EN in English

2015


LU LFMI publikācijas

2015. gads


Grāmatas un zinātniski izdevumi

 • Daija, Pauls; Hanovs, Deniss; Jansone, Ilze (sast.) Civilizāciju karš? Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas. Rīga: Zinātne, 2015. 267 lpp.
 • Daukste-Silasproģe, Inguna; Gundega Grīnuma; Viktors Hausmanis (sast.) Rainim 150. “Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”. Rīga: LU LFMI, 2015. 279 lpp.
 • Frīde, Zigrīda (tulkojums, ievads, komentāri). G. F. Stenders. Latviešu gramatika (1783). Rīga: LU LFMI, 2015. 431 lpp.
 • Grīnuma, Gundega; Matiss, Vita. (sast./zin. red.) Rainis J. Castagnola. In the Footsteps of Memories in the Second Homeland. Lugano: Edizioni Città di Lugano Archivio storico, 2015. 115 p,
 • Lielbārdis, Aigars; Zirnīte Māra (sast.) Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944– 1945 / Baltic Refugees in Gotland in Photographs by David Holmert. Rīga: LU FSI, LU LFMI, Dzīvesstāsts, 2015. 208 lpp.
 • Reidzāne, Beatrise. Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās. Rīga: Zinātne, 2015. 527 lpp.
 • Reinsone, Sanita. Meža meitas. 12 sieviešu stāsti par dzīvi mājā, mežā, cietumā. Rīga: Dienas grāmata, 2015. 366 lpp.
 • Rožkalne, Anita (sast./zin. red.) Valoda tulkojumā. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015. 312 lpp.
 • Treija, Rita (sast./zin. red.) No Dainu skapja līdz “Latvju dainām” . Rīga: LU LFMI, 2015. 366 lpp.
 • Zeltiņa, Guna. Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu. Rīga: LU LFMI, 2015. 639 lpp.
 • Daija, Pauls; Eglāja-Kristsone, Eva; Kalnačs, Benedikts (red.) Interlitteraria. Nr. 20. (1). The Changing Baltics. Tartu: University of Tartu Press, 2015. 227 p.
 • Daija, Pauls; Treija, Rita (red.) Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Nr. 29. Rīga: LU LFMI, 2015. 238 lpp.
 • Daija, Pauls; Lāms, Ojārs (red.) Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Nr. 30. Rīga: LU LFMI, 2015. 111 lpp.
 • Daija, Pauls (red.) Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Nr. 31. Rīga: LU LFMI, 2015. 158 lpp.

Zinātniskās publikācijas

 • Burima, M. Representation of Postmodernism and Hybridization in Contemporary Gastronomic Texts: the Latvian Case. Anthropology, Archaeology, History, Philosophy. Conference Proceedings, Book 3, Vol 1. Sofia: SGEM, 2015, pp. 99-106;
 • Daija, P. Otherness and Self in Latvian Theatre: Changes at the Turn of the Nineteent Century. Nordic Theatre Studies. 2015, 27 (2), pp. 120-131;
 • Daija, P., Briežkalne, S. Kristijonas Donelaitis and Gotthard Friedrich Stender: Rethinking Parallels Between Enlightenment Writing in East Prussia and Courland. Knygotyra. 2015, 64, pp. 161-178;
 • Daija, P. Volksaufklärung in der lettischen Literatur des 18. Jahrhunderts. DeutschBaltisches Jahrbuch. 2015, 63, S. 64-71;
 • Daija, P. Teksts un lasītājs: ieskats recepcijas teorijas pamatnostādnēs. Tagad. Zinātniski metodisks žurnāls. 2015, 16.-21.lpp.;
 • Daukste-Silasproģe, I. “Es neesmu latvietis. Mani vecāki ir latvieši.” Jauna paaudze trimdā ikdienā un literārā konturējumā. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 31, 115.-133. lpp.;
 • Daukste-Silasproģe, I. “Latviskās vērtības trimdā. Savs un svešā skatījums: māja”. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 20. Liepāja: LiepU, 2015, 70.-81. lpp.;
 • Daukste-Silasproģe, I. Rainis un vācu literatūra: saskarsmes punkti. Rainim 150 “Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”. Sast. Daukste-Silasproģe, Inguna, Gundega Grīnuma un Viktors Hausmanis. Rīga: LU LFMI, 2015, 223.-243. lpp.;
 • Eglāja-Kristsone, E. Exile and Liminality: Experience between Cultures and Identities. Interlitteraria. 2015, 20 (1), pp. 146-155;
 • Eglāja-Kristsone, E. Sisterland Lithuania and Brothernation Lithuanians. Gendering the Neighbourhood in Latvian Periodicals over Time. Baltiška, tautine, regionine savimone baltu literatūrose ir kultūrose. Vilnius, 2015, pp. 89-101;
 • Frīde Z. Gotharda Frīdriha Stendera gramatiku vēsture. Gothards Frīdrihs Stenders Latviešu gramatika (1783). Rīga: LU LFMI, 2015, 17.–83. lpp.;
 • Гринума Г. Райнис. Большая Российская энциклопедия, т. 28. Москва: Научное издательство “Большая Российская энциклопедия”, 2015.;
 • Grīnuma, G. Raiņa “personas kods” 21. gadsimta zīmē. Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis. 2015, nr. 5./6., 17.-24. lpp.;
 • Grudule, M. Der neue Lette am Kreuzpunkt der deutschen und lettischen Ansichten. Anne Sommerlat-Michas (Hrsg.) Das Baltikum als Konstrukt (18.-19.Jahrhundert). Von einer Kolonialwahrnehmung zu einem nationalen Diskurs.Würzburg:Königshausen und Neumann, 2015, S. 163-173;
 • Grudule, M. Sapphic Stanza in the 17th Century Latvian Literature. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. The Riga Humanists and Beyond. 2015, 30, pp. 79-93;
 • Grudule, M. Divi kurzemnieki uz vienas laipas: Johanna Konradija un Māteru Juris. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Nr. 20. Atb. red. E. Lāms. Liepāja: LiepU, 2015, 9.-19. lpp.
