EN in English

Martā izdevniecībā "Routledge" klajā nākusi grāmata "A History of Participation in Museums and Archives" ("Līdzdalības vēsture muzejos un arhīvos"), kurā iekļauta LU LFMI vadošās pētnieces Sanitas Reinsones nodaļa.

5. un 6. martā Liepājā norisinājās 26. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmasliteratūras un kultūras pētniecībā”, kurā piedalījās arī vairāki LU LFMI darbinieki.

11. martā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde lēma atbalstīt institūta direktores rosinājumu izveidot jaunu struktūrvienību — Kultūras, sabiedrības un vides (KSV) pētījumu nodaļu.

28. martā LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieks Gatis Ozoliņš Kaivē (Vecpiebalgas novadā) piedalījās pagasta padomju laika tradīcijām un stāstiem veltītajā pasākumā.


Februāra sākumā pie lasītājiem devies 40. humanitāro zinātņu žurnāla “Letonica” numurs, kurā apkopoti pētījumi par dažādām ar Latvijas vēsturi un kultūru saistītām tēmām.

20.-21. februārī pētniece Beatrise Reidzāne piedalījās konferencē "Valoda sabiedrībā".

26. februārī Latvijas Universitātes 78. konferences plenārsēdē "Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija" LU profesore Ina Druviete, prorektora p. i. humanitāro un izglītības zinātņu jomā, cildināja 2019. gada izcilākos pētījumus, un suminājuma rakstu saņēma arī LU LFMI pētījums – kolektīvā zinātniskā monogrāfija "Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē".

No 28. februāra līdz 1. martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās ikgadējā “Latvijas Grāmatu izstāde”, kurā piedalījās arī LU Literatūras, mākslas un folkloras institūta apgāds.

Februāra beigās LU LFMI apgāds laida klajā institūta pētnieces Ilzes Šarkovskas-Liepiņas monogrāfiju “Latvijas mūzikas renesansē: priekšvēstneši, briedums, konteksti”.


Janvārī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi desmit nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2019. gadā, kā arī piešķīrusi septiņus LZA Prezidenta Atzinības rakstus. Desmit laureātu vidū ir arī LU LFMI vadošās pētnieces Ingunas Daukstes-Silasproģes pētījums “Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos” un kolektīvā monogrāfija “Latvija: kultūru migrācija”, kuras atbildīgā redaktore ir institūta vadošā pētniece Anita Rožkalne un autoru vidū ir seši LFMI zinātnieki.

Janvārī ASV Nacionālais mākslas atbalsta fonds piešķīris stipendiju tulkotājai Kaijai Straumanis par LU LFMI pētnieces Sanitas Reinsones dzīvesstāstu grāmatas "Meža meitas" tulkojumu angļu valodā.

14. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra deviņas LZA vārdbalvas, Viļa Plūdoņa balvu literatūrzinātnē piešķirot LU LFMI vadošajai pētniecei un LZA īstenajai loceklei Mārai Grudulei.

15. janvārī plkst. 14:00 notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kuras darba kārtībā bija LU LFMI aktualitātes; Nolikuma par LU LFMI piešķirtā zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma izlietojumu pētnieciskiem un attīstības projektiem 2020. gadā apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI izdevējdarbības plāna 2020. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI publisko zinātnisko aktivitāšu plāna 2020. gadam apspriešana/apstiprināšana; Akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana.

30. janvārī LU LFMI projekta "Dzīve līdzās ostai" (lzp-2018/1-0446) komanda piedalījās Latvijas Universitātes 78. starptautiskajā zinātniskajā konferencē.

30.–31. janvārī Daugavpils Universitātē notika starptautiska zinātniska konference "XXX Zinātniskie lasījumi”, kurā ar referātiem piedalījās LU LFMI vadošā pētniece Inguna Daukste-Silasproģe, vadošais pētnieks Pauls Daija un pētnieks Guntis Pakalns.


2. decembrī tika paziņots, ka LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone saņems Autortiesību bezgalības balvu.

No 4. līdz 6. decembrim Igaunijā, Tallinā notika 7. Igaunijas digitālo humanitāro zinātņu konference "Digitālā kultūras mantojuma lietojums pētniecībā un izglītībā" (Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education).

12. decembrī izdota kolektīvā monogrāfija "Latvija: Kultūru migrācija".

Decembra nogalē izdota Dr. hab. philol. Beatrises Reidzānes zinātniskā monogrāfija "Latviešu tautasdziesmu semantika. Vilka tēls “Latvju dainās"".


