EN in English

Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991)


Projekta nosaukums: Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991)

Pētniecības pieteikuma numurs: Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/482

Projekta īstenotājs: Jānis Oga

Projekta īstenošanas vieta: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Pētniecības kategorija: fundamentālie pētījumi

Projekta veids: ar saimniecisko darbību nesaistīts

Zinātnes nozare (OECD): 6.2. Humanitārās zinātnes-Valodas un literatūra

Projekta īstenošanas ilgums: 1.02.2020.– 31.01.2023.

Projekta izmaksas: 133 805,88 EUR, no tām 113,734.98 EUR – ERAF finansējums

Atslēgvārdi: latviešu proza; padomju koloniālisms un postkoloniālisms; kolaborācija; nevardarbīgā pretošanās un komunikācija; kultūras sakari.

Projekta mērķi:

(1) pētīt vidējā un vēlīnā padomju perioda (1968–1991) populārāko un atzītāko latviešu prozistu – t.s. padomju inteliģences – attiecības ar okupācijas varu no “atkušņa” perioda beigām, Aukstā kara detantes jeb stagnācijas laikā (1968–1979), Otrā aukstā kara (1979–1985) periodā līdz padomju impērijas sabrukumam un Latvijas neatkarības atjaunošanai, līdz šim ierasto fokusu no disidentiem un padomju varas vajātajiem literātiem pārbīdot uz varas, oficiālās kritikas un lasītāju cildinātiem rakstniekiem, pētījuma centrā liekot rakstītā vārda spēku un literatūras kā komunikācijas kanāla būtisko nozīmi padomju okupācijas sistēmā;

(2) attīstīt jaunā zinātnieka – pēcdoktoranta – prasmes un palielināt viņa zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas pētījuma iesniedzēja institūcijā;

(3) pēcdoktorantam kļūt par neatkarīgu pētnieku ar stabilu un paredzamu pienesumu latviešu zinātnē, regulāru zinātnisku un akadēmisku darbu – ekspertu padomju periodā sarakstītās latviešu prozas pētniecībā koloniālo un postkoloniālo studiju jomā un sabiedriskās domas ietekmēšanā ar daiļliteratūras, esejistikas un dokumentālās prozas starpniecību, literatūras kā komunikācijas kanāla pētniecībā, kultūras sakaru un kultūras diplomātijas kā politikas zinātnes jomas, kā arī vēstures pētniecībā;

(4) pētījuma laikā iegūt jaunas zināšanas un pieredzi gan saimnieciskās darbībās, gan ar tām nesaistītās darbībās – starptautiski atzītas kvalitātes pētījumos literatūrzinātnē, kā arī digitālo humanitāro zinātņu jomā, ieskatu arī folkloras mantojuma un arhīva pētniecībā;

(5) nodrošināt zināšanu pārnesi aktuālām literatūrzinātnes problēmām veltītu konferenču organizēšanā, konferenču tēžu, rakstu krājumu un citu publikāciju sastādīšanā, rediģēšanā un izdošanā, zinātnisku monogrāfiju rediģēšanā un izdošanā (starptautiskās vai Latvijas zinātniskās izdevniecībās, tai skaitā LFMI apgādā), digitālā arhīva garamantas.lv un vortāla www.literatura.lv uzturēšanā, papildināšanā, satura uzglabāšanā un pieejamībā.

Projekta rezultāti:

(1) sarakstīta un publicēta monogrāfija;

(2) izstrādāti un publicēti trīs zinātniski raksti, pētījuma rezultāti prezentēti konferencēs un semināros (sešas starptautiskas konferences un trīs semināri vai domnīcas), kā arī sociālajos medijos un blogā;

(3) papildināts digitālais arhīvs garamantas.lv un latviešu literatūras vēstures vortāls www.literatura.lv;

(4) izveidota darba vieta.

Projektu līdzfinansē: Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts".

Jāņa Ogas pētījuma blogsPĀRSKATS

par pēcdoktorantūras projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/482 realizācijas gaitu

1. ceturksnis (01.02.2020.–31.03.2020.)

Pēcdoktorantūras pētījuma pirmā posma pirmajos divos mēnešos veidota bibliogrāfija, kas ietver līdz šim publicēto teorētisko literatūru un veiktos un publicētos pētījumus koloniālisma/postkoloniālisma un nevardarbīgās pretošanās studiju jomā, kā arī konspektēta jau apgūtā teorētiskā literatūra.

