EN in English

Ģeotelpiskās informācijas digitāla vizualizācija un analīze: franču literatūras izplatība 18. gadsimta bibliotēkās Kurzemes hercogistē

Projekta nosaukums: Ģeotelpiskās informācijas digitāla vizualizācija un analīze: franču literatūras izplatība 18. gadsimta bibliotēkās Kurzemes hercogistē

Pētniecības pieteikuma numurs: Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/358

Projekta vienošanās numurs: 1.1.1.2/16/I/001

Projekta īstenotājs: Simona Sofija Valke

Projekta īstenošanas vieta: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Pētniecības kategorija: fundamentālie pētījumi

Projekta veids: ar saimniecisko darbību nesaistīts

Zinātnes nozare (OECD): 6.2, 6.5

Projekta īstenošanas ilgums: 01.10.2018.– 30.09.2021.

Projekta izmaksas: 133 805.88 EUR, no tām 113 734,99 EUR – ERAF finansējums

Atslēgvārdi: ģeotelpiska informācija, digitālās humanitārās zinātnes, 18. gadsimta bibliotēkas Kurzemes hercogistē, franču literatūra, kultūras transfērs, topoloģiskais pagrieziens.

Projekta mērķi:

(1) Zinātniskās kapacitātes attīstīšana un institucionāla iesaiste: (a) attīstīt un papildināt projekta realizētājas zinātniskās kompetences starpdisciplināru pētījumu veikšanai kultūras transfēru izpētes jomā, kā arī gūt jaunas teorētiskās zināšanas, kas nepieciešams, lai palielinātu zinātnisko kapacitāti un ļautu intensificēt starptautisko sadarbību; (b) nodrošināt pēcdoktorantes pilna laika iesaisti LFMI zinātniskajā darbībā; (c) attīstīt specifisku daudzvalodu dokumentu pētījuma veikšanas prasmes, īstenojot padziļinātu 18. gadsimta bibliotēku katalogu un ar tiem saistīto dokumentu analīzi, to izcelsmes vietu apzināšanu un kultūras sakaru izpēti;

(2) Digitālo humanitāro zinātņu pieejas īstenošana un teritoriju resursu valorizācija: (a) pielāgot pētījumam LFMI dažādu humanitāro zinātņu avotu ģeotelpiskās informācijas analīzes un vizualizēšanas rīku; (b) izstrādāt 18. gadsimta bibliotēku Kurzemes hercogistē tiešsaistes datubāzi, kura apkopos informāciju par franču literatūras un valodas klātbūtni tajās, tādējādi padarot ērti pieejamu apkopoto informāciju un zināšanas pētnieku un interesentu sabiedrībai, tās varēs izmantot ne tikai starpdisciplināru zinātnisku pētījumu veikšanai, bet arī teritoriju resursu apzināšanai, plānošanai, jaunu tūrisma produktu attīstīšanai u.tml. vajadzībām; (c) izstrādāt digitālu franču literatūras vienību 18. gadsimta Latvijas teritorijas bibliotēkās avotu rādītāju, strukturēt apzināto informāciju kategorijās (pēc jomas, žanra, laikmeta, autora, izdošanas vietas un gada, u.c.) lai attiecīgo materiālu padarītu ērti pieejamu starptautiskajai kultūras studiju pētniecībai.

(3) Izmantojot izstrādātos humanitāro zinātņu avotu analīzes rīkus un datubāzes, turpināt doktora disertācijā aizsākto pētījumu virzienu par literatūras un kultūras recepciju, pievēršoties franču literatūras izplatības apzināšanai, pētot literārās gaumes Kurzemes hercogistē specifiku un radot pamatu tālejošam pētījumam par literatūru un kultūru mijiedarbi Latvijas teritorijas literatūrās.

