EN in English

2014


LU LFMI publikācijas

2014. gads


Grāmatas

 • Briedis, R., Rožkalne, A. (Sast.) Latviešu romānu rādītājs. Rīga: LU LFMI, 2014.
 • Bula, D. (Sast./zin.red.). Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014.
 • Daija, P., Hanovs, D., Jansone I. (Sast.) Nācijas hronikas. Latvija 2014. Debates. Rīga: Avens un partneri, 2014.
 • Daukste-Silasproģe, I. Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības. Rīga: LU LFMI, 2014.
 • Hausmanis, V. Jelgavas teātris. Rīga: Zinātne, 2014.
 • Hausmanis, V. Laimonis Siliņš un Sanfrancisko Mazais teātris. Rīga: Zinātne, 2014.
 • Kalna, B. Teātris totalitārisma laika mākslas kontekstā (1940-1945) . Rīga: LU LFMI, elektroniskā publikācija, 2014.
 • Lielbārdis, A. (Sast.) Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās. Rīga: LU LFMI, 2014.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. (Sast./zin.red.) Latviešu mūzikas kods: versijas par mūziku gadsimtu mijā. Rīga: Musica Baltica, 2014.
 • Vērdiņš, K., Jansone, I, Hanovs, D. (Sast.) Dzimtes konstruēšana II.Rīga: Avens un partneri, 2014.
 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta žurnāls "Letonica"
 • Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Galvenais redaktors P. Daija. Nr. 27. Rīga: LU LFMI, 2014.
 • Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Galvenais redaktors P. Daija. Nr. 28. Gadsimtu mijas kultūra. Rīga: LU LFMI, 2014.

Zinātniskās publikācijas

 • Beitāne, A. Traditional Polyphony in the Officium Defunctorum in North-Eastern Latvia. Rusudan Tsurtsumia and Joseph Jordania (Eds.). Proceedings of the 6th International Symposium on Traditional Polyphony. Tbilisi: International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi Vano Sarajishvili State Conservatoire, 2014, 238–245.
 • Briedis, R. Books and ethnic communities in Latvia before 1914. In: James H.Fraser. Publishing and Book Design in Latvia, 1919-1940: a Re-discovery. Rīga: Neputns; LKA, 2014. P. 17.-28.
 • Briedis, R. Books and ethnic communities in Latvia after 1914. In: James H.Fraser. Publishing and Book Design in Latvia, 1919-1940: a Re-discovery. Rīga: Neputns; LKA, 2014. P. 301-306.
 • Briedis, R. Moriss Māterlinks pie latviešu modernās literatūras šūpuļa. Morisa Māterlinka ideju transfērs. Bilingvāls zinātnisko rakstu krājums. Sast. Simona Sofija Valke. Rīga: Zinātne, 2014. 77.–91.
 • Bula, D. Priekšvārds. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014, 6-12.
 • Bula, D. Latviešu folkloristika starpkaru Eiropā. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014, 14-66.
 • Burima, M. Jēdziena "simbolisms" izpratne latviešu literatūrkritikā 19. - 20. gadsimta mijā. Zinātnisko rakstu krājums. Simbolisms un simbols Latvijas un pasaules kultūrā (V). Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam. Latvijas Universitātes 71. konference. Humanitāro zinātņu fakultāte. Rīga: RIGDAVS, 2014, 7.-17.
 • Daija, P. Rahvuse avastamine ja ilmalik pööre Liivimaa läti kirjanduses 1760.aastatel [=Discovery of the People and the Secular Turn in Latvian Literature of Livonia in the 1760s]. Acta et Commentationes Archivi Historici Estoniae. Balti kirjasõna ja kultuurielu valgustusajastu peeglis. Ed. by Katre Kaju. 2014. Vol. 21 (28). 68.-79.
 • Daija, P. Colonial Patterns in Latvian Popular Enlightenment Literature. Interlitteraria. 2014. Vol. 19, No. 2. National Literatures and Comparative Literary Research. P. 356.-371.
 • Daija, P. Latviešu un vācbaltiešu vēsturisko attiecību reprezentācijas 19. gadsimta otrās puses literatūrā. Letonica. 2014. Nr. 28. 47.-78.
