EN in English

2011


LU LFMI publikācijas

2011. gads


Grāmatas

 • Ādama stāsts. Mazsalaciešu dzīve, ieradumi un tikumi Ā. Purmaļa autobiogrāfijā 19. un 20. gs. mijā. 2., pap. izd. Sast. Sanita Reinsone. Rīga: Zinātne, 2011.
 • Bula, Dace. Mūsdienu folkloristika: paradigmas maiņa. Rīga: Zinātne, 2011.
 • Burima, Maija. Modernisma koncepti 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. Rīga: LU LFMI, 2011.
 • Frīde, Zigrīda. Ienest sveci istabā. Latviešu literatūras veidošanās aspekti 19. gadsimta pirmajā pusē. Rīga: LU LFMI, 2011.
 • Hausmanis, Viktors. Veronika Janelsiņa rakstos un darbos. Rīga: Zinātne, 2011.
 • Kalnačs, Benedikts. Baltijas postkoloniālā drāma. Rīga: LU LFMI, 2011.
 • Klotiņš, Arnolds (red.) Mūzika okupācijā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940- 1945 (Latvijas mūzikas vēsture 20.gadsimtā). Rīga, LU LFMI, 2011.
 • Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka. Sast. A. Lielbārdis. Rīga: LU LFMI, 2011.
 • Psalmu dziedāšana Latgalē. Sast. A. Lielbārdis. Rīga: LU LFMI, 2011.
 • Rižijs, Marians. Uldis Bērziņš. Dzīve un laiktelpas poētika. Rīga: LU LFMI, 2011.
 • Vērdiņš, Kārlis. Bastarda forma: Latviešu dzejprozas vēsture. Latviešu dzejprozas atntoloģija. Rīga: LU LFMI, 2011.
 • Viktors Hausmanis. Bibliogrāfija 1956-2011. Sast. I. Daukste-Silasproģe, B. Kalnačs, A. Rožkalne. Rīga: LU LFMI, 2011.

Literatūras, folkloras un mākslas institūta žurnāls "Letonica"

 • Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Galvenais redaktors K. Vērdiņš. Numura redaktore R. Treija. Nr. 21. Rīga: LU LFMI, 2011.

Zinātniski raksti starptautiskajos citēšanas indeksos iekļautos izdevumos

 • Daija, Pauls. "Häda- ja abiraamatuke" rahvavalgustusliku ettevõtmissena Läti alal XVIII sajandil, Keel ja Kirjandus. 8/9, 2011, 628–642.
 • Kalna, Baiba. Latvian Drama and Theatre during World War II, Interlitteraria-16, Vol. 2, Tartu: Tartu University Press, 2011, 391–404.
 • Kalnačs, Benedikts. Nacionālās atmodas un modernitātes robežšķirtne Baltijas dramaturģijā 19. un 20. gadsimta mijā. Rainis. „Uguns un nakts”. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, 18, 2010, 19–32. (Publicēts 2011.g.)
 • Kalnačs, Benedikts. Es atsakos no jūsu žēlastības, baronlielskungs. Rūdolfa Blaumaņa novele „Andriksons”: postkoloniāls lasījums, Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, 19, 2011, 17–22.
 • Ķencis, Toms. The Latvian Mythological Space in Scholarly time, Archaeologia Baltica 15, Klaipeda: Klaipeda University, 2011, 144–157.

