EN in English

LU izsludina pieteikšanos astotajam doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu grantu konkursam

Līdz 14. oktobrim notiek pieteikšanās Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu astotajam grantu konkursam.

Latvijas Universitāte (LU) izsludina Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu astoto grantu konkursu ar mērķi nodrošināt atalgojumu Latvijas Universitātes doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem zinātniski pētnieciskā darba veikšanai Latvijas Universitātē vai sadarbības partnera organizācijā.

Atbalsts doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts ar mērķi sekmēt viņu akadēmisko darbību Latvijas Universitātē, pēc dalības projektā nodrošinot doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta akadēmiskās karjeras izaugsmi. Projekts paredz, ka granta saņēmēji pēc zinātniskā doktora grāda ieguves sešu mēnešu laikā pēc dalības projektā beigām var tikt ievēlēti akadēmiskā amatā un vismaz vienu gadu šajā amatā turpināt strādāt Latvijas Universitātē.

Uz grantu konkursā drīkst pretendēt doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš ir autors vai līdzautors ar promocijas darba tēmu saistītām publicētām vai pieņemtām publicēšanai pilna teksta publikācijām un kurš apņemas no darba tiesisko attiecību nodibināšanas brīža projektā strādāt papildus citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības projektā Latvijas Universitātē vai pie sadarbības partnera vai citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā vismaz 30 procentus no pilnas darba slodzes.

Latvijas Universitāte vai sadarbības partneris grantu saņēmušos doktorantus vai zinātniskā grāda pretendentus nodarbinās projektā 50 procentu apmērā no pilnas darba slodzes ne mazāk kā 12 mēnešus. Papildus nodarbinātībai šajā projektā granta saņēmējam no darba tiesisko attiecību nodibināšanas brīža projektā jābūt iesaistītam citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības projektā Latvijas Universitātē vai pie sadarbības partnera vai nodarbinātam citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā ne mazāk kā 30 procentu apmērā no pilnas darba slodzes.

Latvijas Universitātes sadarbības partnera organizācijas šajā projektā ir Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”; atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”; atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”; Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”; Valsts augstskola “Banku augstskola”; atvasināta publiska persona “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts”; Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”; Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiskā persona “Elektronikas un datorzinātņu institūts”; Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”; atvasināta publiska persona “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”; nodibinājums “Baltic Studies Centre”.

Iesniedzamie dokumenti:

Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu astotā grantu konkursa nolikums pieejams šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/studiju-programmas/doktorantura/.

Doktorants vai zinātniskā grāda pretendents pieteikumu grantu konkursam un pārējos dokumentus iesniedz elektroniski vai fiziski parakstītus, nosūtot viena elektroniska dokumenta PDF veidā, lapaspuses numurējot, uz e-pasta adresi: sam822doktorantura@lu.lv.

Pieteikumus konkursā pieņem no konkursa izsludināšanas dienas līdz 2022. gada 14. oktobrim (pēdējā dokumentu iesniegšanas diena).

Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006). Kopumā zinātniski pētnieciskā darbā veikšanai projektā granti piešķirti 88 doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt deviņus ārvalstu docētājus. Pašlaik notiek arī darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka LU doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.


Pēdējo reizi labots: 03.10.2022 17:54:02