EN in English

2006


LU LFMI publikācijas

2006. gads


Monogrāfiski izdevumi

 • Beitāne A. Vēlīnas izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā. Promocijas darbs mākslas doktora grāda iegūšanai. – R.: Latvijas Mūzikas akadēmija, 2006.
 • Briedis R. Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā. I – 1888-1944; II – 1944-2005. – R.: Valters un Rapa, 2006. – 284 + 505 lpp.
 • Eglītis Anšl. Homo Novus. V.Hausmaņa apcere un komentāri. – R.: Jumava, 2006.
 • Eglītis Anšl. Līgavu mednieki. V.Hausmaņa apcere un komentāri. – R.: Jumava, 2006. – 287. – 299.lpp.
 • Eglītis Anšl. Maestro. V.Hausmaņa apcere un komentāri. – R.: Jumava, 2006. – 307. – 341.lpp.
 • Hausmanis V., Kalnačs B. Latviešu drāma: 20.gadsimta otrā puse. – Rīga: Zinātne, 2006. – 517 lpp.
 • Ibsens H. Darbu izlase 3 sējumos. Rīga: Norden AB, 2006. B.Kalnača sastādījums un komentāri: 1.sējums, 543.-568.lpp.; 2.sējums, 265.-283.lpp.; 3.sējums: 319.-339.lpp.
 • Melne E.(sast.) Senos laikos Umurgā. (Sērija: Novadu folklora.) – Rīga: Zinātne, 2006. – 511 lpp.
 • Trākls G. Sebastiāns sapnī. K.Vērdiņa sastādījums, pēcvārds. R.,2006.
 • Saliņš G. Raksti, 1. sējums: K.Vērdiņa sastādījums, komentāri. –R.: Valters un Rapa, 2006.
 • Sniedze E. Latviešu teātra hronika 1919 – 1944. – R.: Zinātne, 2006. – 658 lpp.
 • Zīverts M. "Vīrs un vārds" un citas lugas. R.:Valters un Rapa, 2005. – V. Hausmaņa sastādījums, ievads un komentāri. – 636 lpp.

Publikācijas anonīmi recenzētos un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautos izdevumos

 • Daukste-Silasproģe I. H. Ch. Andersenas ir Latvija (H. K. Andersens un Latvija) // Hansas Christianas Andersenas ir Lietuva. (Rakstu krājums.) – Vilnius, 2006. – 26.-32. lpp.
 • Grīnuma G. Raiņa biogrāfija // „Rainis un Aspazija. No Kastaņolas uz brīvību” (latviešu, itāļu, angļu val.). Lugano: Edizioni Città di Lugano, Archivio storico, 2006. – 49.--64. lpp.
 • Grīnuma G. Aspazijas biogrāfija // „Rainis un Aspazija. No Kastaņolas uz brīvību” (latviešu, itāļu, angļu val.). Lugano: Edizioni Città di Lugano, Archivio storico, 2006. – 65.-78. lpp.
 • Grīnuma G. "Raiņa "Daugava" un Latvijas Republikas pirmais konsulārais aģents Šveicē" // „Rainis un Aspazija. No Kastaņolas uz brīvību” (latviešu, itāļu, angļu val.). Lugano: Edizioni Città di Lugano, Archivio storico, 2006. – 185.-194. lpp.
 • Grīnuma G. Raiņa darbu bibliogrāfija // „Rainis un Aspazija. No Kastaņolas uz brīvību” (latviešu, itāļu, angļu val.). Lugano: Edizioni Città di Lugano, Archivio storico, 2006. – 271.-284. lpp.
 • Grīnuma G. Aspazijas darbu bibliogrāfija // „Rainis un Aspazija. No Kastaņolas uz brīvību” (latviešu, itāļu, angļu val.). Lugano: Edizioni Città di Lugano, Archivio storico, 2006. – 287.-295. lpp.
 • Grudule M. Gotthard Friedrich Stender // Braunschweigisches Biographisches Lexikon. 8. bis 18.Jh. – Braunschweig: Appelhans, 2006, S.676.
 • Kalnačs B. Baltic Drama in the European Context: End of the 19th Century, Beginning of the 20th Century//Interlitteraria, 11: Tartu University Press.
 • Kalnačs B. Foreign Sources of Early Latvian Modernism//Lindsalu E. (ed.) Noor-Eesti 100. Kritilisi ja vỡrdlevaid tagasivaateid. Young Estonia 100. Critical and comparative retrospectives. – Tallinn: TLŰ Kirjastus, 2006. – 39. – 46.lpp.
 • Laime S. Cosmological Ideas in Latvian Rock Carvings and Distaff Designs // Cosmos: The Journal of the Traditional Cosmology Society (Edinburgh). – 2003 (2006). – Vol.19, No.1. – pp.2-20.
 • Pūtelis A. Historical Sources for the Study of Latvian Mythology // Cosmos: The Journal of the Traditional Cosmology Society (Edinburgh). – 2003 (2006). – Vol.19, No.1. – pp. 63.-92.
 • Pūtelis A. Latviešu panteona veidošana un tā avoti // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - ISSN 1407-0081. 60. sēj. Nr. 1.-2. (2006), 46.-59.lpp.
 • Pūtelis A. Folklore in Latvia: Heritage and Creation // Béascna. Journal of Folklore and Ethnology. - ISSN 1649-2137 vol. 3 2006, pp. 111-125
 • Pūtelis A. Preservation and Usage: Whom Do We Have in Mind? // Tautosakos darbai. - ISSN 1392-2831 vol.XXXI 74.-81.lpp.
 • Pūtelis A. Tripartion of the Pantheon: A Latvian Perspective // Journal of Indo-European Studies, ISSN 0092-2323. vol. 34 1-2, 143.-151. lpp.
 • Zeltiņa G. Latvian Theatre Today: The Age of Globalisation // The World of Theatre. London, Bangladesh– 2006, P.98.-103.

