EN in English

LETONICA Nr. 45 (2022)

SATURA RĀDĪTĀJS

RAKSTI

 • Jānis Taurens. Postkoloniālais feminisms Ingas Gailes prozā: vardarbība un seksualitāte
 • Maija Burima. Karostas ģeopolitiskās konstelācijas Andras Manfeldes romānā “Virsnieku sievas”
 • Zanda Gūtmane. Antana Šķēmas stāsts “Īzāks” un Ēvalda Vilka stāsts “Pusnakts stundā”: holokausta traumas naratīvs 20. gadsimta 60. gados
 • Jānis Oga. Varai neērta rakstnieka piemiņa un (literārais) mantojums. Ēvalda Vilka piemērs (1976–1978)
 • Daina Roze. Puķu, koku un krūmu stādījumi Kurzemes zemnieku sētās 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā: teicēju atmiņas
 • Ivars Šteinbergs. Translating Poetry to Resist Soviet Coloniality: Tracing the Legacy of Uldis Bērziņš [Dzejas tulkošana kā pretošanās padomju kolonialitātei. Apzinot Ulža Bērziņa mantojumu]
 • Jānis Veckrācis. When Less Is More, or the Art of Choice: The Poetics of Atwood’s “Surfacing” and Its Transfer in the Russian and Latvian Translations [Kad mazāk nozīmē vairāk jeb izvēles māksla: Mārgaretas Atvudas romāna “Iznirstot” poētika un tās apstrāde krievu un latviešu valodas tulkojumos]
 • Natālija Burišina. Cultural Agents of Indic Sciences’ Migration in Post-War Latvia [Indisko zinātņu migrācijas kultūras aģenti pēckara Latvijā]

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

 • Zane Kreicberga. Vecās mājas pret jaunajām Latvijas teātrī [Tišheizere, Edīte, Rodiņa, Ieva, Jonīte, Dita, Mellēna-Bartkeviča, Lauma (2020). Neatkarības laika teātris. Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā]
 • Edīte Tišheizere. Aktieris kā saistviela [Pērkone, Inga (2020). Ekrāna skatuve. Par aktiermākslu Latvijas kino]
 • Guntars Prānis. Latvijas mūzikas vēsture renesanses laikmetā – daudzas jaunatklātas lappuses [Šarkovska-Liepiņa, Ilze (2020). Latvijas mūzika renesansē: priekšvēstneši, briedums, konteksti]
 • Valdis Tēraudkalns. Citādības un patības attiecību anatomija [Kļaviņš, Kaspars (2020). The “Other” and the “Self”: Supplement to East-West Cross-Cultural Studies]
 • Velga Vēvere. Valoda un estētika [Rubene, Māra (2020). Da Capo]


Pēdējo reizi labots: 08.11.2022 12:45:06