EN in English


Par žurnālu "Letonica"

"Letonica" ir starpdisciplinārs zinātnisks žurnāls, kas iznāk kopš 1998. gada. Žurnālā tiek publicēti raksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs. Visi žurnālā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti. Žurnāls ir indeksēts Scopus, ERIH PLUS un EBSCO datubāzēs.


Galvenais redaktors: Mg. phil. Artis Ostups

Tālr. 67229017

E-pasts: artis.ostups@lulfmi.lv

Redakcijas kolēģija: Dace Bula, Peter Burke (Lielbritānija), Raimonds Briedis, Dace Dzenovska (Lielbritācija), Didier Francfourt (Francija), Benedikts Kalnačs, Inta Gale Carpenter (ASV), Deniss Hanovs, Ieva E. Kalniņa, Janīna Kursīte, Lalita Muižniece (ASV), Juris Rozītis (Zviedrija), Sanita Reinsone, Anita Rožkalne, Pavel Štoll (Čehija), Jana Tesaržova (Slovākija), Rita Treija, Kārlis Vērdiņš, Guna Zeltiņa

Žurnālu izdod LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāds. Apgāda vadītāja: Una Balode. E-pasts: una.balode@lulfmi.lv. Apgāda adrese: Mūkusalas ielā 3, Rīga, LV-1423, Latvija.

Žurnāls elektroniski pieejams: šeit

Jaunākos žurnāla "Letonica" numurus var iegādāties lielākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī LU LFMI izdevniecībā – Rīgā, Mūkusalas ielā 3. Iepriekš sazinoties pa tālr. 67229017 vai e-pastu info@lulfmi.lv


Publicēšanās ētika

Žurnāla redaktoram, autoriem un recenzentiem ir pienākums vadīties pēc standartiem, kas nodrošina publicēšanās ētikas ievērošanu. Žurnāla redakcijas atbildība ir novērst publicēšanās ētikas pārkāpumus. Vadlīnijas žurnāla redaktoram, autoriem un recenzentiem ir balstītas COPE Code of Conduct for Journal Editors.

Redaktora pienākumi

Redaktors pieņem lēmumu par raksta publicēšanu, balstoties recenzentu atzinumā. Redaktors nodrošina, ka raksti tiek recenzēti anonīmi un ka rakstu publicēšanā tiek ievērota objektivitāte un lēmums par raksta publicēšanu tiek pieņemts, balstoties vienīgi raksta saturā. Redaktora pienākums ir nodrošināt rakstu recenzēšanas konfidencialitāti.

Recenzenta pienākumi

Recenzents ievēro konfidencialitāti raksta recenzēšanas procesā un saglabā objektivitāti raksta novērtēšanā. Recenzentam jāpārbauda, vai rakstā ir sniegtas atsauces uz visiem izmantotajiem avotiem. Ja recenzents nav pārliecināts par savu kompetenci raksta recenzēšanā vai ja recenzentam veidojas interešu konflikts, viņš par to ziņo redaktoram, lai tiktu nozīmēts cits recenzents.

Autoru pienākumi

Autori ievēro rakstu noformēšanas vadlīnijas, kas pieejamas žurnāla mājas lapā. Autori iesniedz darbu, kas ir pilnīgi oriģināls un neiesniedz rakstus, kas ir pilnībā vai daļēji iesniegti / publicēti citur. Autoru pienākums ir sniegt atsauces uz visiem rakstā izmantotajiem avotiem. Manuskripta autorība ietver tikai tos autorus, kas ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu raksta izveidē.


Prasības rakstu iesniegšanai

Žurnālā tiek publicēti raksti, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs. Atlasot rakstus, redakcijas kolēģija ņem vērā tēmas aktualitāti, raksta zinātnisko līmeni, kā arī tā izstrādātības pakāpi un piemērotību publicēšanai. Katru rakstu vērtē anonīms recenzents, kuram ir tiesības ieteikt autoram rakstu pārstrādāt vai arī publikāciju noraidīt. Raksta ieteicamais apjoms (kopā ar atsaucēm un kopsavilkumu) ir 20 000–50 000 zīmju, ieskaitot atstarpes. Atsauces formatējamas kā beigu piezīmes. Kopsavilkuma ieteicamais apjoms — 1000–3000 zīmju, tas pievienojams rakstam latviešu vai angļu valodā. Rakstam pievienojami 5–6 atslēgvārdi.

Atsauču noformēšana

Visam tekstam ir jābūt latīņu alfabētā. Kirilicā un citās rakstu sistēmās sarakstītās grāmatas bibliogrāfijā norādāmas latīņu transliterācijā, piemēram: Staltmane V. Latyshskaja antroponimija. Familii. Мoskva, 1981. Kirilicas rakstu zīmju atveidi skatīt: http://translit.cc/.

1) grāmatas:

Rudzītis J. Latviešu vēstītājas folkloras dzīve tautā 19. un 20. gadsimtā. Rīga: Zinātne, 2006. 67. lpp.

Van Maanen J. Tales of the Field: On Writing Ethnography. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988. P. 67.

2) rakstu krājumi:

Suitu identitāte. Sast. J. Kursīte. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.

Ethnography and Personhood. Notes from the Field. Ed. M. W. Meister. Jaipur and New Delhi: Rawat, 2005.

3) raksti krājumos:

Bērziņa-Reinsone S. Sibīrijas atspoguļojums 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma publicistikā. Meklējumi un atradumi 2007. Sast. B. Krogzeme-Mosgorda. Rīga: Zinātne, 2007. 128.–140. lpp.

4) raksti žurnālos:

Vīksna M. Mana teicēja. Letonica. 1999. Nr. 3. 84.–93. lpp.

Ben-Amos D. Toward a Definition of Folklore in Context. Journal of American Folklore. 1971. No. 84. P. 3–15.

5) publikācijas laikrakstos:

Berķe I. No apsveikuma kartīšu vēstures. Brīvā Daugava. 2001. 20. dec.

6) arhīvu materiāli:

LVVA, 3142. f., 1. apr., 71. l., 7. lp.

7) interneta izdevumi:

Benjamins V. Stereoskops. Tulk. A. Ostups. ¼ Satori, 2011, 12. dec. http://www. satori.lv/raksts/3893/Valters_Benjamins/Stereoskops (skatīts 2012.25.05.)

Norādot atkārtoti izmantotu avotu, to pieraksta saīsināti:

1) Rudzītis J. Latviešu vēstītājas folkloras dzīve tautā 19. un 20. gadsimtā. 89. lpp.

2) Bērziņa-Reinsone S. Sibīrijas atspoguļojums 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma publicistikā. 130. lpp.

Rakstā un beigu piezīmēs bez atšifrējuma tiek lietoti populārākie saīsinājumi: sk. (skatīt), lpp. (lappuse), lp. (lapa), p., pp. (page, pages — avotiem angļu valodā), s. (straņica — avotiem krievu valodā).

Pēdējo reizi labots: 09.08.2019 11:02:43