5. novembrī Krotē notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Una Smilgaine un Elvīra Žvarte.

7. un 8. novembrī Potsdamas Universitātē notika Erasmus+ projekta "Eiropas kultūras mantojuma nākotne" tikšanās, kurā LU LFMI pārstāvēja Pauls Daija, Ginta Pērle-Sīle, Elīna Gailīte un Guntis Pakalns.

13. novembrī notika "Akadēmisko brokastu" seminārs par afektīvo ekokritiku.

No 14. līdz 15. novembrim Tallinā notika 12. Starptautiskā Baltijas literatūrzinātnieku konference "Dzīves un vēstures rakstīšana mūsdienu Baltijas kultūrās”, kurā LU LFMI pārstāvēja Eva Eglāja-Kristsone, Benedikts Kalnačs, Zita Kārkla un Inguna Daukste-Silasproģe.

No 14. līdz 16. novembrim Sanktpēterburgā norisinājās Krievijas Zinātņu akadēmijas Antropoloģijas un etnogrāfijas muzeja, Krievu literatūras institūta un Sanktpēterburgas Zinātniskā centra organizētie piektie Borisam Putilovam un Kirilam Čistovam veltītie zinātniskie lasījumi, kuros LU LFMI pārstāvēja Toms Ķencis, Baiba Krogzeme-Mosgorda un Gatis Ozoliņš.

29. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Virtakas klasē notika stāstnieku vakars, ko vadīja LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns.


2. oktobrī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LU LFMI aktualitātes; Vēlēšanas akadēmiskajos amatos; Akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana; Kolektīvās monogrāfijas “Latvijas Universitātes folkloras kolekcijas” (sastādītāja un zinātniskā redaktore Rita Treija) manuskripta apspriešana/apstiprināšana; Dažādi.

3. oktobrī atklāts rakstu krājums "Francijas Garša: Gastronomija un Kultūra. Goût de France: Gastronomie et Culture".

9. oktobrī Jaunpilī notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elvīra Žvarte un Elīna Gailīte.

17. oktobrī semināru cikla "Pēckara folkloristika" ietvaros notikaseminārs “Sirpis, āmurs un latvju raksti".

24. oktobrī Daugavpilī notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte un Justīne Jaudzema.

24. oktobrī Dagdā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema un Elīna Gailīte.

24. un 25. oktobrī Eva Eglāja-Kristsone un Zita Kārkla piedalījās starptautiskā konferencē "Relationship Between Writer and Society in Modernizing Europe (Mid-19th Century – Mid-20th Century)" ("Attiecības starp rakstnieku un sabiedrību Eiropas modernizācijā. 19.gs. vidus – 20. gs. vidus") Kauņā.

25. un 26. oktobrī LU LFMI piedalījās Rīgas Grāmatu svētkos.

25. oktobrī notika Zandas Gūtmanes monogrāfijas "Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā" atvēršanas svētki.

27. oktobrī Pļaviņās notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Una Smilgaine un Elvīra Žvarte.

29. oktobrī pie lasītājiem devies 39. humanitāro zinātņu žurnālā "Letonica" numurs.

30. un 31. oktobrī notika Krišjāņa Barona konference "Folklora un izglītība".


4.–6. septembrī Dace Bula piedalījās Literatūras un vides pētniecības asociācijas konferencē "Co-emergence, Co-creation, Co-existence" Plimutā (Lielbritānijā).

18.–20. septembrī Ilze Ļaksa-Timinska, Justīne Jaudzema, Elvīra Žvarte, Digne Ūdre un Elīna Gailīte piedalījās 9. starptautiskajā jauno folkloristu konferencē "(Ir)relevance of Classical Folkloristics in the 21st Century" Viļņā.

16.–17. septembrī Ieva Kalniņa, Edīte Leščinska (Tišheizere), Anita Rožkalne, Ilze Ļaksa-Timinska un Inguna Daukste-Silasproģe piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Perspectives of Baltic Philology: Trapped in Culture and Language" ("Baltu filoloģijas perspektīvas V: Kultūras un valodas slazdos”) Poznaņā, Polijā.

13. septembrī Ingunai Daukstei-Silasproģei piešķirta Egona Līva piemiņas balva.

11. un 12. septembrī Dace Bula piedalījās Eiropas zinātniskā tīkla HERA (Humanities in the European Research Area) konferencē Gdaņskā.

18.-19. septembrī Sanita Reinsone piedalījās ikgadējā Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferencē Jēkabpilī.