Literatūras, folkloras un mākslas institūta žurnāls "Letonica"

 • Letonica. – 2006. – Nr. 14. – 374 lpp.

Raksti LZP atzītos zinātniskos izdevumos

 • Beitāne A. Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā. Dokumentācija un izpēte // No senatnes līdz mūsdienām: Mūzikas akadēmijas raksti II. - Rīga: Musica Baltica, 2006. - 42.-61. lpp.
 • Beitāne A. Tradicionālā dziedāšana Ziemeļlatgalē: konteksti, personības, varianti // Letonica. - Nr. 14. - Rīga: LULFMI, 2006. - 10.-30. lpp.
 • Beitāne A. Latviešu tradicionālā instrumentālā mūzika: pagātnes pieredze un mūsdienu prakse // Latviešu tautas instrumentālā mūzika: process, mijiedarbe, problēmas: Daugavpils Universitātes un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. - Daugavpils: akadēmiskais apgāds "Saule", 2006. - 43.-51. lpp.
 • Bērziņa-Reinsone S. Precības Ziemeļvidzemē desmit Ādama stāstos. Letonica, Nr. 14, 2006. 31.-49.lpp.
 • Bērziņa-Reinsone S. Par ačgārno pasauli, vadātāju un nejēgām. Karogs. – 2006. – Nr.4. – 93.-107.lpp.
 • Boiko M. Latviešu muzikoloģija/mūzikas zinātne. Vēsture un problēmas // Meklējumi un atradumi 2006, R.: Zinātne, 2006, 7.-29.lpp.
 • Boiko M. Latgales tradicionālā mūzika un identitāte. Letonica, Nr. 14., 50-57.lpp.
 • Briedis R. Rainis pēckara latviešu padomju „varoņu” hierarhijā // Meklējumi un atradumi. 2006. – Rīga: Zinātne, 2006. – 146.-156.lpp.
 • Briedis R. Viktors Eglītis // Buceniece E. (sast.) Ideju vēsture Latvijā. Jaunā strāva. R.: Raka, 2006. – I daļa. – 401.-422.lpp.
 • Bula D. Cita folkloristika. Karogs, Nr. 4, 2006, 58.-70.lpp.
 • Bula D. Latvijas novadi: tradīcijas, teksti identitātes. Letonica,14. nr. 2006, 5.-9.lpp.
 • Daukste – Silasproģe I. Trimdas romāni – stāsti par Latvijas laiku: pārdomas par latviešu romānu tematiku (20. gs. 50. gadi) // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums. 11. – Liepāja: Lieppa, 2006. – 18.-28. lpp.
 • Daukste-Silasproģe I. Supers un dženitors prozā un dzīvē (Amerika, 20. gs. 50. gadi) // Meklējumi un atradumi. 2006. – Rīga: Zinātne, 2006. – 113.-138. lpp.
 • Daukste-Silasproģe I. No dziedošā gliemežvāka līdz koncertam // Ķezbere E. Dzeja. I. – R.: Valters un Rapa, 2006. – 1.-31. lpp.
 • Daukste-Silasproģe I. Meklējumu ceļā // Meklējumi un atradumi 2006. – Rīga: Zinātne, 2006. – 5.-6.lpp.
 • Eglāja-Kristsone E. Rakstnieks Valentīns Pelēcis aukstā kara ideoloģisko cīņu krustugunīs // Jaunā Gaita. – 2006. – Nr.2.
