EN in English

2010


LU LFMI publikācijas

2010. gads


Monogrāfiski izdevumi

 • Akatova H. Latviešu dzejas krājumu rādītājs. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevniecība, 2010, 574 lpp.
 • Briedis R. Teksta cenzūras īsais kurss: prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevniecība, 2010, 184 lpp.
 • Hausmanis V. Austrālijas latviešu teātris. Rīga: Zinātne, 2010, 669 lpp.
 • Ozoliņš G. (zin. red., sast., iev.un kom. aut.) J. A. Jansona Latviešu masku gājieni. Rīga: Zinātne, 2010, 383 lpp.
 • Pakalns G. (sast., iev., kom. aut.) Džūkstes teikas un nostāsti. Rīga: Zinātne, 2010, 574 lpp.
 • Rožkalne A. (rakstu krāj. sast. un ievads) Gaisma un noslēpums: Velta Sniķere. Rīga: Pētergailis, 2010, 160 lpp.
 • Vīksna M. (sast., iev., kom. aut.) Sveicināti Saldū! Saldus novada folklora Māras Vīksnas atlasē un sakārtojumā. Rīga: Zinātne, 2010, 592 lpp.
 • Vērdiņš K. Social and Political Dimensions of Latvian Prose Poem. Pisa University Press, 2010. (CLIOHRES.net)
 • Zeltiņa G. (sast.) Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevniecība, 2010, 607 lpp.

Starptautiskās datubāzēs iekļautie raksti

 • Burima M. History of Literature by Voldemārs Dambergs „The Twentieth Century in Latvian Literature” in the Context of Literary History Publications. Talvet, Jüri (ed.) Interlitteraria, 15/1, 2010, 205–211. (Web of Knowledge)
 • Kalnacs B. The Modernist Opening in Latvia and Aesthetic Tension as a Catalyst for Change. Talvet, Jüri (ed.) Interlitteraria, 15/1, 2010, 212–219. (Web of Knowledge)

Literatūras, folkloras un mākslas institūta žurnāls "Letonica"

 • Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra, folklora, māksla. 2010, Nr. 20, 285 lpp.