24. septembrī izstādes "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919" ietvaros notika Paula Daijas vadīta ekskursija.

26. septembrī Ieva Tihovska vadīja pasākumu par Latvijas romu pētniecību "Viņpus mūzikas. Latvijas romu vēsture publiskajos un privātajos arhīvos" Žaņa Lipkes memoriālā.

27. septembrī Lietuviešu kultūras avīzē "Šiaurės Atėnai" publicēti LU LFMI LFK vadošās pētnieces Sanitas Reinsones grāmatas "Meža meitas" fragmenti.

29. septembrī Digne Ūdre viesojās raidījumā "Laika ritu raksti".


7. augustā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LU LFMI aktualitātes; Vēlēšanas akadēmiskajos amatos; Dažādi.

19.–23. augustā notika Latviešu folkloras krātuves 56. zinātniskā ekspedīcija Sabilē.

26.–30. augustā Benedikts Kalnačs un Pauls Daija piedalījās Lillē, Francijā Eiropas Salīdzināmās literatūrzinātnes asociācijas 8. kongresā.

31. augustā Māra Grudule piedalījās sarunā "Grāmata un lasītāja pieredze: laikmeta nospiedumi".

31. augustā Inguna Daukste-Silasproģe piedalījās sarunā par Dagniju Šleieri un apgādu "Daugava".


8. jūlijā LU LFMI pētnieki piedalījās Valsts prezidenta inaugurācijā.

9. jūlijā Eva Eglāja-Kristsone lasīja lekciju "Nobela ēnā: Imants Ziedonis".

11. jūlijā Vecpiebalgas vidusskolā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Una Smilgaine un Elvīra Žvarte.

11.–17. jūlijā Ieva Tihovska piedalījās starptautiskā konferencē Bangkokā.

23.–26. jūlijā notika Otrā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola.

28. jūlijā Jānis Daugavietis, Kristīne Āboliņa un Agita Pusvilka piedalījās festivālā "Komēta".


5. jūnijā notika semināru cikls "Pētījuma poētika", kurā ar priekšlasījumiem uzstājās Artis Ostups un Jānis Ozoliņš.

5. jūnijā Popes muižā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte un Justīne Jaudzema.

5. jūnijā Kolkas Lībiešu saieta namā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kurā piedalījās Justīne Jaudzema un Elīna Gailīte.

13. jūnijā notika seminārs "Jāņi latviešu pēckara folkloristikā".

14. jūnijā LFK lasītavā notika sabiedrības iesaistes virtuālās laboratorijas "IESAISTIES.LV" atklāšana.

19.–21. jūnijā Sanita Reinsone un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās starptautiskā autobiogrāfiju konferencē "Knowing the Self: Auto/Biographical Narratives and the History of Knowledge" Madridē, Spānijā.

20. jūnijā Inguna Daukste-Silasproģe ar priekšlasījumu piedalījās laikraksta "Laiks" 70. jubilejas pasākumā.


2.–3. maijā Ilze Šarkovska-Liepiņa piedalījās starptautiskā muzikoloģijas konference "Stadt- und Hofkultur im Ostseeraum in der Frühen Neuzeit/ Urban and Court Culture in the Early Modern Baltic Sea Region".

7. maijā notika LU LFMI kamerkonference "Meklējumi un atradumi. Tālu ceļu vējš: ceļojumi laikā, telpā un garā", kurā piedalījās Sandis Laime, Arnolds Klotiņš, Inese Žune, Zita Kārkla, Inguna Daukste-Silasproģe, Guntis Pakalns, Una Smilgaine un Baiba Krogzeme-Mosgorda.

8. maijā Sanita Reinsone piedalījās seminārā "Sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības iespējas RIS3 specializācijas jomu tēmās".

9. maijā notika seminārs "Abpus dzelzs priekškaram: Jānis Niedre vs Valdemārs Dambergs".

9. maijā izdots eseju krājums "Varas Latvijā. No Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij", tajā viens no autoriem ir Toms Ķencis.

10. maijā Sanita Reinsone viesojās Gulbenes novada bibliotēkā.

14. maijā Toms Ķencis piedalījās sarunā "Totālais vīrietis vēsturē // Sarunas par vīrietību politikā" bārā "Aleponija".

15. maijā Inguna Daukste-Silasproģe piedalījās sarunā "Rakstnieks trimdā – pašizpausme vai latvietības saglabāšana".

16. maijā Drabešu muižas Amatu mājā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kurā piedalījās Elīna Gailīte un Elvīra Žvarte.