Projekta rezultāti:

Plānotie pētniecības pieteikuma rezultāti ir

(1) jauni analītiskie rīki un datubāzes, kas papildinās LFMI vietnes literatura.lv funkcionalitāti, (2) publikācijas - trīs zinātniski raksti, septiņi populārzinātniski raksti, (3) divu starptautisku konferenču organizēšana, (4) dalība trīs starptautiskās konferencēs, (5) viena zinātnisku rakstu krājuma sastādīšana, (6) paplašinātas teorētiskās zināšanas kultūras transfēru izpētē, topoloģiskā pagrieziena un digitālo humanitāro zinātņu jomā, papildinātas dokumentālo un dokumentāro materiālu izpētes prasmes, intensificēta starptautiskā sadarbība.

Projektu līdzfinansē: Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.


PĀRSKATS

par pēcdoktorantūras projekta 1.1.1.2/VIAA/2/18/358 realizācijas gaitu

01.10.2018.–31.12.2018.

Pēcdoktorantūras pētījuma pirmā posma pirmajos trijos mēnešostika veikta teorētiskās literatūras, jau realizēto pētījumu un arhīva materiālu apzināšana, kā arī sākta pētījumam nepieciešamās bibliogrāfijas sastādīšana. Tajā ietilpst pētījuma veikšanai vajadzīgā teorētiskā, metodoloģiskā un tematiskā literatūra: salīdzinošās un kultūras studijas, zināšanu antropoloģija, topoloģiskā pagrieziena un mikrovēstures metodes, bibliotēku, grāmatniecības un lasīšanas vēstures pētījumi, kā arī Kurzemes kultūras vēstures un apgaismības laika franču literatūras un tās izplatības pētījumi. Lai veicinātu akadēmisku domu apmaiņu, kas saistīta ar pētījuma teorētiskajām nostādnēm un analīzes lauku, tika izstrādāts starptautiskas un starpdisciplināras zinātniskas konferences Zināšanu ģeogrāfija un migrācija / Géographie et migration du savoir / Geographie und Migration des Wissens projekts. Konference notiks 2019. gada 26. un 27. aprīlī (http://lulfmi.lv/Zinasanu-geografija-un-migracija).

Vēlme izsekot Kurzemes hercogistes bibliotēku attīstības gaitai, nosaka hronoloģisko pieeju tā realizācijā, tādēļ par pirmo pētniecības objektu tika izraudzīts būtiskākais 18. gadsimta sākuma grāmatu krājums – Kurzemes hercogu bibliotēka, kura 1714. gadā Ziemeļu kara laikā tika aizvesta uz Sanktpēterburgu, tur kļūstot par Krievijas Zinātņu akadēmijas bibliotēkas sastāvdaļu. Daļa no šim grāmatām 1829. gadā ir uzdāvināta Aleksandra Universitātei Somijā un ziņas par šo grāmatu krājumu sniedz: Zanders, Viesturs. Ex Bibliotheca Ducis Curlandiae : Rīga, Rundāle, 2014 un Sirkka Havu, Irina Lebedevas, Collections donated by the Academy of Sciences of St Petersburg to the Alexander University of Finland in 1829, Helsinki : Helsinki University Library, 1997 (šī kataloga pirmajā nodaļā uzskaitītas 886 vienības no Kurzemes hercogu bibliotēkas). Nākamajā ceturksnī tiek plānoti divi pētniecības braucieni Kurzemes hercogu bibliotēkas resursu izpētei: uz Somijas Nacionālo bibliotēku un uz Sanktpēterburgas Valsts universitātes bibliotēku.


PĀRSKATS

par pēcdoktorantūras projekta 1.1.1.2/VIAA/2/18/358 realizācijas gaitu

01.01. 2019.–31.03.2019.


Pēcdoktorantūras pētījuma otrais ceturksnis tika veltīts pirmā izraudzītā pētījuma objekta Kurzemes hercogu bibliotēkas franču resursu apzināšanai, pētniecībai un analīzei. Kurzemes hercogistes pastāvēšanas laikā, kopš 1562. gada, veidotajā hercogu bibliotēkā glabājās grāmatas vācu, holandiešu, latīņu, franču, itāļu, poļu u.c. valodās, un pēc nokļūšanas Pēterburgā tās tika uzskaitītas katalogā, kur grāmatu iedalījums balstījās uz to formātiem (folio, quarto, octavo), kuri savstarpēji bija ļoti atšķirīgi un tādēļ noteica grāmatu glabāšanas īpatnības, un apskatītajām jomām (teoloģija, tiesības, vēsture, medicīna, filosofija, u.c.).

