EN in English

2009


LU LFMI publikācijas

2009. gads


Monogrāfiski izdevumi

 • Beitāne A. Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2009. 448 lpp.
 • Grīnuma G. Piemiņas paradoksi. Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Karogs, 2009. 767 lpp. [Library of Congress]
 • Hausmanis V. Latviešu drāmas sākotne. Rīga: Zinātne, 2009. 699 lpp. [Library of Congress]
 • Kalnačs B., Sprindytė J., Undusk J. (Eds.) 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Institute of literature, Folklore and Art, University of Latvia; Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009. 387 p.
 • Laime S. Svētā pazeme: Latvijas alu folklora. Rīga: Zinātne, 2009. 470 lpp. [Library of Congress]
 • Liepiņa I. (Ed.) Latvian Symphonic Music 1880-2008. Catalogue. Rīga: The Latvian Music Information Centre and the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music in cooperation with the National Library of Latvia, 2009. 263 p.
 • Pērkone I. Es varu tikai mīlēt… Sievietes tēls Latvijas filmās. Rīga: Neputns, 2008 [iznāca 2009]. 168 lpp. [Library of Congress]
 • Schiller Ch., Grudule M.(Hrsg.). Mach dich auf und werde licht - Celies nu, topi gaišs" Zu Leben und Werk von Ernst Glück (1654-1705) Akten der Tagung anlässlich seines 300. Todestages vom 10. bis 13. Mai 2005 in Halle. Halle: Harrassowitz, 2009.
 • Zeltiņa G, Rozentāle R. (Sast un teksta aut.). Teātris Siguldā. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2009 199 lpp.

Starptautiski recenzētie raksti

 • Ķencis T. Charms, Charmers and Charming: International Research on Verbal Magic. Numen: International Review for the Histories of Religions. Vol. 56, No. 4, 2009, P. 503-506. [Web of Knowledge]
 • Laime S. The holy groves of the Couronian ķoniņi. Folkore: The Electronic Journal of Folkore, 2009, Vol. 42, P. 67-80. [Web of Knowledge]
 • Zeltiņa G. Baltic Theater 1995-2005: Processes and Trends. Journal of Baltic Studies, Vol. 40, Issue 4, 2009, P. 531.-535. [Web of Knowledge]

Literatūras, folkloras un mākslas institūta žurnāls "Letonica"

 • Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra, folklora, māksla. 2009, Nr. 19, 362 lpp. (sast. Bula D. un Laime S.)

