EN in English

2012


LU LFMI publikācijas

2012. gads


Publicētās monogrāfijas

 • Ķencis, Toms. A Disciplinary History of Latvian Mythology. Tartu: Tartu University Press. Tartu, 2012, 222 lpp.
 • Rožkalne, Anita. Lauva: Dzejniece Astrīde Ivaska, Rīga: LU LFMI, 2012, 384 lpp.
 • Zeltiņa, Guna. (Sast.) Theatre in Latvia. (Autori: Lilija Dzene, Viktors Hausmanis, Baiba Kalna, Ieva Struka, Edīte Tišheizere, Guna Zeltiņa). Rīga: LU LFMI, 2012, 299 lpp.

Sastādītie/rediģētie rakstu un materiālu krājumi

 • Ķezbere, Elza. Raksti, 3. sējums: Dzeja un dzīve. Ingunas Daukstes-Silasproģes sakārtojums, priekšvārds, pēcvārds. Rīga: Mansards, 2012, 419 lpp.
 • Krišjānis Barons (sast.). Latvju dainas. Latvian Folksongs. Interlinear translation. Lettische Volkslieder. Interlinearübersetzung. Латышские народные песни. Подстрочники. 2. papildinātais izdevums. Redaktores Dace Bula un Sanita Reinsone. Rīga: LU LFMI, 2012.
 • Lielbārdis, Aigars, Boiko, Mārtiņš. (Sast.) Psalmu dziedāšana Latgalē. Red. Sanita Reinsone. Rīga: LU LFMI, 2012.
 • Rainis. Kastaņola. Gundegas Grīnumas zinātniskā redakcija: priekšvārds, komentāri, rādītāji, ģeogrāfiskās kartes. Rīga: Atēna, 2012.
 • Strēlerte, Veronika. Raksti, 2. sēj. Sast. un komentāru autore Ieva Kalniņa. Rīga: LU LFMI, 2012. 702 lpp.

Žurnāls "Letonica"

 • Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Nr. 1 (22). 2012. Galv. red. Kārlis Vērdiņš.
 • Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls: Tradīcija un robežas. Nr. 2 (23). 2012. Galv. red. Kārlis Vērdiņš. Numura redaktores: Una Smilgaine, Rita Treija.

