EN in English

LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā

Projekta nosaukums: “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”

Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums: 8.2.2 Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās 3. Kārta

Projekta līguma numurs: 8.2.2.0/20/I/006

Projekta īstenotājs un vadošais partneris: Latvijas Universitāte

Projekta sadarbības partneri: Atvasināta publiska persona “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR””, Atvasināta publiska persona “Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava””, Atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”, Banku augstskola, LU aģentūra “Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts”, Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”; Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts; Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

Projekta īstenošanas termiņš: 01.07.2021.–31.10.2023.

Projekta kopējais finansējums: 4 208 666.00 EUR (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 3 577 366.10 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 631 299.90 EUR)

Projekta mērķis: Akadēmiskās kapacitātes un izcilības stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās un vietējā un starptautiskā personāla piesaistes veicināšana.

Projekta galvenie rezultāti: Atbalsts doktorantu un zinātniskā grādu pretendentu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei un tālākas sadarbības īstenošanai.


Projekta gaitas atskaite: 01.03.2023.–31.05.2023.

Promocijas darbu promocijas procesa uzsākšanai pārskata periodā no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. maijam ir iesniegusi viena zinātniskā grāda pretendente – LU LFMI pētniece Madara Eversone.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt desmit ārvalstu docētājus. Kopumā zinātniski pētnieciskā darbā veikšanai projektā grantu ieguvuši 144 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, darbojas divi ārvalstu docētāji.

Doktorantu iesaiste studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā augstākās izglītības institūcijā ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).


Projekta pārskata periods: 01.06.2023.–31.08.2023.

No 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam ir notikušas promocijas padomju sēdes, kurās savus promocijas darbus aizstāvēja un doktora zinātnisko grādu ieguva astoņi jaunie zinātnieki, no kuriem seši ir no Latvijas Universitātes (LU), viens – no LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) un viens no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC).

Doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši šādi granta saņēmēji: Ph.D. dabaszinātnēs – četri granta saņēmēji D. Berenis, K. Surovovs, V. Borisovs no LU un L. Silamiķele no BMC; Ph.D. humanitārajās un mākslas zinātnēs – granta saņēmēja M. Eversone no LU LFMI; Ph.D. medicīnas un veselības zinātnēs – granta saņēmēja D. Ražuka-Ebela no LU; Ph.D. sociālajās zinātnēs – divi granta saņēmēji E. Vanags un L. Kadile no LU.

Projekta pārskata periodā ir iesniegti divu granta saņēmēju, no LU un LU Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) promocijas darbi promocijas procesa uzsākšanai.

Šajā pārskata periodā darbu uzsāka 10 viesdocētāji datorzinātņu, fizikas un astronomijas nozares, socioloģijas un sociālā darba nozares, ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares, veselības un sporta zinātnes nozares, medicīnas un veselības zinātņu nozares, psiholoģijas nozares doktorantūras studiju programmās.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” kopumā zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un promocijas darba izstrādei grantu ieguvuši 144 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti un nodarbināti 12 ārvalstu viesdocētāji.

Pašlaik notiek darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka LU doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Doktorantu atbalsts un viesdocētāju piesaiste ir aktivitātes Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” Nr.8.2.2.0/20/I/006, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros.


Projekta pārskata periods: 01.09.2023.31.10.2023.

No 2023. gada 1. septembra līdz 31. oktobrim promocijas darbus promocijas procesa uzsākšanai ir iesnieguši piecpadsmit zinātniskā grāda pretendenti, tostarp Anda Ābola (LU), Renārs Trukša (LU), Valters Dzelme (LU), Pēteris Džeriņš (LU), Zane Simsone (LU), Anete Ogriņa (BMC), Tatjana Bogdanoviča (LU), Leonora Pahirko (LU), Ņikita Zrelovs (BMC), Kristaps Saršūns (LU), Pails Zeņķis (LU), Dita Gudrā (BMC), Andrejs Gusačenko (LU), Tatjana Zablocka (LU), Fiona Mary Vilnite (LU).

Ir notikušas promocijas padomju sēdes, kurās savus promocijas darbus aizstāvēja jaunie zinātnieki Daira Vēvere (LU), Meldra Ķemere (LU CFI), Agrita Žunna (SILAVA), Mihails Birjukovs (LU), Atis Labucis (DU LHEI), Nineļa Miriama Vainšeļbauma (BMC), Ilze Ošiņa (LU), Anna Elizabete Griķe (LU), Maija Krūmiņa (LU), Oksana Žabko (BSC), Natālija Suhareva (DU LHEI), Kristīne Levāne-Petrova (LU MII), Jūlija Ovčiņņikova (LU MII) .

Pārējiem iesniegtajiem promocijas darbiem promocijas sēdes norisināsies 2023. gada novembrī un decembrī, kā arī 2024. gada janvārī un februārī.

Astoņi doktora grāda ieguvēji – I.Stikāne, J.Martinova, A.Kokina, M.Kāle, M.Milgrāvis, D.Berenis, K.Surovovs, L.Kļaviņš – ir ievēlēti jaunā akadēmiskā amatā.

Periodā dažādos viesdocētāju amatos strādā desmit viesdocētāji dažādās doktorantūras studiju programmās, turklāt ar četriem ārvalstu akadēmiskā personāla pārstāvjiem – Andri Freifaldu, Paulu Albertu Janmeiju, Chie Nakatani, Toni Sculac – sadarbība tiek turpināta.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” kopumā zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un promocijas darba izstrādei grantu ieguvuši 144 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti un nodarbināti 12 ārvalstu viesdocētāji.

Pašlaik notiek darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka LU doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Doktorantu atbalsts un viesdocētāju piesaiste ir aktivitātes Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” Nr.8.2.2.0/20/I/006, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2024 15:47:38