 • Hausmanis, V. Cilvēciskās pamatproblēmas Raiņa lugās. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 31, 59.-71. lpp.;
 • Hausmanis, V. Ārvalstu latviešu teātrinieki 21. gs. Latvija ārpus Latvijas. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2015, 272.-276. lpp.;
 • Hausmanis, V. Starts un uzlidojums (Raiņa ienākšana drāmā un teātrī). Rainim 150 “Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”. Sast. Daukste-Silasproģe, Inguna, Gundega Grīnuma un Viktors Hausmanis. Rīga: LU LFMI, 2015, 51.-61. lpp.;
 • Hausmanis, V. Latvijas valstiskuma idejas Raiņa lugās. Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis. 2015, nr. 5./6., 25.-30. lpp.;
 • Jonīte, D. Nedēļa Igaunijas teātra festivālā Draama 2015. Dienasgrāmata par vēsturi un ēnu teātri. Teātra Vēstnesis.2015, Nr. III, 88.-91. lpp.;
 • Jonīte, D. Kur “aug kājas” mūsu savdabībai: skolas un ietekmes dejas izglītībā 20. gs. sākumā. Deju skolu migrācija 20. gadsimta sākumā. Latvija starp Austrumiem un Rietumiem. Teātra Vēstnesis. 2015, Nr. IV, 45.-46. lpp.;
 • Jonīte, D. Laikmetīgās dejas horeogrāfu jaunā paaudze: personības un konteksti. Latvijas jaunā režija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 292.-302. lpp.;
 • Kalnačs, B. Grand Postcommunist Narratives? A Postcolonial Perspective on Latvian Historical Fiction. Primerjalna Književnost. 2015, 38 (3), pp. 51-63;
 • Kalnačs, B. Postcolonial Europe? Essays on post-communist literatures and cultures. Pucherová, D, Gáfrik, R. (eds) Postcolonial Europe? Essays on post-communist literatures and cultures. Leiden, Boston: Brill Rodopi, 2015, pp. 47-64;
 • Kalnačs, B. Baltic History through the Lens of 20th Century Drama. Interlitteraria, Supplement 1 - 2015. Taming World Literature. In honorem Jüri Talvet. 2015, pp. 225241;
 • Kalnačs, B. Eiropas Sociālā fonda projekts LU LFMI: zinātniskie rezultāti un gūtās atziņas. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 31, 153.-156. lpp.;
 • Kalnačs, B. Mākslinieks, realitāte un autobiogrāfija Rūdolfa Blaumaņa un Gotfrīda Kellera daiļradē. Scriptus Manet: Humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls. 2015, 1, 33.-46. lpp.;
 • Kalniņa, I. Dvēseles ceļojums Raiņa romānā dzejoļos “Dagdas piecas skiču burtnīcas”. Rainim 150 “Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”. Sast. Daukste-Silasproģe,Inguna, Gundega Grīnuma un Viktors Hausmanis. Rīga: LU LFMI, 2015, 105.-110. lpp.;
 • Klotiņš, A. Latviešu mūzika un mūziķi kara gados Krievijā: 1941-1944. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 31, 20.-58. lpp.;
 • Klotiņš, A. The End of History and the Music Historian. Music in Latvia. Rīga: LMIC, 2015, 4.-9. lpp.;
 • Ķencis, T. The role of folklore in the formation of latvian visual art. Folklore (Estonia). 2015, 62, pp. 55-80;
 • Laime, S. Néhány megjagyzés a jóindulatú livóniai farkasemberekről. Éva Pócs (ed) Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció. Budapest: Balassi Kiadó, 2015, pp. 331-343;
 • Laime, S. Kārlim Bukumam - 130. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 29, 224.-227. lpp.;
 • Laime, S. Kas bija vilkatis Tīss? Kārļa Strauberga interpretācija Eiropas pētnieciskās domas un jaunāko pētījumu kontekstā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums, 20. Liepāja: LiepU, 2015. 364.-375. lpp.;
 • Laime, S., Urtāns, J. Svētupes Lībiešu Upuralas – no svētvietas līdz tūrisma objektam. J. Urtāns (sast., atb. red.) Kultūras krustpunkti. 6. laidiens. Rīga: Nordik, 2015, 21.-34.lpp.;
 • Lielbārdis, A. Catholic Saints in the Latvian calendar. Minniyakhmetova, T.,Velkoborská, K. (eds) Magic in Rituals and Rituals in Magic. Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year, 10. Insbruck, Tartu: ELM Scholarly Press, 2015, pp. 91-99;
 • Lielbārdis, A. Bēgļi Dāvida Holmerta fotogrāfijās. Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945 / Baltic Refugees in Gotland in Photographs by David Holmert. Rīga: LU FSI, LU LFMI, Dzīvesstāsts, 2015, 11.-15.lpp.;
 • Melne, E. Dainu skapja teksti Krišjāņa Barona redakcijā. No Dainu skapja līdz “Latvju dainām”. Sast. Rita Treija. Rīga: LU LFMI, 2015, 27.-40. lpp.;
 • Pakalns, G. Pasaka par princesi stikla kalnā - latviešu varianti Eiropas kontekstā. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 29, 60.-78. lpp.;