Pētniecības braucienā uz Somijas Nacionālo bibliotēku tika pētīta tur glabātā hercogu bibliotēkas franču grāmatu daļa. Šis grāmatas lielākoties ir veltītas ticības jautājumiem un iztirzā dievbijības un kristīgās morāles jautājumus, visvairāk no autoriem grāmatu krājumā ir pārstāvēts hugenots, franču protestantu teologs Pjērs Dimulēns (Pierre Du Moulin, 1568-1658), kurš savos darbos izvērš aktīvu protestantisma apoloģiju. Katalogs uzrāda desmit šā autora darbus ne vien franču valodā, bet arī tulkotus vācu un flāmu valodā.

Krievijas Zinātņu akadēmijas arhīva Pēterburgas filiālē glabājas un ir pieejams 18. gadsimtā sastādīts Kurzemes hercogu bibliotēkas katalogs. Pētniecības periods Pēterburgā sniedza iespēju salīdzināt šī kataloga 20. gadsimta sākumā izgatavoto kopiju ar oriģinālu, kā arī apmeklēt Krievijas Zinātņu akadēmijas Retumu nodaļu, lai izvērtētu tur pieejamo hercogu bibliotēkas franču resursu daļu. Tā ietver gan greznus lielformāta izdevumus par militāro mākslu, arhitektūru un ievērojamu politisku personību veikumu, gan vidēja formāta un maza formāta grāmatas par plašu tēmu loku, tostarp literārus darbu un valodu mācību līdzekļus.

Par pētījuma gaitu un rezultātiem tika referēts Liepājas 25. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”, Liepājas Universitātē 2019. gada 14.–15. martā.


Pievienotā ilustrācija: Maurice Bouguereau, Le Théâtre françoys, où sont comprises les chartes générales et particulières de la France, à chacune desquelles avons adjousté l'origine de la province... de leur antiquité et choses remarquables... enrichi et orné sur chacune charte d'excellents vers héroïques. Tours, Chez Maurice Bouguereau, 1594, In-folio (28,5x39,5 cm).


PĀRSKATS

par pēcdoktorantūras projekta 1.1.1.2/VIAA/2/18/358 realizācijas gaitu

01.04.2019.–30.06.2019.

Pēcdoktorantūras pētījuma pirmā posma trešais ceturksnis vainagojās ar ilgi gatavotu notikumu – Eiropas savienības mājā 2019. gada 26.–27. aprīlī notika LU LFMI starptautiska un starpdisciplināra zinātniska konference “Zināšanu ģeogrāfija un migrācija / Géographie et migration du savoir“ ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Francijas Institūta Latvijā un Gētes institūta Latvijā atbalstu. Konferences aptvēra zināšanu pārvietošanos telpā un arīdzan tajā tika reflektēts par zināšanu ceļiem, to uzkrāšanas vietām, attīstību, pārveidošanos un pārradīšanu. Šī zinātniskā notikuma norisi varēja vērot tiešraidē un tagad interesentiem tīmeklī ir pieejami konferences videomateriāli[1], kā arī ar konferences apskatu ir iespējams izlasīt izdevuma “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” 2019. gada 73. sējuma 2. numurā[2]. Konferences dalībnieku referātiem pārtopot zinātniskos rakstos, ir iecerēts laist klajā zinātnisku rakstu krājumu. Ar referātu “Kurzemes hercogu bibliotēkas franču resursu izcelsmes vietas un tematiskais iedalījums” šajā konferencē noslēdzās 18. gadsimta sākuma Kurzemes hercogistes nozīmīgākā grāmatu krājuma franču resursu izpētes posms un tika uzsākta pētniecības materiāla digitālas kolekcijas “Franču literatūra Kurzemes hercogistē” veidošana LU LFMI digitālajā arhīvā garamantas.lv.