 • Daija, P., Eglāja-Kristsone, E. Histērijas reprezentācijas aspekti 19. un 20. gs. mijas latviešu kultūrā. No: Hanovs, D., Jansone, I., Vērdiņš, K. (Sast.) Dzimtes konstruēšana II. Rīga: Avens un partneri, 2014. 98.-116.
 • Daija, P., Šemeta, A. Morisa Māterlinka daiļrades recepcijas aspekti vācbaltiešu presē 20. gadsimta sākumā. No: Valke, S. S. (Sast.) Morisa Māterlinka ideju transfērs. Bilingvāls zinātnisku rakstu krājums. Rīga: Zinātne, 2014. 93.-105.
 • Daija, P. Nedzirdamie pakļautie: Spivaka un postkoloniālisms. No: Čakravorti Spivaka, G. Vai pakļautie spēj runāt? Tulk. S. Meškova. Rīga: Mansards, 2014. 97.-103.
 • Daukste-Silasproģe, I. Australian Landscape through the Eyes of Latvian Writers. Lanscape and Culture. Comparative studies Vol. V (2). Daugavpils University Faculty of the Humanities Institute of Comparative Studies. Daugavpils University Academic press „Saule”, 2013, pp. 60-74.
 • Daukste-Silasproģe, I. Uz tālo zemi. Dažas epizodes Austrālijas latviešu dzīvē. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums. 19. Atb. red. E. Lāms. Liepāja: LiePA, 2014, 71.-87.
 • Daukste-Silasproģe, I. Literāras tikšanās. Imants Ziedonis Austrālijā. Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš. Zin. rakstu krāj. Sast. Ausma Cimdiņa. Rīga: Zinātne, 2014, 331.-350.
 • Eglāja-Kristsone, E. “Sievišķais cilvēks”: sievišķības modelēšanas un tipoloģizācijas piemēri 19./20. gadsimta mijas latviešu literatūrā un presē, Letonica, Nr.28, 79.-104.lpp.
 • Eglāja-Kristsone, Eva. Mēs satiksimies iekšupvīdamies. Ziedoņa Eross = We will meet twinning inwardly. Ziedonis and Eros / Eva Eglāja-Kristsone. - (Ieskats Imanta Ziedoņa dzejas pasaulē). - Literatūra: 74.-75.lpp. - Kopsav. angļu val.: 75.lpp. ; latv. val.: 60.lpp. // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga: Zinātne, 2014.60.-75.
 • Grudule, M., Lāms, O. Reader in the clash of cultures: Experience in Eastern Latvia (Latgale Cultural Region) 2009-2001. In: Reading in changing society. Ed.by M.Lauristin and P.Vihalemm. Tartu University Press, 2014. p.87-97.
 • Grudule, M. Tartu im lettischen Text bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Triangulum Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen. 2014.
 • Kalnačs, B. 20th-century Baltic Drama: Comparative Paradigms.Interlitteraria. 19/1. National Literatures and Comparative LiteraryResearch. Tartu: Tartu University Press, 2014, pp. 33–53.
 • Kalnačs, B. Nacionālā identitāte, mākslinieciskā novitāte un koloniālā diference 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā. Letonica. 2014. Nr. 28. 25.-46.
 • Ķencis, T. Mitoloģijas pētniecība. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014, 302-327.
 • Ķencis, T. Kārlis Straubergs. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014, 354-372.
 • Ķencis, T. Arveds Švābe. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014, 462-484.
 • Klotiņš, A. Music in occupied Latvia // Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa: Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 14, Gudrun Schrőder Verlag, Leipzig, 2014, S. 177. – 230.
 • Krogzeme-Mosgorda, B. Literatūrzinātniskā pieeja folkloras izpētē: folkloras tekstu poētika, Latviešu folkloristika starpkaru periodā, Rīga: Zinātne, 2014, 264-302.
 • Lielbārdis, A. Ievads. Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās. Rīga: LU LFMI, 2014, 7-9.
 • Lielbārdis, A. The interrelationship of religion and magic in the experience of Latvians in Timofeyevka, Siberia. Folklore, Electronic Journal of Folklore. Vol. 58., (Ed. Anu Korba), 2014, 105–126.
 • Lielbārdis, A. The Office of the Dead in Latgale. Politics, Feasts, Festivals. Yearbook of the SIEF working group on the Ritual Year. (Eds. Barna, G., Povedak, I.) Szeged: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2014, 253–264.