Zinātniski raksti

 • Beitāne A. Lauka pētījumi Latvijas etnomuzikoloģijā, Letonica Nr. 19, 2009, 9.–15.
 • Bula D. Lauka pētījums: no ieceres līdz rezultātam. Letonica Nr. 19, 2009, 7-8. lpp.
 • Bula D. Lauka stāsts Latvijas pētnieciskajā diskursā. Letonica Nr. 19, 2009, 16-31. lpp.
 • Bula D., Pūtelis A., Urtāns J. Folklora (starp)disciplināros dialogos un pētnieciskos šķērsgriezumos. Letonikas trešā kongresa raksti. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2009, 275-293. lpp.
 • Bula D. „Studia humanitarica”. Grām.: A.Beitāne. Vēlīnas izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā. Rīga: LU LFMI, 2009, 7-8. lpp.
 • Burima M. The Semantics of Circle Architectonics in Jānis Akuraters’ Burning Island and Fridebert Tuglas’Golden Hoop. In: A. Mihkelev (Ed.). Turns in the Centuries, Turns in Literature. Collegium Litterarum 23. Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009, P. 42. – 50.
 • Burima M. Interaction of the Real Objective with the Subjective World: Kārlis Vērdiņš. Turns in the Centuries, turns in literature. In: A. Mihkelev (Ed.). Turns in the Centuries, Turns in Literature. Collegium Litterarum 23. Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009, P. 157 – 166.
 • Burima M. K. Hamsuna personāžu vārdi: mistērijas vai konstrukcijas. Ziemeļvalstu un latviešu kultūras kontakti 1. Izdevums, Komparatīvstikas institūta almanhs, 17. Sējums Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009, 37. – 57. lpp.
 • Burima M. Aizraujošs, bezgalīgs, mirdzošs, vilinošs, tumšs… Noslēpums 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. Grām.: Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas: Iracionālais, mistiskais, noslēpumainais kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums XII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2009, 30. – 39. lpp.
 • Burima M. The Genre of travel Sketches in Latvian Literature: 1940 – 1991. International Scientific Conference „Totalitarianism and Literary Discourse: 20 th Century Experience. Theses. Tbilisi : Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2009, P. 41.
 • Burima M. Жанр путевых заметок в латышской литературе, 1940 – 1991. International Scientific Conference „Totalitarianism and Literary Discourse: 20 th Century experience. Theses. Tbilisi: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature 2009, C. 41.
 • Daija P. Latviešu un vācu dialogs tautas apgaismības ideju krustpunktos. Grām.: D. Hanovs (Red.) Atcerēties, aizmirst, izdomāt: Kultūru un identitāšu biogrāfijas 18.-21. gs. Latvijā. Rīga: Dialogi.lv, 2009. 7.-25. lpp.
 • Daija P. Johans Kristiāns Šubarts (1734 – 1787) latviešu populārzinātniskās literatūras vēsturē. Latvijas Veģetācija, Nr. 18, 2009, 107.-113. lpp.
 • Daija P. "Lasītāji" vai "grābstītāji"? Daži aspekti autoru un lasītāju attiecībās tautas apgaismības laika latviešu literatūrā. Karogs, 2009, Nr. 1, 164.-170. lpp.
 • Daukste-Silasproģe I. Money or Love. Some Similarities. Points of Connection in the Short Stories of Eduard Vilde and Rūdolfs Blaumanis. In: A.Mihkelev (Ed.). Turns in the Centuries, Turns in Literature. Collegium Litterarum 23. Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009, P. 17-31.
 • Daukste-Silasproģe I. Alienation as a Sign of an Epoch. Narrator and Time in Emil Tode`s “Border State” (Piiririik, 1993) and Nora Ikstena`s “Celebration of Life” (Dzīves svinēšana, 1998). In: A. Mihkelev (Ed.). Turns in the Centuries, Turns in Literature. Collegium Litterarum 23. Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009, P. 118-130.
 • Eglāja-Kristsone E. Kā pīle uz ledus: intervētājas piezīmes, veicot pētījumu literatūrzinātnē : Letonica. Nr. 19, 2009, 42.-49.lpp.
 • Eglāja-Kristsone E. Tikšanās pie cauruma dzelzs priekškarā. Karogs, Nr.6, 2009, 127.-143.lpp.
 • Eglāja-Kristsone E. Tikšanās pie cauruma dzelzs priekškarā. Karogs, Nr.7, 2009, 142.-157.lpp.