 • Grīnuma G. Piemiņas paradoksi latviskā stilā // Karogs, 2006, Nr. 3, 169.-173. lpp.
 • Grīnuma G. Netapušā Kastaņolas muzeja tapšana // Karogs, 2006, Nr. 4, 163.-174. lpp.
 • Grīnuma G. Svešinieki un svešinieki-savējie pie Lugānas ezera // Karogs, 2006, Nr. 5, 137.-149. lpp.
 • Grīnuma G. Viesu grāmata, portrets un Raiņa gulta sabrūkošā Kastaņolas namā // Karogs, 2006, Nr. 6, 144.-148. lpp.
 • Grīnuma G. Latviska vīzija pie Karlo Kataneo kamīna // Karogs, 2006, Nr. 8, 152.- 163. lpp.
 • Grīnuma G.No piemiņas pastmarkas līdz Raiņa memoriālai istabai Kastaņolā. Un tālāk? // Karogs, 2006, Nr. 9, 152.-163. lpp.
 • Grīnuma G. Piemineklis Rainim un Aspazijai vai latviešu nesaticībai? // Karogs, 2006, Nr. 10, 141.-151. lpp.
 • Grīnuma G."Tautiskas dejas" ap neuzceltu pieminekli Rainim un Aspazijai // Karogs, 2006, Nr. 12, 144.-159. lpp.
 • Grudule M. Līksmība no Dieva dota... Šillera odas „Priekam” tulkojumi (1805-2005) // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums. 11. – Liepāja: Lieppa, 2006. – 23.-36.lpp.
 • Grudule M. Kāds svešinieks no Kurzemes, zīmēšanas un gleznošanas mīļotājs. Stenderi Braunšveigas hercogistē 1759.-1766. // Kultūras krustpunkti. 2.laidiens. – Rīga: Mantojums, 2006, 92.-102.lpp.
 • Grudule M. Veltījums Alunānam// Karogs, 2006, 9, 139.-152.lpp.
 • Gūtmane Z. Vēstījuma attīstības zīmes Kafkas prozā//Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums, 11. Stāsts: identitāte un modernie meklējumi/Sast.E.Lāms. – Liepāja, 2006. – 29. – 41.lpp.
 • Hausmanis V. Ibsena “Brands” un “Pērs Gints” uz latviešu skatuvēm // Meklējumi un atradumi 2006. – Rīga: Zinātne, 2006. – 171.-191.lpp.
 • Hausmanis V. Teātris atdzīvojas skaitļos un faktos // Latviešu teātra hronika 1919 – 1944. – R.: Zinātne, 2006. – 5.-7.lpp.
 • Kalna B. Kosmiskajā vientulībā ieslēgtie // Teātra Vēstnesis. – 2005./2006, Nr.4/Nr.1, 27.-30. lpp.
 • Kalna B. Publicistika, joki un smeldze Krievu drāmā // Teātra Vēstnesis. – 2006, Nr. 1, 38. - 45. lpp.
 • Kalna B. ”Ķiršu dārza 2006” pievienotā vērtība // Teātra Vēstnesis. – 2006, Nr. 2, 59. – 62. lpp.
 • Kalna B. Māksla var palīdzēt atjaunot zaudēto identitāti // Teātra Vēstnesis. – 2006./ 2007, Nr.4 / Nr.1, 83. – 88. lpp.
 • Klotiņš A. Volfganga Dārziņa simt gadu atcerē. Volfgangam Dārziņam – 100” // Rīga: Mūzikas Saule, 2006, 2. – 12.lpp.
