EN in English

Iznācis žurnāla "Letonica" 40. numurs

Februāra sākumā pie lasītājiem devies 40. humanitāro zinātņu žurnāla “Letonica” numurs, kurā apkopoti pētījumi par dažādām ar Latvijas vēsturi un kultūru saistītām tēmām.

Numuru ievada Brigitas Cīrules un Ilonas Gorņevas raksts par antīkās teorētiskās domas klātbūtni Bazilija Plīnija poēmā “Slavas dziesma Rīgai”. Līdz šim nepietiekami aplūkotai tēmai pievērsies Mārtiņš Mintaurs rakstā par dzimtenes pagātni 19. gadsimta pirmās puses vācbaltiešu historiogrāfijā.

Vairāki numura raksti tiešāk vai netiešāk veltīti Otrā pasaules kara un padomju okupācijas iespaidam uz latviešu literatūru, kultūru un zinātni. Māra Grudule un Benedikts Kalnačs pēta latviešu literatūras vēstures recepciju 20. gs. otrajā pusē un 21. gs. sākumā. Inguna Daukste-Silasproģe turpina pētīt latviešu literatūras attiecības ar trimdas pieredzi, šoreiz pievēršoties Kārļa Skalbes ceļam uz Zviedriju. Madara Eversone iedziļinās Latvijas Padomju rakstnieku savienības darbībā 1940.–41. gadā. Jana Kukaine piedāvā kritisku skatījumu uz dzimumu vienlīdzības izpratni Padomju Savienībā. Savukārt Artis Ostups analizē padomju okupācijas traumas izpausmes mūsdienu latviešu prozā.

Numura rakstu sadaļu noslēdz Vieda Skultāne par patību un pastāvību ģimenes stāstu pārnesē, kā arī igauņu kolēģu Tāvi Paes, Kersti Lustas un LU LFMI pētnieka Sanda Laimes izstrādātais pētījums “Kas “Mulkiem” deva vārdu – igauņi vai latvieši? Mutvārdu tradīcija un vēsture”.

Žurnālā lasāmas arī recenzijas par jaunākajām zinātniskajām grāmatām.

No nākamā gada februāra žurnāla 40. numurs būs brīvi pieejams arī tiešsaistē LU LFMI mājas lapā, pagaidām to iespējams iegādāties lielākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī LU LFMI izdevniecībā – Rīgā, Mūkusalas ielā 3, iepriekš sazinoties pa tālr. 67229017 vai e-pastu info [at] lulfmi.lv.

“Letonica” ir starpdisciplinārs zinātnisks žurnāls, kas iznāk kopš 1998. gada. Žurnālā tiek publicēti raksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs. Visi žurnālā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti. Žurnāls ir indeksēts Scopus, ERIH PLUS un EBSCO datubāzēs. Žurnālu izdod LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāds un tā galvenais redaktors ir institūta pētnieks Artis Ostups.

Žurnāls izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 21.10.2021 13:16:35