 • Eglāja-Kristsone E. Tikšanās pie cauruma dzelzs priekškarā. Karogs, Nr.9, 2009, 126.-138.lpp.
 • Eglāja-Kristsone E. Tikšanās pie cauruma dzelzs priekškarā. Karogs, Nr.12, 2009, 101.-114.lpp.
 • Eglāja-Kristsone E. Okupētās Latvijas un latviešu trimdas saskarsme un tās dinamika - II daļa. Jaunā Gaita, 54.gadagājums, Nr.1, Toronto, 2009, 18.-24., 27.-28.
 • Eglāja-Kristsone E. Okupētās Latvijas un latviešu trimdas saskarsme un tās dinamika - III daļa. Jaunā Gaita, 54.gadagājums, Nr.2, Toronto, 2009, 29.-35.lpp.
 • Eglāja-Kristsone E. Okupētās Latvijas un latviešu trimdas saskarsme un tās dinamika - IV daļa. Jaunā Gaita, 54.gadagājums, Nr.3, Toronto, 2009, 12.-15., 21.lpp.
 • Eglāja-Kristsone E. Okupētās Latvijas un latviešu trimdas saskarsme un tās dinamika - V daļa. Jaunā Gaita, 54.gadagājums, Nr.4, Toronto, 2009, 21.-26.lpp.
 • Eglāja-Kristsone E. Symbols Reflecting the Rising Spirit of Society in Rainis’ Poem “Ave Sol!” and Gustav Suit’s Poetry. In: A. Mihkelev (Ed.). Turns in the Centuries, Turns in Literature. Collegium Litterarum 23. Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009, P. 52.-65.
 • Eglāja-Kristsone E. Story within the Story: The Traits of the New Novel (Nouveau Roman) in Nora Ikstena’s Novel “Celebration of Life” and Emil Tode’s Novel “Border State”. In: A. Mihkelev (Ed.). Turns in the Centuries, Turns in Literature. Collegium Litterarum 23. Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009, P. 108.-117.Celebration of Life
 • Eglāja-Kristsone E. Kā pīle uz ledus: intervētājas piezīmes, veicot pētījumu literatūrzinātnē : Letonica.
 • Eglāja-Kristsone E. Symbols Reflecting the Rising Spirit of Society in Rainis’
 • Eglāja-Kristsone E. Story within the Story: The Traits of the New Novel (Nouveau Roman) in Nora Ikstena’
 • Eglāja-Kristsone E. Latviešu literatūras ceļš pie lasītāja Lietuvā un lietuviešu literatūras ceļš pie lasītāja. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 14. Liepāja: 2009, 139.-145. lpp.
 • Grīnuma G. Lavīna sāk velties. Diena, 2009.g. 6. jūn.
 • Grudule M. Bībele latviešu literatūrā līdz I Pasaules karam. Versija. Grām.: Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums II. Rīga: Zinātne, 2009, 70.-91. lpp.
 • Grudule M. Ernst Glück als Dichter. In: Schiller Ch., Grudule M. (Hrsg.) Mach dich auf und werde licht - Celies nu, topi gaišs" - Zu Leben und Werk von Ernst Glück (1654-1705) Akten der Tagung anlässlich seines 300. Todestages vom 10. bis 13. Mai 2005 in Halle (Saale). Halle: Harrassowitz, 2009, S.143.-153.
 • Grudule M. Ernst Glück als literarische Figur in der lettiechen Literatur. In: Schiller Ch., Grudule M. (Hrsg.) Mach dich auf und werde licht - Celies nu, topi gaišs" - Zu Leben und Werk von Ernst Glück (1654-1705) Akten der Tagung anlässlich seines 300. Todestages vom 10. bis 13. Mai 2005 in Halle (Saale). Halle: Harrassowitz, 2009, S.179.-195.
 • Hausmanis V. Alunāns, Ādolfs. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Institute of literature, Folklore and Art, University of Latvia; Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009. P. 16.- 17.
 • Hausmanis V. Eglītis, Anšlavs. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 74.-76.
 • Hausmanis V. Gulbis, Harijs. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 100.
 • Hausmanis V. Sava ceļa gājējs. E. Ansons. Karogs, Nr.8, 202.-205. lpp.
 • Kalna-Puķīte B. Marks Zaharovs. Grām.: Teātra režija pasaulē. 1. daļa, Rīga: Jumava, 2009, 227.-247. lpp.
 • Kalnačs B. The Native and the Foreign: August Kitzberg’s “The Werewolf“ and Rainis’ “Blow, Wind!” In: A. Mihkelev (Ed.). Turns in the Centuries, Turns in Literature. Collegium Litterarum 23. Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009, P. 95-104.
 • Kalnačs B. Images opf Home in Inga Ābele’s and Jaan Tätte’s Plays. In: A. Mihkelev (Ed.). Turns in the Centuries, Turns in Literature. Collegium Litterarum 23. Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009, P.214 - 223.