 • Lielbārdis, A. Calendar customs in the Latvian village of Timefeyevka in Siberia. Migrations. Yearbook of the SIEF working group on the Ritual Year. Vol. 8. (Eds. Dobrinka, P., Gergova, L.)Sofia: Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, 2014, 216–227.
 • Lielbārdis, A. Audio digitālās fiksācijas tehniskie risinājumi. Intervijas ieskaņošana. Audio datu apstrāde un glabāšana. Vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem. (Sast. Zirnīte, M., Garda-Rozenberga, I.). Rīga: LU FSI Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija Dzīvesstāsts, 63–67.
 • Ozoliņš, G. Jānis Alberts Jansons. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014, 436.-462.
 • Laime, S., Ozoliņš, G. Vēsturiski etnogrāfiskie pētījumi. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014, 238.-264.
 • Ozoliņš, J., Vērdiņš, K. Is Ilze Jansone's “Insomnia” the Latvian “Well of Loneliness”? Interlitteraria. University of Tartu Press, 2014, Nr. 19/1, pp. 202–210.
 • Ozoliņš, J., Vērdiņš, K. Teksts, seksualitāte un bauda: Riharda Bargā piemērs. Hanovs D., Jansone I., Vērdiņš K. (red.). Dzimtes konstruēšana. Rīga: Avens un partneri, 2014, 117.–140.
 • Pakalns, G. Pēteris Šmits. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014, 372-406.
 • Pakalns, G. Pēteris Birkerts. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014, 484-509.
 • Pakalns, G. Kā Pēteris Šmits rediģējis „Latviešu pasaku un teiku” tekstus / Saleniece I., atb. red. Vēsture: Avoti un cilvēki. Proceedings of the 23rd International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XVII. Daugavpils universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, Daugavpils, 2014, 295. – 303.
 • Pakalns, G. Trys latvių sakmių tomai in internete vokiskai. Tautosakos darbai XLVII, Vilnius, 2014, p. 312. – 315.
 • Pakalns, G. Arājs, Kārlis. Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforshung. Hrsg. R. W. Brednich. De Gruyter. Berlin, Boston. Bd.14, Lieferung. 4. Sp. 1515. - 1517.
 • Pūtelis, A. Mācītie ļaudis un vienkāršā tauta. Divas tradīcijas latviešu mitoloģijā. Māksla un mūzika kultūras diskursā. III starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014, 57.-72.
 • Reinsone, S. Latgalian Emigrants in Siberia: Contradicting Images, Folklore (Electronic Journal of Folklore), Tartu, Vol. 58, 2014, 38-62.
 • Salējs, M. (Rižijs, M.) Nozīmīgākās dzejas grāmatas 2012.gadā. Autors. Teksts. Laikmets, 2.sēj. 2014, 70.-78.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Emilis Melngailis, Latviešu folkloristika starpkaru periodā, Rīga: Zinātne, 2014, 510-531.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Millenium. Ievada vietā. Latviešu mūzikas kods. Versijas par mūziku gadsimtu mijā. Rīga: Musica Baltica, 2014, 7-15.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Aisberga redzamā daļa – mūzikas dzīve. Industriāla etīde. Latviešu mūzikas kods. Versijas par mūziku gadsimtu mijā. Rīga: Musica Baltica, 2014, 15-33.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Estētiskā pēctecība un novatorisms: problēmsituācija. Latviešu mūzikas kods. Versijas par mūziku gadsimtu mijā.Rīga: Musica Baltica, 2014, 33-57.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Pēteris Vasks. Latviešu mūzikas kanons, nacionālā identitāte un mīlestības stāsts. Latviešu mūzikas kods. Versijas par mūziku gadsimtu mijā. Rīga: Musica Baltica, 2014, 87-97.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Latviešu mūzikas femīnā šķautne: personības, identitāte, jaunrade. Latviešu mūzikas kods. Versijas par mūziku gadsimtu mijā. Rīga: Musica Baltica, 2014, 105-121.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Ēriks Ešenvalds. Savrupnieks starp tradīciju un avangardu. Latviešu mūzikas kods. Versijas par mūziku gadsimtu mijā. Rīga: Musica Baltica, 2014, 137-147.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Folkloras interpretācijas jaunākajā latviešu mūzikā: estētiskās un stilistiskās tendences. Latviešu mūzikas kods. Versijas par mūziku gadsimtu mijā. Rīga: Musica Baltica, 2014, 159-171.