Uzsākot jauna izpētes objekta apzināšanu, notika darbs Rundāles pils muzeja Zinātniskajā arhīvā. Šī darba mērķis bija caurskatīt hercoga Ernsta Johana Bīrona mantas konfiskācijas, kas notika pēc 1740. gada, dokumentus, lai iegūtu ziņas par viņam piederējušām grāmatām, kā arī apzināt pils bibliotēkas ekspozīcijas franču resursus. Plašākā perspektīvā, turpmākā pētniecība tiks veltīta Bīronu bibliotēkai un Pētera Bīrona dibinātajai Academia Petrina bibliotēkai. Līdztekus turpinās darbs ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatām, apzinot tās krājumā esošos līdz 18. gadsimta beigām izdotos sējumus franču valodā.

[1] http://lulfmi.lv/Zinasanu-geografija-un-migracija-video

https://www.facebook.com/lulfmi/photos/a.180259358793485/1339828789503197/?type=3&theater

https://twitter.com/LU_LFMI

[2] http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=5122&Itemid=400PĀRSKATS
par pēcdoktorantūras projekta 1.1.1.2/VIAA/2/18/358 realizācijas gaitu
01.07.2019.–30.09.2019.

Pēcdoktorantūras pētījuma ceturtajā ceturksnī vienlaikus notika darbs pie informācijas par Kurzemes hercogu bibliotēkas franču grāmatu digitalizācijas procesa turpināšanas, sadarbībā ar LFMI asistenti Justīni Jaudzemu, un tika turpināta 18. gadsimta Kurzemes hercogu dzīvesgājuma un intelektuālo interešu izpēte, lai varētu lokalizēt informāciju par tiem piederējušām grāmatām. Akademia Petrina mācībspēku franču grāmatu popularizācijas pētniecībā vērtīgu informāciju sniedz laikraksts “Mitauishe Zeitung” (1784-1795), kura slejās lasāmas ziņas par franču grāmatu pieejamību Kurzemes hercogistē. Šī resursa apzināšana notiek kopīgi ar 18. gadsimta baltvāciešu kultūrtelpas pētnieci Aigu Šemetu.

LFMI žurnāla “Letonica” 41. numuram, kura veidošanā man ir gods piedalīties, publicēšanai tika iesniegts sagatavotais zinātniskais raksts “Kurzemes hercogu bibliotēka (1561-1701) un tās franču resursi”. Daļa no šī “Letonica” numura, būs veltīta rakstiem, kuri tapuši pēc aprīlī notikušās LFMI starptautiskās un starpdisciplinārās zinātniskās konferences “Zināšanu ģeogrāfija un migrācija / Géographie et migration du savoir”. Tie aptver plašu tēmu loku – muzikālās tradīcijas un militāro zināšanu pārnesi, karagūstekņa citkultūras redzējumu, 18. gadsimta kalendāru izpēti, franču literatūras un mākslas kritikas ideju migrāciju, vēstures artefaktu kolekcionēšanu, bibliotēku pētniecību, novatorisku ideju cirkulāciju – un reflektē par zināšanu ceļiem, to uzkrāšanas vietām, attīstību, pārveidošanos un pārradīšanu.

Pētniecības periodā, kas tika īstenots Francijas Nacionālajā bibliotēkā septembra otrajā pusē bija iespēja papildināt teorētiskās zināšanas zināšanu antropoloģijas jomā kā arī vienuviet iepazīties ar plašu pētījumu par grāmatu, izdevniecību un lasīšanas vēstures klāstu. Balstoties uz 18. gadsimta franču laikrakstu ziņām par Kurzemes hercogisti, varēja gūt priekšstatu par tās starptautisko atpazīstamību un publisko tēlu, kā arī bija iespēja pētīt materiālus par diviem Kurzemes hercogiem Saksijas Moricu (valdīšanas laiks 1726-1728) un Saksijas Kārli (valdīšanas laiks 1758-1763).

Pēdējo reizi labots: 15.10.2019 18:00:58