 • Kalnačs B. Baltske literatury: Globalne problemy v lokalnom kontexte. World Literature Studies. Vol. 1 (18), 2009. Bratislava: Institute of World Literature SAS. 3. – 9. lpp.
 • Kalnačs B., Rožkalne A., Zeltiņa G. Literatūrzinātne un mākslas zinātnes: procesi, dati, personības un pētnieciskie izaicinājumi. Letonika. Trešais kongress. Zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2009, 289.–305. lpp.
 • Kalnačs B. Periodization of the Socialist Realist Canon: The Baltic Case. International Scientific Conference „Totalitarianism and Literary Discourse: 20 th Century Experience. Theses. Tbilisi: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2009, P. 73.
 • Kalnačs B. Tēzes. Периодизация канона социалистического реализма: Балтийский пример. International Scientific Conference „Totalitarianism and Literary Discourse: 20 th Century experience. Theses. Tbilisi: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2009, P. 72.
 • Kalnačs B. Ābele, Inga. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Institute of literature, Folklore and Art, University of Latvia; Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009. P. 9.
 • Kalnačs B. Janovskis, Gunars. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 117.
 • Kalnačs B. Jurkāns, Jānis. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 121-122.
 • Kalnačs B. Pētersons, Pēteris. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 237.
 • Kalnačs B. Putniņš, Pauls. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 247.
 • Kalnačs B. Stumbre, Lelde. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 308-309.
 • Kalnačs B. Vulfs, Edvards. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 364-365.
 • Kalnačs B. Zālīte, Elīna. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 365.
 • Kalnačs B. Zālīte, Māra. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 365-367.
 • Kalnačs B. Zīverts, Mārtiņš. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 372-373.
 • Kalniņa I. E. Aizpuriete, Amanda. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Institute of literature, Folklore and Art, University of Latvia; Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009. P. 11-12.
 • Kalniņa I. E. Brūveris, Pēters. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 56-58.
 • Kalniņa I. E. Elksne, Ārija. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 79-80.
 • Kalniņa I. E. Elsbergs, Klāvs. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 80-81.
 • Kalniņa I. E. Godiņš, Guntars. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 92-93.
 • Kalniņa I. E. Kunnoss, Juris. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 167-168.
 • Kalniņa I. E. Majevskis, Hermanis Marģers. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 187-188.
 • Kalniņa I. E. Melgalvs, Māris. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 203.
 • Kalniņa I. E. Rancāne, Anna. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 253-254.
 • Kalniņa I. E. Rokpelnis, Jānis. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 262-263.
 • Kalniņa I. E. Salējs, Māris. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 270.
 • Kalniņa I. E. Skalbe, Arvīds. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 288.
 • Kalniņa I. E. Strēlerte, Veronika. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 306-307.
 • Kalniņa I. E. Sudrabkalns, Jānis. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. P. 310-311.
 • Klotiņš A. Latviešu koru fenomens. Das Phänomen der lettischen Chöre. Grām.: Maria-Gabriele Wosien. Feuerspuren: Lettische Tanzrituale und Symbole. Ugunspēdas: Latviešu deju rituāli un simboli. Basel: Metanoia-Verlag, 2009, 102.-109.lpp.
 • Ķencis T. Jaunākā burvju grāmata. [Rec.: J. Roper (Ed.) Charms, Charmers and Charming: International Research and Verbal Magic. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2009] Letonica, 2009, Nr. 19, 325.-329. lpp.