 • Krogzeme– Mosgorda B. Salacgrīvas muzeja krājums folklorista skatījumā // Letonica. Nr. 14. – LFMI, 2006. – 114. – 131. lpp.
 • Laime S. Kārķu pagasta svētvietas un to folklora // Kultūras krustpunkti. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. 2.laidiens / sast. J. Urtāns. – R.: Apgāds Mantojums, 2006. – 138.-149.lpp.
 • Laime L. Ekspedīcija uz Sibīrijas latviešu ciemiem // Letonica. – 2006. – Nr.14. – 346.-352.lpp.
 • Lielbārdis A. Vārdošanas tradīcijas mūsdienās Latgalē// Letonica, Nr.14, 2006, 131.-151. lpp.
 • Lielbārdis A. Tautas poēzija// Karogs. – 2006. – Nr.4.
 • Rižijs M. Sviedru jūras un rasas lāse // Skujenieks K. Raksti: atdzeja. R.: Nordik, 2006.
 • Rižijs M. Neibarta dzejestības dzīvestība (par A.Neibarta dzeju)//Karogs. – 2006. – Nr.12. – 72.-79.lpp.
 • Silova L. Galvenā varoņa koncepcija latviešu romānos (20.gs. 60.gadi) // Meklējumi un atradumi 2006. – Rīga: Zinātne, 2006. – 139.- 146.lpp.
 • Smilgaine U. Bērnu folklora Aizputē. Lauka pētījumu norise // Letonica. – R., Zinātne, 2006. – 233. – 241. lpp.
 • Smilgaine U. Saru pēršanas tradīcijas senajos avotos un mūsdienās // Э. А. Волтер и балтистика как комплексная дисциплина. Тезисы докладов. – Санкт-Петербург, 2006. – 30. lpp.
 • Tišheizere E. Jura Bartkeviča mākslinieciskās vadības gadi, režijas un aktierdarbi // Meklējumi un atradumi 2006. – Rīga: Zinātne, 2006. – 100. - 112.lpp.
 • Tišheizere E. ”Idiots”. Oļģerta Krodera rožu kronis // Teātra Vēstnesis. – 2006, Nr.2, 53. – 57. lpp.
 • Tišheizere E. Neizzināmās telpas vilinājums // Māksla Plus. – 2006. Nr. 5, 35. – 42. lpp.
 • Zeltiņa G. Vai kaimiņi tiešām satikās?//Teātra Vēstnesis, 2006, Nr. 3, 74. – 78.lpp.
 • Zeltiņa G. Ādolfs Šapiro // Teātra režija Baltijā. Rīga: Jumava, 2006, 386. - 413.lpp.
 • Zeltiņa G. Nacionālais teātris: režisora monologi un kolektīvā vēstījuma potenciāls”. Zinātnisks rakstu krājums “Meklējumi un atradumi”, Rīga: Zinātne, 2006. 46. - 85.lpp.
 • Zeltiņa G. Tikt pārbaudītiem ar Jāzepu // Teātra Vēstnesis. – 2005./2006, Nr. 4, Nr.1, 74.-78. lpp.
 • Zeltiņa G. Ģimenes tuvplāni un dejas ar ēnām” // Teātra Vēstnesis. – 2006. Nr 2, 20. – 24. lpp.
 • Zeltiņa G. Teātra mākslas Kirke // Māksla Plus. 2006 – Nr. 2, 54. – 62. lpp.
 • Zeltiņa G. Šekspīra portretu noslēpumi // Māksla Plus. 2006, Nr. 6, 34. – 39. lpp.

Pēdējo reizi labots: 12.01.2017 19:24:49