 • Pakalns, G. Kādas anekdotes “piedzīvojumi” 1. aprīlī. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 29, 218.-223. lpp.;
 • Pūtelis, A. “Un nekas cits tur nav likts klāt...”. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 29, 79.-93. lpp.;
 • Reidzāne, B. Tautasdziesmas ceļā no Jāņa Cimzes dziesmu burtnīcām līdz “Latviešu tautasdziesmu” 10. sējumam. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 29, 94.-125. lpp.;
 • Reidzāne, B. “Latvju dainu” ortogrāfijas daudzveidība. No Dainu skapja līdz "Latvju dainām". Sast. Rita Treija. Rīga: LU LFMI, 2015, 41.-62. lpp.;
 • Reinsone, S. Forbidden and Sublime Forest Landscapes: Narrated Experiences of Latvian National Partisan Women after World War II. Cold War History. 2015, DOI:10.1080/14682745.2014.986108
 • Rodiņa, I. Dailes teātra aktiermākslas principi un modernisms (20. gs. 20.–30. gadi): Felicitas Ertneres ieguldījums kustību valodas izstrādē. Kultūras krustpunkti. Nr. 7. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2015, 186.-193. lpp.;
 • Rožkalne, A. Enejs, Magelāns, Varavīksnes Lūsis un citi: personvārdu semantika Gundegas Repšes prozā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 20.laid., Liepāja: LiepU, 2015, 98.-114.lpp.;
 • Rožkalne, A. Ievads. Valoda tulkojumā. Sast. A. Rožkalne. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015, 11.-12. lpp.;
 • Rožkalne, A. Tulkotāja misijas izjūta un valoda. Valoda tulkojumā. Sast. A. Rožkalne. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015, 227.-236. lpp.;
 • Rožkalne, A. Sarīkojumu cikla dalībnieki. Valoda tulkojumā. Sast. A. Rožkalne. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015, 293.-300. lpp.;
 • Salējs, M. (Rižijs, M.) 20. gadsimta 50. un 60. gadu mijas latviešu dzejas paaudzes pašidentifikācija estētikas un formas aspektā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 20.laid., Liepāja: LiepU, 2015, 116.-124.lpp.;
 • Salējs, M. (Rižijs, M.) Kultūras tulkošana un atdzejošana citā kultūrā ar valodas starpniecību. Valoda tulkojumā. Sast. A. Rožkalne. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015, 259.-270. lpp.
 • Tišheizere, E. Patriotisma jēdziena metamorfoze Latvijas jaunajā režijā. Latvijas jaunā režija. Sast. S. Radzobe. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 355.-362. lpp.;
 • Tišheizere, E. Raiņa dramaturģijas skatuviskās interpretācijas. Rainim 150 “Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”. Sast. Daukste-Silasproģe, Inguna, Gundega Grīnuma un Viktors Hausmanis. Rīga: LU LFMI, 2015, 149.-155. lpp.;
 • Tišheizere, E. Alu zīmējumi, puķes un zvēri [Groteskas izpausmes Divpadsmit krēslos un Miglā]. Teātra Vēstnesis, 2015, 1, 15.-18. lpp.;
 • Tišheizere, E. Laikmeta pievilināšana [Alvja Hermaņa operrežija]. Teātra Vēstnesis, 2015, 2, 45.-47. lpp.;
 • Tišheizere, E. Ko mums te būs mācīties [ārzemju režisori Latvijā, Konstantīna Bogomolova Mans blasters ir izlādējies Liepājas teātrī]. Teātra Vēstnesis. 2015, 2, 30.-33. lpp.;
 • Treija, R. Viņpus mutvārdiem. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 29, 7.-8. lpp.;
 • Treija, R. Ceļavārdi. No Dainu skapja līdz “Latvju dainām”. Sast. Rita Treija. Rīga: LU LFMI, 2015, 7.-9. lpp.;
 • Ūdre, D., Jaudzema, J. Tilti Svētupes kultūrainavā. Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā. Rīga: Tapals, 2015, 138.-163. lpp.;
 • Vērdiņš, K. Queer male (post)soviet narratives in interviews by Rita Ruduša and fiction by Klāvs Smilgzieds. Interlitteraria. 2015, 20 (1), pp. 228-237;
 • Vērdiņš, K. Lipša, I. Sexualität und soziale Kontrolle in Lettland 1914–1939 Forschungen zur Baltischen Geschichte. 2015, 10, S. 409-413.;
 • Vērdiņš, K. Alekša Mierlauka “vājība”: ieskats latviešu homofīla tēlā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Nr. 20. Liepāja: LiepU, 2015, 269.-279. lpp.;
 • Vērdiņš, K. Kreisie uzskati un nenormatīvā seksualitāte Latvijā 20. gadsimta sākumā. Kultūras krustpunkti. Nr. 8. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2015, 187.-196. lpp.;
 • Vīksna, M. Emmas Burkas “dziesmotais ceļš”. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 29, 152.-166. lpp.;
 • Vīksna, M. Krišjāņa Barona Dainu skapis, tā piepildīšana un likteņgaitas. No Dainu skapja līdz “Latvju dainām”. Sast. Rita Treija. Rīga: LU LFMI, 2015, 13.-26. lpp.

