EN in English

LETONICA Nr. 53 (2024)


SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS

  • Jānis Oga. Ievads (Introduction)

RAKSTI

  • Agita Lūse. Versijas par etnogrāfiju 20. gadsimta 30.–40. gadu Latvijā. Ziedoņa Ligera gadījuma izpēte (Perspectives on Ethnography in Latvia of the 1930s and 1940s. The Case of Ziedonis Ligers)
  • Ginta Pērle-Sīle. Materiāla atlases principi vācbaltiešu publicētajos tautasdziesmu krājumos 19. gadsimta pirmajā pusē (Material Selection Principles for the Folk Song Collections collected by Baltic-Germans and Published in the First Half of the 19th Century)
  • Ilze Jansone. Ceļā uz sinkrētisko garīgumu: reliģiozitātes dimensijas Noras Ikstenas romānā “Ūdens mirdzēšana” (Towards Syncretic Spirituality: Dimensions of Religion in the Novel When Water Shimmers by Nora Ikstena)
  • Laura Laurušaite. Ēdiena nozīme identitātes veidošanā: mūsdienu latviešu un lietuviešu literatūras piemēri (The Role of Food in Creating Identity: Examples of Contemporary Latvian and Lithuanian Literature)
  • Ausma Cimdiņa. Padomju kara romāna apokalipse latviešu literatūrā: Visvalža Lāma “Kāvu blāzmā” (Apocalypse of Soviet War Novel in Latvian Literature: In the Glow of War by Visvaldis Lāms)
  • Mārtiņš Kaprāns, Jānis Tomaševskis. Latviešu karagūstekņi Zedelgemā: vēsture, atmiņa, konflikts (Latvian Prisoners of War in Zedelgem: History, Memory, and Conflict)
  • Elīna Veira. A Framework for Studying the Perception of Print-based Poems and their Trans-medial Adaptations (Ietvars dzejas un tās trans-mediālo adaptāciju uztveres pētīšanai)
  • Sergejs Kruks. Ambiguous Grammar of Legal Discourse (Neviennozīmīgas gramatiskās formas juridiskajā diskursā)
  • Iryna Pupurs. Latvian Literature in Ukraine: a Brief Overview of its Perception and Interpretation During the Last Hundred Years (Latviešu literatūra Ukrainā: īss pārskats par tās percepciju un interpretāciju pēdējo simt gadu laikā)

Pēdējo reizi labots: 20.03.2024 22:58:42