EN in English

Latvian Folkloristics in the Interwar Period (2018)

Latvian Folkloristics in the lnterwar Period. Ed. Dace Bula Suomalainen Tiedeakatemia Folklore Fellows' Communications 313 Porvoo 2017, 281 pp.

Latvian Folkloristics in the lnterwar Period is a contribution by Latvian scholars to the current reflexive trend of folklore studies toward an intense focus on the discipline's past. lt also joins the recent efforts to broaden the geographical scope of folklore history by concentrating on internationally less represented research traditions.

The interwar period in Latvia, as in most European countries, was a formative era during which the patriotic duty of collecting and publishing folklore was transformed into a full-fledged, institutionalised academic discipline. The Archives of Latvian Folklore was established, the University of Latvia began offering courses in folkloristics and ethnography, and Latvian folklorists sought a place in the networks of international cooperation flourishing in Europe at that time. By offering a broad perspective on Latvian interwar folkloristics, this book covers relevant national and international contexts of folklore research, dominant research paradigms and key personalities in the field.


Somijas Zinātņu akadēmijas vēsturiskajā sērijā FF Communications iznākusi kolektīva monogrāfija par latviešu folkloras izpētes vēsturi. Latviešu folkloristika starpkaru periodā (Latvian Folkloristics in the Interwar Period) ir starptautiskai auditorijai adresēts pētījums, kurš iekļaujas pašlaik aktuālajos centienos paplašināt nozares ģeogrāfiju tā, lai tā aptvertu arī internacionāli mazāk izzinātas pētnieciskās tradīcijas. Ar šo grāmatu latviešu folkloristi pievienojas arī mūsdienu zinātnes refleksīvajam virzienam, kas kritiski atskatās uz nozares pagātni.

Starpkaru periods Latvijā, tāpat kā daudzviet Eiropā, bija folkloristikas nodibināšanās laiks, kad patriotiskā folkloras vākšanas un publicēšanas nodarbe pārveidojās par pilnvērtīgu akadēmisku disciplīnu. Tika nodibināta Latviešu folkloras krātuve, folkloras priekšmeti tika iekļauti universitātes izglītībā, un latviešu folkloristi meklēja savus ceļus tā laika aktīvās starptautiskās sadarbības tīklos. Monogrāfija vēstī gan par nozarei būtiskiem politiskiem, ideoloģiskiem un institucionāliem kontekstiem, gan par galvenajām pētnieciskajām paradigmām, gan redzamākajām personībām latviešu starpkaru folkloristikā.

Monogrāfijas autori ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki: Dace Bula, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Toms Ķencis, Sandis Laime, Gatis Ozoliņš, Guntis Pakalns, Sanita Reinsone, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Rita Treija, Anita Vaivade, Māra Vīksna. Pētījums izstrādāts LZP projektā "Folkloristikas institucionalizācija Latvijā: Nozares intelektuālā vēsture Eiropas kontekstā" (332/2012). Monogrāfijas izdošanu atbalsta LR IZM budžeta apakšprogramma "Krišjāņa Barona Dainu skapis" (05.04.00).

Pēdējo reizi labots: 02.02.2018 11:23:23