Raksti zinātniskos izdevumos

 • Beitāne, Anda. Multipart Singing in Northern Latgale: Dynamics of tradition in the late 20th – early 21st century. In: Res Musica. 4. Tallinn: Estonian Musicological Society, Estonian Academy of Music and Theatre, 2012, 125–143.
 • Beitāne, Anda. Paradigmu maiņa Latvijas etnomuzikoloģijā: atgriešanās pie latviešu un cittautu mūzikas sakariem. No: Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Ilma Grauzdiņa un Ēvalds Daugulis (sast.). Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2012, 22–36.
 • Bula, Dace un Smilgaine, Una. Barona konference "Tradīcija un robežas". No: Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte. [Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress. Plenārsēžu materiāli.] Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2012, 223-225.
 • Bula, Dace. Priekšvārds. No: Krišjānis Barons (sast.). Latvju dainas. Latvian Folksongs. Interlinear translation. Lettische Volkslieder. Interlinearübersetzung. Латышские народные песни. Подстрочники. 2. papildinātais izdevums. Rīga: LU LFMI, 2012, 6-23.
 • Burima, Maija. Koncepta „zeme” semantiskie Friča Bārdas dzejoļu krājumā „Zemes dēls” (1911). No: Latvijas Universitātes 69. konference. Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernistam III. Romantiskā pasaules izjūta 20. gadsimta sākuma latviešu un cittautu literatūrā. Friča Bārdas dzejoļu krājumam „Zemes dēls“ – 100. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Jaunā Daugava, 2012, 37-43.
 • Burima, Maija. Representation of Latvia and Latvians in Contemporary Latvian Literature. In: Lituanistica. 4. Vol. 58. 2012.
 • Burima, Maija. The Formation of Latvian Literature Identity at the End of the Nineteenth – the Beginning of the Twentieth Century: Overlapping Vectors of Reception. In: Interlitteraria. 17. World Literature and National Literatures. Tartu: Tartu University Press, 2012, 66-75. [ERIH, CEEOL, Web of Science]
 • Burima, Maija. Travel Sketch Genre in Latvian Literature: 1940-1991. In: Totalitarianism and Literary Discourse: 20th Century Expierence. Ed. by Irma Ratiani. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012, 443-451.
 • Daija, Pauls. "The reason for lack of culture is not yet the lack of mental abilities": Philanthropist Pedagogy and Latvian Literature at the Turn of 18th and 19th Centuries. In: Humanities and Social Sciences Latvia. Volume 19, Issue 1 (Summer-Autumn 2011). [Publicēts 2012]
 • Дайя, Паулс. Просвещение, регион, идентичность: образ России в латышской литературе на рубеже 18-го и 19-го веков. Слово.ру: Балтийский акцент. 2012. Вып. 3. 83-92.
 • Eglāja-Kristsone, Eva. Filtered through Iron Curtain: Soviet methodology towards a canon of world (foreign) literature. Interlitteraria 17. World Literature and National Literatures. Tartu: Tartu University Press, 2012, 342-352 [ERIH, CEEOL, Web of Science]
 • Eglāja-Kristsone, Eva. Robežas simbolizācija latviešu padomju rakstnieku tūrisma ceļojumu aprakstos. No: Letonica. Nr. 3 (24) 2012, 9-21.
 • Eglīte, Dita [Jonīte Dita]. Horeogrāfs dramatiskajā teātrī: piedēklis-biedēklis vai glābšanas riņķis. No: Letonica. 4(25) 2012, 18-24.
 • Frīde, Zigrīda. Vēstule 19. gadsimta pirmās puses literārajos tekstos kā viena no latviešu sabiedrības akulturācijas procesa sastāvdaļām. No: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Nacionālās identitātes meklējumi Baltijas literatūrā un kultūrā: stabilais, mainīgais, zaudētais. Rakstu krājums. 17. Liepāja: LiePA, 2012. 68–75.
 • Grudule, Māra. Georgs Šteins vai tomēr Akmeņu Juris? Ieskats kādā 1865.gada romānā. No: Kursīte, Janīna. (Sast.) Inkluzīvi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 91-109.
 • Grudule, Māra. Wer kennt das Dunkel. Zugänge zu Gertrud von den Brinckens Lyrik. In: Jahrbuch des baltischen Deutschtums 2013. Lüneburg: Carl-Schirren Gesellschaft, 2012, 192-204.
 • Kalnačs, Benedikts. Rūdolfs Blaumanis un latvietība. No: Cimdiņa, Ausma (sast.) Scientiae et Patriae. Veltījums profesorei akadēmiķei Vairai Vīķei Freibergai 75. dzimšanas dienā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 101–109.
 • Kalnačs, Benedikts. Smoke and Fire: Autoethnographic Expression in Early 20th Century Latvian Literature. In: Otherness: Essays and Studies 3.1, Winter 2012, 1-14.
 • Kalnačs, Benedikts. The Blaumanis Moment: National Literature Enters the Stage of Art. In: Interlitteraria. 17. World Literature and National Literatures. Tartu: Tartu University Press, 2012, 315–327. [ERIH, CEEOL, Web of Science]
 • Kalnačs, Benedikts. The Canon of Socialist Realism: The Baltic Example. In: Totalitarianism and Literary Discourse: 20th Century Expierence. Ed. by Irma Ratiani. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012, 84–97.
 • Kalnačs, Benedikts. The Myth of Faust in Latvian Literature: A Postcolonial Interpretation. In: Losada Goya, José Manuel, and Marta Guirao Ochoa (eds.) Myth and Subversion in the Contemporary Novel. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012, 397–406.
 • Laime, Sandis. Raganas – nakts velētājas. No: Kursīte, Janīna. (Sast.) Inkluzīvi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 357–378.
 • Lielbārdis, Aigars. Folklora literatūrā: vecās mātes, buramvārdi un tautas medicīna. No: Kursīte, Janīna. (Sast.) Inkluzīvi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 390–404.
 • Lielbārdis, Aigars. Latviešu buramvārdi laikā un telpā: Jezuītu ordeņa darbības piemērs. No: Letonica, 3 (24) 2012, 49–59.
 • Pakalns, Guntis. Visual Jokes about Christmas and Santa Claus on the Internet – why and why not? In: Folklore. An electronic Journal of Folklore. Edited by Mare Kõiva un Andres Kuperjanov, published by: FB and Media Group of Estonian Literary Museum. Tartu. Vol. 50, 2012, 113 – 134.
 • Pāne, Ieva. Robežmītu pārvērtēšana: Dienvidkurzemes garie saucieni un leiši. No: Letonica Nr.3(24), 2012, 73-98.
 • Reinsone, Sanita. Folklorists un/kā klausītājs: pašrefleksija par ģimenes stāstiem. No: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 17. Liepāja: LiePA, 2012, 248-258.
 • Šarkovska-Liepiņa, Ilze. Rakstīt par vēsturi: Latvijas mūzikas historiogrāfija laiku lokos. No: Letonica Nr.1 (22), 2012, 83-101.
 • Smilgaine, Una. Starpnozaru mākslas grupa „Serde”. Starp mākslu un tradīcijām. No: Letonica Nr.3(24), 2012, 117-125.
 • Treija, Rita. International Cooperation: Anna Bērzkalne. In: Traditiones, 2011, No. 40/3, 157–168. [Publicēts 2012]
 • Vērdiņš, Kārlis. “Izstumtie, kam tempļu nav”: Zemgaliešu Biruta un literārais kanons. No: Romantiskā pasaules izjūta 20. gs. sākuma latviešu un cittautu literatūrā. Rīga: Jaunā Daugava, 2012, 78–86.
 • Vērdiņš, Kārlis. Dēmoniskais Viļums Vēveris: latviešu dekadence un homofīla tēls. No: Letonica, Nr. 1 (22), 2012, 101–112.
 • Vērdiņš, Kārlis. Zilo teorija un tās izcelsme. No: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 17. Liepāja: LiePA, 2012, 301–309.

Pēdējo reizi labots: 12.01.2017 19:21:57