EN in English

Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība (ERAF)

Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts "Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība"

ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitāte "Zinātnes infrastruktūras attīstība"

Vienošanās Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009
LU reģistrācijas Nr.ESS2011/130

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2012.–30.11.2015.

Projekta īstenošana noslēgusies 2015. gada 30. novembrī.

Projekta iesniedzējs: Latvijas Universitāte

Sadarbības partneri:

1) Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts";
2) Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts";
3) Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts".

Projekta vispārīgais mērķis: pilnveidot Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju VNPC pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm VNPC, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību.

Projekta specifiskais mērķis: nodrošināt inovatīvu ideju zinātniskajā un radošajā darbībā attīstību, starpdisciplināru sasaisti un partnerību ar Latvijas un Eiropas vadošajām universitātēm un citām zinātniski pētnieciskajām institūcijām, radīt priekšnoteikumus jaunu starpnozaru sadarbības formu un pētniecības virzienu veidošanai humanitārajās un sociālajās zinātnēs, veidot jaunas pētnieku grupas valstiski nozīmīgu prioritāru zinātnisko pētījumu īstenošanai atbilstošās jomās (valodniecībā, literatūrzinātnē, vēsturē, filozofijā, arheoloģijā, folkloristikā, mākslas zinātnēs un antropoloģijā), organizēt starptautiskus un vietēja mēroga zinātnes forumus, aktuālās humanitāro zinātņu atziņas integrēt augstskolu studiju programmās un Latvijas izglītības sistēmā kopumā. Pilnveidot un paplašināt datu bāzes un Latvijas materiālās un nemateriālās kultūras mantojuma krātuves un fondus, nodrošinot oriģinālmateriāliem piemērotu uzglabāšanu un publisku pieejamību, apgūstot jaunākās multimediālās radošās tehnoloģijas, veidojot tekstu un artefaktu publikācijas virtuālā, audiovizuālā un iespiedformātā.

Aktivitātes:

Sasniegtais rezultāts - izpildīts 1 pakalpojuma līgums (Dainu skapja remonts).

Izpildīts 2. pakalpojuma līgums (krājuma pārvešana uz Mūkusalas ielu 3); 3. pakalpojuma līgums (krājuma dezinfekcija); 4. pakalpojuma līgums (mēbeļu izgatavošana).

Iepirkums, identifikācijas Nr. LULFMI 2014/05

"Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vajadzībām. (Iepirkuma identifikācijas Nr. LULFMI 2014/05)"

Informatīvais paziņojums par LU LITERATŪRAS, FOLKLORAS UN MĀKSLAS INSTITŪTA "Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vajadzībām. (Iepirkuma identifikācijas Nr. LULFMI 2014/05)" iepirkuma izsludināšanu.

Organizatoriska rakstura informācijai par iepirkumu:

Zinaida Kuzmina

Tālr.: +371 67357909

e-pasts: zinaida.kuzmina5@gmail.com

Nolikums: ATKLĀTS KONKURSS. Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vajadzībām. (iepirkuma id.Nr. LU LFMI 2014/05)

Nolikums (grozījumi 02.12.2014): ATKLĀTS KONKURSS. Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vajadzībām. (iepirkuma id.Nr. LU LFMI 2014/05)

Noslēgusies iepirkuma procedūra, lēmums pieņemts 04.02.2015. Informāciju skatieties šeit.

Iepirkums, identifikācijas Nr. LU LFMI 2014/04

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta informatīvais paziņojums par iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu „LU LFMI krājuma sagatavošana pārvietošanai un krājumu pārvietošana uz LNB ēku”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2014. gada 26. augusts.

Iepirkumu identifikācijas numurs - LU LFMI 2014/04

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 8.septembris, plkst.10.00.

Iepirkuma nolikums: LU LFMI krājuma sagatavošana pārvietošanai un krājumu pārvietošana uz LNB ēku

Iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtā piedāvājuma līgumcena pārsniedz iepirkuma līgumam plānotā budžeta apmēru. Iepirkuma komisija nolemj izbeigt iepirkumu bez rezultāta. Iepirkumu komisijas sēdes protokolu lejupielādēt šeit.

Iepirkums, identifikācijas Nr. LULFMI 2014/3

"Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vajadzībām. (Iepirkuma identifikācijas Nr. LULFMI 2014/3)"

Informatīvais paziņojums par LU LITERATŪRAS, FOLKLORAS UN MĀKSLAS INSTITŪTA "Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vajadzībām. (Iepirkuma identifikācijas Nr. LULFMI 2014/3)" iepirkuma izsludināšanu.

Organizatoriska rakstura informācijai par iepirkumu:

Zinaida Kuzmina

Tālr.: +371 67357909

e-pasts: zinaida.kuzmina5@gmail.com

Nolikums (labots 30.07.2014): ATKLĀTS KONKURSS. Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vajadzībām. (iepirkuma id.Nr. LU LFMI 2014/03)

Nolikums (sākotnējais): ATKLĀTS KONKURSS. Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vajadzībām. (iepirkuma id.Nr. LU LFMI 2014/03)

Jautājumi un atbildes (PAPILDINĀTS 15.08.2014). Informatīvais paziņojums ievietots: 08.07.2014.Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs iepirkuma procesa gaitā konstatējis neprecizitātes iepirkumā. Lai neradītu finansiālus zaudējumus LU LFMI kā ERAF finansējuma saņēmējam, iepirkuma komisija nolemj pārtraukt uzsākto iepirkuma procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 38.pata 2.daļas nosacījumiem, precizēt iepirkuma dokumentāciju atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem, un uzsākt atkārtotu iepirkuma procedūru. Iepirkumu komisijas sēdes protokolu lejupielādēt šeit.

Pēdējo reizi labots: 01.10.2020 15:07:56