Zinātniski raksti

 • Bula D. Performances skola latviešu folkloristikā? Kultūras Forums, Nr. 26(405), 2010, 6.
 • Burima M. Memory Narrative Waves in the 20h Century Latvian Literature. Memoirs of the 20th century: Nordic and Baltic Expierence. Comparative Studies Vol. III (2). Daugavpils: Daugavpils University Academic Press Saule, 2010, pp. 49 – 60.
 • Burima M. Koncepts „ziedi” 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam. Rakstu krājums, I. Aktuālas problēmas romantisma un neoromantisma pētniecībā. Latvijas Universtātes 67. Konferences zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Jaunā Daugava 2010. – 80. – 92. lpp.
 • Daija, P. Teoloģiskais racionālisms un latviešu literatūra apgaismības laikmetā (18. gs. otrā puse – 19. gs. sākums). Latvijas Universitātes Raksti, 748. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Latviešu literatūra un reliģija. R.: LU, 2010. 7.-17. lpp.
 • Daija, P. Priekšromantisma aspekti apgaismības laika latviešu literatūrā. Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam. 1. sējums. Aktuālas problēmas romantisma un neoromantisma pētniecībā / Sast. S. Ratniece un V. Vecgrāvis. Rīga: Jaunā Daugava, 2010, 7.-16. lpp.
 • Daija, P. Reliģija, misija un nācija: Džons Banjens latviešu brāļu draudzes literatūrā 18. un 19. gs. mijā, Literatūra un reliģija: zinātnisko rakstu krājums / Sast. I. Kalniņa un V. Vecgrāvis. Rīga: Jaunā Daugava, 2010, 15.-21. lpp.
 • Grīnuma G. Raiņa “Kastaņola” jaunā izdevumā. Izglītība un Kultūra, 25.03.10.
 • Grīnuma G. Katram sava utopija vai Rainis un Askonas „Patiesības kalns”.Karogs, Nr. 4, 2010, 82.–108. lpp.
 • Grīnuma G. Uz Šveici ābolu vezumā. Karogs. Nr. 5/6, 2010, 128.-139. lpp
 • Grudule M. "..sie empfinden nur, dass sie leben. ". - Der Lette in deutschbaltischer Prosa um die Wende vom 19. zum 20.Jahrhundert. In: Deutschsprachige Literatur im Baltikum und in Sankt Petersburg. Berlin: Dincker&Humblot, 2010, S.107-127.
 • Grudule M. Miesas spīdeklis - acs. Pumpura eposā "Lāčplēsis" un nepabeigtajā romānā "Kurmis". Lāčplēša ceļš pasaulē. Latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas. Sast. A.Cimdiņa un O.Lāms. – Rīga: Zinātne, 2010. 148.-164.lpp.
 • Grudule M. Svante Gustavs Dīcs latviešu dzejas vēsturē. Latviešu literatūra un reliģija. Literatūrzinātne, folkloristika un māksla. LU Raksti Nr. 748, Rīga, LU, 2010, 18.-31.lpp.
 • Hausmanis V. Anšlavs Eglītis Alpu aizdurē. Grām: A. Eglītis. Švābu kapričo. Rīga, Jumava, 2010, 355.-370. lpp.
 • Hausmanis V. Komentāri. Grām: A. Eglītis. Švābu kapričo. Rīga, Jumava, 2010, 345.-354. lpp.
 • Hausmanis V. Reiz bij’ tāds spēkavīrs… Grām. Kārlis Sebris. Pats. Rīga, Jumava, 2010, 7.-36. lpp.
 • Hausmanis V. Teātra pirmsākumi Latvijā. Grām. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU LFMI, 2010, 21.-51. lpp.
 • Hausmanis V. Jelgavas teātris. Grām. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU LFMI, 2010, 235.-248. lpp.
 • Kalna B. Rīgas Krievu teātris // Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām, Rīga: LU LFMI, 2010, 391.-442. lpp.