Populārzinātniskās publikācijas

 • Daija, P. Vecā jaunā vēsture [recenzija: F. B. Blaufūss: Vidzemes stāsti.] Domuzīme. 2015, Nr. 3. 48. lpp.;
 • Daija, P. Vai ‘Austrumeiropa’ ir postmoderna problēma? [Intervija ar Leriju Vulfu.] Publicēts interneta vietnē Punctum, www.punctummagazine.lv, 3.11.2015.;
 • Daija, P. Nepazīstamais Stenders. “Latviešu gramatika” [recenzija: G. F. Stenders: Latviešu gramatika.] Publicēts interneta portālā UbiSunt, www.ubisunt.lu.lv, 2015.18.09.;
 • Daija, P. The Latest Issue of Interlitteraria Features Baltic Literature. Publicēts LU portālā. Pieejams: http://www.lu.lv/eng/news/t/34581/, 10.07.2015.;
 • Daija, P. Tas, par ko skolā nestāsta: “Raiņa sapņi” Latvijas Nacionālajā teātrī. Teātra Vēstnesis. 2015, Nr. 1. 5.-7. lpp.;
 • Daukste-Silasproģe, I. Tautas dziesma jaunās skaņās. Rainis. Pūt, vējiņi!: Rīga: Zvaigzne ABC, 2015, 5.-30. lpp.;
 • Daukste-Silasproģe, I. Ne nievāt pasauli, tik viņu saprast... Rainis. Jāzeps un viņa brāļi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015, 5.-33. lpp.;
 • Daukste-Silasproģe, I. Pasaules valodas nopilēja kā ūdens pilieni no gulbja spārna: dzejniecei Martai Landmanei – 90. Laiks (ASV). 2015, 21.-27. marts, 12.-13. lpp.;
 • Daukste-Silasproģe, I. “Es mēģinu saskatīt, ka nav nekas, kas ir nesvarīgs, ka viss ir svēts un viss ir vienlīdz svarīgs”: dzejniecei Astrīdei Ivaskai mūžībā (1926-2015). Laiks (ASV). 2015, 4.-10. apr., 14. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, I. “Bet pāri mūžam tvan kā saulē vaivarāji / pa laika upi aizskalotie gadi”: Ingridai Vīksnai – 95. Laiks(ASV). 2015, 14.-20. apr., 4.-6. lpp.; Daukste-Silasproģe, I. “Ar savu laiku esmu saradojies”: dzejniekam, žurnālistam, redaktoram Ērikam Raisteram būtu 110. Laiks (ASV). 2015, 2.-15. maijs, 5.-6. lpp.;
 • Daukste-Silasproģe, I. Katra diena kā notikums: literatūrzinātniekam Jurim Sileniekam – 90. Laiks (ASV). 2015, 13.-19. jūn., 12.-15. lpp.;
 • Daukste-Silasproģe, I. “tavās dziesmās, / tavu dziesmu valodā / spēks...”: dzejniecei un valodniecei Lalitai Muižniecei – 80. Laiks (ASV). 2015, 29. aug.-4. sept., 4. lpp.;
 • Daukste-Silasproģe, I. Roka spēlējas / pogu kastē, velk ārā / pa vienai un mīlinot / saliek rindā kā mūžu: dzejniecei Ritai Gālei – 90. Laiks (ASV). 2015, 3.-9.okt. 4.-5. lpp.;
 • Eglāja-Kristsone, E. Rakstnieku deja ar spiegiem: [saruna ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Literatūras nodaļas pētniec: sakarā ar monogrāfiju “Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti”. Rīga: Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013]; pierakst. Pauls Raudseps. Ir. 2015, Nr.16, 23./29.apr., 29.-[31.] lpp.;
 • Eglāja-Kristsone, E. Astrīdei Ivaskai aizejot: [dzejnieces (1926-2015) piemiņai]. Latvju Teksti. 2015, Nr. 2, 62. lpp.;
 • Eglāja-Kristsone, E. Mežs un sievišķība: [Reinsone, Sanita. Meža meitas: 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā. Rīga: Dienas Grāmata, 2015]. Domuzīme. 2015, Nr. 1,43. lpp.;
 • Eglāja-Kristsone, E. Telpa, no kuras runāt [Spivak, Gayatri Chakravorty. Vai pakļautie spēj runāt? Rīga: Mansards, 2014 (Theoria)]. Latvju Teksti. 2015, Nr. 1, 71.-73. lpp.;
 • Gailīte, E. Luija XIV galmā. Interneta žurnāls “Satori”. 10.03.2015. Pieejams: http://www.satori.lv/raksts/8874/Elina_Gailite/Luija_XIV_galma;
 • Gailīte, E. Tuvojoties Dejas dienai, atcerējos par Dejas nakti. Dance.lv žurnāls. 24.04.2015. Pieejams: http://www.journal.dance.lv/2015/04/24/tuvojoties-dejasdienai-atcerejos-par-dejas-nakti/;
 • Gailīte, E. Viegla amerikāņu komēdija un demiurgs darbībā. Par izrādēm “Contemporary” un “Work”. Dance.lv žurnāls. 06.07.2015. Pieejams: http://www.journal.dance.lv/2015/07/06/viegla-amerikanu-komedija-un-demiurgsdarbiba-par-izradem-contemporary-un-work/;
 • Hausmanis, V. Sandra atgriežas [Par A. Eglīša lugas “Sandra” iestudējumu Latvijas radio]. Brīvā Latvija, Laiks (ASV). 2015, 10.-16. janv., 13. lpp.;
 • Hausmanis, V. Dziesma veca – skaņa jauna [J. Jurkāna luga “Pulkstenis ar dzeguzi” Nac. Teātrī]. Brīvā Latvija, Laiks (ASV). 2015, 31. janv.-6. febr.;
 • Hausmanis, V. Biju kopā ar Aspaziju [Izrāde “Aspazija” Jaunajā Rīgas teātrī]. Brīvā Latvija, Laiks (ASV). 2015, 18.-24. apr.;
