējot resursus un veicinot sadarbību, tiks sekmēta Latvijas Universitātes un institūtu konkurētspēja, ekselence, mobilitāte un kapacitāte Eiropas kopēja pētniecības telpā.

Projekts tiek īstenots līdz 31.12.2022., un tā kopējas izmaksas ir 1 778 049,41 EUR, tajā skaitā LU LFMI izmaksas 15 000 EUR (ERAF finansējums 12750 EUR, valsts budžeta finansējums 2250,00 EUR).

Projekts norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" ietvaros.


Pārskats par periodu 01.01.2020 – 25.11.2020

Pārskata periodā LU LFMI ir (1) saņēmis finansējumu Baltijas pētniecības programmā: projekts EMP340 “Re-storied Sites and Routes as Inclusive Spaces and Places: Shared Imaginations and Multi-layered Heritage” (vadošais partneris: Tartu Universitāte; partneri: Oslo Universitāte, Lietuvas Literatūras un folkloras institūts, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts); (2) iesniegts projekta "Commodification of Folklore During Late Socialism" pieteikums Eiropas Pētniecības padomes (European Research Council, ERC) grantu programmā (Consolidator Grant), saņemts 1. kārtas vērtējums; (3) LU LFMI pētnieks Toms Ķencis kļuvis par Apvārsnis 2020 “Eiropa mainīgā pasaulē” (SC6) programmkomitejas Sociālo un humanitāro zinātņu konsultējošo ekspertu darba grupas locekli, kā arī (4) LFMI ir partneris Lietuvas Folkloras un Literatūras institūta pieteikumam Baltijas pētniecības programmā; pieteikums tiek vērtēts un (5) LU LFMI zinātniskais personāls apmeklē Valsts Izglītības attīstības aģentūras organizētos seminārus par Apvārsnis 2020 iespējām un informācijas dienas par programmu “Eiropa mainīgā pasaulē – novatoriska, iekļaujoša un domājoša sabiedrība (SC6).


Pārskats par periodu 01.01.2021 – 31.12.2021

Pārskata periodā LU LFMI uzsaukumā CREA-CULT-2021-COOP sadarbībā ar Lietuvas, Polijas, Bulgārija, Nīderlandes, Spānijas un Norvēģijas pētniecības un komercsabiedrībām izstrādājis un iesniedzis projektu “The roots of Europe - Immersive ethnocultural experiences” (vadošais partneris: UAB Wide wings). Projekts labi novērtēts, bet nav guvis finansējumu. Savukārt kā vadošais partneris LU LFMI iesniedzis pieteikumu Marijas Sklodovskas Kirī (nav saņemts atbalsts) un vairākās COST aktivitātēs (īstenošanā). Pie 2021. gadā sasniedzamajiem kvalitātes rādītājiem minama arī LU LFMI zinātniskā personāla dalība Eiropas Komisijas projektu vērtēšanā (tostarp, HERA, Marijas Sklodovskas-Kirī stipendijas, ERA-NET RUS+ u.c. projektu konkursos). Līdztekus LU LFMI zinātniskais personāls apmeklē Valsts Izglītības attīstības aģentūras organizētos seminārus par Horizon Europe iespējām un informācijas dienas par humanitārajām un sociālajām zinātnēm piekritīgajiem konkursiem.


Pārskats par periodu 01.01.2022 – 31.12.2022

Pārskata periodā LU LFMI sadarbībā ar ārvalstu partneriem izstrādājis un iesniedzis divus Horizon Europe projektu pieteikumus: 1) uzsaukumā HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01 iesniegts projekts “Memory in a Postcolonial World in Transition: Norms, institutions, actors in EU-Africa Relations” (vadošais partneris: Vehtas Universitāte); 2) uzsaukumā CREA-CULT-2022-COOP atkārtoti iesniegts projekta pieteikums “The roots of Europe – Immersive ethnocultural experiences” (vadošais partneris: UAB Wide wings). Abi projektu pieteikumi ieguvuši virssliekšņa vērtējumu. Līdztekus LU LFMI sadarbībā ar Itālijas, Spānijas, Grieķijas un Beļģijas institūcijām iesniedzis pieteikumu “The impact of Climate Change on the Intangible Cultural Heritage” ERASMUS uzsaukumā ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD. Projekts guvis atbalstu un tiek uzsākta tā īstenošana. Arī 2022. gadā LU LFMI zinātniskas personāls piedalās Eiropas Komisijas projektu vērtēšanā (tostarp, HERA, Marijas Sklodovskas-Kirī stipendijas, ERA-NET RUS+ u.c. projektu konkursos) un apmeklē Latvijas Zinātnes padomes organizētos seminārus par Horizon Europe aktualitātēm.

Pēdējo reizi labots: 08.02.2024 10:42:46