EN in English

Izdota Benedikta Kalnača zinātniskā monogrāfija "Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā"

LU LFMI apgādā ir izdota Benedikta Kalnača zinātniskā monogrāfija "Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā".

Monogrāfija ir novatorisks pētījums par Rūdolfa Blaumaņa daiļradi 19. un 20. gadsimta mijas latviešu un Eiropas rakstniecības ietvarā. Darbā aplūkoti tie Blaumaņa daiļrades aspekti, kas līdzšinējā rakstnieka daiļrades analīzē palikuši nenovērtēti un kuru izcēlums ļauj no cita rakursa novērtēt un uzsvērt viņa literārās darbības novatorismu. Pētījuma piecās nodaļās, Blaumaņa darbība analizēta vācbaltiešu sabiedrības un kultūras procesu kontekstā; aplūkota saikne starp Blaumaņa darbiem un populāro literatūru; iztirzāts latviešu literāro tradīciju tālākveidojums rakstnieka daiļradē, skaidrota mijiedarbe ar viņa laikabiedriem glezniecībā un mūzikā; Blaumaņa prozas poētika aplūkota kontekstā ar 19. gadsimta Eiropas romāna un noveles māksliniecisko veidojumu; risināts jautājums par Blaumaņa attiecībām ar sava laikmeta jaunajiem latviešu intelektuāļiem. Ievadā izklāstīti monogrāfijas autora mērķi, kas saistīti ar to nozīmīgāko atziņu sistematizāciju, kas radušās ilggadīgā Blaumaņa daiļrades apguvē, un veidota aplūkoto tematu ceļa karte.

Pētījums mērķtiecīgi īstenots kā konceptuāli vienota monogrāfija, kurā Blaumaņa darbi analizēti salīdzināmās literatūrzinātnes un reģionālās literatūras vēstures skatījumā, ņemot vērā rakstnieka darbības nesaraujamo saikni ar latviešu rakstniecības tradīciju, kā arī saikni ar vācu un citām Eiropas literatūrām. Blaumaņa daiļradē uzskatāmi atklājas process, kurā latviešu literatūra un latviešu rakstnieks izvēlas būt daļa no nacionālās kultūras, vienlaikus izvirzot sev visaugstākos mākslinieciskos kritērijus, kādus līdz tam bija iespējams īstenot tikai citās valodās radītā literatūrā. Pastāvīgi sekojot jaunākajam literārajam procesam, literārajai tradīcijai un iesaistoties rakstnieku domu apmaiņā preses izdevumos, aktīvi strādājot kritikā, Blaumanis izveidojās par vienu no sava laika literāro procesu aktīvākajiem veidotājiem, kura daiļrades aplūkojums vienlaikus ir šī spriegā un rosinošā latviešu rakstniecības posma spilgta liecība un radošs apliecinājums.

Pēdējo reizi labots: 29.12.2022 11:37:09