Zinātniski raksti ārzemju izdevumos


 • Briedis, Raimonds. Censorship and Aesopic Language: An Analysis of Censorship Documents (1940 – 1980). Baltic Memory. Processes of Modernization in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period. Ed. by E. Baliutytė and D. Mitaitė. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2011, 15–24.
 • Burima, Maija. Latvia and Lithuania in Latvian Writers’ Travel Sketches of the 1960-70s. Baltic Memory. Processes of Modernization in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period. Ed. by E. Baliutytė and D. Mitaitė. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2011, 191–198.
 • Burima, Maija. Норвежско – латышские литературные контакты конца XIX – начала XX века: аспект генезиса. Зарубежная литература XIX века: актуальные проблемы изучения. Сборник статей и материалов. XXIII Пуришевские чтения. Московский педагогический государственный университет. Москва, МПГУ, 2011, 159–160.
 • Daija, Pauls. John Bunyans Roman "Die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit" und die Literatur der lettischen Brüdergemeine. Evangelische Brüder-Unität: Unitas Fratrum. 65/66, 2011, 149–162.
 • Daija, Pauls. "... daβ für das Wohl der lettischen Nation noch sehr viel zu thun übrig sey": Die Umarbeitung von R. Z. Beckers "Noth- und Hülfsbüchlein" als Versuch der Volksaufklärung in Lettland im 18. Jahrhundert. Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der Aufklärung. Hg. von H. Schmitt, H. Böning, W. Greiling, R. Siegert. Bremen: edition lumiere, 2011, 157–178.
 • Eglāja-Kristsone, Eva. Intimacy as a Hallmark of 1970s Baltic Poetry. Baltic Memory. Processes of Modernization in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period. Ed. by E. Baliutytė and D. Mitaitė. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2011, 145–152.
 • Grudule, Māra. Die Gelegenheitsdichtung in lettischer Sprache im 17. Jahrhundert. Paul Fleming und das literarische Feld der Stadt Tallinn in der frühen Neuzeit. Studien zum Sprach-, Literatur- und Kulturkontakt einer Region. Hg. von M. Tarvas. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011, 127–142.
 • Grudule, Māra. Holbergs Jeppe vom Berge in der lettischen Theatergeschichte. Baltische Literaturen in der Goethezeit. Hg. von H. Bosse, O.-H. Elias, T.Taterka. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011, 303–323.
 • Grudule, Māra. Paul Fleming auf Lettisch. Paul Fleming und das literarische Feld der Stadt Tallinn in der frühen Neuzeit. Studien zum Sprach-, Literatur- und Kulturkontakt einer Region. Hg. von M. Tarvas. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011, 55–60.
 • Grudule, Māra. Riga in der deutschbaltischen Lyrik am Ende des 19. und Anfang 20.Jahrhunderts. Erinnerungsmetropole Riga. Deutschsprachige Literatur- und Kulturvielfalt im Vergleich. Hg. von M. Jaumann und K. Schenk. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011, 209–219.
 • Grudule, Māra. Volksaufklärung in Lettland. Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der Aufklärung. Hg. von H. Schmitt, H. Böning, W. Greiling, R. Siegert. Bremen: edition lumière, 2011, 137–157.
 • Kalnačs, Benedikts. Models of Critical Appropriation, Deconstruction and Inversion: Undermining the Socialist Realist Canon. Baltic Memory. Processes of Modernization in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period. Ed. by E. Baliutytė and D. Mitaitė. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2011, 25–30.
 • Ķencis, Toms and Kuutma, Kristin. National Museums in Latvia, Linköping University Electronic Press, Linköping: Linköpings universitet, 2011, 497–519.
 • (Pieejams: http://www.ep.liu.se/ecp/064/021/ecp64021.pdf)
 • Ķencis, Toms. Latvian Fever charms: Comparative Coordinates and Cases, Oral Charms in Structural and Comparative Light. Ed. by T. A. Mikhailova, J. Roper, A. L. Toporkov, D. S. Nikolaev. Moscow: Russian Academy of Sciences, 2011, 166–172.
 • Rožkalne, Anita. Borders and Limitations in Latvian Fiction. Baltic Memory. Processes of Modernization in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period. Ed. by E. Baliutytė and D. Mitaitė. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2011, 97–103.
 • Vērdiņš, Kārlis. Latvian Prose Poems of the 1980s. Baltic Memory. Processes of Modernization in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period. Ed. by E. Baliutytė and D. Mitaitė. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2011, 153–162.

