EN in English

Latvijā īstenotā valsts pētījumu programmu kultūrā saņem starptautisko ekspertu izcilu novērtējumu

2022. gada 30. septembrī noslēdzās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas (KM) valsts pētījumu programmas (VPP) “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” 2020.–2022.gadam projekts “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” (projekts CARD). Projektu CARD īstenoja Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA, programmas vadošais partneris), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA), Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) pētnieki. 2022. gada decembra sākumā tika saņemts starptautisko ekspertu novērtējums, kurā ir uzsvērta projekta CARD zinātniskā izcilība, ietekme un īstenošanas procesa kvalitāte. Starptautiskie eksperti ir secinājuši, ka projekta mērķis ir sasniegts un snieguši izcilu novērtējumu, uzsverot, ka projekts sasniedz starpdisciplināra mega-pētījuma mērogu, apskatot dažādus Latvijas mākslas un kultūras aspektus.

Eksperti augsti novērtējuši projektā sasniegto gan jaunu zināšanu radīšanā un pētniecības metodoloģiju attīstīšanā, gan zinātnieku grupu kapacitātes stiprināšanā. Tāpat atzinīgi novērtēta sadarbība ar kultūras, mākslas un kultūras mantojuma organizācijām vietējā un starptautiskā mērogā, kā arī ar politikas veidotājiem un sasniegtā ietekme uz plašāku sabiedrību. Eksperti atzīst, ka projekta aktivitāšu un zinātnisko rezultātu skaits nacionālā un starptautiskā līmenī ir iespaidīgs un dažās kategorijās būtiski pārsniedz projektā uzstādītos uzdevumus. Nozīmīgi, ka ar VPP projektu CARD ir sperti visi nepieciešamie soļi, lai šis projekts un atbilstošie pētījumi nākotnē radītu pārmaiņas un ietekmētu politikas veidošanu Latvijā un kultūras mantojuma un atmiņas institūciju darbību.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis: “Kultūras ministrijas pirmās valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” ietvaros īstenotā projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD rezultāti un augstais starptautiskais novērtējums ir nozīmīgi kultūras nozares attīstībai, jo identificē aktuālos jautājumus un veicina pārmaiņas. Latvijas kultūras un mākslas pētniecība ir radījusi jaunas zināšanas par to, kā kultūras un mākslas vēstures artefakti mijiedarbē ar laikmetīgām izpausmēm turpina radīt jaunas vērtības sabiedrības un valsts tautsaimniecības vajadzībām. Izveidotās partnerības ir devušas iespēju starpdisciplināri skatīt kultūras un mākslas vidi, veidojot ietekmes kultūrpolitikā, nozarē un izglītībā, kā arī attīstot jaunas pētnieciskas iniciatīvas nacionālā un starptautiskā mērogā.”

Programmā divu gadu garumā bija iesaistīti gandrīz 100 Latvijas kultūras un mākslas zinātnieki, doktoranti un citi studējošie no trijām Latvijas kultūras un mākslu universitātēm. Starptautiskie eksperti atzinīgi novērtējuši partneru sadarbību un labo komunikāciju, īstenojot tik daudzveidīgus apakšprojektus, aktīvo studējošo iesaisti un zināšanu integrāciju studiju procesā. Vērtējumā atzīts, ka veiksmīgi vadītais projekts un starpinstitucionālais un starppaaudžu pētnieku komandas darbs mazinājis pētniecības fragmentāciju un pavēris jaunas vertikālas un horizontālas resursu apmaiņas formas. LU LFMI projektā pārstāvēja Mākslas zinātņu nodaļas pētnieki Arnolds Klotiņš, Ilze Liepiņa-Šarkovska, Edīte Tišheizere, Laine Kristberga, kā arī zinātniskā asistente Dita Jonīte.

Pētniecības projekts noslēdzās šī gada septembra beigās ar vērienīgu konferenču sēriju, kas apskatīja daudzveidīgā pētījuma tēmas un prezentēja galvenos rezultātus. Rezultāti tika atklāti dažādām sabiedrības grupām, diskusijās iesaistot zinātniekus, studējošos un kultūras un mākslas organizāciju pārstāvjus. Starptautiski eksperti atzīst, ka sasniegtie rezultāti ir izcili un iespaidīgi: 11 tematiskie rakstu krājumi un 12 monogrāfijas, tāpat publicēts arī vienlīdz iespaidīgs skaits (41 plānoto 29 vietā) oriģinālu zinātnisko publikāciju žurnālos vai konferenču krājumos, kas indeksēti Web of Science vai SCOPUS datubāzēs.

Projekta ietvaros īstenotā mijiedarbība ar kultūras, mākslas un mantojuma kopienām pētniekiem ļāva identificēt un parādīt Latvijas kultūras un mākslas pētniecību kā resursu ietilpīgu kultūras un mākslas ekosistēmas un kultūras kapitāla daļu.

Projektu “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.

Projekta mērķis ir veidot starpdisciplināru cilvēkkapitāla un zināšanu bāzi par kultūras kapitāla daudzveidību un vērtību, kultūras sektora ekosistēmas dzīvotspēju veidojošiem procesiem kā resursu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. Vairāk par projektu un tā rezultātiem: https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/valsts-petijumu-programmas/kulturas-kapitals-ka-resurss-latvijas-ilgtspejigai-attistibaic/

Pēdējo reizi labots: 22.12.2022 10:02:54