 • Kalna B. Neatkarīgie teātri // Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām, Rīga: LU LFMI, 2010, 537.-562. lpp.
 • Kalnačs B. The Modernist Opening in Latvia and Aesthetic Tension as a Catalyst for Change. Talvet, Jüri (ed.) Interlitteraria, 15/1, 2010, 212–219.
 • Kalniņa I. Literatūrpētniecības ražu pārlūkojot (2005–2009). Latviešu valodas apguves valsts aģentūras (LVAVA) zinātniski metodiskais izdevums Tagad. 2010. Nr. 25. 43.–47. lpp.
 • Kalniņa I. Žurnāla „Letonica” Nr. 11–20 rakstu rādītājs. Letonica, 2010, Nr. 20, 251.–262. lpp.
 • Kalniņa I. Zinātnes dzīves hronika LU LFMI Latviešu literatūras vēstures un teorijas daļā. Letonica, 2010, Nr. 20, 274.–282. lpp.
 • Ķencis T. Vēstītājfolkloras loma latviešu mitoloģijas pētniecībā. Letonica, 2010, Nr. 20, 30-48. Lpp.
 • Klotiņš A. Jāzeps Vītols un viņa stīgu kvartets/ String Quartet in G, op. 27// Jāzeps Vītols. Stīgu kvartets Sol mažorā op. 27. Musica Baltica, Rīga, 2010, VIII-XII lpp.
 • Klotiņš A. Republiku tiesiskais statuss un kultūras attīstības jautājumi. Radošo savienību plēnums, 1. un 2. jūnijs, Rīga, Jumava, 2010, 134. – 140. lpp.
 • Klotiņš A. Pēteris Vasks [kompaktdiska anotācija], Mainz, „Wergo”, 2010
 • Krogzeme-Mosgorda B. Mīklu grāmata ģimenei. Letonica, 2010, Nr. 20, 210.-214. lpp.
 • Krogzeme-Mosgorda B. Liene Neulande (1921 -2010). Letonica, 2010, Nr. 20, 247.-249. lpp.
 • Laime S. Dāvis Ozoliņš un viņa pētījums „Raganas” (1893). Letonica, Nr. 20, 2010, 49–68. lpp.
 • Laime S. Malienas dvēsele Dāvis Ozoliņš un viņa pētījums „Raganas.” Daba un vēsture 2011. Rīga: Zinātne, 2010.
 • Laime S. Is There Any Connection Between Doing Laundry and the Souls of the Dead? Water, Borders and Boundaries: 4th Conference on Holy Places in the Baltic Sea Region. May 6th-8th 2010. Abstracts. Turku: University of Turku. – P. 10.
 • Liepiņa (Šarkovska-Liepiņa) I. Burkards Valdiss: Pazudušā dēla atgriešanās (zinātn. pēcv.), 171.-188.lpp. Grām.: Burkards Valdiss. Parabola par pazudušo dēlu. Rīga: Musica Baltica, 189 lpp.
 • Liepiņa (Šarkovska-Liepiņa) I. Latvian Women Composers: Gender Identity and Research Perspective. 42nd Baltic Musicology Conference Music and Identities: Baltic Sea Region in the 21st Century and New Approaches to Music Analysis. Rīga, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 29.10.2010., p. 22.
 • Lielbārdis A. Latviešu pasaku, teiku un buramvārdu „žanru mijsakarības”. Letonica, Nr. 20, 2010., 69.-84.lpp.
 • Lielbārdis A. Latviešu ciemi Krievijas Federācijā: 2009. g. lauka pētījums. Letonica, Nr. 20, 2010, 231.-234. lpp.
 • Melne E. Zīmēšanas skolotāja folklora. Liesma (laikraksta pielik. Valmierietis 4. lpp.) 17.03.2010.
 • Melne E. Jūra manim zeltu nesa. Folklorista skats Vidzemes piekrastes zvejnieku ieražās un tradīcijās. Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata 2010. R.: BIOR, 2010, 132.-140.lpp.
 • Ozoliņa A., Treija R. Helsinku piezīmes. Letonica 20. Rīga, 2010, 234. lpp.