 • Treija R. Latviešu folkloristi starptautiskajos sakaros, Latviešu folkloristika starpkaru periodā, Rīga: Zinātne, 2014, 187.–209.
 • Treija R. Vēsturiski ģeogrāfiskā metode, Latviešu folkloristika starpkaru periodā, Rīga: Zinātne, 2014, 212.–237.
 • Treija R., Anna Bērzkalne, Latviešu folkloristika starpkaru periodā, Rīga: Zinātne, 2014, 328.–353.
 • Vērdiņš, K. “Mēs nevarējām ciest viņa muti”: Roberts Tautmīlis-Bērziņš un vīriešu sievišķības diskurss 20. gs. sākumā. Letonica, 2014, Nr. 28, 105.–122.
 • Vīksna, M. Latviešu folkloras krātuves izveide un darbība. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne 2014.,101 – 150.
 • Vīksna, M. Ludis Bērziņš, Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne 2014, 408 – 435.
 • Vīksna, M. Ceļvedis albumam. Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās. Rīga: LU LFMI, 2014, 10. – 25.
 • Vīksna, M. Latvių Folkloro archyvui – 90 Latvių tautosakos archyvas laikams keičiantis Tautosakos darbai Folklore studies XLVII Lietuvių Litertūros ir tautosakos institutas 2014, 166 – 180.

Populārzinātniskās publikācijas

 • Daija, P. Notika konference “Jaunais literatūrā Latvijā 2000-2013”. Publicēts portālā UbiSunt http://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/27065/ 08.05.2014.
 • Daukste-Silasproģe, I. „Mums jāpārtiek no avotiem, kas pašos”. Dzejniekam un gleznotājam Voldemāram Avenam – 90. Laiks (ASV), 2014, 18.-24. janv., 4. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, I. No Vecmokām līdz Čikāgai jeb lielākais pasaku meistars – dzīve. Rakstniekam Kārlim Ķezberam būtu 100. Laiks (ASV), 2014, 8.-14. marts, 6. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, I. Pasaku pasaules burvība... jeb Krikša, Tinces, Tomiņa, Pīkstītes krusttēvs. Rakstniekam Jānim Širmanim būtu 110. Laiks(ASV), 2014, 5.-11. apr., 4. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, I. „Mēs mājas būsim / Ar logiem saulei, pasaulei un viņai saulei.” Dzejniekam Gunaram Saliņam būtu 90. Laiks (ASV), 2014, 10.-16. maijs, 4. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, I. „.. caur tumsas segumiem vienmēr bija kāds gaismas sauciens.”Rakstniekam. Jānim Klīdzējam būtu 100. Laiks (ASV), 2014, 17.-23. maijs, 14. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, I. „Sveces gaisma ir mūsos iecirsts mirklis.” Sabiedriskam darbiniekam Oļģertam Cakaram – 90. Laiks (ASV), 2014, 17.-23. maijs, 6. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, I. Skats latviešu rakstniecības apvāršņos. Literatūrvēsturniekam un kritiķim Jānim Andrupam būtu 100. Laiks (ASV), 2014, 5.-11. jūl., 13. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, I. „Ievij gaismas staru savā dvēselē”. Dzejniecei un sabiedriskai darbiniecei Ilzei Liepiņai – 85. Laiks (ASV), 2014, 2.-8. aug., 4. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, I. Paaudzes likteņzīmē jeb vientuļnieks Klosteŗkalnā. Rakstniekam Arnoldam Apsem būtu 100. Laiks (ASV), 2014, 2.-8. aug., 15. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, I. „Meklējot veco riju, / izbraucu cauri / Ņujorkai, Stokholmai, Rīgai. / Izbraucu cauri arī / Rūjienai”. Jānim Krēsliņam 90. Laiks(ASV), 2014, 6.-19. sept., 7. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, I. Ziemeļblāzmas atspīdumā. Grāmatizdevējam Jānim Abučam būtu 100. Laiks (ASV), 2014, 11.-17. okt., 6. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, I. „Viedu lasīšanu, moderno cilvēk!” Recenzija par Eduarda Silkalna „Par grāmatām un dzīvi” (2014). Laiks (ASV), 2014, 29. nov.-5. dec., 12. lpp.
 • Eglāja-Kristsone, E. Aukstā kara iesaukums: rakstniecība un ideoloģija. Tīrraksts, Nr.1 (2014), 70.-73.
