EN in English

Promocijas darbu zinātniskā doktora grāda iegūšanai aizstāvēs institūta pētnieks Jānis Ozoliņš

2020. gada 27. oktobrī plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 401. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju zinātniskā doktora grāda iegūšanai valodniecības un literatūrzinātnes nozarē aizstāvēs Jānis Ozoliņš.

Zinātniskā darba temats: "Stāstījuma struktūra, stāstītāja un stāstījuma līmeņi Andras Neiburgas prozā". Promocijas darbā aplūkota Andras Neiburgas (1957–2019) īsproza, aptverot stāstus, kas tapuši no 1985. līdz 2011. gadam, un pievēršoties stāstījuma uzbūvei un stāstītāja funkcijām, kā arī līdz šim nepētītajiem kontekstuālajiem stāstījuma līmeņiem.

Nozīmīga vieta pētījumā atvēlēta naratoloģijas un maskulinitāšu studiju teorētisko jautājumu problemātikai, iekļaujot šo disciplīnu vēsturisko apskatu un pašreizējās situācijas raksturojumu un kritiku. A. Neiburgas īsproza analizēta klasiskās un postklasiskās naratoloģijas aspektā, balstoties Žerāra Ženeta (Gérard Genette, 1930–2018) izstrādātajā stāstījuma analīzes metodoloģijā, īpašu uzmanību pievēršot jēdziena latviskā ekvivalenta zinātniskajai izpētei un pamatojumam. Maskulinitāšu analīzē A. Neiburgas prozā par pamatu izmantotas sociālā konstruktīvisma teorijas, kas maskulinitāti skata kā kompleksu un nestabilu kategoriju, interpretējot to kā vīrieša ķermenim nepiesaistītu fenomenu.

Recenzenti:
Dr. habil. philol. Janīna Kursīte - Pakule
Dr. philol. Elīna Vasiļjeva
Ph.D. Pavel Štoll

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties šeit, bet visu darbu meklējiet LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

Lai pieteiktos sēdei, rakstīt uz e-pastu iveta.narodovska@lu.lv

Pēdējo reizi labots: 06.10.2020 15:19:15