18. maijā Neretas novada novadpētniecības muzejā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kurā piedalījās. Elvīra Žvarte.

18. maijā LFK digitālā projekta "Dziedi ar arhīvu" komanda devās izbraukumā uz Āraišu arheoloģisko parku.

20. maijā Eva Eglāja-Kristsone piedalījās konferencē "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram".

20.–24. maijā Baiba Krogzeme-Mosgorda piedalījās 49. Starptautiskās Balāžu Komisijas konferencē Viļņā, Lietuvā.

22. maijā notika cikla "Pētījuma poētika" seminārs, kuru vadīja Toms Ķencis.

23. maijā notika LU LFMI konference "Monta Kroma un padomju literatūra: modernisms, dzimte, aukstais karš", kurā piedalījās Signe Raudive, Māra Vīksna, Artis Ostups un Kārlis Vērdiņš.

29. maijā notika "Akadēmisko brokastu" seminārs par afekta teoriju.

30. maijā Sanita Reinsone vadīja semināru sērijas "Sociālās pārmaiņas un atbildība" piekto diskusiju.


3. aprīlī Mālpilī notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte un Justīne Jaudzema.

3. aprīlī Eva Eglāja-Kristsone ar lekciju "Literatūras procesa fiksācija digitālajā vidē" uzstājās Salaspils novada bibliotēkā.

4. aprīlī Ilze Ļaksa-Timinska saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijā saņēma Jauno zinātnieku balvu.

10. aprīlī norisinājās "Pētījuma poētika" seminārs, kurā ar priekšlasījumu uzstājās Valts Ernštreits.

11. aprīlī Latvijas Valsts simtgades informācijas centrā notika pieredzes un ideju seminārs, kurā piedalījās Sanita Reinsone.

14.–17. aprīlī Dace Bula, Ieva Garda-Rozenberga, Jānis Daugavietis, Eva Eglāja-Kristsone, Elīna Gailīte, Justīne Jaudzema, Aigars Lielbārdis, Sanita Reinsone, Rita Treija, Digne Ūdre un Elvīra Žvarte piedalījās SIEF 14. kongresā "Izsekot pārmaiņām: Reflektējot par mainīgo pasauli" Santjago de Kompostela, Spānijā.

24. aprīlī notika Ingunas Daukstes-Silasproģes monogrāfijas "Gaidot laivu" atvēršanas svētki Liepājā.

24. aprīlī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LU LFMI aktualitātes; LU LFMI Pašnovērtējuma ziņojuma apspriešana; Beatrises Reidzānes monogrāfijas "Dabas tēls vilks "Latvju dainās"" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; Dažādi.

24. aprīlī Guntis Pakalns un Sandis Laimes piedalījās pasākumā "Teikas mūsu apziņas un psiholoģijas dzīlēs".

26. aprīlī Sanita Reinsone viesojās Staiceles pilsētas bibliotēkā.

26. aprīlī Guntis Pakalns piedalījās Pētera Šmita 150. gadadienai veltītā konferencē.

26.–27. aprīlī Pauls Daija, Māra Grudule un Simona Sofija Valke piedalījās LU LFMI organizētā konferencē "Zināšanu ģeogrāfija un migrācija"".

27. aprīlī Gundega Grīnuma uzstājās ar priekšlasījumu "Tomēr Ēģipte" Raiņa un Aspazijas mājā.


1. martā notika grāmatas "Rucavas garamantas I" atvēršana (sast. Māra Vīksna).

2. martā notika grāmatas "Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos (1947–1990)" atvēršana (sast. Madara Eversone).

2. martā Mūrmuižas Tautas universitātes nodarbībā "Putni un to pētnieki Latvijā" uzstājās Sandis Laime.

1.–3. martam LU LFMI apgāds piedalījās ikgadējā "Latvijas Grāmatu izstādē" Ķīpsalā.

5. martā Kultūras informācijas sistēmu centra Mācību klases Tiešsaistes studijā notika saruna ar LU LFMI apgāda vadītāju Unu Balodi.

6. martā notika LU LFMI Pašvērtējuma debates.

6. martā notika Evas Eglājas-Kristsones un Inetas Lipšas lekcija "Sieviešu aktīvisms pēc 1918. gada: publiskais un privātais".

7. martā komūnbārā "Hāgenskalna komūna" lekciju nolasīja Eva Eglāja-Kristsone.

