EN in English

Īsta čigānu mūzika. Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā (2017)

Ieva Tihovska. Īsta čigānu mūzika. Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā. Rīga: LU LFMI, 2017. 245 lpp. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Grāmata ir pirmā zinātniskā monogrāfija, kas pilnībā veltīta kādas Latvijas mazākumtautības mūzikai. Tās uzrakstīšanu rosinājuši jautājumi “Vai Latvijā var sastapt īstu čigānu mūziku?” un “Kas ir īsti čigāni?”, ko autorei nācies gan dzirdēt, gan lasīt dažādu laiku publikācijās. Grāmata iepazīstina ar etniskuma un autentiskuma teorijām, kas var interesēt ne tikai čigānu, bet arī citu etnisko kultūru un kustību sakarā. Čigānu sabiedrība un mūzika aprakstīta, ņemot vērā čigānu iesakņotību vietējā kultūrā un uzskatot viņus par vietējās kultūras daļu. Raksturots vietējo, galvenokārt Ventspils, čigānu mūzikas repertuārs un izpildījuma stils, ko var iepazīt arī grāmatas audio pielikumā tiešsaistē www.lfk.lv/ista-ciganu-muzika. Atklāts dziesmu īstums čigānu izpratnē, piemēram, saistot dziesmas ar konkrētu cilvēku dzīvesstāstiem. Grāmatā rakstīts par čigānu sociālo struktūru, vērtībām un mūsdienu etniskās identitātes izaicinājumiem. Analizētas svinības ar dziedāšanu un dejošanu, kas notiek kopienas iekšienē, kā arī vietējo čigānu publiskās muzicēšanas vēsture kopš 20. gadsimta 30. gadiem, kuras gaitā čigāni sadarbībā ar nečigāniem veidojuši publisko un spilgto “čigāniskumu” vai arī gluži otrādi – centušies priekšnesumus veidot pēc iespējas etniski neitrālus.

“Vairāk nekā desmit gadu ilgusi un ar grāmatu vainagojusies izpēte par čigānu jeb romu dzīvi ar mūziku. Grāmata ne tikai sniedz iespēju iepazīt un vētīt informatīvi ārkārtīgi piesātinātu un teorētiski rūpīgi izstrādātu tekstu, bet arī paver Latvijas akadēmiskajos apstākļos retu izdevību reflektēt par jau sasniegto un vēl sasniedzamo etnomuzikoloģijā – disciplīnā, kurā pēdējo gadu desmitu laikā auglīgi mijiedarbojušās mūzikas vēstures un teorijas, etnoloģijas un sociālantropoloģijas pieejas. Grāmata pārliecinoši atklāj priekšrocības, ko sniedz minēto pieeju kombinēšana. Taču tieši ilgais un daudzveidīgais lauka darbs, kura gaitā uzklausīti stāsti, ierakstītas dziesmas un vēroti dažādi citi muzicēšanas konteksti, bijis galvenā panākumu atslēga.” – tā par grāmatu raksta sociālantropoloģe PhD Agita Lūse.

Grāmata tapusi uz 2014. gadā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā aizstāvētā promocijas darba pamata. Tā sagatavota un izdota Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.


The series of publications "Studia humanitarica" by the University of Latvia Institute of Literature, Folklore and Art has just received a valuable addition the scholarly monograph by Dr. art. Ieva Tihovska "Īsta čigānu mūzika: Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā" (Real Gypsy music: Authenticity and ethnicity in the music of the Latvian Gypsies (Roma people); Rīga: LU LFMI, 2017, 248 lpp. ). The book is based on the dissertation defended by the author in 2014 at the Academy of Music named after Jāzeps Vītols. The book was prepared and published within the framework of the budget sub-programme No. 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" (The Cabinet of Folksongs of Krišjānis Barons) of the Ministry of Education and science of the Republic of Latvia and with the support of State Culture Capital Foundation.

This book is the first ever study devoted completely to music of some minority people living in Latvia. The author felt the necessity to perform such a research, as she frequently encountered questions like: "Can one find true gypsy music in Latvia?" and "Who are real Gypsies?", both in conversations and publications of different ages. The book introduces its readers to theories of ethnicity and authenticity that may be of interest not only in relation to Gypsy ethnic culture and movements, but also to such issues in general. The Gypsy society and music is described in the book taking into account the rooting of the Gypsies in the local culture, and viewing them as a part of the local culture. The repertoire and performance style of the local Gypsies (mainly concentrating on those of the Gypsies from Ventspils), with samples of which also made available through the on-line audio supplement to the book at www.lfk.lv/ista-ciganu-muzika. The book reveals the idea of authenticity as understood by the Gypsies themselves, for example connecting songs to the life stories of particular people. The study describes the social structure and values of the Gypsy communities, and the modern challenges faced by the ethnic identity. The researcher analyses festivities involving singing and dancing, taking place within the community, as well as the music making history of the local Gypsies since 1930s, tracing the development in which the Gypsies in collaboration with the non-Gypsies have formed their public and striking “Gypsiness”, or right the opposite – tried to make their performances as ethnically neutral as possible.

"The research of the life with music of the Gypsy or Roma people has lasted more than ten years, and now it is crowned with a book. This book not only gives the readers an opportunity to read and think over a text extremely rich in information and very carefully formed from the theoretical perspective, but also provides the readers with a rare opportunity in the academic situation of Latvia – to reflect on that what is already achieved and what should still be strived towards in ethnomusicology – a discipline that over the recent decade features a fruitful interaction between the approaches of music history and theory, ethnology and social anthropology. The book convincingly displays the benefits from combination of all of the above approaches. But it is specifically the long-term manifold field-work, during which the stories were listened to, the songs were recorded, and different music-making contexts were observed has been the main key to success of this book." (From the review of the book by social anthropologist PhD Agita Lūse.)


Grāmatas profils garamantas.lv.

Pēdējo reizi labots: 23.01.2024 12:08:27