EN in English

LETONICA Nr. 47 (2022)

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS

 • Anda Baklāne, Sandis Laime, Sanita Reinsone. Priekšvārds

RAKSTI

 • Jānis Daugavietis, Agnese Karlsone, Ilona Kunda, Ance Kristāla. Latvijas digitālo humanitāro zinātņu rīku un resursu izstrādāšanas prakses
 • Sanita Reinsone, Sandis Laime. Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs garamantas.lv: priekšvēsture un attīstība
 • Sanita Reinsone, Haralds Matulis, Ilze Ļaksa-Timinska. Metadatos balstīta dienasgrāmatu teksta korpusa analīze
 • Ieva Ančevska. Liepājas Universitātes folkloras krājuma veidošanās un apstrāde, digitālā pieejamība un integrēšana studiju un pētniecības procesā
 • Zita Kārkla, Eva Eglāja-Kristsone. Liriskās ģeogrāfijas: literārās telpas kartēšana latviešu rakstnieču romānos un īsprozā
 • Madara Eversone, Jānis Oga. Ceļojumu kartēšana un sociālpolitiskās tendences: Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedru braucieni 20. gadsimta 70.–80. gados
 • Anda Baklāne, Valdis Saulespurēns. Latento Dirihlē sadalījumu modeļa izmantojums laikraksta Latvijas Kareivis tematu analīzē: Oskara Kalpaka gadījuma izpēte
 • Mārīte Apenīte, Uldis Bojārs, Ansis Garda, Anita Goldberga, Maira Kreislere, Anita Rašmane, Elza Ungure. LNB atvērtie dati pētniecībai
 • Everita Andronova, Anna Frīdenberga, Renāte Siliņa-Piņķe, Elga Skrūzmane, Anta Trumpa, Pēteris Vanags. Variantums kā konvertācijas izaicinājums: Georga Manceļa tekstu atveide mūsdienu rakstībā
 • Sanita Martena, Anna Briška, Nikole Naua. Latgaliešu valodas korpuss citu Eiropas mazāk lietoto valodu kontekstā: korpusa raksturojums, lietojums un potenciālā iespējošana
 • Angelika Juško-Štekele, Antra Kļavinska. Mūsdienu latgaliešu valodas runas korpusa izveide mazāk lietoto valodu dokumentēšanas kontekstā
 • Ilze Auziņa, Roberts Darģis, Baiba Saulīte, Normunds Grūzītis, Mikus Grasmanis, Andrejs Spektors, Kaspars Spektors. Specializēta latviešu valodas runas korpusa un izrunas vārdnīcas izveide vizuālās diagnostikas izmeklējumu lingvistiskai analīzei un sistemātiskai transkribēšanai
 • Ilze Auziņa, Roberts Darģis, Inga Kaija, Kristīne Levāne-Petrova, Kristīne Pokratniece. Valodas korpusu izmantošana latviešu valodas uzdevumu automātiskā ģenerēšanā
 • Baiba Saulīte, Gunta Nešpore-Bērzkalne, Laura Rituma, Viesturs Jūlijs Lasmanis, Normunds Grūzītis. Latviešu valodas FrameNet korpuss
 • Sanda Rapa. Vārdnīcas digitālā struktūra
 • Inguna Skadiņa, Ilze Auziņa, Roberts Darģis, Arnis Voitkāns. CLARIN valodas resursu un rīku pētniecības infrastruktūra humanitārajām un sociālajām zinātnēm

Pēdējo reizi labots: 08.11.2022 10:26:04