 • Ozoliņš G. Jānis Alberts Jansons un latviešu masku pētniecība kultūrvēsturiskās etnoloģijas kontekstā. Jansons, J. A. 2010. Latviešu masku gājieni. Rīga: Zinātne. 9.-45. lpp.
 • Ozoliņš G. Jāņa Alberta Jansona pasaku krājums „Senā dzīve”. Letonica, 20, 2010, 101.-117. lpp.
 • Ozoliņš G. J. A. Jansons un latviešu masku pētniecība. DU Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, 17, 2010, 7.-20. lpp.
 • Pakalns G. Attempts at Maintenance of Storytelling Traditions in Modern Latvia. In: E. Anasttasova, M. Koiva (eds.) Balkan and Baltic States in United Europe: Histories, Religions and Cultures. Sofia and Tartu, 2009[2010], p. 37 - 47.
 • Reidzāne B. Vienas pasakas iespējamās pasaules. Letonica 2010, Nr. 20, 126.-136.lpp.
 • Reidzāne B. Dāvana kurzemniekiem. [No Sventājas līdz Ancei: Latviešu izloksnes Rietumkurzemes piekrastē 20.gs. beigās/21.gs. sākumā. Sast. L. Markus-Narvila] Letonica 2010, Nr. 20, 208.-209.lpp.
 • Rožkalne A. Vārdu realitāte jeb: Meistars ir neredzams” [rec. par G. Repšes prozas krājumu „Stāsti par mācekļiem”]. Karogs, 2010, Nr. 3, 119.-124. lpp.
 • Treija R. Somu paraugs latviešu folkloristikā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums, 15. Z. Gūtmane (sast.) Liepāja: LiePA, 2010, 6.-20. lpp.
 • Treija R. Folkloristika [2008.–2010. gada hronika]. Letonica, 2010, Nr. 20, 262.-273. lpp.
 • Treija, R. Epicentrs Džūkste. Kultūras Forums, 2010, 18. jūn.–2. jūl. [rec. par: Džūkstes teikas un nostāsti / Sast. G. Pakalns. Rīga: Zinātne, 2010. – 576 lpp.]
 • Vīksna M. Dzimšanas dienas svinības Sēlijā. (Almai Ancelānei 100) Brīvā Latvija un Laiks Nr. 13, 03.04 – 09. 04.2010.
 • Vīksna M. Kas meklē, tas atrod. [Par Meklējumu un atradumu konferenci] Brīvā Latvija un Laiks, Nr. 23., 12.06.-18.06.2010. il.
 • Vīksna M. Krišjānis un Valdemārs. Daba un vēsture 2011, R.: Zinātne, 2010., 158- 166. lpp.
 • Vīksna M. Krišjāņa Barona “augsticienījamais draugs”. Daba un vēsture 2011, R.: Zinātne, 2010., 166. – 170. lpp.
 • Vīksna M. Friča Brīvzemnieka pasakas Anša Lerha-Puškaiša un Pētera Šmita krājumos. Letonica, 2010, Nr. 20, 181.-189.lpp.
 • Vīksna M. Aglonas ģimnāzijas pasaku krājums. Letonica, 2010, Nr. 20, 214.-217. lpp.
 • Vīksna M. Almas Ancelānes simtgades svinības Sēlijā. Letonica, 2010, Nr. 20, 223.- 227.lpp.
 • Vīksna M. In memoriam Annu Čakari mūžībā pavadot. Letonica, 2010, Nr. 20, 249.- 250. lpp.
 • Zeltiņa G. Jaunais latviešu un Jaunais Rīgas teātris. Grām.: Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevniecība, 2010, 52.-84. lpp.
 • Zeltiņa G. Strādnieku teātris. Grām.: Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevniecība, 2010, 228.-234. lpp.
 • Zeltiņa G. Daugavpils teātris. Grām.: Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevniecība, 2010, 345.-390. lpp.
 • Zeltiņa G. Jaunatnes teātris. Grām.: Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevniecība, 2010, 443. – 489. lpp.
 • Zeltiņa G. Jaunais Rīgas teātris Grām.: Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevniecība, 2010,. 490.-536. lpp.

