EN in English

Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai / CERS (2023–2026)

Projekta vadītājs: Dr. art. Rūta Muktupāvela

Projekta Nr.: VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001

Projekta īstenošanas laiks: 18.09.2023.–17.09.2026.

Projekta finansējums: 1 333 800.00 EUR

Projekta finansētājs: Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Projekta partneri: Latvijas Kultūras akadēmija (LKA), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA), Latvijas Mākslas akadēmija (LMA), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI)

Kontaktinformācija: Projekta koordinatore un vadošā pētniece Dr. art. Ieva Vītola, ieva.vitola@lka.edu.lv

Projektu "Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai" / CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2023–2026) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas, balstoties starpdisciplinārā pētnieciskā pieejā, par: 1) KRS (kultūras un radošā sektora) izturētspējas izpausmēm pašreizējos procesos, īpaši izgaismojot kultūras piedāvājuma un pieejamības dinamiku klātienes un digitālajā vidē, kā arī nozares nodarbinātības un izglītības procesus; 2) saikni ar vēsturiskajiem procesiem, uzsverot un izvērtējot padomju perioda lomu pašreizējās kultūras un mākslas izpratnē; 3) sociālās un ekonomiskās ietekmes izpausmēm sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Mērķis tiks sasniegts, pielietojot trīs galvenos metateorētiskos jēdzienus: ekosistēma, izturētspēja un ilgtspēja.

Kopsavilkums

Projekts “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai”/CERS izstrādāts, lai atklātu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai un izturētspējai nozīmīgākās mākslas un kultūras vērtības, kā arī novērtētu un argumentētu Latvijas kultūras ekosistēmas resursietilpību. Projektā tiks pētīti nozīmīgākie Latvijas kultūras aktuālie un vēsturiskie procesi, kultūras un radošās nozares kā šo procesu īstenotājas.

Izmantojot kvalitatīvas un kvantitatīvas pētniecības metodes, šķērsgriezuma pētījumus un gadījumu studijas, projektā tiek analizētas kultūras un radošo nozaru (literatūras, mūzikas, teātra un dejas mākslas, vizuālās mākslas, dizaina, arhitektūras, audiovizuālās un filmu mākslas, tradicionālās kultūras) aktuālās attīstības tendences: kultūras piedāvājums un pieejamība; nodarbinātība un ieņēmumu gūšanas modeļi, izglītības piedāvājuma atbilstība darba tirgus pieprasījumam un tā attīstības tendencēm; digitālo tehnoloģiju ietekme uz kultūras patēriņa paradumiem, kultūras satura radīšanas un izplatīšanas procesiem un ieņēmumu gūšanu no radošās darbības.

Projekta ievaros tiks attīstīta jauna zināšanu bāze par vēsturisko procesu, tostarp padomju okupācijas laika, ietekmi uz mūsdienu kultūras, mākslas un radošajiem procesiem.

Tiks pētīta un novērtēta arī kultūras un radošo nozaru sociālā un ekonomiskā ietekme, paplašinot zināšanas un izpratni par kultūras un radošo nozaru esošo un potenciālo pienesumu un lomu valsts ilgtspējīgā attīstībā. Īpaša uzmanība pievērsta metodoloģijas, tai skaitā sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma pieeju noteikšanai, māksliniecisko pētījumu un digitālo metožu attīstībai.

Projekta zinātnisko kvalitāti, ieviešanu un rezultātu ietekmi nodrošinās piecu zinātnisko institūciju konsorcijs (Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts), kura kapacitāti nosaka zinātniskās darbības rezultāti; iekšējā un starptautiskā partnerība; pētniecības, studiju un mākslinieciskās jaunrades sinerģija, cieša saikne ar kultūras un mākslas procesiem. Pētījums padziļināti un starpdisciplināri skata kultūras un mākslas vidi, veidojot plašu ietekmes mērogu politikā, nozarē un izglītībā.


