EN in English

LU LFMI vadošajai pētniecei Mārai Grudulei piešķirta Viļa Plūdoņa balva literatūrzinātnē

Šā gada 14. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra deviņas LZA vārdbalvas, Viļa Plūdoņa balvu literatūrzinātnē piešķirot LU LFMI vadošajai pētniecei un LZA īstenajai loceklei Mārai Grudulei.

Balva piešķirta par par ieguldījumu zinātnes nozares attīstībā un monogrāfiju "Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā /Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext/ Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts”.

LZA īstenajam loceklim Aleksejam Kuzminam (LU Cietvielu fizikas institūts) piešķirta Edgara Siliņa balva fizikā par darbu kopu "Rentgenabsorbcijas spektru analīzes metožu izstrāde un to pielietojumi materiālu struktūras pētījumos"; LZA korespondētājloceklim Pāvelam Arsenjanam (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) - Gustava Vanaga balva ķīmijā par jaunu sintēzes metožu izveidošanu un materiālu ķīmiju un pētījumiem medicīnas ķīmijā; LZA korespondētājloceklim Aleksandram Rapoportam (LU Bioloģijas fakultāte) - Heinricha Skujas balva bioloģijā par darbu kopu "Raugu anhidrobioze. Latvijas zinātnieku pētījumi 21.gadsimtā"; Dr.phys. Jānim Kleperim (LU Cietvielu Fizikas institūts) - Artura Balklava balva par zinātnes popularizēšanu, organizējot pasākumu "Saules Kauss"; LZA īstenajai loceklei Vairai Vīķei-Freibergai - Friča Brīvzemnieka balva par nozīmīgu ieguldījumu folkloras pētniecībā un monogrāfiju "The Singer of Songs”; Dr.med. Andrim Jumtiņam (RSU Medicīnas fakultāte) - Paula Stradiņa balva par ilggadīgu darbu ortopēdijas jomā un nozīmīgiem sasniegumiem ortopēdijas attīstībā Latvijā; Dr.chem. Ingeborgai Andersonei (LV Koksnes Ķīmijas institūts) - Arvīda Kalniņa balva mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē par darbu kopu "Koksnes ilgizturības risinājumi: aizsardzības līdzekļi un metodes"; LZA korespondētājloceklim Pēterim Zālītim - Kaspara Buša balva meža ekoloģijā un mežkopībā par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mežzinātnē un zinātniskajām iestrādnēm praktiskās mežsaimniecības vajadzībām.

Jaunie zinātnieki saņems trīs LZA vārdbalvas: Dr.phys. Kaspars Pudžs (LU Cietvielu fizikas institūts) - Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā par darbu "Elektrisko un termoelektriskoīpašību pētījumi dažādu morfoloģiju organiskās plānās kārtiņās". Vadītājs Dr.phys. A.Vembris; Mg.chem. Renāte Melngaile (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) - Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā par darbu "Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija-Čaikovska reakcijā". Vadītājs Dr.sc.nat. J.Veliks; Mg.chem. Mikus Puriņš (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) - Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā par darbu "Elektrofīlu inducētas pārgrupēšanās reakcijas propargilsilānos". Vadītājs LZA īst.loc. M.Turks.

LZA Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra arī četras jauno zinātnieku balvas: Dr.phys. Virgīnijai Vītolai (LU Cietvielu Fizikas institūts) - par darbu "Elektroniskie ierosinājumi un procesi luminiscentā ilgi spīdošā SrAl2O4 materiālā". Vadītājs Dr.phys. K.Šmits; Mg.chem. Lūkasam Tomasam Lukašēvicam (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) - par darbu "Pārejas metālu katalizēta aminoskābju C-H funkcionalizēšana". Vadītāja Dr.chem. L.Grigorjeva; Mg. Terēzei Stankai (LLU Mācību un pētījumu saimniecības "Pēterlauki" agronome) - par darbu "Ziemas kviešu lapu slimību attīstība atkarībā no fungicīdu smidzināšanas shēmām un slāpekļa mēslojuma normām". Vadītāja Dr.biol. B.Bankina; Mg. Kasparam Zalānam (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) - par darbu "Maskulinitāte mūsdienu Latvijas vīriešu autoru dzejā". Vaditāja LZA īst.loc. A.Cimdiņa.

Balvu pasniegšana notiks 2020. gada 2. aprīlī, Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulces laikā.

Vairāk informācijas – LZA mājas lapā.

Pēdējo reizi labots: 15.01.2020 14:42:05