EN in English

Latvijas 20.–21. gadsimta vēsture: sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi (2023–2026)

Projekta identifikācijas nr.: VPP-IZM-Vēsture-2023/1-0003

Projekta izpildes termiņš: 2023. g. 15. decembris–2026. g. 14. decembris

Projekta kopējais finansējums: 1674000 EUR

Projekta finansētājs: Latvijas Zinātnes padome

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.hist. Uldis Neiburgs

Administratīvā vadītāja: Dr.philol. Ieva Garda-Rozenberga

Sadarbības partneri: LU Latvijas vēstures institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Daugavpils Universitāte, Liepājas universitāte

Projekta mērķis ir mazināt Latvijas vēstures pētniecības lauka fragmentāciju, sekmēt tā starptautisko redzamību, nostiprināt publiskajā diskursā jaunus kritērijus, kā interpretēt Latvijas 20. gadsimta vēsturi, rosināt jaunas konceptuālas idejas par Latvijas valstiskuma attīstību, kā arī sekmēt jaunas vēstures pētnieku paaudzes sagatavošanu. Lai sasniegtu šo mērķi, projekta pētniecības programma paredz:

Projekta struktūru veido pētniecības, izglītības un ietekmes grupas:

Kopumā projektā darbosies vairāk nekā 30 LU Latvijas vēstures institūta, LU Vēstures un filozofijas fakultātes, LU Filozofijas un socioloģijas institūta, LU Sociālo zinātņu fakultātes, LU Literatūras, Folkloras un mākslas institūta, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes un citu institūciju zinātnieki un studējošie. Līdztekus projektā iesaistīti arī Latvijas Kara muzeja un Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieki, kā arī CLARIN-LV un DARIAH-EU eksperti digitālajās humanitārajās zinātnēs.

Projekta galvenie rezultāti būs 7 zinātniskās monogrāfijas latviešu un angļu valodā, vismaz 30 zinātniski raksti starptautiski recenzētos žurnālos, 40 referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs, kā arī aizstāvētas trīs vēstures doktora disertācijas. Vienlaikus projekta īstenošanas laikā tiks pilnveidoti esošie un attīstīti jauni vēstures un humanitāro zinātņu studiju kursi LU, DU, LiepU un LNAA, izstrādātas rekomendācijas rīcībpolitikas veidotājiem par vēstures mācību saturu vispārizglītojošajās skolās, par digitālās vēstures ekosistēmas pilnveidi, kā arī par vēstures zināšanu pielietojamību dezinformācijas risku mazināšanā un Latvijas starptautiskā tēla stiprināšanā. Lai nodrošinātu mērķētu komunikāciju par projekta sasniegumiem Latvijā un ārvalstīs, tiks organizēti pētniecības semināri Varšavas universitātē Polijā, Līneburgas universitātē Vācijā, Lietuvas vēstures institūtā Viļņā, Baltijas aizsardzības koledžā Tartu, Baltijas vasaras skola digitālo humanitāro zinātņu metožu izmantošanai vēstures pētniecībā Rīgā un citi zinātnes pasākumi.

Sadarbībā ar Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamentu, Latvijas sabiedrisko mediju ziņu portālu lsm.lv, Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrību un citām organizācijām tiks īstenota informēšanas un izpratnes par pētniecības lomu un devumu sabiedrībai stratēģija, kas ietvers daudzveidīgu pasākumu klāstu, sākot ar publiskām lekcijām līdz sabiedriskās zinātnes iniciatīvām.

© Attēla dizains Ģirts Boronovskis, foto A. Grūbers and G. Dieziņš

Pēdējo reizi labots: 25.01.2024 15:16:35