14. un 15. martā Ieva Kalniņa, Madara Eversone, Pauls Daija, Benedikts Kalnačs, Ilze Ļaksa-Timinska, Eva Eglāja-Kristsone, Artis Ostups, Ieva Rodiņa, Edīte Tišheizere, Ieva Garda-Rozenberga, Dita Jonīte, Inguna Daukste-Silasproģe, Māra Grudule, Simona Sofija Valke, Anita Rožkalne, Sandis Laime un Gatis Ozoliņš piedalījās 25. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" Liepājā.

20. martā Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" audzēkņi un pedagogi piedalījās Latviešu folkloras krātuves projektā "Dziedi ar arhīvu". Pasākumā piedalījās Ieva Tihovska.

20. martā notika "Akadēmisko brokastu" seminārs par nespējas pētniecības iespējām humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

21.–23. martā Dita Jonīte un Ieva Rodiņa piedalījās konferencē "Transnational Influences: Theatrical Interactivity in the Nordic/Baltic Region and Beyond" Helsinku universitātē, Helsinkos, Somijā.

25. martā Gundegai Grīnumai piešķirts valsts emeritētā zinātnieka statuss.

27. martā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: tikšanās ar LU rektora amata kandidātu prof. Gundaru Bērziņu; LU LFMI aktualitātes; LU LFMI Pretkorupcijas pasākumu plāna apspriešana/apstiprināšana; akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana; dažādi.

27. martā ērmīgo stāstu vakarā Mūkusalas Mākslas salonā piedalījās Guntis Pakalns.

27. martā Sanita Reinsone un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās nodarbībā "Digitālās koprades projekti – pieredze, kļūdas, atziņas un atslēgas uz aktīvu sabiedrības iesaisti".

27. martā Madara Eversone piedalījās sarunā Ojāra Vācieša muzejā sarīkojumā ciklā "Vācietis un laiks".


5. februārī LU LFMI uzsāka sabiedrības iesaistes akciju pasākumu sērijā "Mūslaiku kalendārs".

7. februārī sākas digitālais projekts #Grosvaldi1919.

12. februārī Māra Grudule un Ilze Ļaksa-Timinska piedalījās LU 77. konferences literatūrzinātnes sekcijā.

12. februārī Rita Treija saņēmusi Latvijas Universitātes suminājuma rakstu par 2018. gada veikumu humanitāro zinātņu jomā.

14. februārī notika pirmais "Pēckara arhīva" cikla seminārs.

15. februārī LU LFMI Latviešu folkloras krātuve atklāja digitālu projektu "Dziedi ar arhīvu".

20. februārī nosaukti grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele" nominētie darbi, starp kuriem arī LU LFMI apgādā iznākušais Jāņa Ozoliņa sastādītais zinātnisku rakstu krājums.

21. februārī Sanita Reinsone piedalījās LU 77. konferences sekcijas sēdē "Datorlingvistika".

27. februārī Sanita Reinsone piedalījās sarunu ciklā "Stāsta otra puse".

28. februārī Arnolds Klotiņš uzstājās ar priekšlasījumu Misiņa kluba kārtējā lasījumā.


9. janvārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursi un to norise 2018. un 2019. gadā (piedalās Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs J. Kloviņš); Nolikuma par LU LFMI piešķirtā zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma izlietojumu pētnieciskiem un attīstības projektiem 2019. gadā apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI izdevējdarbības plāna 2019. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI Darbības starptautiskā pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas norise; Dažādi.

11. janvārī Sanita Reinsone uzstājās Latvijas Kultūras akadēmijā ar priekšlasījumu "Dzīves pierakstīšanas tradīcijas jeb kāpēc arī Tava dienasgrāmata ir kultūras mantojums".

15. janvārī Ilzei Ļaksai-Timinskai piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas Jaunā zinātnieka balva.

20. janvārī Sanita Reinsone viesojās Siguldas Valsts ģimnāzijā.

23. janvārī notika "Akadēmisko brokastu" seminārs par traumu pētniecību.

30. janvārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LU LFMI pētniecisko un attīstības projektu konkursa 2019. gadā Projektu padomes priekšlikuma par projektu pieteikumu atbalstīšanu vai noraidīšanu apstiprināšana; LU LFMI Darbības plāna 2019. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI Publisko zinātnisko aktivitāšu plāna 2019. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI Humanitāro zinātņu žurnāla “Letonika” turpmākā darbība; Pretendentu izvirzīšana valsts emeritētā zinātnieka statusa iegūšanai 2019. gadā; Dažādi.