 • Hausmanis, V. Rīga atkal dimd [M. Zīverta luga “Rīga dimd” Dailes teātrī]. Brīvā Latvija, Laiks (ASV). 2015, 30. maijs-5. jūn., 6. lpp.;
 • Hausmanis, V. Patstāvīgais ceļabiedrs [“Skroderdienas Silmačos” Nacionālajā teātrī]. Brīvā Latvija. 2015, 11.-17. jūl.;
 • Hausmanis, V. Piemirstā Aspazija: 20. gados tapušo lugu liktenis. Kultūrzīmes. 2015,28. jūl.-3. aug., 4.-5. lpp.;
 • Hausmanis, V. Rainis – Amerikā. Laiks (ASV). 2015, 21.-7. aug., 7. lpp.;
 • Hausmanis, V. Uldis Siliņš – Austrālijā un Rīgā. Laiks (ASV), 2015, 15.-21. aug., 8.lpp.;
 • Hausmanis, V. Raiņa ceļš drāmas un teātra kalnā. Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 10.-16. nov., 4.-5. lpp.;
 • Jonīte, D. Jekaterinas Frolovas Fro. Delfi. 2015, 7. janv.;
 • Jonīte, D. Herbe bēniņos. Satori. 2015, 8. janv.;
 • Jonīte, D. “Pusslepkava” jeb nav klausules. Delfi. 2015, 13. janv.
 • Jonīte, D. Uguns – grēki Dailē. Delfi. 2015, 21. janv.;
 • Jonīte, D. Balets “Romeo un Džuljeta” mūsdienās. Delfi. 2015, 28. janv.;
 • Jonīte, D. Tikai zelta putekļi. Satori. 2015, 12.febr.;
 • Jonīte, D. Nāves deja – spoguļdeja. Delfi. 2015, 13. febr.;
 • Jonīte, D. Cukurs, Ķirsis un Jope. Delfi. 2015, 25. febr.;
 • Jonīte, D. Čigānmeitēna jaunās skaņas un krāsas. Satori. 2015, 26. febr.;
 • Jonīte, D. Izrādes bērniem – māksla vai izklaide? Satori. 2015, 10. martā;
 • Jonīte, D. Aspazija. Personīgi un mīļi. Delfi. 2015, 20. martā;
 • Jonīte, D. Vai liktenis vienmēr ir paša rokās? Delfi. 2015, 27. martā;
 • Jonīte, D. “Raimonda” – pilns komplekts. Delfi. 2015, 8. apr.;
 • Jonīte, D. Raiņa kosmosā. Delfi. 2015, 23. apr.;
 • Jonīte, D. Man bail! Delfi. 2015, 28. apr.;
 • Jonīte, D. Margarita Stāraste leļļu teātrī. Satori. 2015, 30.apr.;
 • Jonīte, D. Horeogrāfa neienesīgā vieta jeb kā dzemdēt ezi lielā vecumā. Journal. Dance. 2015, 30. apr.;
 • Jonīte, D. Kad acis mirdz un grīda deg: “Ritmam” – 45. Journal. Dance. 2015, 6. maijā;
 • Jonīte, D. “Maija un Paija” uz sarkanā paklāja. Kroders. 2015, 13. maijā;
 • Jonīte, D. Ar suņiem un mīlestību. Kroders. 2015, 29. maijā;
 • Jonīte, D. Vlads. Personīgi. Delfi. 2015, 25. jūn.;
 • Jonīte, D. Pieraksti dienasgrāmatā. Par LKA studentu diplomdarbiem. Journal. Dance.2015, 30. jūn.;
 • Jonīte, D. Kustīgie Dziesmu svētki. Journal. Dance. 2015, 16. jūl.;
 • Jonīte, D. Trīs pieredzes dienas dejas rakstniecībā. Par festivālu “Jauna deja jaunā vietā”. Journal. Dance. 2015, 25. aug.;
 • Jonīte, D. Teātris kustībā jeb kustīgais teātris Igaunijā. Journal. Dance. 2015, 30. sept.;
 • Jonīte, D. Mīla Cīrule: viena no pirmajām latviešu izcelsmes modernās dejas pārstāvēm. Journal. Dance. 2015, 19. okt.;
 • Kalnačs, B. Mīlestība un vēža šūnas [Nora Ikstena. “Mātes piens”. Rīga: Dienas Grāmata, 2015]. Domuzīme. 2015, 53. lpp.;
 • Klotiņš, A. Roberts Zuika. Laiks (ASV). 2015, 14.-20. febr., 1. lpp.;
 • Klotiņš, A. Vēstures beigas un mūzikas vēsturnieks. Mūzikas Saule. 2015, 2, 50.-52. lpp.;
 • Klotiņš, A. Emīls Dārziņš. Emils Dahrsinsch. Rīga: Valsts Akadēmiskais koris Latvija, 2015, 6.-9. lpp.;
 • Laime, S. Raganu tradīcija ziemeļaustrumu Latvijā (turpinājums). Jaunā Gaita, 2015, Nr. 280, 29.–31. lpp.;
 • Laime, S. Raganu tradīcija ziemeļaustrumu Latvijā (turpinājums). Jaunā Gaita, 2015, Nr. 281, 31.–33. lpp.;
 • Laime, S. Raganu tradīcija ziemeļaustrumu Latvijā (turpinājums). Jaunā Gaita, 2015, Nr. 282, 36.–39. lpp.;
 • Ozoliņš, J. Es runāju atklāti: intervija ar rakstnieci Agnesi Rutkēviču [kopā ar Līgu Ulberti]. Latvju Teksti. 2015, Nr. 1, 45.-52. lpp.;
 • Ozoliņš, J. Words Without music [Recenzija par Filipa Glāsa memuāriem Jaunāko grāmatu apskatā]. Latvju Teksti. 2015, Nr. 5, 80. lpp.;
 • Pakalns, G. Par apgriezto. Folkloras kopas “Pērkonvīri” CD DinDaru. Rīga: KMC Lauska, 2015, 2-3. lpp.;
 • Pakalns, G. Of upside down. Folkloras kopas “Pērkonvīri” CD DinDaru. Rīga: KMC Lauska, 2015, 10-11. lpp.;
 • Pakalns, G. Latviešu humors Annabergā. [Par Literatūras pulciņa sanāksmi “Humors un satīra latviešu literatūrā” Baltiešu kristīgās apvienības mītnē “Annaberga”, 2015. Pieejams: http://lfk.lv/lv/?p=1070;
 • Pakalns, G. “Gudenieku suitiem” – 50. 2015. Pieejams: http://lfk.lv/lv/?p=1412;
 • Pokratniece, K. LFK digitalajā arhivā ari materiali par Latgolu. Latgaliešu Kultūras ziņu portāls LaKuGa.lv, 2015. 06.11. Pieejams: http://www.lakuga.lv/2015/06/11/lfkdigitalaja-arhiva-ari-materiali-par-latgolu/;