 • Ķencis T. Baltijas krustceles. Letonica, 2009, Nr. 19, 333.-334. lpp.
 • Ķencis T. Role of narrative folklore in research of Latvian mythological space. 5th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations. Abstracts. Athens: Hellenic Folklore Research Centre, 2009, P. 138-139.
 • Ķencis T. Latvian mythology: academic heritage or continuous research? International Summer University Local Knowledge and Open Borders: Creativity and Heritage. Abstracts. Tartu: University of Tartu, 2009, P. 25.
 • Laime S. Latvijas mitoloģisko alu folklora. Perspectives of Baltic Philology. Poznań: Wydawnictwo „Rys”, 2008, 61.-77.lpp. [publicēta 2009. gadā]
 • Laime S. Ziemeļaustrumu Latvijas raganu tradīcija mūsdienās: ieskats lauka pētījuma metodoloģijā. Letonica, 2009, Nr. 19, 90.-107. lpp.
 • Laime S. Klinšu un alu grafiti senāk un tagad. Karogs, 2009, Nr.6, 75.-79. lpp.
 • Laime, S. Augšzemes ezeri un Latvijas pilskalni. Folklora un arheoloģija. Letonica, 2009, Nr. 19, 305.-308. lpp.
 • Laime, S. Piecpadsmitais Starptautiskā tautas naratīvu izpētes biedrības kongress Atēnās. Letonica. Nr. 19, 2009, 345.-346. lpp.
 • Laime S. What are the raganas places in Latvia? International conference Natural Holy Places or Holy Places in Nature: Identification, Discovering or Classification. Abstracts. Riga: Latvian Academy of Culture, 2009, P. 12-13.
 • Laime S. Some Aspects of Relating Mythological Legends to Landscape: The Example of North Latvian Raganas Tradition. Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations. 15h ISFNR Congress. Abstracts Athens: Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens, 2009, P. 154 -155.
 • Lielbārdis A. Latviešu buramvārdu vācēji, pieraksta vietas un tekstu raksturs Friča Brīvzemnieka krājumā "Материалы по этнографии латышского племени." Letonica, 2009, Nr. 19, 108.-125. lpp.
 • Lielbārdis A. Rižkova- latviešu ciems Sibīrijā: vēsturisks atskats un 2008. gada lauka pētījums. Letonica, 2009, Nr. 19, 340.-342. lpp.
 • Lielbārdis A. Vizuālās kultūras festivāls “Worldfilm 2009”. Letonica, 2009, Nr. 19, 343.- 344. lpp.
 • Liepiņa I. Latvian choral music: traditions, personalities, the latest trends. In: Creative tendencies of contemporary music. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2009, P. 8-13.
 • Melne E. Kolorīts stāsts par ziemeļvidzemniekiem [Rec.: S. Bērziņa-Reinsone (sast.). “Ādama stāsts. Mazsalaciešu dzīve, ieradumi un tikumi Ā. Purmaļa autobiogrāfijā 19. un 20. gs. mijā”.]. Letonica, Nr. 19, 2009. 302.-305. lpp.
 • Ozoliņš G. Die aktuelle lettische Dievturi-Bewegung. In: R. Gründer, M. Schetschel, I. Schmied-Knittel (Hrsg.) Der andere Glaube. Europäische Alternativreligionen zwischen heidnischer Spiritualität und christlicher Leitkultur. Bd. 8. Würzburg: Ergon Verlag. 2009, S. 41-57.
 • Ozoliņš G. Visions of Deities in Contemporary Latvian Dievturi Groups. Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations. 15h ISFNR Congress. Abstracts. Athens: Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens, 2009, P. 186.
 • Ozoliņš G.. Dievturu vērtums. Letonica, 2009, Nr. 19, 126.-148. lpp.
 • Ozoliņš, Gatis. Maskas un maskošanās starp sakrālo un profāno [Rec.: A. Rancāne. Maskas un maskošanās Latvijā]. Letonica, 2009, Nr. 19, 322.-325. lpp.
 • Pakalns G. Trīs pasaku vīri – jubilāri. Letonica, 2009, Nr. 19, 292.-296. lpp.
 • Pakalns G. Attempts at Maintenance of Storytelling Traditions in Modern Latvia. “Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations”. 15h ISFNR Congress. Abstracts. Athens: Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens, 2009, P.
 • Pūtelis A. Kur viss kā sendienās: ieceres un rezultāti ekspedīcijās uz Kolkas pagastu un Sventāju. Letonica, Nr. 19, 2009, 148.-165. lpp.
 • Pūtelis A. Historical Documents as Sources for the Research of Latvian Mythology and the Lost Tradition. International Conference Baltic Worldview: From Mythology to Folklore.. Abstracts. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2009, P. 23.