Projekta galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros tiks īstenoti seši darba posmi (DP), aktivitāšu īstenošanā piedaloties visiem partneriem:

1. darba posms: Kultūras un radošo nozaru aktuālās attīstības tendences: kultūras piedāvājums un pieejamība (atbildīgās kontaktpersonas: Anda Laķe (LKA) un Agita Gritāne (LMA))

DP mērķis ir radīt jaunas zināšanas par daudzveidīga kultūras piedāvājuma radīšanu, tajā iesaistītajām kultūras un radošās ekosistēmas aktoru grupām, kā arī šo procesu saikni ar kultūras pieejamību un potenciālu veidot iekļaujošu dialogu ar riska grupām, kurām ir risks tikt izslēgtām no kultūras aktivitātēm.

2.darba posms: Kultūras un radošo nozaru aktuālās attīstības tendences: nodarbinātība, ieņēmumu gūšanas modeļi, izglītības piedāvājuma atbilstība darba tirgus pieprasījumam un tā attīstības tendencēm (atbildīgā kontaktpersona: Ilona Kunda (LKA))

DP mērķis ir radīt jaunas zināšanas par nodarbinātības modeļiem un nedrošās nodarbinātības izpausmēm kultūras un radošā sektorā kopumā, konkrētās nozarēs, kā arī salīdzinot šīs izpausmes privātajā un publiskajā sektorā; novērtēt kultūrizglītības piedāvājuma atbilstību darba tirgus ilgtermiņa pieprasījumam, attīstīt darba tirgus pieprasījuma noteikšanas metodoloģiju, lai to pielāgotu kultūras un radošo nozaru, kā arī nodarbinātības modeļu specifikai.

3. darba posms: Digitālo tehnoloģiju izpausmes dažādās kultūras un radošās ekosistēmas ražošanas cikla fāzēs un ietekme uz kultūras patēriņa paradumiem (atbildīgās kontaktpersonas: Pauls Daija (LNB), Līga Vinogradova (LKA), Inese Sirica (LMA))

DP mērķis ir radīt jaunas zināšanas par digitālo tehnoloģiju, kā arī digitālās plaisas ietekmi uz iedzīvotāju kultūras patēriņa paradumiem, kultūras satura radīšanas, izplatīšanas un saglabāšanas procesiem, kā arī ieņēmumu gūšanu no radošās darbības, lai attīstītu kultūras un radošās ekosistēmas operatoru digitālo briedumu un veicinātu transformatīvās izturētspējas stratēģijas sektorā.

4. darba posms: Latvijas kultūras un radošajām nozarēm nozīmīgu vēsturisko procesu reprezentācija mūsdienu kultūrā (atbildīgās kontaktpersonas: Edīte Tišheizere (LU LFMI), Kristiāna Ābele (LMA), Jānis Kudiņš (JVLMA))

DP mērķis ir attīstīt jaunu zināšanu bāzi par Latvijas kultūras un radošā sektora ekosistēmas izturētpējai un sabiedrības ilgtspējai nozīmīgiem vēsturiskajiem, tostarp padomju perioda politiski ideoloģiskajiem procesiem, kam ir paliekoša ietekme uz mūsdienu kultūru, pievēršoties detalizēti konkrētu kultūras un mākslas nozaru specifiku raksturojošajiem procesiem, kā arī identificējot kopīgās vēstures reprezentācijas tendences mūsdienu kultūras kontekstā.

5. darba posms: Kultūras un radošo nozaru sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma pieeju attīstība (atbildīgās kontaktpersonas: Ieva Zemīte (LKA), Baiba Tjarve (LKA), Liene Jākobsone (LMA))

DP mērķis ir radīt jaunas teorētiskas un empīriskas zināšanas par kultūras un radošo nozaru esošo un potenciālo ieguldījumu sabiedrības un valsts ilgtspējīgā attīstībā, attīstīt kultūras un radošo nozaru sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma pieejas, īpaši uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labbūtību, veselību, izglītību un sociālo iekļaušanos, vidi un klimatu, kā arī inovācijām.

6. darba posms: Projekta vadība un sinerģija starp konsorcija partneriem (atbildīgā kontaktpersona: Ieva Vītola (LKA))

DP mērķis ir 1) nodrošināt integrāciju un sinerģiju starp partneru pētniecības un akadēmiskajām darbībām, lai stiprinātu CERS starpdisciplinārās komandas konkurētspēju; 2) īstenot projektu dotā laika un finanšu ietvarā.

Pēdējo reizi labots: 08.02.2024 10:35:17