EN in English

Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti (2008)

Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti. Sastādītājs Benedikts Kalnačs. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. 1108 lpp., CV. Sērija: "Salīdzināmā literatūra".

Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti. Bibliogrāfiskie rādītāji. Sastādītāja Inguna Daukste-Silasproģe. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. 318 lpp., CV. Sērija: "Salīdzināmā literatūra" (Baltijas literatūra).

Cena: EUR 4 (pērkot LU LFMI)

"Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti" ir pirmā grāmata Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevumu sērijā "Salīdzināmā literatūra", kurā īpaša vērība veltīta literatūras attīstības procesiem Baltijas jūras reģiona valstīs. šajā grāmatā uzmanība pievērsta latviešu, igauņu un lietuviešu literatūrai un literārajiem un kultūras kontaktiem, apkopojot daudzu paaudžu garumā veidojušās saiknes triju Baltijas tautu starpā. Izdevuma adresāts ir lasītāji Latvijā, tādēļ autoru uzmanības lokā ir latviešu — igauņu un latviešu — lietuviešu savstarpējās attieksmes no pirmajiem priekšstatiem par kaimiņu tautām līdz mūsdienām. Autori — latviešu, igauņu un lietuviešu literatūras pētnieki: B. Kalnačs, M. Grudule, I. Daukste-Silasproģe, E. Eglāja-Kristsone, A. Mihkeleva un S. Gaižūns. Izdevumam pievienoti bibliogrāfiskie rādītāji.

Grāmatu profili literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 14.02.2018 14:13:32