 • Rodiņa, I. Viens pret vienu. [Recenzija par M. Eihes izrādi “Lasītava” teātra festivālā “Homo Novus”]. Latvijas Avīzespiel. Kultūrzīmes. 2015, 15. sept., 8. lpp.;
 • Rodiņa, I. Kas slēpjas aiz fasādes. [Recenzija par JRT izrādi “Farjatjeva fantāzijas” G.Šmita režijā]. Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 22. sept., 6.-7. lpp.;
 • Rodiņa, I. Versija par Frankenšteinu. [Recenzija par Dailes teātra izrādi “Frankenšteins” L. Grozas-Ķiberes režijā].Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 29.sept., 6.-7.lpp.
 • Rodiņa, I. Ar skatienu vēsturē. Piezīmes par Baltijas Teātra forumu Igaunijā no 10. līdz 13. septembrim. Kroders.lv, 15.10.2015. Pieejams: http://www.kroders.lv/runa/723;
 • Rodiņa, I. Meklēt savās atmiņās. [Recenzija par Dailes teātra izrādi “Ja tevis vairs nebūtu” I. Rešetina režijā]. Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 27. okt., 6.-7.lpp.; Rodiņa, I. Trīs dāmas melnā. [Recenzija par VDT izrādi “Rudenīgais blūzs” V. Braslas režijā]. Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 17. nov., 6.-7.lpp.;
 • Rodiņa, I. Samezglotā dzīve. [“Eņģeļa kreisais spārns” Valmieras teātrī un “Ceļā uz mājām” Nacionālajā teātrī]. Teātra Vēstnesis. 2015, 3, 18.-20. lpp.;
 • Rožkalne, A. Trīs dzejnieku attiecību vēsture. [Just dziļi dzīvību un nāvi... Jānis Ziemeļnieks dialogā ar Aspaziju un Raini. Sastādītājs, priekšvārda un komentāru autors Jānis Zālītis. Rīga: SIA “J.L.V.”, 2015. 208 lpp.] Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 19. maijā., 6.-7.lpp.;
 • Salējs, M. (Rižijs, M.) Augstā dziesma, zemā viela. [Seiferts, Jaroslavs. Mēŗa stabs/Skūpstu grāmata]. Punctum. 2015. g. 21. augustā. Pieejams: http://www.punctummagazine.lv/2015/08/21/augsta-dz...;
 • Salējs, M. (Rižijs, M.) Esence un piedevas. [Rokpelnis, Jānis. Post Factum]. Latvju Teksti. 2015, Nr. 5, 61.-62.lpp.;
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Looking for a Home for Music. Music in Latvia 2015. Rīga: Latvian Music Information Centre, 2015, pp. 56-59.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Pasaules latviešu simfoniskās mūzikas koncerti Cēsīs un Rīgā, Jaunā Gaita. 2015, 281, 37.-38. lpp.;
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Kora spēles. Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 27. janv.;
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Radio koris – perfekti un skanējumā tīri. Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 3. marts;
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Džezs. Mazliet skandināviski. Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 31. marts;
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Tu par manu dziesmu brīnies. Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 28. apr.;
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Elektrofolks. Folks. Nepieradināts. Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 26. maijs, 6.-7. lpp.;
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Svētajiem par godu un cilvēkiem par labu. Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 21. jūl.;
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Latviešu mūzikas bākas un ceļa zīmes. Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 1. sept.;
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Laikmeta atmosfēras un rotaļas ar brīvību. Latvijas Avīzes piel.Kultūrzīmes. 2015, 3. nov., 6. lpp.;
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Iejusties pasaules mūzikas kontekstā. Latvijas Avīzes piel. Kultūrzīmes. 2015, 10. nov.;
 • Tihovska, I. Folkloras redzamā daļa [Recenzija par izdevumu Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās]. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 29, 204.-205. lpp.;
 • Tišheizere, E. Pigmaliona asaras [Ināras Sluckas iestudējums Manona Lesko Latvijas Nacionālajā operā]. Ir. 2015, 26. febr., 30.-31. lpp.;
 • Tišheizere, E. Māksla nomirt = nomirt mākslā [Alvja Hermaņa iestudējums Skaistākās miršanas ainas operas vēsturēCīrihes Schauspielhaus]. Ir. 2015, 26. martā, 30.-31. lpp.;
 • Tišheizere, E. Pučīni smalkā pērlīte [Viestura Kairiša iestudējums Vīlas Latvijas Nacionālajā operā]. Ir. 2015, 14. maijā; 32.-33. lpp.;