 • Eglāja-Kristsone, E. Nepalikt pusvārdā: [saruna]; pierakst. Liāna Langa, Kārlis Vērdiņš. Latvju Teksti, Nr.6 (2014), 40.-43.
 • Eglāja-Kristsone, E. Rakstnieki – "dzelzsgriezēji" no Rietumiem un Austrumiem : [saruna]; pierakst. Viesturs Sprūde. Latvijas Avīze Piel. "Kultūrzīmes", Nr.28, Nr.152 (2014, 12.aug.), 3.
 • Eglāja-Kristsone, E. Seksīgā grāmata [recenzija par I.Lipšas monogrāfiju „Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914–1939”; R.: Zinātne, 2014. Elektr.publik.laikmetīgās literatūras un filosofijas žurnālā Punctum23.10.2014 http://www.punctummagazine.lv/2014/10/23/seksiga-gramata/
 • Frīde, Z. Entuziasma spēks. Žurnāls „IR”, Rīga: Cits Medijs, 2014, 36 (230) (4.–10. 09), 6.
 • Grīnuma, G. Przekraczając granice. Śladami Rainisa i Aspaziji w północnej Szwajcarii, Niemczech i Polsce www.radiownet.pl.
 • Grudule, M. Par Fīrekera (17.gs.) tulkoto dziesmu valodisko vērtību. Deminutīvi, reduplikācijas, sinonīmi. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Red.A.Kalnača, nr.9. R.: Latviešu valodas aģentūra, 2014, 20.-35.
 • Grudule, M. Gothards Frīdrihs Stenders Kurzemē un pasaulē. Grām.: Gotharda Frīdriha Stendera ābeces. Faksimili. Transkripcija. Apceres. R.: Neputns, 2014, apvāks 1.-3.lpp. faksimiliem.
 • Grudule, M. Gotharda Frīdriha Stendera trīssimtgade. Latvju Teksti,2014, nr.6 [22], 38.-39.
 • Hausmanis, V. Kādu kultūras periodiku jūs lasāt? Kultūras Zīmes, 2014, 28.01.03.02.
 • Hausmanis, V. RLB Teātra komisijas veikums 2013.gadā. Rīgas Latviešu biedrības informatīvais biļetens,2014. janv., 37.-38.
 • Hausmanis, V. Satiku Alvinga kundzi. Laiks, Brīvā Latvija 1.-7. febr.
 • Hausmanis, V. Zīverta „Raķete”. Laiks, Brīvā Latvija 1.-7. febr.
 • Hausmanis, V. Nebija ne pliki, ne puspliki! Brīvā Latvija, Laiks 22.-28. febr.
 • Hausmanis, V. Paldies par sirsnību un gaišumu! Brīvā Latvija, Laiks8.-14. marts.
 • Hausmanis, V. Brīnumi notiek! Laiks, Brīvā Latvija 29. marts – 4. apr.
 • Hausmanis, V. Lugai „Pūt, vējiņi!” – simts. Brīvā Latvija, Laiks 11.-25. apr.
 • Hausmanis, V. Vasara sākusies. Laiks, Brīvā Latvija 14.-20. jūn.
 • Hausmanis, V. Sezonas sākums – vai gaidītais sagaidīts? Brīvā Latvija, Laiks 4.-10. okt.
 • Ķencis, T. Kārlim Straubergam – 125. Daba un vēsture 2015. Rīga: Zinātne, 2014, 183.-186.
 • Ķencis, T. Mūsdienas. Pēc Postmodernisma. www.satori.lv 3. aprīlis.
 • Laime, S. Raganu tradīcija ziemeļaustrumu Latvijā (turpinājums). Jaunā Gaita, 2014, Nr. 276, 20.–24. lpp.
 • Laime, S. Raganu tradīcija ziemeļaustrumu Latvijā (turpinājums). Jaunā Gaita, 2014, Nr. 277, 33.–35. lpp.
 • Laime, S. Raganu tradīcija ziemeļaustrumu Latvijā (turpinājums). Jaunā Gaita, 2014, Nr. 278, 30.–34. lpp.
 • Laime, S. Raganu tradīcija ziemeļaustrumu Latvijā (turpinājums). Jaunā Gaita, 2014, Nr. 279, 38.–40. lpp.
 • Pakalns, G. Dienvidāfrikas karstā elpa / Mājas Viesis Nr. 1., 2014. g. 10. janv. 42. – 47. lpp.