Populārzinātniski raksti

 • Briedis R. Dzejolī ieslēgts romāns. Latvju Teksti. 2, 2010, 50.-51.lpp.
 • Burima M. History of Literature by Voldemārs Dambergs „The Twentieth Century in Latvian Literature” in the Context of Latvian Literary History Publications. Interlitteraria. History of Literature as a Factor of a National and Supranational Literary Canon, volume 1. Annual international refereed edition of the Chair of Comparative Literature of Tartu University and the Estonian Association of Comparative Literature. Tartu: Tartu: Tartu University Press, 2010, 205-211.
 • Burima M. Memory Narrative Waves in the 20h Century Latvian Literature. Memoirs of the 20th century: Nordic and Baltic Experience. Comparative Studies Vol. III (2). Daugavpils: Daugavpils University Academic Press Saule, 2010, pp. 49-60.
 • Burima M. Koncepts „ziedi” 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam. Rakstu krājums, I. Aktuālas problēmas romantisma un neoromantisma pētniecībā. Latvijas Universtātes 67. Konferences zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Jaunā Daugava, 2010, 80.-92.lpp.
 • Daija, P. Koloniālā poētika vai poētiskais koloniālisms? Kultūras Forums. 23.04. 2010.
 • Eglāja-Kristsone E. Latvija un trimda. Jaunā Gaita, Nr. 260, 20.-23.lpp.
 • Eglāja-Kristsone E. Latvija un trimda. Jaunā Gaita, Nr. 261, 16.-21.lpp.
 • Eglāja-Kristsone E. Latvija un trimda. Jaunā Gaita, Nr. 262, 24.-31.lpp.
 • Eglāja-Kristsone E. Latvija un trimda. Jaunā Gaita, Nr. 263, 25.-29.lpp.
 • Hausmanis V. Atskatoties. Laiks, Brīvā Latvija, 20.-27.01.2020.
 • Hausmanis V. Katram savs humora slieksnis... Latvijas Avīze, 10.02.2010.
 • Hausmanis V. Iet jau visādi... Brīvā Latvija, 13.-19.02.2010.
 • Hausmanis V. Kas mūs vieno, kas šķir. Austrālijas Latvietis, 10.02.2010.
 • Hausmanis V. Prieks un bēdas – viss kopā. Austrālijas Latvietis, 10. 03.2010.
 • Hausmanis V. Būšot pavasaris. Laiks, 27.03.2010-02.04.2010.
 • Hausmanis V. Iespaidi – kaudžu kaudzēm. Brīvā Latvija, 15.-21.05.2010.
 • Hausmanis V. Odi, referāti un teātris. Laiks, 05.-11.06.2010.
 • Hausmanis V. Par aktieri un režisoru Vilibertu Štālu. Austrālijas Latvietis, 14.07.2010., 21.07.2010., 28.07.2010.
 • Hausmanis V. Nemierpilnais Ģirts. Brīvā Latvija, 24.-30.07.2010.
 • Hausmanis V. Dzeguze kūkoja ilgi. Austrālijas Latvietis, 04.08.2010.
 • Hausmanis V. Vasarīgi iespaidi un pārdomas. Brīvā Latvija, Laiks, 21.-27.08.2010.
 • Hausmanis V. Pirmā un pēdējā tikšanās. Kultūras Diena, 08.10.2010.
 • Hausmanis V. Sezona sākusies. Laiks; Brīvā Latvija, 9.-15.10.2010.
 • Hausmanis V. No Lilijas Dzenes atvadoties. Zinātnes Vēstnesis, 11.10.2010.
 • Hausmanis V. Rudens. Laiks, 27.11.-03.12.2010.
 • Kalna, B. Spēles, kurās paslēpties. Teātra vēstnesis, 2010, Nr. 1, 75.-79. lpp.
 • Kalna, B. Duelis ar varu. Kultūras Forums, 04.06.2010.
 • Kalna, B. Karaliskās spēles. Kultūras Forums, 24.09.2010.
 • Kalna, B. Asiņainās saules un mazo cilvēku stāsti. Izglītība un Kultūra, 16.09.2010.
 • Kalna, B. Zelta maska Latvijā. Izglītība un Kultūra, 30.09.2010.
