EN in English

Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte


03.10.2018. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts uzsāk ERAF projekta "Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte" īstenošanu (Nr. 1.1.1.5/18/I/016).

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitāte.

Projekta galvenais mērķis ir veiksmīgi iekļauties Eiropas pētniecības telpā.

Galvenās plānotās darbības projektā ir augsta līmeņa projektu pieteikumu sagatavošana programmās "Apvārsnis 2020" un 9. Ietvara programmas, un citās starptautiskajās programmās, starptautisku konferenču organizēšana Latvijā, dalība starptautiskās konferencēs. Plānots realizēt trīs nacionālās partnerības plānus: dalībai vienotā Valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūras konsorcijā (CLARIN-ERIC), dalībai Eiropas Sociālo pētījumu infrastruktūras konsorcijā (ESS-ERIC), dalībai Mikrobioloģisko resursu pētniecības infrastruktūras platformas konsorcijā (MIRRI) un īstenot rīcības plānu sadarbības nodrošināšanai kvantu skaitļošanas jomā.

Kā galvenais LU LFMI projekta rezultāts ir plānoti 2 ar virs sliekšņa vērtību novērtēti augsta līmeņa projektu pieteikumi programmās "Apvārsnis 2020" un 9. Ietvara programmas, un citās starptautiskajās programmās (projektā kopumā plānots sagatavot 150 virs sliekšņa projekta pieteikumus).

Projekta rezultātā, mērķtiecīgi koncentrējot resursus un veicinot sadarbību, tiks sekmēta Latvijas Universitātes un institūtu konkurētspēja, ekselence, mobilitāte un kapacitāte Eiropas kopēja pētniecības telpā.

Projekts tiek īstenots līdz 31.12.2022., un tā kopējas izmaksas ir 1 778 049,41 EUR, tajā skaitā LU LFMI izmaksas 15 000 EUR (ERAF finansējums 12750 EUR, valsts budžeta finansējums 2250,00 EUR).

Projekts norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" ietvaros.

Pēdējo reizi labots: 28.01.2019 11:34:34