 • Pakalns, G. Latviešu folkloras krātuvei – 90. Preses relīze, informējot par LFK jubileju, tā publicēta internetā dažādās vietās (www.lfk.lv u.c.)
 • Rižijs, M. Ieskats Hermaņa Marģera Majevska pēdējā dzejoļu krājuma „Tumsā
 • dunēdams ledus” manuskripta sākotnējā un gala variantā, Krājuma pētījumi 2014, 16 lpp. (elektroniskā publikācija, pieejams http://rmm.lv/wp-content/uploads/2010/12/Rizijs_Majevskis_RMM-konference_2013.pdf)
 • Salējs, M. (Rižijs, M.) Nomales globālā aristokrātija: jeb vēl viena jaunākā paaudze latviešu dzejā, Tīrraksts, Nr.1 (2014), 49.-51.
 • Salējs, M. (Rižijs, M.) Miloša netveramais subjekts, Latvju Teksti, Nr.2 (2014), 57.-59.
 • Rožkalne, A. Fakti apmaldās iztēlē. [Recenzija par A. Deģa grāmatu „Kristaps Morbergs”.] Latvijas Avīze. Kultūrzīmes, 2014, 4.-10. dec., 6.-7.
 • Rožkalne, A. Kautrīgais jubilārs. [Par K. Zariņu.] Latvijas Avīze. Kultūrzīmes, 2014, 9.-15. dec., 7.lpp.
 • Rožkalne, A. Talsu jubilārs Zariņš. [Par K. Zariņu.] Talsu Vēstis, 2014, 12. dec.
 • Smilgaine, U., Vītola, I., Pucena, S. Tradīciju burtnīca. Mazdārziņi, Rīga: Starpnozaru mākslas grupa SERDE, 2014, 88 lpp.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Dzintara ceļu meklējot. Mūzikas Saule, 2014, nr.6.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Folkloras laika raksti bērniem, Kultūrzīmes (Latvijas Avīze), 14.01.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Dabas balsīs un zvaigznēs Kultūrzīmes (Latvijas Avīze), 28.01.
 • Šarkovska-Liepiņa, I Grammy un mēs, Kultūrzīmes (Latvijas Avīze),18.02.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Grammy un mēs II, Kultūrzīmes (Latvijas Avīze),25.02.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Džeza un klasikas gultnē, Kultūrzīmes (Latvijas Avīze), 18.03.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Kančeli, Pauls un džezs Latvijā, Kultūrzīmes(Latvijas Avīze), 13.05.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Skerco - akordeonam un klavierēm, Kultūrzīmes(Latvijas Avīze),15.07.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Spāru svētki un maratons. Kultūrzīmes (Latvijas Avīze),02.09.
 • Šarkovska-Liepiņa, I. Lai top ermoņikas un kokles, Kultūrzīmes (Latvijas Avīze), 04.11.
 • Treija, R. Folkloristika Latvijoje: K. Baruono konferencija: „Nežodinis folkloras”, Tautosakos Darbai, 2014 [2013], XLVI, p. 325–327.
 • Treija, R. Latvju teksti bērniem 2013. gadā, Latvju Teksti, Nr. 1 (17), 45.–47.
 • Treija R. Margarita Stāraste, Latvju Teksti, Nr. 2 (18), 64.
 • Vērdiņš, K. Selfiji ar Raini [rec. par: O. Mētra. Raiņa pēdējā vasara]. Latvju Teksti, 2014, Nr. 3, 56.-57.
 • Vērdiņš, K. Latvju tikumi un netikumi [rec. par: I. Lipša. Seksualitāte un sociālā kontrole]. Latvju Teksti, 2014, Nr. 4, 51.-52.
 • Vērdiņš, K. Pasaule klauvē pie rūts [rec. par: I. Zandere. Putna miegā]. Diena, 2014, 14. augusts.
 • Vērdiņš, K. Neiespējamā misija: mūsdienu latviešu poēma. Latvju Teksti, 2014, Nr. 5, 3.-4.
 • Vērdiņš, K. Dieviešu dzeja [recenzija par: I. Rupenheite. Nepāriet]. Diena, 2014, 25. septembris.
 • Vērdiņš, K. Pakasīt Zaļkalna cūkai aiz auss [recenzija par: D. Sirmā. Iekšpagalms]. Diena, 2014, 16. oktobris.