Februārī uzsākta arhīvu materiālu apzināšana (LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas Retumu nodaļā), taču valstī izsludinātās karantīnas dēļ pagaidām to nav bijis iespējams turpināt, jo šajā pētījuma posmā aktuālie LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas Retumu nodaļas un Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumu katalogi nav pieejami attālinātā vidē. Paredzams, ka šo pētījuma jomu būs iespējams turpināt 2020. gada 3. un 4. ceturksnī, ja valstī izsludinātā karantīna tiks atcelta, kā arī ja darbu jaunajās telpās būs uzsācis Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums.

Februārī un martā notikusi literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze, izmantojot pēcdoktoranta personīgo bibliotēku, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu un periodikas krājumu brīvpieejā.

Papildināts latviešu literatūras vēstures vortāls www.literatura.lv (šķirklis par rakstnieku Andri Puriņu).

26.02.2020. ar pētījuma mērķiem, darbībām un sasniedzamajiem rezultātiem pēcdoktorants iepazīstināja pētījuma zinātnisko mērķa grupu un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta kolēģus semināru ciklā “Pētījuma poētika”.

05.–06.03.2020. pēcdoktorants piedalījās 26. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Liepājā un 06.03.2020. uzstājās ar referātu “Ārzemju ceļojumu iespaidi latviešu rakstnieku darbos 20. gs. 70.–80. gados – liecības par atļauto un liegto”.

30.03.2020. publicēts bloga ieraksts “Naktī izskatījās tik viltīgi – it kā nekas nebūtu noticis” (par prozaiķes Regīnas Ezeras vēstuli dzejniecei Veltai Tomai Kanādā).

LU LFMI mājas lapā izveidota pētījumam veltīta sadaļa. LU LFMI mājas lapā un sociālā tīkla Facebook kontā publicētas ziņas par pēcdoktorantūras pētījuma uzsākšanu un 26.02.2020. notikušo semināru, dalību zinātniskajā konferencē “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Liepājā, bloga ieraksta publikāciju, kā arī apraksts par prozaiķi Andri Puriņu un saite uz profilu latviešu literatūras vēstures vortālā www.literatura.lv; sociālā tīkla Twitter kontā publicētas ziņas par pēcdoktorantūras pētījuma uzsākšanu un 26.02.2020. notikušo semināru un bloga ieraksta publikāciju.

01.02.2020. izveidota darba vieta, 11.03.2020. LU LFMI Zinātniskās padomes sēdē pēcdoktorants Jānis Oga ievēlēts pētnieka amatā.

Nākamajā ceturksnī plānots pabeigt un iesniegt publikācijai rakstu “Ārzemju ceļojumu iespaidi latviešu rakstnieku darbos 20. gs. 70.–80. gados – liecības par atļauto un liegto” (referāts nolasīts konferencē “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Liepājā).


2. ceturksnis (01.04.2020.–30.06.2020.)

Pēcdoktorantūras pētījuma pirmā posma otrajā ceturksnī veidota bibliogrāfija, kas ietver līdz šim publicēto teorētisko literatūru un veiktos un publicētos pētījumus koloniālisma/postkoloniālisma un nevardarbīgās pretošanās studiju jomā, kā arī konspektēta jau apgūtā teorētiskā literatūra.

Turpināta uzsāktā arhīvu materiālu apzināšana un izpēte LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas Retumu nodaļā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Retumu lasītavā un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā, taču valstī izsludinātās karantīnas dēļ pagaidām to bijis iespējams turpināt tikai ierobežotā apjomā, jo šajā pētījuma posmā aktuālie LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas Retumu nodaļas un Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumu katalogi nav pieejami attālinātā vidē. Paredzams, ka šo pētījuma jomu būs iespējams turpināt plašākā apjomā 2020. gada 3. un 4. ceturksnī, ja netiks noteikti ierobežojumi sakarā ar pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī ja rudenī darbu jaunajās telpās būs uzsācis Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums.

22.06.2020. pēcdoktorantu par darbu Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā konsultēja vēsturnieks un diplomāts, Latvijas Republikas LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas dalībnieks Mg. hist. Bonifācijs Daukšts.