Zinātniski raksti Latvijas izdevumos

 • Bula, Dace. Ceļi, kas nekrustojās: Jāzeps Rudzītis un straptautiskā folkloristika 20. gs. otrajā pusē. Letonica, 21, 2011, 19–38.
 • Burima, Maija. Klusuma pasaule 20. gadsimta pirmo dekāžu latviešu literatūrā; semantika un funkcionalitāte. Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam, II: Romantisms, neoromantisms un dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā – Fricim Bārdam 130. Rīga: Jaunā Daugava, 2011, 7–20.
 • Burima, Maija. Zemes semantika Knuta Hamsuna romānā „Zemes svētība” un tā rezonanse Latvijā. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas XIII, Četri pamatelementi kultūrā: uguns, ūdens, zeme, gaiss. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011.
 • Daija, Pauls. Apgaismība, revolūcija, karnevāls. Ludviga Holberga "Kalna Jepes" latviskojuma politiskie aspekti. Vēsture teātrī un drāmā. Sast. S. Radzobe. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011, 203–224.
 • Daija, Pauls. "Viņš runā tā, kā mēs paši": mācītājs latviešu literatūrā tautas apgaismības laikmetā. Literatūra un reliģija: zinātnisko rakstu krājums. Sast. I. Kalniņa un V. Vecgrāvis. Rīga: Jaunā Daugava, 2011, 40–49.
 • Daija, Pauls. Priekšmets un morāle: atrastās mantas motīvs apgaismības laikmeta latviešu laicīgajā prozā. Kultūras studijas: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā, 3. Red. A. Stašulāne, Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds "Saule", 2011, 78–93.
 • Daija, Pauls. Vācu apgaismības bestsellers latviski: Rūdolfs Zahariass Bekers un latviešu laicīgā literatūra 18. gadsimtā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 16, Sast. Z. Gūtmane, Liepāja: LiePA, 2011, 6–26.
 • Frīde, Zigrīda. Folkloristikas konteksti senākā laikposma latviešu literatūras vēsturē. Letonica, 21, 2011, 39–49.
 • Grudule, Māra. Eduarda Keizerlinga romāns „Viļņi” latviskos ūdeņos. Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam, II: Romantisms, neoromantisms un dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā – Fricim Bārdam 130. Rīga: Jaunā Daugava, 2011, 25–33.
 • Hausmanis, Viktors. Pirms simts gadiem iekvēlojās uguns. Rīgas latvietis. Rīgas Latviešu biedrības gadagrāmata, 2011. Sast. G. Jablovska, I. Bērsons. Rīga: Mansards / Rīgas Latviešu biedrība, 2011, 118–122.
 • Hausmanis, Viktors. Vēl viens brīnums teātra pasaulē. Rīgas latvietis. Rīgas Latviešu biedrības gadagrāmata, 2011. Sast. G. Jablovska, I. Bērsons. Rīga: Mansards / Rīgas Latviešu biedrība, 2011, 115–117.
 • Kalna, Baiba. Žans Vilārs. Teātra režija pasaulē, 2. Red. S. Radzobe. Rīga: Jumava, 2011, 348–360.
 • Kalnačs, Benedikts. Nacionālās vēstures tematika 20. gadsimta 20.–40. gadu Baltijas dramaturģijā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 16, Sast. Z. Gūtmane, Liepāja: LiePA, 2011, 56–64.
 • Kalniņa, Ieva. Par dažiem neoromantisma robežgadījumiem Veronikas Strēlertes daiļrades sākumā. Romantisms, neoromantisms un dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā: Fricim Bārdam 130. Rīga: Jaunā Daugava, 2011, 33–42.
 • Ķencis, Toms. Arveds Švābe un latviešu folkloristika, Letonica, 21, 2011, 82–91.
 • Krogzeme-Mosgorda, Baiba. Vīriešu albumi. Atmiņu albumu tradīcija militārajā dienestā un apcietinājumā, Letonica, 21, 2011, 188–203.
 • Laime, Sandis. Breidaka stūris, Četru Jāņu purvs, Tatāru kalns... Timofejevkas apkārtnes vietu vārdi un vietu folklora. Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka. Sast. A. Lielbārdis. Rīga: LU LFMI, 2011, 125–135.
 • Laime, Sandis. Timofejevkas apkārtnes vietvārdu un vietu folkloras vārdnīca. Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka. Sast. A. Lielbārdis. Rīga: LU LFMI, 2011, 175–181.
 • Lielbārdis, Aigars. Ernas Stallītes buramvārdu mantojums un teikšana buramvārdu tradīcijas kontekstā Vidzemē, Letonica, 21, 2011, 92–107.
 • Lielbārdis, Aigars. Jēkaba Alkšņa devums latviešu tautas medicīnas materiālu un buramvārdu vākšanā un izpētē. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 16, Sast. Z. Gūtmane, Liepāja: LiePA, 2011, 222–232.
 • Lielbārdis, Aigars. Maģijas un reliģijas saskarsme Timofejevkas latviešu svētkos un ikdienā. Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka. Sast. A. Lielbārdis. Rīga: LU LFMI, 2011, 137–156.
 • Melne, Elga. Personību loma tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma tapšanā, Letonica, 21, 2011, 108–118.
 • Ozoliņš, Gatis. Arvīda Aizsila Latgales folkloras vākums. Via Latgalica: Latgalistikys kongresu materiali, III. Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2011. 215–233.
 • Ozoliņš, Gatis. Folklorists un skolotājs Jānis Alberts Jansons: personības credo, Letonica, 21, 2011, 119–129.
 • Pakalns, Guntis. Vispasaules eposu festivālā Kirgizstānā, Letonica, 21, 2011, 260–262.
 • Reinsone, Sanita. Ar pagātni sirdī...: Timofejevkas sākuma laika atspulgi ciema iedzīvotāju stāstos. Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka. Sast. A. Lielbārdis. Rīga: LU LFMI, 2011, 101–116.
 • Reinsone, Sanita. Personiskums, stāsti un kontekstuālās variācijas, Letonica, 21, 2011, 138–155.
 • Rižijs, Marians. Debesis Ulža Bērziņa dzejā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 16, Sast. Z. Gūtmane, Liepāja: LiePA, 2011, 116–121.
 • Rižijs, Marians. Pulkstenis un pulksteņlaiks Ulda Bērziņa dzejā, Kultūras studijas: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā, 3. Red. A. Stašulāne, Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds "Saule", 2011, 388–395.
 • Treija Rita. Kārle Krons un latviešu folkloristi, Letonica, 21, 2011, 169–176.
 • Treija, Rita. The Theological Identity of Ludis Bērziņš as Reflected in His Manuscript ‘Magnificent Songs’ (Greznas dziesmas). LU repozitorijā „SciRePrints: Science and Religion Dialogue Prints of University of Latvia” deponēts 2011.6.02.
 • (Pieejams: http://scireprints.lu.lv/176/)
 • Zeltiņa, Guna. Amerikas Savienoto Valstu režija. Teātra režija pasaulē, 2. Red. S. Radzobe. Rīga: Jumava, 2011, 164–215.
 • Zeltiņa, Guna. Roberts Vilsons. Teātra režija pasaulē, 2. Red. S. Radzobe. Rīga: Jumava, 2011, 310–347.

Pēdējo reizi labots: 12.01.2017 19:23:36