 • Pūtelis A. The archivist's nightmare: where are my items? IASA 2009 Annual Conference Towards a new kind of archive? Digital philosophy in audiovisual archives. Athens: IASA-HeNAA, 2009, P. 92.
 • Reidzāne B. Teicēji un vācēji Nirzas pagastā 1972. gada ekspedīcijā. Letonica, Nr. 19, 2009, 166.-175. lpp.
 • Reidzāne, B. From Hagiography to Mythography. “Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations”. 15h ISFNR Congress Abstracts. June 21-27, 2009. Athens – Athens: Hellenic Folklore Research Centre, 2009, P.197-198.
 • Reidzāne B. Mums visiem vajadzīga grāmata. [Rec.: Б. Инфантьев. “Балто- славянские культурные связи”] Letonica, Nr. 19, 2009, 297.-302.lpp.
 • Reidzāne B. Apturētais laiks. Grām.: O. Spārītis (Sast.) Feimaņu draudzes pasakas. Rīga: Nacionālais apgāds, 2009, 129.-139. lpp.
 • Reinsone S. Par dažiem saziņas un izziņas aspektiem lauka pētījumu kontekstā. Letonica, 2009, Nr. 19, 176-190. lpp.
 • Reinsone S. Sibīrijas izceļotāju pētnieki tiekas Tartu. Letonica, 2009, Nr. 19, 338.-339. lpp.
 • Rižijs M. Jūra un nakts (Dabas stihiju klātbūtne Ainas Zemdegas romānā "Maruta") – Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2009, 81.-87. lpp.
 • Rižijs M. Laiks (fragments no topošās monogrāfijas par Uldi Bērziņu) – Tiešsaistē pieejams: Satori 1/4 (publicēta ar pseid. Māris Salējs)
 • Rižijs M. 3. Dzejas dzīsla prozas iezī [Rec.: A. Zemdega. „Varšava neaizmirst”]. Grām.: Zemdega A. Raksti, 2. sēj. Rīga: Nordik, 2009, 377.-381. lpp. (publicēta ar pseid. Māris Salējs)
 • Rižijs M. Ulža Bērziņa dzejas mugurkauls: No topošās grāmatas uzmetumiem. Karogs, Nr. 1, 2009, 138.-146.lpp. (publicēta ar pseid. Māris Salējs)
 • Surkova A. (Latvian Animation), Film News From Latvia. Rīga: Nacionālais kino centrs, 2009, 6.-7.lpp.
 • Treija R. Latviešu folkloras krātuves jautājumi Annas Bērzkalnes un Oskara Loritsa sarakstē. Letonica, 2009, Nr. 19, 223.–238. lpp.
 • Treija R. Mārai Vīksnai dubulta jubileja. Letonica, Nr. 19, 2009, 277.-291.lpp.
 • Treija R. Tartu–Riga–Tartu: Correspondence between Two Folklorists. 8th Conference on Baltic Studies in Europe «The Baltics as an Intersection of Civilizational Identities». Abstracts. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2009, P. 147–149.
 • Treija R. Forming the Heritage: International Requests for the Latvian Folklore in 1920s and 30s. Local Knowledge and Open Borders: Creativity and Heritage. University of Tartu / International Summer University. Abstracts. Tartu: University of Tartu, 2009, P. 37.
 • Treija R. International Cooperation Among Folklorists: Anna Bērzkalne’s Contribution and Acquisition. «What to Do with Folklore?» International interdisciplinary symposium. Abstracts. Ljubljana: Institute of Ethnomusicology SRC SASA, 2009, P. 72.
 • Vērdiņš K. Astrīdes Ivaskas dzejproza. Krāj.: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Nr. 14. Liepāja: LiePA, 2009, 96.–100. lpp.
 • Vērdiņš K. Two Beautiful Girls: The Poetry of Kristiina Ehin and Inga Gaile. In: A. Mihkelev (Ed.). Turns in the Centuries, Turns in Literature. Collegium Litterarum 23. Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2009, P. 150–156.
 • Vērdiņš K. William Shakespeare’s Sonnets in Latvian. In: Pfister, Manfred; Gutsch, Jürgen (Ed.). William Shakespeare’s Sonnets for the first time globally reprinted: A Quatercentenary Anthology 1609–2009. Dozwil TG Schweiz: SIGNAThUR, 2009, P. 429–438.
 • Vīksna M. Folkloriste Anna Bērzkalne rakstnieka Viktora Eglīša redzējumā. Letonica, 2009, Nr. 19, 239.-250. lpp.
 • Vīksna M. In Memoriam Dr. h. ped. Boriss Infantjevs. 14.09.1921.–18.03.2009. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. 2009, Nr. ¾, 80.–82. lpp.
 • Vīksna M. No Vaidas Villerušas atvadoties. Brīvā Latvija, 2009. g. 22.–28. aug. – 6. lpp. Pārpubl.: Laiks, 2009, N

Pēdējo reizi labots: 12.01.2017 19:24:08