 • Vērdiņš, K. Mazliet padomāsim [recenzija par: J. Taurens. Konceptuālisms Latvijā; A. Ozoliņš. Dukts. 2. izdevums]. Latvju Teksti, 2014, Nr. 7, 51.-53.
 • Zeltiņa, G. Pa pēdām Šekspīra jubilejai I. Teātra aktuālo procesu vietnē www.kroders.lv. 09.06.2014.
 • Zeltiņa, G. Pa pēdām Šekspīra jubilejai II. Teātra aktuālo procesu vietnē www.kroders.lv. 16.06.2014.
 • Zeltiņa, G. „Teātra kritika un internets. Ķīnas fokuss”. Teātra aktuālo procesu vietnē www.kroders.lv. 12.11.2014.

Konferenču tēzes

 • Bula, D. Disciplinary Past and Shifting Geographies of Knowledge. Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought. Riga, Latvia, October 20-24, 2014. Abstracts, 11.
 • Daija, P. Gothards Frīdrihs Stenders un tautas apgaismība Baltijā. Gotthard Friedrich Stender and People’s Enlightenment in the Baltics. Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā. Tēzes. [Rīga:] LU, 2014. 15.
 • Frīde, Z. „G. F. Stendera „Lettische Grammatik” (1783) izdevums latviešu valodā”. Gothards Frīdrihs Stenders (1714 – 1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā. Tēzes, Rīga: LU, 2014, 19. – 20.
 • Kalnačs, B. Gotharda Frīdriha Stendera darbu mākslinieciskās izteiksmes ietekme 19. gs. latviešu literatūrā. Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā. Tēzes. [Rīga:] LU, 2014, 24.
 • Krogzeme-Mosgorda, B. Folklore as Literature. Literary Approach in Latvian Folklore Research in 1920s-1940s. Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought. Abstracts.Riga, Latvia, October 20-24, p. 25.
 • Ķencis, T. Soviet Latvian Folkloristics: Censorship and Mythography, Mapping disciplinary history. Abstracts. Rīga: LULFMI, 2014, 27.
 • Laime, S. Raganas in Latvian Folk Belief: Witches, Nature Spirits or Restless Souls? Conference of Belief Narrative Network of ISFNR "Nature Spirits: Continuity and Change". October 1-4, 2014, Zugdidi, Georgia. Abstracts. Tbilisi: University of Zugdidi, 2014, p. 23.
 • Laime, S. Kārlis Straubergs and His Research on Latvian Witchcraft. Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought. Riga, Latvia, October 20-24, 2014. Riga: Institute of Literature, Folklore and Art (University of Latvia), p. 28.
 • Lielbārdis, A. Fricis Brīvzemnieks at the Very Origins of Latvian Folkloristics – An Example of Research on Charm Traditions. Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought. Riga, Latvia, October 20-24, 2014. Riga: Institute of Literature, Folklore and Art (University of Latvia), p. 4.
 • Pakalns, G. „Jaukas pasakas in stāsti” pasaku pētnieka skatījumā. „Jaukas pasakas in stāsti” (Nice Fairytales and Stories) from the Perspective of Fairy Tale Studies. G. F. Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā. Starptautiska zinātniska konference. Tēzes. International Workshop Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) and the Enlightenment in the Baltics in European Contexts. Abstract. Internationale wissenschaftliche Tagung Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext. Thesen. Rīga–Jelgava–Viesīte–Sunākste. 2014. gada 4. – 6. septembris. Latvijas Universitāte 2014. 39. – 40.
 • Pakalns, G. Pēteris Šmits and the culture of folk-tale study. International Conference Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought. Abstracts. Rīga: LULFMI, 2014, 33.
 • Pūtelis, A. Who Needs Folklore? Mapping Disciplinary History, Rīga: Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014, 35.
 • Reinsone, S. Facing the Enemy: The Image of a Chekist in Narratives of Latvian National Partisan Women after World War II. Power and Democracy. XVIII International Congress of Oral History. The Many Voices of Oral History. Communications. Barcelona: University of Barcelona, 2014, 1178–1185
 • Treija R. Towards international Scholarship: international Years of the Archives of Latvian Folklore, Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought: Abstracts, Riga: Institute of Literature, Folklore and Art, 2014, P. 41.

Pēdējo reizi labots: 12.01.2017 19:23:16