 • Tišheizere, E. Maigais Eiropas Hermanis [Alvja Hermaņa iestudējums Revidents Vīnes Burgteātrī]. Ir. 11. sept., 30.-31. lpp.;
 • Tišheizere, E. Tumsa vēl neaprij saujiņu gaismas [Viestura Kairiša iestudējums Uguns un nakts Nacionālajā teātrī]. Ir. 2015, 17. sept., 30.-31. lpp.;
 • Tišheizere, E. Nāve ir tava dzimtene [Alvja Hermaņa iestudējums Brodskis/Barišņikovs Jaunajā Rīgas teātrī]. Ir. 2015, 22. okt., 28.-29. lpp.;
 • Tišheizere, E. Skatiens pa vertikāli [Vladislava Nastavševa Melnā sperma ĢIT]. Ir. 2015, 17. nov., 26.-27. lpp.;
 • Tišheizere, E. Trīs zaķi... trīs zaķi... trīs zaķi! [Ulda Tīrona Mielasts JRT]. Ir. 2015, 26.nov., 32.-33. lpp.;
 • Tišheizere, E. Tikai nesagruzies [Aleksandra Morfova Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu Dailes teātrī]. Kultūras Diena. 2015, 23. apr., 8. lpp.
 • Tišheizere, E. Remonts turpinās [Vldislava Nastavševa Cerību ezers Jaunajā Rīgas teātrī]. Kultūras Diena. 2015, 11. jūn., lpp.;
 • Tišheizere, E. Fantāzijas pievilināšana [Aspazija. Personīgi Jaunajā Rīgas teātrī]. Kroders.lv, 2015. Pieejams: http://www.kroders.lv/verte/625
 • Tišheizere, E. Raiņa mērogs. Serebreņņikova koordinātas [Raiņa sapņi Nacionālajā teātrī]. Studija. 2015, aug.-sept., 52.-53. lpp.;
 • Tišheizere, E. Dzīt pēdas Andrim Freibergam. Studija. 2015, nov.-dec., 68. lpp.; Treija, R. Latviešu folkloras krātuves 90. jubileja. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 29, 228.-230. lpp.;
 • Treija, R. Bērnu grāmatas pērn. Latvju Teksti. 2015, 1. 61.-64. lpp.;
 • Treija, R. Dainu skapis jaunā mājvietā. Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā: UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un tās sadarbības partneru pieredze UNESCO programmu īstenošanā un vietējā kultūras mantojuma izcelšanā vietējā sabiedrībā. Rīga: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2015, 96.-97. lpp.;
 • Treija, R. Krimuldas Novada Tautas Gudrības. Sigulda, 2015. 8 lpp.;
 • Ūdre, D. Kāds 1952. gada veltījums. Humanitāro zinātņu žurnāls Letonica. 2015, 29, 180.-182. lpp.;
 • Vērdiņš, K. Vīrieši pie sasistas siles [A. Kļavis. 12 stāsti par vīriešiem]. Latvju Teksti. 2015, 1, 68.-69. lpp.;
 • Vērdiņš, K. Blaumaņa zilināšana [sērijā “Skandāli latviešu literatūrā”]. Latvju Teksti. 2015, 3, 52.-54. lpp.;
 • Vērdiņš, K. Viegli teorētiskas piezīmes zem šķērssvītras [“Šķērssvītra” galerijā “kim?”]. Studija. 2015, 103, aug.-sept., 68.-70. lpp.;
 • Vērdiņš, K. Cilvēks un viņa kliedziens / A Man and His Cry [priekšvārds]. V.B. Jeitss. Baltie putni = The White Birds. Rīga: Neputns, 2015, 12.-27. lpp.;

Konferenču tēzes

 • Bula, D. Lost Islandness: Nostalgic Mindscapes of a Suburban Peninsula Community. 12th SIEF Congress “Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st Century”. Abstracts. Croatia, University of Zagreb, June 20-26, 2015, p. 160;
 • Burima, M. Rainis un Aspazija kā komparatīvistikas pētījumu objekts. Starptautiskais starpdisciplinārais jauniešu un zinātnieku kongress “Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150. Tēzes I. Red. Burima M., Romanovska A. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2015, 8.-9. lpp.;
 • Eglāja-Kristsone, E. “The Female Human”: Case Studies of Femininity Construction in Latvian fi n-de-siecle Culture. http://balticstudies2015.org/data/Session_7.pdf, p. 9;
 • Eglāja-Kristsone, E. How to be a young widow: performing identity http://www.siefhome.org/downloads/congresses/sief2015/SIEF2015-web.pdf, p. 83; Eglāja-Kristsone, E. Femme Nouvelle: Aspazijas un Eiropas ‘jaunā sieviete’.Starptautiska zinātniska konference Aspazijai 150: dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās, Rīga un Jūrmala 2015. gada 15.-17. aprīlis: tēzes = Gender, culture and power interactions: abstracts/ konferences projekta autore un vadītāja Ausma Cimdiņa. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015, 108. lpp.;
 • Gailīte, E. Harija Sūnas horeogrāfiskās folkloras anketu kolekcija. Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslas fakultātes Mākslas zinātņu institūta 4. RUDENS zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils Universitāte: Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2015, 23. lpp.;
