EN in English

Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture

Projekta nosaukums: Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture

Pētniecības pieteikuma numurs: 1.1.1.2./VIAA/3/19/430

Projekta īstenotāja: Zita Kārkla

Projekta īstenošanas vieta: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Pētniecības kategorija: fundamentālie pētījumi

Projekta veids: ar saimniecisko darbību nesaistīts

Zinātnes nozare (OECD): 6.2. Humanitārās zinātnes-Valodas un literatūra

Projekta īstenošanas ilgums: 1.01.2020.– 31.12.2022.

Projekta izmaksas: 133 805,88 EUR, no tām 113,734.98 EUR – ERAF finansējums

Atslēgvārdi: literatūrzinātne, sieviešu rakstniecības vēsture, feminisma un dzimtes teorijas, sieviešu studijas, rakstnieces, sievietes ķermenis, digitālās humanitārās zinātnes.

Projekta mērķi:

(1) pilnveidot pēcdoktorantes zinātniskās kompetences starpdisciplināru pētījumu veikšanai literatūrzinātnes, feminisma un dzimtes teoriju izpētes jomā; apgūt un izmantot digitālo humanitāro zinātņu metodes un pieejas literāru tekstu analīzē;

(2) izveidot reprezentatīvu digitālu rakstnieču prozas tekstu korpusu, kas būtu izmantojams tālākajā pētniecībā;

(3) izstrādāt digitālus rakstnieču personu šķirkļus, kas būtu izmantojami tālākai pētniecībai;

(4) radīt jaunas akadēmiskas zināšanas par latviešu sieviešu rakstniecību no 19. gadsimta beigām līdz 21. gadsimta sākumam, bagātinot literatūras un kultūras pētniecību.

Projekta rezultāti:

(1) Paplašinātas zināšanas feminisma un dzimtes teorijās, iegūtas zināšanas digitālo humanitāro zinātņu rīku un metožu izmantošanā literāru tekstu pētniecībai, intensificēta starptautiskā sadarbība.

(2) Izveidots un tālākai izmantošanai sagatavots rakstnieču tekstu korpuss; izveidoti digitāli rakstnieču biogrāfiju šķirkļi; izveidotas rakstnieču biogrāfiju un literāro darbu kartes.

(3) Izstrādāti un publicēšanai iesniegti raksti (trīs zinātniski raksti; trīs populārzinātniski raksti), projekta rezultāti prezentētikonferencēs (sešas starptautiskas konferences).

Projektu līdzfinansē: Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts".Pēcdoktorantūras pieteikuma "Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture" pirmā ceturkšņa pārskats (01.01.2020.–31.03.2020.)

Pētījuma pirmajā posmā veiktas padziļinātas teorētiskās literatūras studijas, aptverot feminisma un dzimtes teorijas, kultūras studijas, literatūras vēstures un digitālo humanitāro zinātņu studijas.

Uzsākta digitalizēta latviešu rakstnieču prozas tekstu korpusa izveide, kas tiks izmantots, lai radītu analītisku un zinātniski pamatotu skatījumu uz sieviešu devumu literatūrā, plaši izmantoto tuvlasījuma metodi (close reading) apvienojot ar digitālo humanitāro zinātņu metodēm jeb tāllasījumu (distant reading). Pirmajā ceturksnī digitalizēti maz zināmu rakstnieču maz zināmi teksti (mērķis: aizpildīt "tukšumus" literatūras vēsturē) – Marijas Valdemāres–Medinskas periodikā publicētais stāsts "Sērdienīte", Minnas Freimanes ceļojumu aprakstu grāmata "Par piemiņu", Annas Rūmanes–Ķeniņas periodikā publicētie ceļojumu apraksti "Iz Dienvidiem" (Procesija; Dzīvot gribas; Garāmejot; Jūras spēkā; Kā dienvidu priedīte mira; Saulei noejot).

Uzsākta rakstnieču biogrāfiju, darbu un recepcijas literatūrkritikā padziļināta izpēte, gan pievēršoties atsevišķām rakstniecēm (Anna Rūmane–Ķeniņa, Minna Freimane, Marija Valdemāre–Medinska u.c.), gan pētot latviešu sieviešu rakstniecības procesu (un tradīciju) plašākā vēstures periodā kopumā (uzsākta latviešu rakstnieču pārstāvniecības dažādās literatūras vēsturēs versijās, no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām, pētīšana).

Konferences "Mākslinieces sievietes Baltijas un Ziemeļvalstu muzejos" (Women Artists in Baltic and Nordic Museums) apmeklēšana (Tallina, Igaunija, 6.03.2020), lai iepazītos ar jaunākajiem pētījumiem un pieejām, kas tiek izmantotas, analizējot sieviešu pārstāvniecību Baltijas un Ziemeļvalstu mākslā, kas sasaucas ar pētījuma "Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture" tēmu – sieviešu pārstāvniecība kultūrā.Pēdējo reizi labots: 30.03.2020 16:59:26