 • Kalna B. Dailes teātrim-90. Teātris ir kā dzīvs organisms // Izglītība un Kultūra, 18.11.2010.
 • Šarkovska-Liepiņa, Ilze. Nepakļāvīgie (par folkmūzikas kustību Latvijā) / Austra Pumpure mana un tava.- Rakstu krāj. – Rīga: Austras biedrība, 2010. 65.-71.lpp.
 • Šarkovska-Liepiņa I. Santas Ratnieces pieturzīmes // Māksla Plus, 2010, nr.1, 44.-45. lpp.
 • Šarkovska-Liepiņa I. Ainavas ar vēju un klarnetes balsi: Mārīte Dombrovska // Māksla Plus, 2010, nr.3, 46.-47. lpp.
 • Šarkovska-Liepiņa I. Mūzika zem reformācijas, vētru un dziņu karogiem //
 • http://diena.lv/lat/izklaide/muzika/muzika-zem-reformacijas-vetru-un-dzinu-karogiem; http://www.muzikassaule.lv/recenzijas/, 18. jūl.
 • Ozoliņa A. Informatīvs raksts internetā "Pētījums par pirts tradīciju Liepnas pagastā", Agrita Ozoliņa. Publicēts 04.02.2010, apskatāms biedrības "Latvijas pirts". Mājas lapā: http://www.termorelax.com/web/?id=402468
 • Rižijs M. Putna tēls Ulda Bērziņa dzejā. Kultūras studijas: zinātnisko rakstu krājums. Dzīvnieki literatūrā un kultūrā, Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010, 408.-415. lpp.
 • Rižijs M. Vārds un radīšana (vēsts, runa, rīcība, varoņdarbs) Ulda Bērziņa dzejā, Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums, Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010, 159.-166. lpp.
 • Rižijs M. [publicēts ar pseid. Māris Salējs] Uldis Bērziņš un „krājuma kļūmes”: Ulža Bērziņa ceļš līdz pirmajam krājumam „Piemineklis kazai”: ieskats Latvijas Rakstnieku savienības sēžu protokolos. Karogs Nr. 3, 2010, maijs/jūnijs, Rīga: Karogs, 107.-115. lpp.
 • Zeltina G. Concept of Femininity in the Latvian Theatre - Historical and Contemporary Practices // http://www.criticalstages.org. (starptautisks teātra žurnāls internetā angļu valodā), 2010 Autumn, Vol. 3.
 • Zeltina G. The Quiet and the Loud Unbearables of Latvian Theatre //UBU Stages (European Stages). Emergence(s) in European Theatre /dans le theatre europeen/Revue Theatrale Europeenne/European Theatre Review. Revue bilingue francais-anglais/Bilingual English-French review (raksti par latviešu jauno režiju un intervijas ar režisoru V. Meikšānu angļu un franču valodā), Paris, 2010, Nr.48/49, pp.119-121,122-124,125-127,128-129.
 • Zeltiņa G. Tās vērtības, kas mūsu pašu // Māksla Plus, 2010, Nr. 1, 50.-55. lpp.
 • Zeltiņa G. Divreiz divas karalienes jeb Marija Sjuarte teātrī // Māksla Plus, 2010, Nr.5, 18.- 21. lpp.
 • Vērdiņš K. „Apburti vārdi”. No: Velta Sniķere. Pieredze. Rīga: Mansards, 2010, 49-54. lpp.
 • Vērdiņš K. „Karabass Barabass Brūveris”. Kultūras Forums, 15.01.2010.
 • Vērdiņš K. „Neibarta mūžīgā plidināšanās”. Kultūras Diena, 16.01.2010.
 • Vērdiņš K. „Atturība un vienaldzība”. Karogs, 2010, Nr. 2, 108.-110.lpp.
 • Vērdiņš K. „Šekspīra soneti Latvijā”. Karogs, 2010, Nr. 4, 141.-144.lpp.
 • Vērdiņš K.. „Sieviete un trauma”. Latvju Teksti, 2010/1, 43.-44.lpp.
 • Vērdiņš K. „Apziņas miesa”. Kultūras Diena, 01.10.2010.
 • Vērdiņš K. „Puisītis un jauneklis”. Latvju Teksti, 2010, Nr. 2, 56.-57.lpp.
 • Vērdiņš K. Rakstu sērija „Gads ar latviešu dzeju” laikrakstā „Kultūras Forums”:

1. E.Ādamsons. Saules pulkstenis. Kultūras Forums, 8. janvāris, 8.lpp.

2. E.Aivars. Ainava kliedz. Kultūras Forums, 15. janvāris, 4.lpp.

3. A.Aizpuriete. Bābeles nomalē. Kultūras Forums, 22. janvāris, 9.lpp.

4. Alant Vils. Poem pa kulšen. Kultūras Forums, 29. janvāris, 12.lpp.

5. A.Auziņa. Atšķirtie dārzi. Kultūras Forums, 5. februāris, 12.lpp.

6. Aspazija. Sarkanās puķes. Kultūras Forums, 12. februāris, 9.lpp.

7. Auseklis. Otrā dzeiju grāmata. Kultūras Forums, 19. februāris, 9.lpp.

8. F.Bārda. Zemes dēls. Kultūras Forums, 5. marts, 9.lpp.

9. V.Belševica. Gadu gredzeni. Kultūras Forums, 12. marts, 9.lpp.

10. U.Bērziņš. Piemineklis kazai. Kultūras Forums, 26. marts, 2.lpp.

11. J.Boiko. Dzejoļi un dziesmas. Kultūras Forums, 9. aprīlis, 12.lpp.

12. P.Brūveris. Ziedi zaudētājiem. Kultūras Forums, 16. aprīlis, 9.lpp.

13. A.Čaks. Umurkumurs. Kultūras Forums, 23. aprīlis, 6.lpp.

14. V.Eglītis. Elēģijas. Kultūras Forums, 30. aprīlis, 9.lpp.

15. K.Elsbergs. Bēdas uz nebēdu. Kultūras Forums, 7. maijs, 12.lpp.

16. G.Godiņš. Nakts saule. Kultūras Forums, 14. maijs, 6.lpp.

17. V.Grēviņš. Otrā dzeju grāmata. Kultūras Forums, 28. maijs, 12.lpp.

18. J.Helds. Naktsputna testaments. Kultūras Forums, 4. jūnijs, 9.lpp.

19. Jo. Manas mīļās vārds. Kultūras Forums, 11. jūnijs, 12.lpp.

20. Monta Kroma. Lūpas. Tu. Lūpas. Es. Kultūras Forums, 2. jūlijs, 7.lpp.

21. Kārlis Krūza. Trauslā traukā. Kultūras Forums, 9. jūlijs, 9.lpp.

22. Juris Kunnoss. Pieci septiņi. Kultūras Forums, 16. jūlijs, 6.lpp.

23. Andrejs Kurcijs. Barbars Parīzē. Kultūras Forums, 23. jūlijs, 11.lpp.

24. Pēteris Ķikuts. Mašīna. Kultūras Forums, 30. jūlijs, 6.lpp.

25. Jānis Medenis. Tecila. Kultūras Forums, 6. augusts, 11.lpp.

26. Māris Melgalvs. Meldijās iešana. Kultūras Forums, 13. augusts, 4.lpp.

27. Egils Plaudis. Lietuvēna spēle. Kultūras Forums, 20. augusts, 3.lpp.

28. Jānis Plaudis. Panama galvā. Kultūras Forums, 27. augusts, 3.lpp.

29. Vilis Plūdonis. Dzīves simfonijas. Kultūras Forums, 3. septembris, 6.lpp.

30. Rainis. Gals un sākums. Kultūras Forums, 10. septembris.

31. Edvīns Raups. Dzīvo damies. Kultūras Forums, 24. septembris.

32. Jānis Rokpelnis. Zvaigzne, putna ēna un citi. Kultūras Forums, 30. septembris.

33. Gunars Saliņš. Melnā saule. Kultūras Forums, 8. oktobris.

34. Kārlis Skalbe. Sapņi un teikas. Kultūras Forums, 15. oktobris, 7.lpp.

35. Knuts Skujenieks. Lirika un balsis. Kultūras Forums, 29. oktobris, 12.lpp.

36. Veronika Strēlerte. Mēness upe. Kultūras Forums, 12. novembris, 5.lpp.

37. Olafs Stumbrs. Etīdes. Kultūras Forums, 26. novembris, 5.lpp.

38. Jānis Sudrabkalns. Spārnotā Armāda. Kultūras Forums, 3. decembris, 12.lpp.

39. Linards Tauns. Laulības ar pilsētu. Kultūras Forums, 10. decembris, 8.lpp.

40. Andris Žebers. Tetovējumi. Kultūras Forums, 17. decembris, 3.lpp.

Pēdējo reizi labots: 12.01.2017 19:23:51