 • Gailīte, E. Tradīcijas Rīgas bāros. Kultūras krustpunkti 2015. Konferences kopsavilkumi, programma. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2015, 29. lpp.;
 • Grīnuma, G. Aspazija un Dr. Betija Farbšteina; garīga partnerība laikmeta moderno ideju gaismā. Aspazija and. Dr Betty Farbstein: The Spiritual Partnership in the Light of Century’s Modern Ideas. Starptautiska zinātniska konference Aspazijai 150: dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās, Rīga un Jūrmala 2015. gada 15.-17. aprīlis: tēzes = Gender, culture and power interactions: abstracts/ konferences projekta autore un vadītāja Ausma Cimdiņa. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015, 22.-23. lpp.
 • Kalniņa, I. No paradīzes izdzītais: bērnības tēlojums Raiņa dzejā un prozā. Dzīvā dzīve: Aspazija – Rainis – 150. Tēzes. Daugavpils, 2015, 16. lpp.;
 • Ķencis, T. The nationalization of an epic: The Latvian case. Epics and the Related Genres between Orality and Literacy, Tartu: University of Tartu, 2015, p. 9;
 • Ķencis, T. Double Utopia: construction of Soviet folklore. 12th SIEF Congress “Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st Century”. Abstracts.Croatia, University of Zagreb, June 20-26, 2015, p. 141;
 • Ķencis, T. Fighting fire with fire: Latvian witchcraft against witches. Charms, Charmers and Charming. Pecs: Hungarian Academy of Sciences, 2015, p. 8-9;
 • Laime, S. Tradition of Domesticated Night Witches in North-Eastern Latvia. The Interim Conference of the International Society for Folk Narrative Research “Folk Narrative and Culture”: Abstracts. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2015, pp. 74-75;
 • Lielbārdis, A. The tradition of May open air religious services in Latgale: from past to present. 12th SIEF Congress “Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st Century”. Abstracts. Croatia, University of Zagreb, June 20-26, 2015, p. 133;
 • Ozoliņš, J., Vērdiņš, K. The only gay in the village: the life story of a post-soviet countryside queer male. 12th SIEF Congress “Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st Century”. Abstracts. Croatia, University of Zagreb, June 20-26, 2015, p. 82;
 • Ozoliņš, J. Queer Melancholia in Andra Neiburga’s Short Stories. Queer Narratives in European Cultures. Rīga: Institute of Literature, Folklore and Art, University of Latvia, 2015, p.16;
 • Pokratniece, K. Krucifikss Latgales kultūrainavā. Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslas zinātņu institūta 4. RUDENS zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils: akadēmiskais apgāds “Saule”, 2015, 12. lpp.;
 • Pūtelis, A. Clearings and Sacred Forests. Wood and Humanity. 2015 World Wood Day Symposium. Abstracts. Eskisehir: World Wood Day Foundation, 2015, p. 20;
 • Treija, R. Bringing Latvian folklore from the archives to the internet. 12th SIEF Congress “Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st Century”. Abstracts. Croatia, University of Zagreb, June 20-26, 2015, p. 57;
 • Treija, R. Grāmatu māksla latviešu folkloras publicējumos. Māksla grāmatniecībā un periodikā: Vēsture un mūsdienas. Letonikas VI kongresa mākslas zinātnes sekcijas referātu kopsavilkumi. Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2015, 17. lpp.;
 • Vērdiņš, K. “Unnatural vice” of German aristocracy: The Harden–Eulenburg scandal in Latvian public discourse. Imagology profiles: the dynamics of national imagery in literature: Abstracts. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2015, p. 19;
 • Vērdiņš, K. “Ar siltu māsas skūpstu”: sieviešu homosocialitāte Aspazijas un Ivandes Kaijas vēstulēs. Starptautiska zinātniska konference Aspazijai 150: dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās, Rīga un Jūrmala 2015. gada 15.-17. aprīlis: tēzes = Gender, culture and power interactions: abstracts/ konferences projekta autore un vadītāja Ausma Cimdiņa. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015, 84. lpp.;
 • Vērdiņš, K. The Harden – Eulenburg Affair and the Latvian Image of Germans. Queer Narratives in European Cultures: Abstracts. Rīga: Institute of Literature, Folklore and Art, University of Latvia, 2015, p. 22

Pēdējo reizi labots: 12.01.2017 19:22:32