EN in English

LU LFMI pētnieki piedalās 14. Starptautiskajā Baltijas literatūrzinātnieku konferencē

No 11. līdz 13. oktobrim Viļņā (Lietuvā) notiek 14. Starptautiskā Baltijas literatūrzinātnieku konference, kas šoreiz veltīta tēmai "Literatūra un impērija".

Konferencē piedalās arī LU LFMI pētnieki:

* Benedikts Kalnačs "Imperial Subalterns, National Poets: A Comparative Perspective on Rūdolfs Blaumanis, Ivan Franko, and Vydūnas" ("Impērijas padotie, nacionālie dzejnieki: Rūdolfa Blaumaņa, Ivana Franko un Vīdūna salīdzinošā perspektīva");

* Eva Eglāja-Kristsone, Jānis Oga "Enthusiastic promoters of cultural relations with the Soviet Empire: the case of German Latvian youth in the 1970s" ("Entuziastiski kultūras sakaru veicinātāji ar padomju impēriju: Vācijas latviešu jaunatnes gadījums 20. gadsimta 70. gados");

* Ivars Šteinbergs ""World" Literature? Notes on Coloniality and Books of Translated Poetry in Late Soviet Latvia" (""Pasaules" literatūra? Piezīmes par koloniālismu un tulkotās dzejas grāmatas vēlīnajā padomju Latvijā");

* Zita Kārkla "Traveling governesses in Russian Empire: Minna Freimane's “From the Caucasus” (1878) and Piliņu Katrīna's “A Voyage Round the Asian Part of the World” (1892)" ("Ceļojošās guvernantes Krievijas impērijā: Minnas Freimanes "Iz Kaukāzijas" (1878) un Piliņu Katrīnas "Brauciens ap Āzijas pasaules daļu" (1892)");

* Madara Eversone "The Latvian Soviet Writers as Part of the “Great Empire” Literary Process during the Late Stalinism Period" ("Latviešu padomju rakstnieki kā daļa no "lielās impērijas" literārā procesa vēlīnā staļinisma periodā").

Konferences programma pieejama: https://www.llti.lt/failai/Literature%20And%20Empi...

Referātu anotācijas lasāmas: https://www.llti.lt/failai/tezes-1-16.pdf

Tiešsaistē skatāma: https://us02web.zoom.us/j/89514701689?pwd=VnlFQTFv...


Benedikta, Evas, Ivara un Jāņa dalība konferencē notiek ar projekta "Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā" (Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003) atbalstu, kas tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" ietvaros.

Zitas dalība konferencē notiek ar pēcdoktorantūras projekta "Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture" (Nr. 1.1.1.2./VIAA/3/19/430) atbalstu/

Madaras dalība konferencē notiek ar projekta "LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā" (Nr. 8.2.2.0/20/I/006) atbalstu.


Pēdējo reizi labots: 10.10.2023 11:14:05