2. ceturksnī turpināta arī literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze.

Papildināts latviešu literatūras vēstures vortāls www.literatura.lv (šķirkļi par rakstniekiem Jāni Sārtu un Eduardu Salenieku).

29.06.2020. uzraudzības padomes sēdē pēcdoktorants Jānis Oga iepazīstināja ar pētījuma gaitu LU LFMI direktori Daci Bulu, pētniecības pieteikuma atbildīgo personu, vadošo pētnieci Evu Eglāju-Kristsoni un zinātnisko sekretāri Ievu Gardu-Rozenbergu.

30.06.2020. publicēts bloga ieraksts “Šī apziņa .. ir simtkārt atsvērusi visas manas trimdas nedienas un grūtumus.” (par rakstnieka Gunara Janovska (1916–2000) vēstulēm, kas adresētas rakstniecei Indrai Gubiņai (1927–2017), un pārdomām par viņa romāna “Sōla” (1963) un citu trimdas grāmatu nokļūšanu aiz dzelzs priekškara okupētajā Latvijā).

LU LFMI mājas lapā un sociālā tīkla Facebook kontā publicēta ziņa par bloga ieraksta publikāciju, kā arī apraksti par rakstniekiem Jāni Sārtu un Eduardu Salenieku un saite uz rakstnieku profiliem latviešu literatūras vēstures vortālā www.literatura.lv; sociālā tīkla Twitter kontā publicēta ziņa par bloga ieraksta publikāciju.

Pabeigts raksts “Ārzemju ceļojumu iespaidi latviešu rakstnieku darbos 20. gs. 70.–80. gados – liecības par atļauto un liegto” (referāts 05.03.2020. tika nolasīts konferencē “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Liepājā), tiks iesniegts publikācijai 2020. gada jūlijā.

Nākamajā ceturksnī pētījuma mobilitātes pasākumu ietvaros no 16. līdz 23. augustam plānots apzināt un pētīt Latviešu Centra Minsterē (Vācija) Latviešu rakstniecības krājumu.

2. ceturksnī apmeklētie zinātniskie pasākumi:

15.04.2020. vebinārs “Culture, Non-Conformism, Normativity”, piedalās Angelina Lucento (Krievija), Aigi Rahi-Tamm (Igaunija), Tomas Sniegon (Zviedrija), vada Michael David-Fox (ASV); Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES) virtuālā konference/vebināru sērija “Political Police and the Soviet System: Insights from Newly Opened KGB Archives in the Former Soviet States”;

20.04.2020. vebinārs “Operations Abroad and Foreign Intelligence”, piedalās Molly Pucci (Īrija), Corina Snitar (Lielbritānija), Eric R. Scott (ASV), Doug Selvage (Vācija), vada Greg Afinogenov (ASV); Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES) virtuālā konference/vebināru sērija “Political Police and the Soviet System: Insights from Newly Opened KGB Archives in the Former Soviet States”;

22.05.2020. “NEP4DISSENT” (pētnieku tīkla “COST” akcija) virtuālā tikšanās “NEP4DISSENT Virtual Summit”, vada Maciej Maryl, Ph.D. (Polija), piedalās tīkla akcijas dalībnieki un darbagrupu vadītāji;

27.05.2020. seminārs “Maskulinitāšu studijas”, vada Jānis Ozoliņš, Mg. art.; LU Literatūras, Folkloras un mākslas institūts, semināru cikls “Akadēmiskās brokastis”;

09.06.2020. vebinārs, lasīšanas darbnīca “Postsociālisms un nacionālisms”, vada Toms Ķencis, Dr. art.; Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, neformālās izglītības programma “Vakarskola”;

17.06.2020. seminārs “Folkloras publicējumi trimdā”, vada Rita Grīnvalde (Treija), Dr. philol.; LU Literatūras, Folkloras un mākslas institūts, semināru cikls “Pēckara arhīvs”;

26.06.2020. vebinārs, lasīšanas darbnīca un diskusija, Roanne Kantor, Ph.D. (Stanford University) prezentācija “The One From Which We Ought to Learn: What Indian Poets Imagined Latin American Literature Could Do”, vada Francesca Orsini, Prof. (University of London); starptautiskais pētnieku tīkls “Postcolonial Print Cultures”.


Pēdējo reizi labots: 14.07.2020 10:45:44